Komunikat dla obligatariuszy Prima Park S.A. – seria A4

17 kwietnia, 2024

Szanowni Państwo, informujemy, iż w związku z faktem, iż nieruchomości lokalowe położone w miejscowości Gdynia, na których została ustanowiona hipoteka zabezpieczająca roszczenia z tytułu obligacji serii A4 wyemitowanych przez spółkę Prima Park S.A. zostały zbyte i obecnie mają nowego właściciela.

Mając na uwadze fakt, iż pozew w niniejszej sprawie nie został jeszcze doręczony zbywcy ww. nieruchomości Administrator cofnie pozew w stosunku do zbywcy i skieruje pozew przeciwko nowemu właścicielowi.

Sprawa w stosunku do właściciela pozostałych nieruchomości gruntowych wciąż się toczy.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park S.A. – seria U

15 marca, 2024

Szanowni Państwo,

informujemy, iż prawie wszystkie nasze skargi oraz wnioski skierowane do Sądu Rejonowego w Słupsku, w związku z czynnościami i postanowieniem o umorzeniu post. wydanym w postępowaniu egzekucyjnym toczącym się przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Błażejem Wasilewskim, zostały odrzucone lub oddalone (obniżenie opłaty nałożonej na wierzyciela, zajecie rachunku bankowego, wydanie zarządzeń w ramach nadzoru). Z uwagi na fakt, że ww. skargi i wnioski zostały rozpoznane przez referendarza sądowego nie przysługuje na nie środek zaskarżenia.
Obecnie oczekujemy jeszcze na rozstrzygnięcie skargi na czynności komornika na postanowienie z dnia 17.08.23r dot.umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park S.A. – seria Z

22 stycznia, 2024
Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka zabezpieczająca Państwa roszczenia z tytułu obligacji serii Z wyemitowanych przez spółkę Prima Park S.A. jest w toku.
Komornik skierował do właściciela nieruchomości wezwanie do zapłaty.
Termin na uregulowanie przedmiotowego długu jeszcze nie upłynął.

Komunikat dla obligatariuszy projektów spółek „Golub”

8 grudnia, 2023

W dniu 6 grudnia 2023 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazały się następujące ogłoszenia:

Zawiadamia się, że w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Golub Gethouse MLT Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRp 2/21, postanowieniem z dnia 28 listopada 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zatwierdził układ zawarty w głosowaniu nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonym na podstawie prawomocnego postanowienia z dnia 7 marca 2023 roku o następującej treści: 1. Charakter propozycji układowych (układ częściowy) Propozycje układowe dotyczą jedynie niektórych zobowiązań, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika Golub Gethouse MLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”). 2. Wierzytelności objęte układem częściowym („Układ”) Wierzytelnościami objętymi układem częściowym, zwanymi dalej „Wierzytelnościami” są wierzytelności z tytułu finansowania dłużnego udzielonego Spółce lub poręczonego przez Spółkę, obejmujące: 2.1. wierzytelności powstałe z tytułu finansowania działalności Spółki przez udzielone Spółce pożyczki („Pożyczki”), 2.2. wierzytelności powstałe z tytułu finansowania działalności Spółki przez wyemitowane przez Spółkę obligacje („Obligacje”), 2.3. wierzytelności powstałe z tytułu poręczenia przez Spółkę zobowiązań wynikających z obligacji wyemitowanych przez inne podmioty („Poręczenia Obligacji”). 3. Spłata Wierzytelności 3.1. Spółka spełni świadczenia pieniężne z tytułu wykupu Obligacji, spłaty Pożyczek oraz Poręczenia Obligacji („Należność Główna”) oraz świadczenia pieniężne z tytułu odsetek od Pożyczek oraz Poręczenia Obligacji na zasadach i w terminach określonych treścią Układu, w szczególności w punktach 3.2-3.4, w sposób określony w warunkach emisji danych Obligacji i umowach dotyczących poszczególnych Pożyczek lub Poręczeń Obligacji. 3.2. Spółka spłaci Należność Główną w 100,00% (słownie: sto procent) w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. 3.3. Odsetki naliczone od Należności Głównej każdej Wierzytelności za okres od jej wymagalności do dnia Terminu Spłaty Wierzytelności Układowych w wysokości określonej w treści stosunku prawnego stanowiącego podstawę prawną Wierzytelności (a w jej braku w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie) oraz inne należności uboczne zostaną uiszczone w 100% wraz z Należnością Główną w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. 3.4. Koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania Wierzytelności objętych układem w zakresie w jakim nie są pokryte zabezpieczeniem ustanowionym na majątku Spółki podlegają umorzeniu. Jeśli koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania Wierzytelności objętych układem znajdują pokrycie w zabezpieczeniu zostaną spłacone wraz z Należnością Główną. 4. Termin Spłaty Wierzytelności Układowych 4.1. „Termin Spłaty Wierzytelności Układowych” przypadać będzie w dniu przypadającym w najwcześniejszej z następujących dat: 4.1.1. dniu przypadającym 12 (dwanaście) miesięcy po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu; 4.1.2. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży akcji spółki GGH PF3 przez Golub Gethouse MLT; 4.1.3. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży akcji Mennica Towers przez GGH PF3; 4.1.4. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży przez Mennica Towers Budynków MLT. Na potrzeby Układu: „Budynki MLT” oznaczają kompleks biurowy, o łącznej powierzchni najmu (biura i usługi) wynoszącej: 65.918 m 2 , zlokalizowany w Warszawie, przy ulicy Prostej 20, obejmujący: 1) 140 metrową wieżę, o powierzchni pod wynajem wynoszącej 51.050 m 2 , posiadającą 32 piętra tzw. Wieża I; 2) 8 piętrowy tzw. Budynek Zachodni, o łącznej powierzchni pod wynajem wynoszącej 14.867 m 2 . „GGH PF3” oznacza GGH PF PROJECT 3 GGH MANAGEMENT 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000460236, REGON 146658628, NIP 7010379051, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 210.080.000,00 zł.poz. 58377–58377 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6 GRUDNIA 2023 R. „Mennica Towers” oznacza MENNICA TOWERS GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000465391, REGON 146726028, NIP 7010384164, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 150.000.000,00 zł. „Golub Gethouse MLT” oznacza Golub Gethouse MLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000701302, REGON 368624132, NIP 5272825527, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. „GGH MLT” oznacza GGH MLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000826067, REGON 385517555, NIP 5252814957, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. „MLT GGH” oznacza MLT GGH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000841259, REGON 386059356, NIP 5252823005, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. 4.2. Przed Terminem Spłaty Wierzytelności Układowych Spółka nie jest zobowiązana spłacić w całości ani w części Wierzytelności, w tym również na żądanie wierzycieli wynikające ze stosunku prawnego stanowiącego podstawę prawną Wierzytelności. 4.3. W Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych Spółka spłaci wszystkie Wierzytelności objęte układem, w tym także wierzytelności, które nie stały się jeszcze wymagalne w świetle stosunków prawnych, stanowiących podstawę ich powstania. 5. Powołanie Zarządcy Przymusowego 5.1. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu, ustanawia się wobec Spółki zarząd przymusowy, o którym mowa w art. 169 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. (z późn. zm.) Prawo restrukturyzacyjne. Zarząd przymusowy, o którym mowa powyżej powierza się Janda Mozdżeń Restrukturyzacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 828888) zarządcy przymusowemu („Zarządca Przymusowy”). 5.2. W okresie zarządu przymusowego Spółka traci na rzecz Zarządcy Przymusowego prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia i rozporządzania nim. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu Spółka wskaże i wyda Zarządcy Przymusowemu cały swój majątek oraz wyda dokumenty dotyczące jej działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. 5.3. Mandat Zarządcy Przymusowego wygasa w dniu uprawomocnienia się postanowienia o wykonaniu układu. 5.4. Z tytułu pełnienia funkcji, Zarządcy Przymusowemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 16.000,00 zł netto (19.680,00 zł brutto), płatne na podstawie odpowiedniej faktury VAT z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie zostało naliczone. 5.5. W przypadku, gdy Termin Spłaty Wierzytelności Układowych przypadnie przed 30 czerwca 2024 r., Zarządca Przymusowy uzyska dodatkowe wynagrodzenie za sukces w wysokości 100.000,00 zł netto (123.000,00 zł brutto), płatne na podstawie odpowiedniej faktury VAT do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do choćby częściowej Spłaty Wierzytelności Układowych. 5.6. Realizując niniejsze propozycje układowe, Zarządca Przymusowy powinien mieć na względzie, że zamiarem wierzycieli, pozostających jednocześnie w dużej liczbie wierzycielami GGH MLT i MLT GGH jest uzyskanie możliwie wysokiego i szybkiego zaspokojenia zobowiązań obciążających wszystkie wskazane powyżej Spółki, w tym poprzez: a) Zawarcie pomiędzy GGH MLT, MLT GGH i Golub Gethouse MLT ugód co do rozwiązania lub rozliczenia wszelkich stosunków prawnych istniejących pomiędzy rzeczonymi spółkami, w tym w szczególności wszelkich umów przedwstępnych sprzedaży akcji w GGH PF3, w sposób zapewniający powiązanie sprzedaży akcji spółki GGH PF3 posiadanych przez Golub Gethouse MLT oraz akcji spółki GGH PF3 posiadanych przez GGH MLT, względnie sprzedaż akcji w GGH PF3 przez samo GGH MLT, ale wyłącznie na rzecz podmiotów, będących już w dacie sprzedaży akcjonariuszami GGH PF3 oraz realną spłatę zobowiązań wszystkich wymienionych spółek w całości, a gdyby to było niemożliwe, w największej możliwej wysokości, zaś środki z zawartych umów Zarządca Przymusowy będzie mógł przeznaczyć na pokrycie zobowiązań powstałych po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, powstałych w postępowaniu restrukturyzacyjnym w stosunku do Golub Gethouse MLT, GGH MLT oraz MLT GGH, do Terminu Spłaty Wierzytelności włącznie; b) Zawarcie z innymi akcjonariuszami GGH PF3 umowy o współpracy w zakresie zbycia Budynków MLT. Poucza się o treści art. 165 ust. 7 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zgodnie z którym na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni. Jeżeli postanowienie, od którego przysługuje środek zaskarżenia, zostało ogłoszone na posiedzeniu jawnym, osoby zawiadomione o posiedzeniu w terminie tygodnia od dnia posiedzenia, a osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym – od dnia poz. 58378–58380 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 6 GRUDNIA 2023 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY zamieszczenia, a jeżeli postanowienie podlega obwieszczeniu – od dnia obwieszczenia postanowienia w Rejestrze, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem (art. 201 ust. 4 ustawy Prawo restrukturyzacyjne).

 

