Nasza oferta

O spółce

Kancelaria Prawna Noriet – Zagajewska i Wspólnicy S.K.A.
ul. Grochowska 217/15
04-077 Warszawa
e-mail: kancelaria@noriet.pl
tel: +48 22 870 66 46
KRS: 0000344890
NIP: 1132785145
REGON: 142186428
kapitał zakładowy
– 50 000 zł –
opłacony w całości

Nasza oferta

Walne Zgromadzenia

Komplementariusze spółki Kancelaria Prawna Noriet – Zagajewska i Wspólnicy S.K.A. zawiadamiają, iż w dniu 2 września 2020 r. o godzinie 13:00 przed Karoliną Rak-Wrońską – notariusz w Warszawie, w jej kancelarii notarialnej przy ul. Koszykowej 53/66 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia;
2) Wybór Przewodniczącej, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza z działalności spółki za okres od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku;
4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku;
5) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia komplementariuszom, prowadzącym sprawy spółki w okresie od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
6) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za okres od dnia 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku;
7) Złożenie przez komplementariuszy oświadczenia o wyrażeniu zgody na treść uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za okres od dnia 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku;
8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z domem maklerskim umowy dotyczącej prowadzenia rejestru akcjonariuszy;
9) Złożenie oświadczenia przez komplementariusza o wystąpieniu ze Spółki;
10) Złożenie oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na wystąpienie komplementariusza ze Spółki;
11) Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Statutu Spółki,
b) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
12) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Wspólników.

Nasza oferta

Dematerializacja akcji

 W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.”
 Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.
 Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod nr tel. 22 870 66 46
Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru
akcjonariuszy dostępna jest w siedzibie spółki
 Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez Dom Maklerski navigator SA
<www.navigatorcapital.pl/rejestr-akcjonariuszy-dematerializacja-akcji/>
 Regulamin Rejestru akcjonariuszy dostępny jest w siedzibie Domu Maklerskiego Navigator SA

Informacje dla akcjonariuszy