O spółce Kancelaria Prawna Noriet – Zagajewska i Wspólnicy S.K.A. ul. Grochowska 217/15 04-077 Warszawa e-mail: kancelaria@noriet.pl tel: +48 22 870 66 46 KRS: 0000344890 NIP: 1132785145 REGON: 142186428 kapitał zakładowy – 50 000 zł – opłacony w całości Walne Zgromadzenia Komplementariusze spółki Kancelaria Prawna Noriet – Zagajewska i Wspólnicy S.K.A. zawiadamiają, iż w dniu 2 września 2020 r. o godzinie 13:00 przed Karoliną Rak-Wrońską – notariusz w Warszawie, w jej kancelarii notarialnej przy ul. Koszykowej 53/66 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącej, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania komplementariusza z działalności spółki za okres od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku; 4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za okres od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku; 5) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia komplementariuszom, prowadzącym sprawy spółki w okresie od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; 6) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za okres od dnia 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku; 7) Złożenie przez komplementariuszy oświadczenia o wyrażeniu zgody na treść uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za okres od dnia 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku; 8) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z domem maklerskim umowy dotyczącej prowadzenia rejestru akcjonariuszy; 9) Złożenie oświadczenia przez komplementariusza o wystąpieniu ze Spółki; 10) Złożenie oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na wystąpienie komplementariusza ze Spółki; 11) Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany Statutu Spółki, b) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 12) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Wspólników. Dematerializacja akcji W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.” Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod nr tel. 22 870 66 46 Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy dostępna jest w siedzibie spółki Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez Dom Maklerski navigator SA Regulamin Rejestru akcjonariuszy dostępny jest w siedzibie Domu Maklerskiego Navigator SA