Zawiadamia się, że w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika GGH MLT Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRp 3/21, postanowieniem z dnia 28 listopada 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zatwierdził układ zawarty w głosowaniu nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonym na podstawie prawomocnego postanowienia Sędziego komisarza z dnia 7 marca 2023 r., o następującej treści: 1. Charakter propozycji układowych: 1.1. Propozycje układowe dotyczą wszystkich zobowiązań GGH MLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”). 1.2. Propozycje układowe przewidują spłatę wszystkich zobowiązań pieniężnych obciążających Spółkę a powstałych przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego („Wierzytelności”) w ramach jednej kategorii interesu. 2. Spłata Wierzytelności 2.1. Spółka spłaci wszystkie obciążające ją Wierzytelności, jak również świadczenia pieniężne z tytułu odsetek oraz innych należności ubocznych dotyczących wierzytelności objętych układem na zasadach i w terminach określonych treścią Układu, w szczególności w punktach 2.2 i 2.3, w sposób określony w układzie. 2.2. Spółka spłaci należność główną w 100,00% (słownie: sto procent) w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. 2.3. Odsetki naliczone od Należności Głównej każdej Wierzytelności za okres od jej wymagalności do dnia Terminu Spłaty Wierzytelności Układowych w wysokości określonej w treści stosunku prawnego stanowiącego podstawę prawną Wierzytelności (a w jej braku w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie) oraz inne należności uboczne zostaną uiszczone w 100% wraz z Należnością Główną w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. 2.4. Koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania Wierzytelności objętych układem w zakresie w jakim nie są pokryte zabezpieczeniem ustanowionym na majątku Spółki podlegają umorzeniu. Jeśli Koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania Wierzytelności objętych układem znajdują pokrycie zabezpieczeniu zostaną spłacone wraz z Należnością Główną. 3. Termin Spłaty Wierzytelności Układowych 3.1. „Termin Spłaty Wierzytelności Układowych” przypadać będzie w dniu najwcześniejszej z następujących dat: 3.1.1. dniu przypadającym 12 (dwanaście) miesięcy po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu, 3.1.2. dniu przypadającym 14 (czternaście) miesięcy po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu w Golub Gethouse MLT, 3.1.3. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży akcji Mennica Towers przez GGH PF3, 3.1.4. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży akcji spółki GGH PF3 przez Golub Gethouse MLT, 3.1.5. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży przez Mennica Towers Budynków MLT. Na potrzeby Układu: „Budynki MLT” oznaczają kompleks biurowy, o łącznej powierzchni najmu (biura i usługi) wynoszącej: 65.918 m 2 , zlokalizowany w Warszawie przy ulicy Prostej 20, obejmujący: 1) 140 metrową wieżę, o powierzchni pod wynajem wynoszącej 51.050 m 2 , posiadającą 32 piętra, tzw. Wieża i 2) 8 piętrowy, tzw. Budynek Zachodni, o łącznej powierzchni pod wynajem wynoszącej 14.867 m 2 . „GGH PF3” oznacza GGH PF PROJECT 3 GGH MANAGEMENT 3 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział poz. 58376–58376 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6 GRUDNIA 2023 R. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000460236, REGON 146658628, NIP 7010379051, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 210.080.000,00 zł. „Mennica Towers” oznacza MENNICA TOWERS GGH MT spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000465391, REGON 146726028, NIP 7010384164, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 150.000.000,00 zł. „Golub Gethouse MLT” oznacza Golub Gethouse MLT spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000701302, REGON 368624132, NIP 5272825527, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. „GGH MLT” oznacza GGH MLT spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000826067, REGON 385517555, NIP 5252814957, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. „MLT GGH” oznacza MLT GGH spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000841259, REGON 386059356, NIP 5252823005, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. 3.2. Przed Terminem Spłaty Wierzytelności Układowych Spółka nie jest zobowiązana spłacić w całości ani w części Wierzytelności, w tym również na żądanie wierzycieli wynikające ze stosunku prawnego stanowiącego podstawę prawną Wierzytelności. 3.3. W Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych Spółka spłaci wszystkie Wierzytelności objęte układem, w tym także wierzytelności, które nie stały się jeszcze wymagalne w świetle stosunków prawnych, stanowiących podstawę ich powstania. 4. Powołanie Zarządcy Przymusowego 4.1. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu, ustanawia się wobec Spółki zarząd przymusowy, o którym mowa w art. 169 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. (z późn. zm.) Prawo restrukturyzacyjne. Zarząd przymusowy, o którym mowa powyżej powierza się zarządcy przymusowemu Janda Mozdżeń Restrukturyzacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 828888) („Zarządca Przymusowy”). 4.2. W okresie zarządu przymusowego Spółka traci na rzecz Zarządcy Przymusowego prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia i rozporządzania nim. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu Spółka wskaże i wyda Zarządcy Przymusowemu cały swój majątek oraz wyda dokumenty dotyczące jej działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. 4.3. Mandat Zarządcy Przymusowego wygasa w dniu uprawomocnienia się postanowienia o wykonaniu układu. 4.4. Z tytułu pełnienia funkcji, Zarządcy Przymusowemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 16.000,00 zł netto (19.680,00 zł brutto), płatne na podstawie odpowiedniej faktury VAT z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie zostało naliczone. 4.5. W przypadku gdyby Termin Spłaty Wierzytelności Układowych przypadnie przed 30 czerwca 2024 r., Zarządca Przymusowy uzyska dodatkowe wynagrodzenie za sukces w wysokości 100.000,00 zł netto (123.000,00 zł brutto), płatne na podstawie odpowiedniej faktury VAT do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do choćby częściowej Spłaty Wierzytelności Układowych. 4.6. Realizując niniejsze propozycje układowe, Zarządca Przymusowy powinien mieć na względzie, że zamiarem wierzycieli, pozostających jednocześnie w dużej liczbie wierzycielami Golub Gethouse MLT i MLT GGH jest uzyskanie możliwie wysokiego zaspokojenia zobowiązań obciążających wszystkie wskazane powyżej Spółki, w tym poprzez: a) Zawarcie pomiędzy Dłużnikiem a Golub Gethouse MLT ugód co do rozwiązania lub rozliczenia wszelkich stosunków prawnych istniejących pomiędzy rzeczonymi spółkami, w tym w szczególności wszelkich umów przedwstępnej sprzedaży akcji w GGH PF3, w sposób zapewniający powiązanie sprzedaży akcji spółki GGH PF3 posiadanych przez Golub Gethouse MLT oraz akcji spółki GGH PF3 posiadanych przez GGH MLT, względnie sprzedaż akcji w GGH PF3 przez samo GGH MLT, ale wyłącznie na rzecz podmiotów, będących już w dacie sprzedaży akcjonariuszami GGH PF3 oraz realną spłatę zobowiązań Golub Gethouse MLT w całości lub – co najmniej – w proporcji nie mniejszej niż zobowiązań Dłużnika, zaś środki z zawartych umów Zarządca Przymusowy będzie mógł przeznaczyć na pokrycie zobowiązań powstałych po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, powstałych w postępowaniu restrukturyzacyjnym w stosunku do Golub Gethouse MLT, GGH MLT oraz MLT GGH, do Terminu Spłaty Wierzytelności włącznie, b) zawarcia z innymi akcjonariuszami GGH PF3 umowy o współpracy w zakresie zbycia Budynków MLT. Poucza się o treści art. 165 ust. 7 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zgodnie z którym na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni. poz. 58377–58377 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 6 GRUDNIA 2023 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY Jeżeli postanowienie, od którego przysługuje środek zaskarżenia, zostało ogłoszone na posiedzeniu jawnym, osoby zawiadomione o posiedzeniu w terminie tygodnia od dnia posiedzenia, a osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym – od dnia zamieszczenia, a jeżeli postanowienie podlega obwieszczeniu – od dnia obwieszczenia postanowienia w Rejestrze, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem (art. 201 ust. 4 ustawy Prawo restrukturyzacyjne).

 

Zawiadamia się, że w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika MLT GGH Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRp 4/21, postanowieniem z dnia 28 listopada 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zatwierdził układ zawarty w głosowaniu nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonym na podstawie prawomocnego postanowienia Sędziego komisarza z dnia 7 marca 2023 roku, o następującej treści: 1. Charakter propozycji układowych 1.1. Propozycje układowe dotyczą wszystkich zobowiązań MLT GGH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”). 1.2. Propozycje układowe przewidują spłatę wszystkich zobowiązań pieniężnych obciążających Spółkę, a powstałych przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego („Wierzytelności”) w ramach jednej kategorii interesu. 2. Spłata Wierzytelności 2.1. Spółka spłaci wszystkie obciążające ją Wierzytelności, jak również świadczenia pieniężne z tytułu odsetek oraz innych należności ubocznych dotyczących wierzytelności objętych układem na zasadach i w terminach określonych treścią Układu, w szczególności w punktach 2.2 i 2.3, w sposób określony w układzie. 2.2. Spółka spłaci należność główną w 100,00% (słownie: sto procent) w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. 2.3. Odsetki naliczone od Należności Głównej każdej Wierzytelności za okres od jej wymagalności do dnia Terminu Spłaty Wierzytelności Układowych w wysokości określonej w treści stosunku prawnego stanowiącego podstawę prawną Wierzytelności (a w jej braku w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie) oraz inne należności uboczne zostaną uiszczone w 100% wraz z Należnością Główną w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. 2.4. Koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania Wierzytelności objętych układem w zakresie w jakim nie są pokryte zabezpieczeniem ustanowionym na majątku Spółki podlegają umorzeniu. Jeśli koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania Wierzytelności objętych układem znajdują pokrycie zabezpieczeniu zostaną spłacone wraz z Należnością Główną. 3. Termin Spłaty Wierzytelności Układowych 3.1. „Termin Spłaty Wierzytelności Układowych” przypadać będzie w dniu najwcześniejszej z następujących dat: 3.1.1. dniu przypadającym 12 (dwanaście) miesięcy po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu; 3.1.2. dniu przypadającym 14 (czternaście) miesięcy po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu w Golub Gethouse MLT; 3.1.3. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży akcji Mennica Towers przez GGH PF3; 3.1.4. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży akcji spółki GGH PF3 przez Golub Gethouse MLT; 3.1.5. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży przez Mennica Towers Budynków MLT. Na potrzeby Układu: „Budynki MLT” oznaczają kompleks biurowy, o łącznej powierzchni najmu (biura i usługi) wynoszącej: 65.918 m 2 , zlokalizowany w Warszawie, przy ulicy Prostej 20, obejmujący: 1) 140 metrową wieżę, o powierzchni pod wynajem wynoszącej 51.050 m 2 , posiadającą 32 piętra tzw. Wieża ipoz. 58380–58380 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6 GRUDNIA 2023 R. 2) 8 piętrowy tzw. Budynek Zachodni, o łącznej powierzchni pod wynajem wynoszącej 14.867 m 2 . „GGH PF3” oznacza GGH PF PROJECT 3 GGH MANAGEMENT 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000460236, REGON 146658628, NIP 7010379051, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 210.080.000,00 zł. „Mennica Towers” oznacza MENNICA TOWERS GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000465391, REGON 146726028, NIP 7010384164, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 150.000.000,00 zł. „Golub Gethouse MLT” oznacza Golub Gethouse MLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000701302, REGON 368624132, NIP 5272825527, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. „GGH MLT” oznacza GGH MLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000826067, REGON 385517555, NIP 5252814957, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. „MLT GGH” oznacza MLT GGH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000841259, REGON 386059356, NIP 5252823005, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. 3.2. Przed Terminem Spłaty Wierzytelności Układowych Spółka nie jest zobowiązana spłacić w całości ani w części Wierzytelności, w tym również na żądanie wierzycieli wynikające ze stosunku prawnego stanowiącego podstawę prawną Wierzytelności. 3.3. W Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych Spółka spłaci wszystkie Wierzytelności objęte układem, w tym także wierzytelności, które nie stały się jeszcze wymagalne w świetle stosunków prawnych, stanowiących podstawę ich powstania. 4. Powołanie Zarządcy Przymusowego 4.1. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu, ustanawia się wobec Spółki zarząd przymusowy, o którym mowa w art. 169 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. (z późn. zm.) Prawo restrukturyzacyjne. Zarząd przymusowy, o którym mowa powyżej powierza się zarządcy przymusowemu Janda Mozdżeń Restrukturyzacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 828888) („Zarządca Przymusowy”). 4.2. W okresie zarządu przymusowego Spółka traci na rzecz Zarządcy Przymusowego prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia i rozporządzania nim. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu Spółka wskaże i wyda Zarządcy Przymusowemu cały swój majątek oraz wyda dokumenty dotyczące jej działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. 4.3. Mandat Zarządcy Przymusowego wygasa w dniu uprawomocnienia się postanowienia o wykonaniu układu. 4.4. Z tytułu pełnienia funkcji, Zarządcy Przymusowemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 16.000,00 zł netto (19.680,00 zł brutto), płatne na podstawie odpowiedniej faktury VAT z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie zostało naliczone. 4.5. W przypadku, gdyby Termin Spłaty Wierzytelności Układowych przypadnie przed 30 czerwca 2024 r., Zarządca Przymusowy uzyska dodatkowe wynagrodzenie za sukces w wysokości 100.000,00 zł netto (123.000,00 zł brutto), płatne na podstawie odpowiedniej faktury VAT do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do choćby częściowej Spłaty Wierzytelności Układowych. 4.6. Realizując niniejsze propozycje układowe, Zarządca Przymusowy powinien mieć na względzie, że zamiarem wierzycieli, pozostających jednocześnie w dużej liczbie wierzycielami Golub Gethouse MLT i GGH MLT jest uzyskanie możliwie wysokiego zaspokojenia zobowiązań obciążających wszystkie wskazane powyżej Spółki, w tym poprzez: a) Zawarcie pomiędzy Dłużnikiem a Golub Gethouse MLT ugód co do rozwiązania lub rozliczenia wszelkich stosunków prawnych istniejących pomiędzy rzeczonymi spółkami, w tym w szczególności wszelkich umów przedwstępnej sprzedaży akcji w GGH PF3, w sposób zapewniający powiązanie sprzedaży akcji spółki GGH PF3 posiadanych przez Golub Gethouse MLT oraz akcji spółki GGH PF3 posiadanych przez GGH MLT, względnie sprzedaż akcji w GGH PF3 przez samo GGH MLT, ale wyłącznie na rzecz podmiotów, będących już w dacie sprzedaży akcjonariuszami GGH PF3 oraz realną spłatę zobowiązań Golub Gethouse MLT w całości lub – co najmniej – w proporcji nie mniejszej niż zobowiązań Dłużnika, zaś środki z zawartych umów Zarządca Przymusowy będzie mógł przeznaczyć na pokrycie zobowiązań powstałych po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, powstałych poz. 58381–58381 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 6 GRUDNIA 2023 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY w postępowaniu restrukturyzacyjnym w stosunku do Golub Gethouse MLT, GGH MLT oraz MLT GGH, do Terminu Spłaty Wierzytelności włącznie, b) zawarcia z innymi akcjonariuszami GGH PF3 umowy o współpracy w zakresie zbycia Budynków MLT. Poucza się o treści art. 165 ust. 7 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, zgodnie z którym na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni. Jeżeli postanowienie, od którego przysługuje środek zaskarżenia, zostało ogłoszone na posiedzeniu jawnym, osoby zawiadomione o posiedzeniu w terminie tygodnia od dnia posiedzenia, a osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym – od dnia zamieszczenia, a jeżeli postanowienie podlega obwieszczeniu – od dnia obwieszczenia postanowienia w Rejestrze, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem (art. 201 ust. 4 ustawy Prawo restrukturyzacyjne).

Komunikat dla Obligatariuszy Prima Park S.A. seria Z

5 grudnia, 2023

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 5 grudnia 2023 r., Administrator skierował do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości, na których została ustanowiona hipoteka zabezpieczająca Państwa roszczenia z tytułu obligacji serii Z wyemitowanych przez spółkę Prima Park S.A.

W kolejnych komunikatach będziemy Państwa informować o kolejnych etapach postępowania oraz o jego kosztach i wysokości ewentualnych zaliczek.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park S.A. – seria U

8 listopada, 2023

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w dniu 30 października 2023 r. Administratorowi zostało doręczone postanowienie, z dnia 17 sierpnia 2023 r., wydane przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Błażeja Wasilewskiego, w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego w niniejszej sprawie.

Postępowanie zostało umorzone na podst. art. 824 § 1 pkt 4 kpc, z urzędu, w związku z bezczynnością Wierzyciela.

Komornik uznał, że nieuiszczenie zaliczki, w kwocie 4 920,00 zł, na poczet sporządzenia dwóch opinii obejmujących ustalenie czy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT, pod rygorem odmowy wyznaczenia opisu i oszacowania nieruchomości, przez okres 6 miesięcy od daty wezwania Wierzyciela do jej uiszczenia spełniało przesłanki bezczynności Wierzyciela.

Administrator – Wierzyciel z przedmiotowym rozstrzygnięciem się nie zgadza, gdyż nieuiszczenie ww. zaliczki wynikało z faktu, iż Administrator zaskarżył czynność Komornika w postaci wezwania do jej uiszczenia, a zatem nie był zobowiązany do zapłaty do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia złożonej skargi.

Ponadto, Komornik nie doręczył Administratorowi przedmiotowego postanowienia, aż do dnia 30 października 2023 r., pomimo, iż zostało ono wydane w sierpniu 2023 r.

Jednocześnie, Komornik obciążył Wierzyciela – Administratora, a w konsekwencji Obligatariuszy, kosztami postępowania egzekucyjnego min. w postaci opłaty stosunkowej, w jej maksymalnej wysokości tj. w kwocie 50 000 zł.

Powyższe działania Komornika zostały przez Administratora zaskarżone.

Administrator skierował do Sądu Rejonowego w Słupsku skargę na czynność Komornika polegającą na umorzeniu niniejszego postępowania, a także złożył wniosek wniosek o obniżenie opłaty stosunkowej ustalonej w ramach kosztów zakończonego postępowania egzekucyjnego, której wysokość jest niewspółmierna do działań komornika podjętych w niniejszej sprawie, a także z uwagi na fakt, iż Administrator dysponuje nie swoimi środkami i jest jedynie zastępcą pośrednim Obligatariuszy, zatem jego sytuacja majątkowa jest szczególna.

Jednocześnie, Administrator zaznacza, że w związku z faktem, iż nie zostało mu w sierpniu 2023 r. doręczone postanowienie o umorzeniu niniejszego postępowania, nie miał on wiedzy, aż do 30 października 2023 r. o jego umorzeniu, a także o obciążeniu Administratora jego kosztami. Pomimo tego Komornik dokonał zajęcia rachunku bankowego Administratora w celu wyegzekwowania przedmiotowych kosztów.

Administrator do dziś nie otrzymał zawiadomienia o przedmiotowym zajęciu, ani żadnego postanowienia w tym przedmiocie.

Mając na uwadze fakt, że w ocenie Administratora działania Komornika Błażeja Wasilewskiego są bezpodstawne, bezprawne, nieuzasadnione i pochopne, Administrator skierował odpowiednie pisma informujące o powyższym do Izby Komorniczej w Gdańsku, a także do Sądu Rejonowego w Słupsku.

Ponadto Administrator skierował do Sądu Rejonowego w Słupsku kilka pism stanowiących wnioski, na podstawie art. 759 § 2 kpc, o objęcie nadzorem przez ww. Sąd Rejonowy przedmiotowego postępowania egzekucyjnego toczącego się przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Błażejem Wasilewskim, w celu wydania przez Sąd zarządzeń zmierzających do zapewnienia należytego wykonania egzekucji oraz usunięcia spostrzeżonych uchybień.

Obecnie Administrator czeka na rozstrzygnięcia złożonych skarg, wniosków oraz zawiadomień.

Komunikat dla Obligatariuszy Prima Park S.A. seria Z

25 października, 2023

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 19 października 2023 r. sąd nadał klauzulę wykonalności na akcie notarialnym, w którym właściciel nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka zabezpieczająca Państwa roszczenia z tytułu obligacji serii Z wyemitowanych przez spółkę Prima Park S.A., poddał się rygorowi dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 6) k.p.c. na rzecz administratora hipoteki.

Po otrzymaniu z sądu oryginału aktu notarialnego wraz z ww. klauzulą możliwe będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego bez konieczności kierowania do sądu pozwu o zapłatę przeciwko dłużnikowi rzeczowemu tj. właścicielowi nieruchomości.

W kolejnych komunikatach będziemy Państwa informować o naszych kolejnych działaniach oraz o kosztach przedmiotowego postępowania.

Komunikat dla obligatariuszy projektów spółek „Golub”

20 października, 2023

W dniu 17 października w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazały się następujące ogłoszenia:

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Golub Gethouse MLT Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRp 2/21, postanowieniem z dnia 27 września 2023 roku Sędzia komisarz postanowił na podstawie art. 120 ust. 1 w zw. z art. 110 ust. 7 Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne stwierdzić, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym Golub Gethouse MLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w głosowaniu nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonym na podstawie prawomocnego postanowienia z dnia 7 marca 2023 roku przyjęto układ częściowy o następującej treści: 1. Charakter propozycji układowych (układ częściowy) Propozycje układowe dotyczą jedynie niektórych zobowiązań, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika Golub Gethouse MLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”). 2. Wierzytelności objęte układem częściowym („Układ”) Wierzytelnościami objętymi układem częściowym, zwanymi dalej „Wierzytelnościami” są wierzytelności z tytułu finansowania dłużnego udzielonego Spółce lub poręczonego przez Spółkę, obejmujące: 2.1. wierzytelności powstałe z tytułu finansowania działalności Spółki przez udzielone Spółce pożyczki („Pożyczki”), 2.2. wierzytelności powstałe z tytułu finansowania działalności Spółki przez wyemitowane przez Spółkę obligacje („Obligacje”), 2.3. wierzytelności powstałe z tytułu poręczenia przez Spółkę zobowiązań wynikających z obligacji wyemitowanych przez inne podmioty („Poręczenia Obligacji”). 3. Spłata Wierzytelności 3.1. Spółka spełni świadczenia pieniężne z tytułu wykupu Obligacji, spłaty Pożyczek oraz Poręczenia Obligacji („Należność Główna”) oraz świadczenia pieniężne z tytułu odsetek od Pożyczek oraz Poręczenia Obligacji na zasadach i w terminach określonych treścią Układu, w szczególności w punktach 3.2-3.4, w sposób określony w warunkach emisji danych Obligacji i umowach dotyczących poszczególnych Pożyczek lub Poręczeń Obligacji. 3.2. Spółka spłaci Należność Główną w 100,00% (słownie: sto procent) w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. 3.3. Odsetki naliczone od Należności Głównej każdej Wierzytelności za okres od jej wymagalności do dnia Terminu Spłaty Wierzytelności Układowych w wysokości określonej w treści stosunku prawnego stanowiącego podstawę prawną Wierzytelności (a w jej braku w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie) oraz inne należności uboczne zostaną uiszczone w 100% wraz z Należnością Główną w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. 3.4. Koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania Wierzytelności objętych układem w zakresie w jakim poz. 49860–49860 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 17 PAŹDZIERNIKA 2023 R. nie są pokryte zabezpieczeniem ustanowionym na majątku Spółki podlegają umorzeniu. Jeśli koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania Wierzytelności objętych układem znajdują pokrycie w zabezpieczeniu zostaną spłacone wraz z Należnością Główną. 4. Termin Spłaty Wierzytelności Układowych 4.1. „Termin Spłaty Wierzytelności Układowych” przypadać będzie w dniu przypadającym w najwcześniejszej z następujących dat: 4.1.1. dniu przypadającym 12 (dwanaście) miesięcy po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu; 4.1.2. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży akcji spółki GGH PF3 przez Golub Gethouse MLT; 4.1.3. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży akcji Mennica Towers przez GGH PF3; 4.1.4. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży przez Mennica Towers Budynków MLT. Na potrzeby Układu: „Budynki MLT” oznaczają kompleks biurowy, o łącznej powierzchni najmu (biura i usługi) wynoszącej: 65.918 m 2 , zlokalizowany w Warszawie przy ulicy Prostej 20, obejmujący: 1) 140 metrową wieżę, o powierzchni pod wynajem wynoszącej 51.050 m 2 , posiadającą 32 piętra tzw. Wieża i 2) 8 piętrowy tzw. Budynek Zachodni, o łącznej powierzchni pod wynajem wynoszącej 14.867 m 2 . „GGH PF3” oznacza GGH PF PROJECT 3 GGH MANAGEMENT 3 Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000460236, REGON 146658628, NIP 7010379051, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 210.080.000,00 zł. „Mennica Towers” oznacza MENNICA TOWERS GGH MT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000465391, REGON 146726028, NIP 7010384164, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 150.000.000,00 zł. „Golub Gethouse MLT” oznacza Golub Gethouse MLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000701302, REGON 368624132, NIP 5272825527, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. „GGH MLT” oznacza GGH MLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000826067, REGON 385517555, NIP 5252814957, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. „MLT GGH” oznacza MLT GGH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000841259, REGON 386059356, NIP 5252823005, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. 4.2. Przed Terminem Spłaty Wierzytelności Układowych Spółka nie jest zobowiązana spłacić w całości ani w części Wierzytelności, w tym również na żądanie wierzycieli wynikające ze stosunku prawnego stanowiącego podstawę prawną Wierzytelności. 4.3. W Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych Spółka spłaci wszystkie Wierzytelności objęte układem, w tym także wierzytelności, które nie stały się jeszcze wymagalne w świetle stosunków prawnych, stanowiących podstawę ich powstania. 5. Powołanie Zarządcy Przymusowego 5.1. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu, ustanawia się wobec Spółki zarząd przymusowy, o którym mowa w art. 169 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. (z późn. zm.) Prawo restrukturyzacyjne. Zarząd przymusowy, o którym mowa powyżej powierza się Janda Mozdżeń Restrukturyzacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 828888) zarządcy przymusowemu („Zarządca Przymusowy”). 5.2. W okresie zarządu przymusowego Spółka traci na rzecz Zarządcy Przymusowego prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia i rozporządzania nim. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu Spółka wskaże i wyda Zarządcy Przymusowemu cały swój majątek oraz wyda dokumenty dotyczące jej działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. 5.3. Mandat Zarządcy Przymusowego wygasa w dniu uprawomocnienia się postanowienia o wykonaniu układu. 5.4. Z tytułu pełnienia funkcji, Zarządcy Przymusowemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 16.000,00 zł netto (19.680,00 zł brutto), płatne na podstawie odpowiedniej faktury VAT z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie zostało naliczone. poz. 49861–49861 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 17 PAŹDZIERNIKA 2023 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5.5. W przypadku, gdy Termin Spłaty Wierzytelności Układowych przypadnie przed 30 czerwca 2024 r., Zarządca Przymusowy uzyska dodatkowe wynagrodzenie za sukces w wysokości 100.000,00 zł netto (123.000,00 zł brutto), płatne na podstawie odpowiedniej faktury VAT do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do choćby częściowej Spłaty Wierzytelności Układowych. 5.6. Realizując niniejsze propozycje układowe, Zarządca Przymusowy powinien mieć na względzie, że zamiarem wierzycieli, pozostających jednocześnie w dużej liczbie wierzycielami GGH MLT i MLT GGH jest uzyskanie możliwie wysokiego i szybkiego zaspokojenia zobowiązań obciążających wszystkie wskazane powyżej Spółki, w tym poprzez: a) Zawarcie pomiędzy GGH MLT, MLT GGH i Golub Gethouse MLT ugód co do rozwiązania lub rozliczenia wszelkich stosunków prawnych istniejących pomiędzy rzeczonymi spółkami, w tym w szczególności wszelkich umów przedwstępnych sprzedaży akcji w GGH PF3, w sposób zapewniający powiązanie sprzedaży akcji spółki GGH PF3 posiadanych przez Golub Gethouse MLT oraz akcji spółki GGH PF3 posiadanych przez GGH MLT, względnie sprzedaż akcji w GGH PF3 przez samo GGH MLT, ale wyłącznie na rzecz podmiotów, będących już w dacie sprzedaży akcjonariuszami GGH PF3 oraz realną spłatę zobowiązań wszystkich wymienionych spółek w całości, a gdyby to było niemożliwe, w największej możliwej wysokości, zaś środki z zawartych umów Zarządca Przymusowy będzie mógł przeznaczyć na pokrycie zobowiązań powstałych po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, powstałych w postępowaniu restrukturyzacyjnym w stosunku do Golub Gethouse MLT, GGH MLT oraz MLT GGH, do Terminu Spłaty Wierzytelności włącznie; b) Zawarcie z innymi akcjonariuszami GGH PF3 umowy o współpracy w zakresie zbycia Budynków MLT. Uczestnicy postępowania mogą pisemnie składać zastrzeżenia przeciwko układowi w trybie art. 164 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego. Sąd nie bierze pod uwagę zastrzeżeń zgłoszonych po upływie tygodnia od dnia przedmiotowego obwieszczenia lub niespełniających wymogów formalnych pisma procesowego. Jednocześnie zawiadamia się, że rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu odbędzie się w dniu 28.11.2023 r., o godzinie 9 30 , w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr A14.

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika MLT GGH Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRp 4/21, postanowieniem z dnia 28 września 2023 roku Sędzia komisarz postanowił stwierdzić, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym MLT GGH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w głosowaniu nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonym na podstawie prawomocnego postanowienia Sędziego komisarza z dnia 7 marca 2023 roku, przyjęto układ o następującej treści: 1. Charakter propozycji układowych 1.1. Propozycje układowe dotyczą wszystkich zobowiązań MLT GGH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”). 1.2. Propozycje układowe przewidują spłatę wszystkich zobowiązań pieniężnych obciążających Spółkę, a powstałych przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego („Wierzytelności”) w ramach jednej kategorii interesu. 2. Spłata Wierzytelności 2.1. Spółka spłaci wszystkie obciążające ją Wierzytelności, jak również świadczenia pieniężne z tytułu odsetek oraz innych należności ubocznych dotyczących wierzytelności objętych układem na zasadach i w terminach określonych treścią Układu, w szczególności w punktach 2.2 i 2.3, w sposób określony w układzie. 2.2. Spółka spłaci należność główną w 100,00% (słownie: sto procent) w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. 2.3. Odsetki naliczone od Należności Głównej każdej Wierzytelności za okres od jej wymagalności do dnia Terminu Spłaty Wierzytelności Układowych w wysokości określonej w treści stosunku prawnego stanowiącego podstawę prawną Wierzytelności (a w jej braku w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie) oraz inne należności uboczne zostaną uiszczone w 100% wraz z Należnością Główną w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. 2.4. Koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania Wierzytelności objętych układem w zakresie w jakim nie są pokryte zabezpieczeniem ustanowionym na majątku Spółki, podlegają umorzeniu. Jeśli koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania Wierzytelności objętych układem znajdują pokrycie zabezpieczeniu zostaną spłacone wraz z Należnością Główną. 3. Termin Spłaty Wierzytelności Układowych 3.1. „Termin Spłaty Wierzytelności Układowych” przypadać będzie w dniu najwcześniejszej z następujących dat: 3.1.1. dniu przypadającym 12 (dwanaście) miesięcy po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu; 3.1.2. dniu przypadającym 14 (czternaście) miesięcy po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu w Golub Gethouse MLT;poz. 49861–49861 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 17 PAŹDZIERNIKA 2023 R. 3.1.3. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży akcji Mennica Towers przez GGH PF3; 3.1.4. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży akcji spółki GGH PF3 przez Golub Gethouse MLT; 3.1.5. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży przez Mennica Towers Budynków MLT. Na potrzeby Układu: „Budynki MLT” oznaczają kompleks biurowy, o łącznej powierzchni najmu (biura i usługi) wynoszącej: 65.918 m 2 , zlokalizowany w Warszawie przy ulicy Prostej 20, obejmujący: 1) 140 metrową wieżę, o powierzchni pod wynajem wynoszącej 51.050 m 2 , posiadającą 32 piętra, tzw. Wieża i 2) 8 piętrowy, tzw. Budynek Zachodni, o  łącznej powierzchni pod wynajem wynoszącej 14.867 m 2 . „GGH PF3 „ oznacza GGH PF PROJECT 3 GGH MANAGEMENT 3 spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000460236, REGON 146658628, NIP 7010379051, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 210.080.000,00 zł. „Mennica Towers” oznacza MENNICA TOWERS GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000465391, REGON 146726028, NIP 7010384164, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 150.000.000,00 zł. „Golub Gethouse MLT” oznacza Golub Gethouse MLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000701302, REGON 368624132, NIP 5272825527, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. „GGH MLT” oznacza GGH MLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000826067, REGON 385517555, NIP 5252814957, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. „MLT GGH” oznacza MLT GGH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000841259, REGON 386059356, NIP 5252823005, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. 3.2. Przed Terminem Spłaty Wierzytelności Układowych Spółka nie jest zobowiązana spłacić w całości ani w części Wierzytelności, w tym również na żądanie wierzycieli, wynikające ze stosunku prawnego stanowiącego podstawę prawną Wierzytelności. 3.3. W Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych Spółka spłaci wszystkie Wierzytelności objęte układem, w tym także wierzytelności, które nie stały się jeszcze wymagalne w świetle stosunków prawnych, stanowiących podstawę ich powstania. 4. Powołanie Zarządcy Przymusowego 4.1. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu ustanawia się wobec Spółki zarząd przymusowy, o którym mowa w art. 169 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. (z późn. zm.) Prawo restrukturyzacyjne. Zarząd przymusowy, o którym mowa powyżej, powierza się zarządcy przymusowemu Janda Mozdżeń Restrukturyzacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 828888) („Zarządca Przymusowy”). 4.2. W okresie zarządu przymusowego Spółka traci na rzecz Zarządcy Przymusowego prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia i rozporządzania nim. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu Spółka wskaże i wyda Zarządcy Przymusowemu cały swój majątek oraz wyda dokumenty dotyczące jej działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. 4.3. Mandat Zarządcy Przymusowego wygasa w dniu uprawomocnienia się postanowienia o wykonaniu układu. 4.4. Z tytułu pełnienia funkcji, Zarządcy Przymusowemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 16.000,00 zł netto (19.680,00 zł brutto), płatne na podstawie odpowiedniej faktury VAT z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie zostało naliczone. 4.5. W przypadku, gdyby Termin Spłaty Wierzytelności Układowych przypadnie przed 30 czerwca 2024 r., Zarządca Przymusowy uzyska dodatkowe wynagrodzenie za sukces w wysokości 100.000,00 zł netto (123.000,00 zł brutto), płatne na podstawie odpowiedniej faktury VAT do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do choćby częściowej Spłaty Wierzytelności Układowych. 4.6. Realizując niniejsze propozycje układowe, Zarządca Przymusowy powinien mieć na względzie, że zamiarem wierzycieli, pozostających jednocześnie w dużej liczbie wierzycielami Golub Gethouse MLT i GGH MLT, jest uzyskanie poz. 49862–49864 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 17 PAŹDZIERNIKA 2023 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY możliwie wysokiego zaspokojenia zobowiązań obciążających wszystkie wskazane powyżej Spółki, w tym poprzez: a) Zawarcie pomiędzy Dłużnikiem a Golub Gethouse MLT ugód co do rozwiązania lub rozliczenia wszelkich stosunków prawnych istniejących pomiędzy rzeczonymi spółkami, w tym w szczególności wszelkich umów przedwstępnej sprzedaży akcji w GGH PF3, w sposób zapewniający powiązanie sprzedaży akcji spółki GGH PF3 posiadanych przez Golub Gethouse MLT oraz akcji spółki GGH PF3 posiadanych przez GGH MLT, względnie sprzedaż akcji w GGH PF3 przez samo GGH MLT, ale wyłącznie na rzecz podmiotów, będących już w dacie sprzedaży akcjonariuszami GGH PF3 oraz realną spłatę zobowiązań Golub Gethouse MLT w całości lub – co najmniej – w proporcji nie mniejszej niż zobowiązań Dłużnika, zaś środki z zawartych umów Zarządca Przymusowy będzie mógł przeznaczyć na pokrycie zobowiązań powstałych po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, powstałych w postępowaniu restrukturyzacyjnym w stosunku do Golub Gethouse MLT, GGH MLT oraz MLT GGH, do Terminu Spłaty Wierzytelności włącznie. b) zawarcia z innymi akcjonariuszami GGH PF3 umowy o współpracy w zakresie zbycia Budynków MLT. Uczestnicy postępowania mogą pisemnie składać zastrzeżenia przeciwko układowi w trybie art. 164 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego. Sąd nie bierze pod uwagę zastrzeżeń zgłoszonych po upływie tygodnia od dnia przedmiotowego obwieszczenia lub niespełniających wymogów formalnych pisma procesowego. Jednocześnie zawiadamia się, że rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu odbędzie się w dniu 28.11.2023 r., o godzinie 14 00 , w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr A14.

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i  Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika GGH MLT Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRp 3/21, postanowieniem z dnia 28 września 2023 roku Sędzia komisarz postanowił stwierdzić, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym GGH MLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w głosowaniu nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonym na podstawie prawomocnego postanowienia Sędziego komisarza z dnia 7 marca 2023 r. przyjęto układ o następującej treści: 1. Charakter propozycji układowych: 1.1. Propozycje układowe dotyczą wszystkich zobowiązań GGH MLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”). 1.2. Propozycje układowe przewidują spłatę wszystkich zobowiązań pieniężnych obciążających Spółkę a powstałych przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego („Wierzytelności”) w ramach jednej kategorii interesu. 2. Spłata Wierzytelności: 2.1. Spółka spłaci wszystkie obciążające ją Wierzytelności, jak również świadczenia pieniężne z tytułu odsetek oraz innych należności ubocznych dotyczących wierzytelności objętych układem na zasadach i w terminach określonych treścią Układu, w szczególności w punktach 2.2 i 2.3, w sposób określony w układzie. 2.2. Spółka spłaci należność główną w 100,00% (słownie: sto procent) w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. 2.3. Odsetki naliczone od Należności Głównej każdej Wierzytelności za okres od jej wymagalności do dnia Terminu Spłaty Wierzytelności Układowych w wysokości określonej w treści stosunku prawnego stanowiącego podstawę prawną Wierzytelności (a w jej braku w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie) oraz inne należności uboczne zostaną uiszczone w 100% wraz z Należnością Główną w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. 2.4. Koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania Wierzytelności objętych układem w zakresie w jakim nie są pokryte zabezpieczeniem ustanowionym na majątku Spółki podlegają umorzeniu. Jeśli Koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania Wierzytelności objętych układem znajdują pokrycie zabezpieczeniu zostaną spłacone wraz z Należnością Główną.poz. 49859–49859 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 17 PAŹDZIERNIKA 2023 R. 3. Termin Spłaty Wierzytelności Układowych 3.1.„Termin Spłaty Wierzytelności Układowych” przypadać będzie w dniu najwcześniejszej z następujących dat: 3.1.1. dniu przypadającym 12 (dwanaście) miesięcy po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu; 3.1.2. dniu przypadającym 14 (czternaście) miesięcy po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu w Golub Gethouse MLT; 3.1.3. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży akcji Mennica Towers przez GGH PF3; 3.1.4. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży akcji spółki GGH PF3 przez Golub Gethouse MLT; 3.1.5. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży przez Mennica Towers Budynków MLT. Na potrzeby Układu: „Budynki MLT” oznaczają kompleks biurowy, o łącznej powierzchni najmu (biura i usługi) wynoszącej: 65.918 m 2 , zlokalizowany w Warszawie, przy ulicy Prostej 20, obejmujący: 1) 140 metrową wieżę, o powierzchni pod wynajem wynoszącej 51.050 m 2 , posiadającą 32 piętra tzw. Wieża i 2) 8 piętrowy tzw. Budynek Zachodni, o łącznej powierzchni pod wynajem wynoszącej 14.867 m 2 . „GGH PF3” oznacza GGH PF PROJECT 3 GGH MANAGEMENT 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z  siedzibą w  Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000460236, REGON 146658628, NIP 7010379051, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 210.080.000,00 zł. „Mennica Towers” oznacza MENNICA TOWERS GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000465391, REGON 146726028, NIP 7010384164, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 150.000.000,00 zł. „Golub Gethouse MLT” oznacza Golub Gethouse MLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000701302, REGON 368624132, NIP 5272825527, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. „GGH MLT” oznacza GGH MLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000826067, REGON 385517555, NIP 5252814957, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. „MLT GGH” oznacza MLT GGH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000841259, REGON 386059356, NIP 5252823005, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. 3.2. Przed Terminem Spłaty Wierzytelności Układowych Spółka nie jest zobowiązana spłacić w całości ani w części Wierzytelności, w tym również na żądanie wierzycieli wynikające ze stosunku prawnego stanowiącego podstawę prawną Wierzytelności. 3.3. W Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych Spółka spłaci wszystkie Wierzytelności objęte układem, w tym także wierzytelności, które nie stały się jeszcze wymagalne w świetle stosunków prawnych, stanowiących podstawę ich powstania. 4. Powołanie Zarządcy Przymusowego 4.1. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu, ustanawia się wobec Spółki zarząd przymusowy, o którym mowa w art. 169 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. (z póżn. zm.) Prawo restrukturyzacyjne. Zarząd przymusowy, o którym mowa powyżej powierza się zarządcy przymusowemu Janda Mozdżeń Restrukturyzacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 828888) (,,Zarządca Przymusowy”). 4.2. W okresie zarządu przymusowego Spółka traci na rzecz Zarządcy Przymusowego prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia i rozporządzania nim. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu Spółka wskaże i wyda Zarządcy Przymusowemu cały swój majątek oraz wyda dokumenty dotyczące jej działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. 4.3. Mandat Zarządcy Przymusowego wygasa w dniu uprawomocnienia się postanowienia o wykonaniu układu. 4.4. Z tytułu pełnienia funkcji, Zarządcy Przymusowemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 16.000,00 zł netto (19.680,00 zł brutto), płatne na podstawie odpowiedniej faktury VAT z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie zostało naliczone. poz. 49860–49860 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 17 PAŹDZIERNIKA 2023 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 4.5. W przypadku, gdyby Termin Spłaty Wierzytelności Układowych przypadnie przed 30 czerwca 2024 r., Zarządca Przymusowy uzyska dodatkowe wynagrodzenie za sukces w wysokości 100.000,00 zł netto (123.000,00 zł brutto), płatne na podstawie odpowiedniej faktury VAT do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do choćby częściowej Spłaty Wierzytelności Układowych. 4.6. Realizując niniejsze propozycje układowe, Zarządca Przymusowy powinien mieć na względzie, że zamiarem wierzycieli, pozostających jednocześnie w dużej liczbie wierzycielami Golub Gethouse MLT i MLT GGH jest uzyskanie możliwie wysokiego zaspokojenia zobowiązań obciążających wszystkie wskazane powyżej Spółki, w tym poprzez: a) Zawarcie pomiędzy Dłużnikiem a Golub Gethouse MLT ugód co do rozwiązania lub rozliczenia wszelkich stosunków prawnych istniejących pomiędzy rzeczonymi spółkami, w tym w szczególności wszelkich umów przedwstępnej sprzedaży akcji w GGH PF3, w sposób zapewniający powiązanie sprzedaży akcji spółki GGH PF3 posiadanych przez Golub Gethouse MLT oraz akcji spółki GGH PF3 posiadanych przez GGH MLT, względnie sprzedaż akcji w GGH PF3 przez samo GGH MLT, ale wyłącznie na rzecz podmiotów, będących już w dacie sprzedaży akcjonariuszami GGH PF3 oraz realną spłatę zobowiązań Golub Gethouse MLT w całości lub – co najmniej – w proporcji nie mniejszej niż zobowiązań Dłużnika, zaś środki z zawartych umów Zarządca Przymusowy będzie mógł przeznaczyć na pokrycie zobowiązań powstałych po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, powstałych w postępowaniu restrukturyzacyjnym w stosunku do Golub Gethouse MLT, GGH MLT oraz MLT GGH, do Terminu Spłaty Wierzytelności włącznie. b) zawarcia z innymi akcjonariuszami GGH PF3 umowy o współpracy w zakresie zbycia Budynków MLT. Uczestnicy postępowania mogą pisemnie składać zastrzeżenia przeciwko układowi w trybie art. 164 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego. Sąd nie bierze pod uwagę zastrzeżeń zgłoszonych po upływie tygodnia od dnia przedmiotowego obwieszczenia lub niespełniających wymogów formalnych pisma procesowego. Jednocześnie zawiadamia się, że rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu odbędzie się w dniu 28.11.2023 r. o godzinie 13 00 , w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr A14.

 

Informacja dla Obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez Macro Games S.A.

6 października, 2023

W dniu dzisiejszym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pojawiło się ogłoszenie o następującej treści:

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego podmiotu o nazwie MACRO GAMES SPÓŁKA AKCYJNA, zarejestrowanego pod numerem KRS 0000399351, ostatni adres: ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok. 25, 50-078 Wrocław. Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających przeciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.”.

Mając na uwadze powyższe, Administrator skieruje do ww. Sądu pismo wraz z informacją o istnieniu wciąż niezaspokojonych roszczeń wynikających z emisji przez spółkę Macro Games S.A. obligacji serii A, B i C.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park S.A. – seria U

17 sierpnia, 2023

Szanowni Państwo,

Informujemy, w związku z wydaniem przez Sąd Rejonowy w Słupsku postanowienia oddalającego skargę Administratora na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupsku, w przedmiocie wezwania wierzyciela do uiszczenia zaliczki na wydatki na poczet sporządzenia dwóch opinii obejmujących ustalenie czy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT, Administrator w dniu 16 sierpnia 2023 r. uiścił na konto komornika sądowego żądaną zaliczkę w kwocie 4920,00 zł oraz skierował ponowny wniosek w przedmiocie niezwłocznego podjęcia czynności mających na celu przystąpienie do sporządzenia opisu i oszacowania zajętych w toku przedmiotowego postępowania nieruchomości dłużników.

O podjęciu dalszych kroków przez komornika sądowego, w szczególności o terminie wyznaczonego opisu i oszacowania będziemy informować w drodze stosownych komunikatów.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park S.A. – seria U

31 lipca, 2023

Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 17 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy w Słupsku oddalił skargę Administratora na czynność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Słupsku, prowadzącego postępowanie egzekucyjne.
Skarga dotyczyła wezwania wierzyciela do uiszczenia zaliczki na wydatki na poczet sporządzenia dwóch opinii obejmujących ustalenie czy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT, pod rygorem odmowy wyznaczenia opisu i oszacowania nieruchomości.

Jednocześnie informujemy, iż Administrator skieruje do Sądu Rejonowego w Słupsku wniosek u uzasadnienie przedmiotowego postanowienia.

Komunikat dla inwestorów PKB INWEST BUDOWA OSTWALD. M.P. sp. k. z siedzibą w Ząbkach

29 maja, 2023

W związku z całkowitą spłatą pożyczek, Administrator w dniu dzisiejszym dokonał czynności umożliwiającej wykreślenie hipoteki stanowiącej zabezpieczenie przedmiotowych pożyczek.

Komunikat dla obligatariuszy serii Y wyemitowanych przez spółkę Prima Park S.A.

29 maja, 2023

W związku z całkowitą spłatą obligacji, na mocy zawartego porozumienia, Administrator w dniu dzisiejszym dokonał czynności umożliwiającej wykreślenie hipoteki stanowiącej zabezpieczenie przedmiotowych obligacji.

Komunikat dla inwestorów PKB INWEST BUDOWA OSTWALD. M.P. sp. k. z siedzibą w Ząbkach

26 maja, 2023

W związku z całkowitą spłatą pożyczek zaciągniętych przez PKB INWEST BUDOWA OSTWALD. M.P. sp. k. z siedzibą w Ząbkach, administrator hipoteki ustanowionej na nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Michałowice, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych pod oznaczeniem WA1P/00059073/7 („W” „A” jeden „P”/zero zero zero pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt trzy/siedem), informuję, iż podejmie czynności umożliwiające wykreślenie przedmiotowej hipoteki, w szczególności złoży przed notariuszem stosowne oświadczenie o zgodzie na wpis wykreślenia ww. hipoteki.

Komunikat dla Obligatariuszy Prima Park S.A. seria Z

19 maja, 2023

Jak podawaliśmy w poprzednich komunikatach administrator oczekuje w tej chwili na uzyskanie tytułu wykonawczego, który pozwoli nam na skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego bez konieczności kierowania do sądu pozwu o zapłatę przeciwko dłużnikowi rzeczowemu tj. właścicielowi nieruchomości. Czas oczekiwania jest trudny do oszacowania, ale w teorii postępowanie może zakończyć się już lada dzień.

W związku jednak z ostatnimi zmianami w przepisach dotyczących postępowania egzekucyjnego, które umożliwiają obciążenie administratora kosztami egzekucyjnymi w sytuacji nie uiszczenia w terminie zaliczki na koszty egzekucyjne, w pełnej ich wysokości (w przedmiotowej sytuacji będzie to 50 000 – 80 000 zł), administrator informuje, iż warunkiem złożenia wniosku egzekucyjnego będzie uiszczenie przez obligatariuszy zaliczki na koszty egzekucyjne w łącznej kwocie ok. 23 000 zł, na którą składają się orientacyjnie zakładane koszty:

– 1 500 zł – koszty aktu i klauzuli
– 6 000 zł – zaliczka na oszacowanie
– 1 200 zł – zaliczka na ogłoszenie na sprzedaż
– 2 400 zł – bieżące koszty komornicze
– 5 000 zł – dodatkowe zaliczki (np. opinie niezależnych biegłych)
– 5 400 zł – koszty zastępstwa adwokackiego w egzekucji
– 1 424 zł – VAT od kzp

W związku z powyższym proszę każdego z Państwa Obligatariuszy serii Z o możliwie szybką wpłatę kwoty 1 500 zł na rachunek bankowy kancelarii:

Kancelaria Prawna Noriet – Zagajewska i Wspólnicy S.K.A.
94 1600 1462 1836 7565 4000 0001
tytułem: Prima Park seria Z – zaliczka na komornika
kwota: 1 500 zł

Tym z Państwa, którzy szykując się na postępowanie sądowe wpłacili bezpośrednio na rachunek sądu opłatę sądową przypominamy też o możliwości uzyskania zwrotu takiej opłaty sądowej.

Wniosek o zwrot opłaty proszę składać jak niżej:

Sąd Okręgowy w Gdańsku

I Wydział Cywilny, ul. Nowe Ogrody 30/34

80-803 Gdańsk

Wniosek można dodatkowo wysłać e-mailem, dołączając do niego skan wysłanego pisma wraz z załącznikiem, na obydwa adresy e-mail: wydzial01@gdansk.so.gov.pl oraz od-finansowy@gdansk.so.gov.pl

W tytule pisma proszę powołać się na sygnaturę: XV Co 110/20/J.S., XV Co151/20.

Komunikat dla obligatariuszy serii Z wyemitowanych przez spółkę Prima Park S.A.

16 maja, 2023

Szanowni Państwo,

informujemy, iż administrator skierował do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na akcie notarialnym, w którym właściciel nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka zabezpieczająca Państwa roszczenia z tytułu obligacji serii Z wyemitowanych przez spółkę Prima Park S.A., poddał się rygorowi dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 6) k.p.c. na rzecz administratora hipoteki.

Po uzyskaniu ww. klauzuli możliwe będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego bez konieczności kierowania do sądu pozwu o zapłatę przeciwko dłużnikowi rzeczowemu tj. właścicielowi nieruchomości.

W kolejnych komunikatach będziemy Państwa informować o naszych kolejnych działaniach oraz o kosztach przedmiotowego postępowania.

Komunikat dla obligatariuszy serii Y wyemitowanych przez spółkę Prima Park S.A.

27 kwietnia, 2023

Informujemy, że administrator dokonał przelewów środków tytułem ostatniej – trzeciej raty płatności z zawartego z dłużnikiem rzeczowym porozumienia. Do końca tygodnia roboczego środki powinny pojawić się na Państwa rachunkach. W razie gdyby do końca kolejnego tygodnia nie otrzymali Państwo przelewu, którego nadawcą będzie „Kancelaria Prawna Noriet – Zagajewska i Wspólnicy S.K.A.” uprzejmie prosimy o kontakt e-mailowy: kancelaria@noriet.pl

Jednocześnie informujemy, iż w dniach 01-05 maja 2023 r. kancelaria będzie nieczynna.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park S.A.

18 kwietnia, 2023
Szanowni Państwo, mając na uwadze fakt, iż w dniu 27 marca 2023 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości przedmiotowej spółki, informujemy, iż nasza kancelaria jako Administrator nie reprezentuje Państwa w przedmiotowym postępowaniu upadłościowym.
Mając na uwadze powyższe, rekomendujemy, aby skontaktowali się Państwo z podmiotem obecnie zajmującym się upadłością ww. spółki tj. syndykiem lub z profesjonalnym pełnomocnikiem tj. adwokatem lub radcą prawnym, który udzieli Państwu informacji na temat Państwa sytuacji prawnej w tym zakresie oraz ustali w jaki sposób winni Państwo zgłosić swoją wierzytelność wynikającą z niespłaconych obligacji.
Syndyk masy upadłości spółki Prima Park S.A. to:
Agnieszka Wilk,
dane kontaktowe: 83-050 Kolbudy ul. Polna 3/3,
telefon: 608-779-183 (pn – pt w godz. 9:00 – 15.00), E-mail: biuro@syndykgdansk.pl.

Komunikat dla obligatariuszy serii Y wyemitowanych przez spółkę Prima Park S.A.

17 kwietnia, 2023

Informujemy, że administrator otrzymał środki, tytułem ostatniej – trzeciej raty płatności z zawartego z dłużnikiem rzeczowym porozumienia. Środki zostaną Państwu wypłacone na podane przez Państwa przy zawieraniu tegoż porozumienia rachunki bankowe. Jeśli podany rachunek został zamknięty lub zmieniony serdecznie proszę o kontakt e-mailowy: kancelaria@noriet.pl z tą informacją do dnia 24 kwietnia 2023 r.

Komunikat dla obligatariuszy serii Z wyemitowanych przez spółkę Prima Park S.A.

13 kwietnia, 2023

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż administrator w dniu 6 kwietnia 2023 roku udał się do notariusza celem wypełnienia zdarzeń prawnych wskazanych w akcie notarialnym, w którym właściciel nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka zabezpieczająca Państwa roszczenia z tytułu obligacji serii Z wyemitowanych przez spółkę Prima Park S.A., poddał się rygorowi dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 6) k.p.c. na rzecz administratora hipoteki.

Tym samym administrator podjął czynności w celu uzyskania klauzuli wykonalności na przedmiotowym akcie.

Po uzyskaniu ww. klauzuli możliwe będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego bez konieczności kierowania do sądu pozwu o zapłatę przeciwko dłużnikowi rzeczowemu tj. właścicielowi nieruchomości.

W kolejnych komunikatach będziemy Państwa informować o naszych kolejnych działaniach oraz o kosztach przedmiotowego postępowania i co za tym idzie rozliczeniu uiszczonych już przez Państwa zaliczek na zaplanowane wcześniej postępowanie sądowe.

Komunikat dla wszystkich obligatariuszy

13 kwietnia, 2023

Szanowni Państwo!

Niniejszym informujemy, iż w związku z nadchodzącym Świętem Pracy oraz Świętem Konstytucji 3 Maja dni pracy kancelarii ulegną zmianie, włączając w to dni wolne od pracy. Kancelaria będzie nieczynna w dniach 2 maja 2023 roku, zaś w dniach 4 i 5 maja pracownicy Kancelarii będą pracowali wyłącznie w trybie pracy zdalnej.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park S.A. – seria A4

4 kwietnia, 2023

Szanowni Państwo, informujemy obligatariuszy, którzy uiścili na konto Administratora opłaty sądowe, iż został złożony w Sądzie Okręgowym w Gdańsku, przez Administratora, pozew skierowany przeciwko właścicielom nieruchomości, na których została ustanowiona hipoteka zabezpieczająca roszczenia z tytułu obligacji serii A4 wyemitowanych przez spółkę Prima Park S.A.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park S.A.

4 kwietnia, 2023
Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 27 marca 2023 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości przedmiotowej spółki.

Komunikat dla obligatariuszy projektów spółek „Golub”

22 marca, 2023

Działając jako administrator zabezpieczeń, niniejszym przedstawiamy ogłoszenie z MSIG z dnia 22 marca 2023 roku:

Poz. 14704. GOLUB GETHOUSE MLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Poz. 14704. GOLUB GETHOUSE MLT SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W  RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000701302. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 października 2017 r., sygn. akt XVIII GRp 2/21. [BMSiG-13939/2023] Zawiadamia się, że w prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st.  Warszawy w  Warszawie, XVIII  Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przyspieszonym postępowaniu układowym w celu zawarcia układu częściowego dłużnika Golub Gethouse MLT Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRp 2/21, nadzorca sądowy sporządził i z dniem 27 kwietnia 2021 r. złożył do akt sprawy spis wierzytelności. Spis wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W takim przypadku Sędzia komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych (art. 90 Prawa restrukturyzacyjnego)
GOLUB GETHOUSE MLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie [BMSiG-13939/2023] – s. 101, poz. 14704.
Poz. 14701. GGH MLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Poz. 14705. MLT GGH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Poz. 14701. GGH MLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000826067. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 lutego 2020 r., sygn. akt XVIII GRp 3/21. [BMSiG-13961/2023] Zawiadamia się, że w prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przyspieszonym postępowaniu układowym w celu zawarcia układu dłużnika GGH MLT Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRp 3/21, nadzorca sądowy sporządził i z dniem 27 maja 2021 r. złożył do akt sprawy spis wierzytelności. Spis wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. MSiG 57/2023 (6708) poz. 14702–14706 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 22 MARCA 2023 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY – 101 – W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W takim przypadku sędzia komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych (art. 90 Prawa restrukturyzacyjnego).
Poz. 14705. MLT GGH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w  Warszawie. KRS  0000841259. SĄD REJONOWY DLA M.ST.  WARSZAWY W  WARSZAWIE, XII  WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 maja 2020 r., sygn. akt XVIII GRp 4/21. [BMSiG-13952/2023] Zawiadamia się, że w prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przyspieszonym postępowaniu układowym w celu zawarcia układu dłużnika MLT GGH sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRp 4/21, nadzorca sądowy sporządził i z dniem 27 maja 2021 r. złożył do akt sprawy spis wierzytelności. Spis wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W takim przypadku, sędzia komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych (art. 90 Prawa restrukturyzacyjnego).
GGH MLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie [BMSiG-13961/2023] – s. 100, poz. 14701.
 MLT GGH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BMSiG-13952/2023] – s. 101, poz. 14705.

Komunikat dla obligatariuszy projektów spółek „Golub”

16 marca, 2023

Działając jako administrator zabezpieczeń, niniejszym przedstawiamy ogłoszenie z MSIG z dnia 16 marca 2023 roku.

Poz. 13623. GOLUB GETHOUSE MLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Poz. 13623. GOLUB GETHOUSE MLT SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W  RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000701302. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 października 2017 r., sygn. akt XVIII GRp 2/21. [BMSiG-12839/2023] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu restrukturyzacyjnym – przyspieszonym postępowaniu układowym Golub Gethouse MLT sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRp 2/21, postanowieniem z dnia 7 marca 2022 r. w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem: postanowił: 1. na podstawie art. 359 § 1 k.p.c. w zw. z art. 209 p.r. uchylić postanowienie z dnia 29 września 2021 r. w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania zmienione postanowieniem z dnia 4 stycznia 2022 r. i postanowieniem z dnia 11 marca 2022 r., 2. umorzyć postępowanie z wniosków wierzycieli o zmianę postanowienia z dnia 29 września 2021 r. w związku z uchyleniem przedmiotowego postanowienia, 3. określić następujący tryb przeprowadzenia głosowania nad układem: 1) głosowanie odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli; 2) głosowanie odbędzie się w drodze obiegowego zbierania głosów, poprzez zawiadomienie wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności niespornych o możliwości oddania głosu na piśmie i doręczenie im: propozycji układowych z uwzględnieniem informacji o podziale na kategorie interesów (wskazanie liczby grup i kryteriów wyodrębnienia), opinii nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119 Prawa restrukturyzacyjnego, według wzoru określonego w osobnym zarządzeniu sędziego komisarza; 3) określić, że krąg obligatariuszy uprawnionych do samodzielnego oddania głosu w głosowaniu nad układem będzie oznaczany według stanu na dzień przypadający dwa tygodnie po dniu stwierdzenia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia; 4) zawiadomienie i doręczenie, o którym mowa w pkt. 3 ppkt 2, zostanie dokonane przez nadzorcę sądowego nie wcześniej niż po upływie tygodnia i nie później niż po upływie trzech tygodni od dnia wskazanego w pkt. 3 ppkt 3 postanowienia; 5) propozycje układowe mogą być zmieniane. Zmiany lub alternatywne wersje propozycji układowych można zgłaszać do sędziego komisarza najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia. Propozycje układowe należy przesłać na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt sprawy XVIII GRp 2/21; 6) nadzorca sądowy, doręczając zawiadomienia wraz z dokumentami określonymi w pkt. 3 ppkt 2, zakreśli wierzycielom siedmiodniowy termin na oddanie głosu na piśmie oraz na – w  odniesieniu do wierzycieli wskazanych w  art.  151 ust. 2-3 p.r. – wyrażenie zgody na objęcie układem, licząc od dnia doręczenia wierzycielowi przedmiotowego zawiadomienia; głosy złożone po tej dacie nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku głosowania, o czym należy pouczyć wierzycieli; 7) nadzorca sądowy przedstawi sędziemu komisarzowi, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia, sprawozdanie z przebiegu głosowania zawierające wyniki głosowania nad propo- MSiG 53/2023 (6704) poz. 13624–13626 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 16 MARCA 2023 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY – 77 – zycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania i dołączonymi do nich pełnomocnictwami, i informacjami z rejestru sądowego poświadczającymi umocowanie osób podpisanych do reprezentowania wierzycieli (uszeregowane według kolejności wierzycieli przyjętej w spisie wierzycieli), a także dowodami doręczenia dokumentów z punktu 3 ppkt 2 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu; 8) w przypadku złożenia głosów przez wierzycieli lub udzielenia pełnomocnictw w formie elektronicznej, nadzorca sądowy przekaże ww. dokumenty także w  wersji elektronicznej w postaci nagrania pliku na nośniku pamięci, przedkładając ten nośnik do akt sprawy. Na powyższe postanowienie, w zakresie jego punktu 3, uczestnikom postępowania przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sądu Rejonowego dla m.st.  Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.
GOLUB GETHOUSE MLT SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie [BMSiG-12839/2023] – s. 76, poz. 13623.
Poz. 13622. GGH MLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie . . . 75
Poz. 13626. MLT GGH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Poz. 13622. GGH MLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000826067. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 lutego 2020 r., sygn. akt XVIII GRp 3/21. [BMSiG-12842/2023] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym GGH MLT Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRp 3/21, postanowieniem z dnia 7 marca 2023 r. w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem postanowił: 1. na podstawie art. 359 § 1 k.p.c. w zw. z art. 209 p.r. uchylić postanowienie z dnia 29 września 2021 r. w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania zmienione postanowieniem z dnia 4 stycznia 2022 r. i postanowieniem z dnia 11 marca 2022 r.; 2. określić następujący tryb przeprowadzenia głosowania nad układem: 1) głosowanie odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli, 2) głosowanie odbędzie się w drodze obiegowego zbierania głosów poprzez zawiadomienie wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności niespornych o możliwości oddania głosu na piśmie i doręczenie im: propozycji układowych z uwzględnieniem, informacji o podziale na kategorie interesów (wskazanie liczby grup i kryteriów wyodrębnienia), opinii nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119 Prawa MSiG 53/2023 (6704) poz. 13623–13623 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16 MARCA 2023 R. – 76 – restrukturyzacyjnego według wzoru określonego w osobnym zarządzeniu Sędziego komisarza, 3) określić, że krąg obligatariuszy uprawnionych do samodzielnego oddania głosu w głosowaniu nad układem będzie oznaczany według stanu na dzień przypadający dwa tygodnie po dniu stwierdzenia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, 4) zawiadomienie i doręczenie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 zostanie dokonane przez nadzorcę sądowego, nie wcześniej niż po upływie tygodnia i nie później niż po upływie trzech tygodni od dnia wskazanego w pkt 2 ppkt 3 postanowienia, 5) propozycje układowe mogą być zmieniane. Zmiany lub alternatywne wersje propozycji układowych można zgłaszać do Sędziego komisarza najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia. Propozycje układowe należy przesłać na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt sprawy XVIII GRp 3/21, 6) nadzorca sądowy doręczając zawiadomienia wraz z dokumentami określonymi w pkt 2 ppkt 2, zakreśli wierzycielom siedmiodniowy termin na oddanie głosu na piśmie oraz na – w  odniesieniu do wierzycieli wskazanych w  art.  151 ust. 2-3 p.r. – wyrażenie zgody na objęcie układem, licząc od dnia doręczenia wierzycielowi przedmiotowego zawiadomienia; głosy złożone po tej dacie nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku głosowania, o czym należy pouczyć wierzycieli, 7) nadzorca sądowy przedstawi Sędziemu komisarzowi nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia sprawozdanie z przebiegu głosowania zawierające wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania i dołączonymi do nich pełnomocnictwami i informacjami z rejestru sądowego poświadczającymi umocowanie osób podpisanych do reprezentowania wierzycieli (uszeregowane według kolejności wierzycieli przyjętej w spisie wierzycieli), a także dowodami doręczenia dokumentów z punktu 2 ppkt 2 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu, 8) w przypadku złożenia głosów przez wierzycieli lub udzielenia pełnomocnictw w formie elektronicznej, nadzorca sądowy przekaże ww. dokumenty także w  wersji elektronicznej w postaci nagrania pliku na nośniku pamięci, przedkładając ten nośnik do akt sprawy. Na powyższe postanowienie uczestnikom postępowania przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.
Poz. 13623. GOLUB GETHOUSE MLT SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W  RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000701302. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 października 2017 r., sygn. akt XVIII GRp 2/21. [BMSiG-12839/2023] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu restrukturyzacyjnym – przyspieszonym postępowaniu układowym Golub Gethouse MLT sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRp 2/21, postanowieniem z dnia 7 marca 2022 r. w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem: postanowił: 1. na podstawie art. 359 § 1 k.p.c. w zw. z art. 209 p.r. uchylić postanowienie z dnia 29 września 2021 r. w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania zmienione postanowieniem z dnia 4 stycznia 2022 r. i postanowieniem z dnia 11 marca 2022 r., 2. umorzyć postępowanie z wniosków wierzycieli o zmianę postanowienia z dnia 29 września 2021 r. w związku z uchyleniem przedmiotowego postanowienia, 3. określić następujący tryb przeprowadzenia głosowania nad układem: 1) głosowanie odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli; 2) głosowanie odbędzie się w drodze obiegowego zbierania głosów, poprzez zawiadomienie wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności niespornych o możliwości oddania głosu na piśmie i doręczenie im: propozycji układowych z uwzględnieniem informacji o podziale na kategorie interesów (wskazanie liczby grup i kryteriów wyodrębnienia), opinii nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119 Prawa restrukturyzacyjnego, według wzoru określonego w osobnym zarządzeniu sędziego komisarza; 3) określić, że krąg obligatariuszy uprawnionych do samodzielnego oddania głosu w głosowaniu nad układem będzie oznaczany według stanu na dzień przypadający dwa tygodnie po dniu stwierdzenia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia; 4) zawiadomienie i doręczenie, o którym mowa w pkt. 3 ppkt 2, zostanie dokonane przez nadzorcę sądowego nie wcześniej niż po upływie tygodnia i nie później niż po upływie trzech tygodni od dnia wskazanego w pkt. 3 ppkt 3 postanowienia; 5) propozycje układowe mogą być zmieniane. Zmiany lub alternatywne wersje propozycji układowych można zgłaszać do sędziego komisarza najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia. Propozycje układowe należy przesłać na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt sprawy XVIII GRp 2/21; 6) nadzorca sądowy, doręczając zawiadomienia wraz z dokumentami określonymi w pkt. 3 ppkt 2, zakreśli wierzycielom siedmiodniowy termin na oddanie głosu na piśmie oraz na – w  odniesieniu do wierzycieli wskazanych w  art.  151 ust. 2-3 p.r. – wyrażenie zgody na objęcie układem, licząc od dnia doręczenia wierzycielowi przedmiotowego zawiadomienia; głosy złożone po tej dacie nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku głosowania, o czym należy pouczyć wierzycieli; 7) nadzorca sądowy przedstawi sędziemu komisarzowi, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia, sprawozdanie z przebiegu głosowania zawierające wyniki głosowania nad propo- MSiG 53/2023 (6704) poz. 13624–13626 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 16 MARCA 2023 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY – 77 – zycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania i dołączonymi do nich pełnomocnictwami, i informacjami z rejestru sądowego poświadczającymi umocowanie osób podpisanych do reprezentowania wierzycieli (uszeregowane według kolejności wierzycieli przyjętej w spisie wierzycieli), a także dowodami doręczenia dokumentów z punktu 3 ppkt 2 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu; 8) w przypadku złożenia głosów przez wierzycieli lub udzielenia pełnomocnictw w formie elektronicznej, nadzorca sądowy przekaże ww. dokumenty także w  wersji elektronicznej w postaci nagrania pliku na nośniku pamięci, przedkładając ten nośnik do akt sprawy. Na powyższe postanowienie, w zakresie jego punktu 3, uczestnikom postępowania przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sądu Rejonowego dla m.st.  Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
  Poz. 13626. MLT GGH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000841259. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 maja 2020 r., sygn. akt XVIII GRp 4/21. [BMSiG-12938/2023] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym MLT GGH sp. z o.o. w  restrukturyzacji z  siedzibą w  Warszawie, sygn.  akt XVIII  GRp  4/21, postanowieniem z  dnia 7  marca  2023 r. w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem postanowił: 1. na podstawie art. 359 § 1 k.p.c. w zw. z art. 209 p.r. uchylić postanowienie z dnia 22 lutego 2022 r. w przedmiocie określenia trybu przeprowadzenia głosowania nad układem, 2. określić następujący tryb przeprowadzenia głosowania nad układem: 1) głosowanie odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli; 2) głosowanie odbędzie się w drodze obiegowego zbierania głosów, poprzez zawiadomienie wszystkich wierzycieli ujętych w spisie wierzytelności niespornych o możliwości oddania głosu na piśmie i doręczenie im: propozycji układowych z uwzględnieniem informacji o podziale na kategorie interesów (wskazanie liczby grup i kryteriów wyodrębnienia), opinii nadzorcy sądowego o możliwości wykonania układu, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i z pouczeniem o treści art. 107-110 ust. 2-5, 113, 115-119 Prawa restrukturyzacyjnego, według wzoru określonego w osobnym zarządzeniu sędziego komisarza; 3) określić, że krąg obligatariuszy uprawnionych do samodzielnego oddania głosu w głosowaniu nad układem będzie oznaczany według stanu na dzień przypadający dwa tygodnie po dniu stwierdzenia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia; 4) zawiadomienie i doręczenie, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 2 zostanie dokonane przez nadzorcę sądowego, nie wcześniej niż po upływie tygodnia i nie później niż po upływie trzech tygodni od dnia wskazanego w pkt. 2 ppkt 3 postanowienia; 5) propozycje układowe mogą być zmieniane. Zmiany lub alternatywne wersje propozycji układowych można zgłaszać do sędziego komisarza najpóźniej w terminie dwóch tygodni od dnia stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia. Propozycje układowe należy przesłać na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt sprawy XVIII GRp 4/21; 6) nadzorca sądowy, doręczając zawiadomienia wraz z dokumentami określonymi w pkt. 2 ppkt 2, zakreśli wierzycielom siedmiodniowy termin na oddanie głosu na piśmie oraz na  – w  odniesieniu do wierzycieli wskazanych w  art.  151 ust. 2-3 p.r. – wyrażenie zgody na objęcie układem, licząc od dnia doręczenia wierzycielowi przedmiotowego zawiadomienia; głosy złożone po tej dacie nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku głosowania, o czym należy pouczyć wierzycieli; MSiG 53/2023 (6704) poz. 13626–13626 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16 MARCA 2023 R. – 78 – 7) nadzorca sądowy przedstawi sędziemu komisarzowi, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty stwierdzenia prawomocności niniejszego postanowienia, sprawozdanie z przebiegu głosowania zawierające wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania i dołączonymi do nich pełnomocnictwami i informacjami z rejestru sądowego poświadczającymi umocowanie osób podpisanych do reprezentowania wierzycieli (uszeregowane według kolejności wierzycieli przyjętej w spisie wierzycieli), a także dowodami doręczenia dokumentów z punktu 2 ppkt 2 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu; 8) w przypadku złożenia głosów przez wierzycieli lub udzielenia pełnomocnictw w formie elektronicznej, nadzorca sądowy przekaże ww. dokumenty także w wersji elektronicznej w postaci nagrania pliku na nośniku pamięci, przedkładając ten nośnik do akt sprawy. Na powyższe postanowienie w zakresie jego punktu 2 uczestnikom postępowania przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.
GGH MLT SPÓŁKA Z  OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W  RESTRUKTURYZACJI w  Warszawie [BMSiG-12842/2023] – s. 75, poz. 13622.
 MLT GGH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BMSiG-12938/2023] – s. 77, poz. 13626.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park S.A. – seria A4

15 marca, 2023

Szanowni Państwo!

Z uwagi na fakt, iż w pozwie kierowanym przeciwko dłużnikom rzeczowym, Administrator dokonał kapitalizacji odsetek, na wartość przedmiotu sporu w niniejszej sprawie (kwotę której się domagamy) składa się również kwota skapitalizowanych odsetek liczonych od wartości nominalnej posiadanych obligacji.
Uległa w związku z powyższym zmianie wysokość wartości przedmiotu sporu, a co za tym idzie wysokość opłaty sądowej od wstępnie zakładanej.

Mając na uwadze powyższe, Administrator wzywa obligatariuszy obligacji serii A4, wyemitowanych przez spółkę Prima Park S.A., do zgłoszenia się w ciągu 3 dni, liczonych od dnia publikacji przedmiotowego komunikatu, do Administratora w celu uzyskania informacji o wysokości przedmiotowej dopłaty i uiszczenie jej w ciągu kolejnych 2 dni.

Brak dokonania ww. wpłaty na konto Administratora w terminie 5 dni liczonych od dnia publikacji przedmiotowego komunikatu, Administrator uznaje za rezygnację z dochodzenia kwoty skapitalizowanych odsetek.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park S.A.

15 marca, 2023

Szanowni Państwo, informujemy, iż uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku o umorzeniu postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Emitenta tj. spółki Prima Park S.A.

Jednocześnie wskazujemy, iż złożone zostały wnioski o ogłoszenie upadłości przedmiotowej spółki zarówno przez nią samą, jak również przez jej wierzycieli.

Wnioski te nie zostały jeszcze rozpoznane przez Sąd.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park S.A. – seria Z

8 marca, 2023

Szanowni Państwo, informujemy, iż wpłynął do Administratora akt notarialny, w którym właściciel nieruchomości, na której została ustanowiona hipoteka zabezpieczająca Państwa roszczenia z tytułu obligacji serii Z wyemitowanych przez spółkę Prima Park S.A., poddał się rygorowi dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 6) k.p.c. na rzecz Administratora hipoteki.

W najbliższym czasie Administrator będzie podejmował czynności w celu uzyskania klauzuli wykonalności na przedmiotowym akcie.

Po uzyskaniu ww. klauzuli możliwe będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego bez konieczności kierowania do sądu pozwu o zapłatę przeciwko dłużnikowi rzeczowemu tj. właścicielowi nieruchomości.

W kolejnych komunikatach będziemy Państwa informować o naszych kolejnych działaniach oraz o kosztach przedmiotowego postępowania i co za tym idzie rozliczeniu uiszczonych już przez Państwa zaliczek na zaplanowane wcześniej postępowanie sądowe.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park S.A. – seria U

27 lutego, 2023

Szanowni Państwo, informujemy, iż dnia 2 lutego 2023 r. Administrator został wezwany, przez komornika prowadzącego przedmiotowe postępowanie egzekucyjne, do uiszczenia zaliczki w kwocie 4 920,00 zł na poczet sporządzenia dwóch opinii obejmujących ustalenie czy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu VAT, pod rygorem odmowy wyznaczenia opisu i oszacowania nieruchomości.

W opinii Administratora wezwanie to jest bezzasadne, gdyż kwestia dot. VAT jest irrelewantna dla możliwości podjęcia przez komornika czynności polegającej na dokonaniu opisu i oszacowania zajętych nieruchomości, albowiem zostały przez wierzyciela spełnione wszystkie formalne warunki jego wyznaczenia przez organ egzekucyjny,

Mając powyższe na uwadze, Administrator w dniu 13 lutego 2023 r. złożył skargę na ww. czynność Komornika Sądowego do Sądu Rejonowego w Słupsku.

Komunikat dla obligatariuszy projektów spółek „Golub”

27 lutego, 2023

GOLUB GETHOUSE MLT SPÓŁKA Z OGRANI-CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie, KRS 0000701302

Wciąż toczy się przyspieszone postępowanie układowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GRp 2/21.

GGH RENTAL APARTMENTS 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie, KRS 0000790709

W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy toczy się postępowanie sanacyjne prowadzone pod nową sygnaturą XVIII GRs 7/22 wobec GGH Rental Apartments 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

GGH RENTAL APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie, KRS 0000753459

Wciąż toczy się postępowanie sanacyjne w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Brak jednak nowej sygnatury sprawy.

Postanowieniem z dnia 31 grudnia 2021 r., sygn. akt XVIII GRs 3/21, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie umorzył postępowanie sanacyjne prowadzone wobec ww. spółki.

Postanowieniem z dnia 8 czerwca 2022 r., sygn. akt XXIII Gz 162/22, Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił postanowienie z dnia 31 grudnia 2021 r. i oddalił wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego. Postanowienie to jest prawomocne.

GGH MLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie, KRS 826067

Wciąż toczy się postępowanie przyspieszone układowe, sygn. akt XVIII GRp 3/21, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

MLT GGH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie, KRS 841259

Wciąż toczy się w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przyspieszone postępowanie układowe, sygn. akt XVIII GRp 4/21.

Komunikat dla Obligatariuszy Prima Park S.A. seria Z

24 stycznia, 2023
Szanowni Państwo!

W związku z tym iż większość z Państwa uiściła już opłaty sądowe od pozwu, a administrator jest w trakcie przygotowywania pozwu i oczekuje on jedynie na spłynięcie ostatnich opłat oraz skompletowanie niezbędnej dokumentacji serdecznie prosimy:

1. tych z Państwa, którzy nie uiścili jeszcze opłaty sądowej według wcześniejszych instrukcji

 • o jej uiszczenie i przekazanie administratorowi dowodu jej uiszczenia na adres e-mail: kancelaria@noriet.pl

2. tych z Państwa, którzy nie przekazali nam dotychczas świadectwa depozytowego

 • o wystąpienie do DM Navigator o wydanie takiego zaświadczenia. Sugerujemy, aby jako adres korespondencyjny wpisywali Państwo adres administratora, tak aby świadectwa zostały wysłane bezpośrednio do nas:

Kancelaria Prawna Noriet

ul. Grochowska 217/15

04-077 Warszawa

e-mail: kancelaria@noriet.pl

Termin ważności sugerujemy aby wpisywać 31.12.2025 r., a cel wydania zaświadczenia: wszczęcie postępowania sądowego p-ko emitentowi.

Podpisany elektronicznie wniosek należy przesłać do Domu Maklerskiego na adres email: obligacje@dmnavigator.pl lub w przypadku braku podpisu elektronicznego oryginał należy dostarczyć pocztą lub kurierem:

Dom Maklerski Navigator S.A.

Twarda 18

00-105 Warszawa

W przypadku pytań dot. wniosku/wysyłki prosimy kontaktować się z biurem maklerskim: +48 22 202 68 93

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park S.A. – seria U

5 stycznia, 2023

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż biegły rzeczoznawca majątkowy dokona oględzin nieruchomości w celu oszacowania jej wartości w dniu 5 stycznia 2023 r.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park S.A. – seria U

27 grudnia, 2022

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż z informacji otrzymanych od komornika, który prowadzi postępowanie egzekucyjne, wynika, że opis i oszacowanie nieruchomości przez komornika i biegłego rzeczoznawcę majątkowego zostaną wykonane za około dwa miesiące.

Komunikat dla obligatariuszy projektów Golub

22 grudnia, 2022

W ślad za dotychczasowymi komunikatami, niniejszym przedstawiam aktualizację stanu postępowań restrukturyzacyjnych tytułowych spółek:

GOLUB GETHOUSE MLT SPÓŁKA Z OGRANI-CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie, KRS 0000701302

Wciąż toczy się przyspieszone postępowanie układowe w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XVIII GRp 2/21.

GGH RENTAL APARTMENTS 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie, KRS 0000790709

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, z dnia 31 grudnia 2021 r. zostało umorzone postępowanie sanacyjne prowadzone pod sygnaturą XVIII GRs 4/21 wobec GGH Rental Apartments 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Obecnie w MSIG brak ogłoszeń w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

GGH RENTAL APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie, KRS 0000753459

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, z dnia 31 grudnia 2021 r. zostało umorzone postępowanie sanacyjne prowadzone pod sygnaturą XVIII GRs 3/21 wobec GGH Rental Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Obecnie w MSIG brak ogłoszeń w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

GGH MLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie, KRS 826067

Wciąż toczy się postępowanie przyspieszone układowe, sygn. akt XVIII GRp 3/21, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

MLT GGH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie, KRS 841259

Wciąż toczy się w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przyspieszone postępowanie układowe, sygn. akt XVIII GRp 4/21.

GGH STUDENT HOUSING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie, KRS 681833

W MSIG obecnie brak ogłoszeń w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

GGH OFFICE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie, KRS 780561

Obecnie w MSIG brak ogłoszeń w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park S.A. – seria U

10 listopada, 2022
Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż komornik, który prowadzi postępowanie egzekucyjne wezwał Administratora do uiszczenia zaliczki na pokrycie wydatków na sporządzenie opisu i oszacowania nieruchomości przez komornika i biegłego rzeczoznawcę majątkowego.
Wysokość zaliczki to kwota 6 135,07 zł.
Kwota ta została wpłacona na konto komornika przez Administratora i pomniejszy ona sumę wpłaconą przez Państwa na poczet kosztów i opłat w niniejszej sprawie.

Komunikat dla Obligatariuszy obligacji serii E wyemitowanych przez spółkę NEW TECH CAPITAL S.A. (dawniej Invista S.A.)

8 listopada, 2022

Administrator hipoteki stanowiącej zabezpieczenie obligacji serii E wyemitowanych przez spółkę NEW TECH CAPITAL S.A. (dawniej Invista S.A.) niniejszym informuje, iż w związku z nieterminową wypłatą odsetek oraz brakiem dokonania wykupu obligacji oraz skierowanymi do administratora żądaniami obligatariuszy podjęcia działań zmierzających do zaspokojenia ich roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia, administrator skierował do dłużnika rzeczowego tj. właściciela nieruchomości, na której ustanowiona jest hipoteka wezwanie do zapłaty.

W przypadku braku uzyskania należnych kwot oraz po otrzymaniu od obligatariuszy niezbędnej dokumentacji i wniesieniu opłat (patrz komunikat z dnia 13.10.22 r.) Administrator niezwłocznie skieruje pozew o zapłatę przeciwko dłużnikowi rzeczowemu tj. spółce NEW TECH CAPITAL S.A. (dawniej Invista S.A.).

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park S.A. – seria U

26 października, 2022
Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż postępowanie egzekucyjne z nieruchomości, na których została ustanowiona hipoteka zabezpieczająca Państwa roszczenia z tytułu obligacji serii U wyemitowanych przez spółkę Prima Park S.A. jest w toku.
Komornik skierował do właścicieli nieruchomości wezwanie do zapłaty, jednak termin na uregulowanie przedmiotowego długu upłynął bezskutecznie.
W dniach 19 lipca 2022 roku oraz 22 września 2022 roku Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych na wniosek Komornika dokonał wpisów w księgach wieczystych obu nieruchomości ostrzeżeń o wszczęciu egzekucji z nieruchomości obciążonych hipoteką.
Mając na uwadze powyższe skierowaliśmy do Komornika wniosek o dokonanie opisu i oszacowania zajętych nieruchomości w celu ustalenia ich wartości przez biegłego.
Obecnie oczekujemy na sporządzenie ww. opisu i oszacowania przedmiotowych nieruchomości przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

Informacja dla obligatariuszy Invipay S.A. – stan spraw – seria I, M, N, O, S, T.

24 października, 2022

W dniu 03.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS następującej treści:
Dz. 6. Rub. 5. Informacja o postępowaniu upadło- ściowym wpisa: 1 1. organ nr data 2. sposób SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZA- WIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, POSTANOWIENIEM Z DNIA 1.10.2019 R., SYGN. AKT XIX GUP 332/19 STWIERDZIŁ ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO INVIPAY SPÓŁKA AKCYJNA.

Komunikat dla Obligatariuszy obligacji serii E wyemitowanych przez spółkę Invista S.A.

13 października, 2022

Administrator hipoteki stanowiącej zabezpieczenie obligacji serii E wyemitowanych przez spółkę Invista S.A. niniejszym informuje, iż w związku z nieterminową wypłatą odsetek oraz brakiem dokonania wykupu obligacji do administratora zgłosiło się obecnie dwoje obligatariuszy z żądaniem podjęcia działań zmierzających do zaspokojenia ich roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia.

Mając na uwadze powyższe, administrator hipoteki, wzywa do zgłaszania się wszystkich obligatariuszy zainteresowanych tym sposobem dochodzenia roszczenia, w terminie 30 dni od ogłoszenia niniejszego komunikatu, pod rygorem podjęcia działań wyłącznie w imieniu i na rzecz tylko tych obligatariuszy, którzy zgłoszą się do administratora hipoteki.

Administrator Hipoteki wzywa wszystkich Obligatariuszy, żeby zgłosili swoje roszczenie, które przysługuje im względem Emitenta, ze wskazaniem konkretnej kwoty oraz informacji co składa się na ww. kwotę (roszczenie główne, odsetki za opóźnienie, odsetki umowne) np.
roszczenie główne – ……. zł.

odsetki umowne za okres X,Y,Z w kwocie – YY zł.

odsetki za opóźnienie od ww. kwoty – ZZ zł.

DOKUMENTY
Administrator Hipoteki dokona weryfikacji zgłoszonych przez Obligatariuszy roszczeń, dlatego też wzywa Obligatariuszy do dostarczenia mu oryginałów albo poświadczonych przez notariusza kopii aktualnych świadectw depozytowych, wraz z informacją, o wysokości niewypłaconych przez Emitenta Obligacji odsetek z tytułu posiadanych obligacji oraz czy zwrócili się do Emitenta Obligacji o przedterminowy wykup obligacji.

Nadto, Administrator hipoteki wzywa Obligatariuszy do dostarczenia mu wszelkiej korespondencji kierowanej do Emitenta, w szczególności wezwań do zapłaty, wykupu, zaprzestania naruszeń itd.

Wskazane dokumenty winny posłużyć następnie do ewentualnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego i mają umożliwić weryfikację Państwa statusu jako obligatariusza.

OPŁATY
Następnym krokiem będzie ustalenie opłaty od pozwu, która będzie wynosić 5% wartości przedmiotu sporu.
Maksymalna opłata od pozwu wynosi 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych).

W związku z powyższym Administrator Hipoteki poinformuje obligatariuszy o wysokości opłaty sądowej (obliczonej proporcjonalnie do wysokości dochodzonych roszczeń).
Informujemy, iż z uwagi na to, że z prowadzeniem przedmiotowego postępowania związane są opłaty i koszty jego prowadzenia, przed podjęciem ww. czynności Administrator winien najpierw uzyskać przede wszystkim opłatę od pozwu oraz zgromadzić stosowną dokumentację.
Po zgromadzeniu ww. dokumentacji Administrator wezwie Emitenta do pokrycia kosztów procesu, w szczególności wspomnianej powyżej opłaty od pozwu w wysokości 5% od wartości przedmiotu sporu tj. od dochodzonego roszczenia.

KOSZTY
Administrator informuje, że nie jest zobowiązany do pokrywania kosztów postępowań sądowych oraz egzekucyjnych prowadzonych w celu zaspokojenia, bądź zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy, w związku z czym w przypadku braku uiszczenia ww. kosztów przez Emitenta, zwróci się do Państwa o uiszczenie stosownych zaliczek.
W przyszłości mogą pojawić się inne wydatki takie jak np.: wycena przez rzeczoznawcę, ogłoszenia, zaliczki na koszty postępowania egzekucyjnego itp.

Obligatariusze są zobligowani niezwłocznie poinformować Administratora Hipoteki o utracie statusu obligatariusza w związku ze zbyciem lub wykupieniem przez Emitenta Obligacji posiadanych przez nich Obligacji, a także o zawarciu umów lub porozumień, których przedmiotem byłaby jakakolwiek zmiana warunków dotyczących spełnienia świadczeń wynikających z Obligacji.

Jednocześnie Administrator informuje, iż wezwał Emitenta do podjęcia działań w celu zaspokojenia Państwa roszczeń.

Komunikat dla Obligatariuszy serii U obligacji wyemitowanych przez Prima Park S.A.

26 września, 2022
Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, iż w związku z realizacją przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad inwestycji drogowej na rachunek administratora hipoteki wpłynęła kwota 119 373,00 zł tytułem odszkodowania za objęcie tą inwestycją części nieruchomości objętej hipoteką z tytułu Państwa obligacji. O tę kwotę zostanie pomniejszona kwota egzekucji prowadzonej przez komornika z tytułu prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku (sygn. akt I C 1117/20) zasądzającego na rzecz administratora kwotę Państwa roszczeń. Na podstawie obowiązujących przepisów kwota dochodzonego w egzekucji roszczenia oprócz kwoty głównej zasądzonej wyrokiem tj. 6 677 424,65 zł  obejmuje również odsetki i poniesione koszty sądowe (dla Państwa) oraz koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym (dla administratora). Koszty te oczywiście nie pomniejszają kwoty głównej roszczenia i zostaną Państwu zwrócone przy pozytywnym zakończeniu egzekucji. Nie mniej po odliczeniu tych kosztów, które przysługują administratorowi i które zgodnie z zapisem art. 451 kc oraz art. 1026 §2 kpc zostają pokryte w pierwszej kolejności, pozostaje nam do rozliczenia kwota 73 248 zł, którą podzielimy pomiędzy obligatariuszy na rzecz których administrator wszczął postępowanie sądowe. Wyliczenia wskazują, że każdy z Państwa otrzyma na tym etapie kwotę 12,21 zł za jedna posiadaną obligację. Administrator zgłosi się więc do podmiotu prowadzącego ewidencję o udzielenie informacji nt. ilości obligacji aktualnie posiadanych przez każdego z Państwa i wypłaci Państwu odpowiednie kwoty. Warunkiem koniecznym dla dokonania przelewu środków jest wysłanie przez każdego z Państwa (osobiście lub za pośrednictwem prawidłowo umocowanego pełnomocnika) na adres e-mail: kancelaria@noriet.pl aktualnego numeru rachunku i nazwy (imienia i nazwiska w przypadku osób fizycznych) jego właściciela.
Poniżej przedstawiam szczegółowe wyliczenie powstałych kosztów zastępstwa prawnego na rzecz administratora:
25 000 zł + VAT = 30 750 zł  – koszty zastępstwa zasądzone przez Sąd
12 500 zł + VAT = 15 375 zł – koszty zastępstwa w egzekucji na podstawie §8 pkt 7 w zw. z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie
RAZEM: 46 125 zł
119 373 zł – 46 125 zł = 73 248 zł

Informacja dla obligatariuszy Invipay S.A. – stan spraw – seria I, M, N, O, S, T.

23 sierpnia, 2022

W ślad za dotychczasowymi komunikatami, informujemy, iż:

Seria I – postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez komornika wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji,
Seria M – postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez komornika wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji,
Seria N – postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez komornika wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

Seria O, S, T – nasza kancelaria dysponuje w chwili obecnej tytułami wykonawczymi, co oznacza że już dzisiaj moglibyśmy złożyć do komornika wniosek egzekucyjny i w niedalekim czasie rozpoczęłaby się egzekucja z przedmiotu zabezpieczenia niniejszych obligacji.

Mając na uwadze, jednak iż Emitent nie pokrywa kosztów przedmiotowych postępowań, aby je wszcząć potrzebujemy od Państwa zabezpieczenia kwoty, która będzie nam w najbliższym czasie potrzebna jako zaliczka na poczet oszacowania przedmiotu zabezpieczenia. W związku z ostatnimi zmianami w przepisach dotyczących postępowania egzekucyjnego, które umożliwiają nałożenie opłaty stosunkowej 50 000 zł na wierzyciela, który złożył wniosek, a następnie nie uiścił zaliczki, kancelaria wzywa Państwa do zabezpieczenia na naszym rachunku powyższej kwoty.

W związku z powyższym proszę każdego z Państwa Obligatariuszy serii O, S i T o natychmiastową wpłatę kwoty stanowiącej iloczyn liczby posiadanych obligacji i kwoty:

 • seria O – 42 zł,
 • seria S – 244 zł,
 • seria T – 223 zł,

na rachunek bankowy kancelarii:

Kancelaria Prawna Noriet – Zagajewska i Wspólnicy S.K.A.

94 1600 1462 1836 7565 4000 0001

tytułem: Invipay seria …. – zaliczka na komornika

Komunikat dla Obligatariuszy Prima Park S.A. seria A4

28 lipca, 2022

Szanowni Państwo!

W związku z tym iż większość z Państwa uiściła już opłaty sądowe od pozwu, a administrator pozew już przygotował i oczekuje on jedynie na spłynięcie ostatnich opłat oraz skompletowanie niezbędnej dokumentacji serdecznie prosimy:

1. tych z Państwa, którzy nie uiścili jeszcze opłaty sądowej według wcześniejszych instrukcji

 • o jej uiszczenie i przekazanie administratorowi dowodu jej uiszczenia na adres e-mail: kancelaria@noriet.pl

2. tych z Państwa, którzy nie przekazali nam dotychczas świadectwa depozytowego

 • o wystąpienie do DM Navigator o wydanie takiego zaświadczenia. Poniżej znajduje się niezbędny do wypełnienia wniosek. Sugerujemy, aby jako adres korespondencyjny wpisywali Państwo adres administratora, tak aby świadectwa zostały wysłane bezpośrednio do nas:

Kancelaria Prawna Noriet

ul. Grochowska 217/15

04-077 Warszawa

e-mail: kancelaria@noriet.pl

Termin ważności sugerujemy aby wpisywać 31.12.2025 r., a cel wydania zaświadczenia: wszczęcie postępowania sądowego p-ko emitentowi.

Podpisany elektronicznie wniosek należy przesłać do Domu Maklerskiego na adres email: obligacje@dmnavigator.pl lub w przypadku braku podpisu elektronicznego oryginał należy dostarczyć pocztą lub kurierem:

Dom Maklerski Navigator S.A.

Twarda 18

00-105 Warszawa

W przypadku pytań dot. wniosku/wysyłki prosimy kontaktować się z biurem maklerskim: +48 22 202 68 93

Wniosek_zaświadczenie_posiadanie

Komunikat dla Obligatariuszy Prima Park S.A. seria Z

28 lipca, 2022

Szanowni Państwo!

W związku z tym iż większość z Państwa uiściła już opłaty sądowe od pozwu, a administrator pozew już przygotował i oczekuje on jedynie na spłynięcie ostatnich opłat oraz skompletowanie niezbędnej dokumentacji serdecznie prosimy:

1. tych z Państwa, którzy nie uiścili jeszcze opłaty sądowej według wcześniejszych instrukcji

 • o jej uiszczenie i przekazanie administratorowi dowodu jej uiszczenia na adres e-mail: kancelaria@noriet.pl

2. tych z Państwa, którzy nie przekazali nam dotychczas świadectwa depozytowego

 • o wystąpienie do DM Navigator o wydanie takiego zaświadczenia. Poniżej znajduje się niezbędny do wypełnienia wniosek. Sugerujemy, aby jako adres korespondencyjny wpisywali Państwo adres administratora, tak aby świadectwa zostały wysłane bezpośrednio do nas:

Kancelaria Prawna Noriet

ul. Grochowska 217/15

04-077 Warszawa

e-mail: kancelaria@noriet.pl

Termin ważności sugerujemy aby wpisywać 31.12.2025 r., a cel wydania zaświadczenia: wszczęcie postępowania sądowego p-ko emitentowi.

Podpisany elektronicznie wniosek należy przesłać do Domu Maklerskiego na adres email: obligacje@dmnavigator.pl lub w przypadku braku podpisu elektronicznego oryginał należy dostarczyć pocztą lub kurierem:

Dom Maklerski Navigator S.A.

Twarda 18

00-105 Warszawa

W przypadku pytań dot. wniosku/wysyłki prosimy kontaktować się z biurem maklerskim: +48 22 202 68 93

Wniosek_zaświadczenie_posiadanie

Komunikat dla obligatariuszy projektów Golub (MLT, Rental Apartments, Student Housing oraz Office)

7 czerwca, 2022

Szanowni Państwo,

W imieniu grupy obligatariuszy projektów Golub (MLT, Rental Apartments, Student Housing oraz Office) mamy przyjemność zaprosić Państwa na telekonferencję organizowaną przez Obligatariuszy.

Telekonferencja dla Obligatariuszy GGH dotycząca głównie projektu MLT

Data: 8 czerwca (środa)

Godzina: 19:00

Czas trwania 1 godzina.

Link: został wysłany do Państwa za pośrednictwem domu maklerskiego – jeżeli ktoś go nie otrzymał, prosimy o kontakt z kancelarią, z zastrzeżeniem informacji zawartej na końcu komunikatu

Cel: omówienie obecnej sytuacji i wskazanie kilku najbliższych działań (wraz z terminami)

Ogłoszenie organizacyjne: Prosimy o dołączanie do telekonferencji punktualnie oraz z wyłączonymi mikrofonami oraz kamerami. Osoby, które się do tego nie zastosują i będą zakłócały przebieg telekonferencji mogą zostać z niej usunięte.

UWAGA: Ze względu na ograniczoną ilość użytkowników na Google Meet  (100 osób) –  prosimy o potwierdzenie swojego udziału w tej telekonferencji. Zainteresowane osoby powinny przesłać krótką informację mailem na adres obligatariusze.golubgethouse@gmail.com  wpisując w tytule maila: Telekonferencja Obligatariuszy – rezerwacja uczestnictwa. Na telekonferencję zostaną wpuszczony wyłącznie osoby, które zgłoszą chęć udziału.

W razie konieczności zorganizujemy dodatkową sesję telekonferencji dla osób, którym nie uda się dołączyć w pierwotnym terminie.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park SA – seria Y, Z, U, A3, A

22 kwietnia, 2022

Szanowni Państwo Obligatariusze!

Niniejszy komunikat służyć ma rozjaśnieniu sytuacji, w której w tej chwili zarówno Państwo jak i nasza spółka jako Administrator się znaleźliśmy, w związku z działaniami Zarządcy masy sanacyjnej Emitenta – Pani Agnieszki Holender.

Na wstępie pragnę Państwa poinformować, iż nasza spółka od około czterech lat nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia za świadczenie usługi Administratora zabezpieczeń Państwa obligacji. Często wręcz, aby Państwu nie zaszkodzić musimy ponosić oprócz wykonywania pracy za darmo, realne koszty (opłaty sądowe, skarbowe, notarialne), których nie jesteśmy w stanie wystarczająco szybko zebrać od Państwa, a boimy się że mógłby upłynąć jakiś termin. Zarządca masy sanacyjnej mimo licznych wezwań nigdy nie uiściła na naszą rzecz ani grosza tytułem np. zwrotu poniesionych przez naszą spółkę opłat.

Nie żądaliśmy i nie żądamy oczywiście od Państwa pokrycia naszych strat. Zawierając jakąkolwiek umowę zawsze podejmuje się jakieś ryzyko. W przypadku obsługi emitenta w kwestii administrowania zabezpieczeniami ryzyko to jest o tyle większe, że przepisy zobowiązują nas do działania na Państwa rzecz nawet w przypadku rozwiązania umowy o administrowanie, aż do momentu zawarcia przez emitenta umowy z nowym administratorem, co rzekomo właśnie się wydarzyło.

Jak Państwo wiedzą i widzą, nasza kancelaria sprawnie na Państwa rzecz działa i podejmuje wszystkie czynności jakie może, żeby mogli Państwo odzyskać swoje należności. W kilku seriach dostali już Państwo przelewy (zawarte porozumienia), w kilku oczekują Państwo na ich otrzymanie, a w serii U chcielibyśmy dokładnie w chwili obecnej przystąp do wszczęcia egzekucji z nieruchomości, po wygranej już sprawie sądowej i uzyskanym klauzuli wykonalności na prawomocnym wyroku.

Otrzymaliśmy jednak w ubiegłym miesiącu informację (o czym informowaliśmy Państwa w marcowym komunikacie), że została rzekomo zawarta umowa z nowym administratorem. Nie chcąc w żadnym razie podkopywać zaufania do osoby nowego administratora (o ile umowa została faktycznie zawarta i jest ważna) – adw. Damiana Schillera, który być może zamierza prężnie działać na Państwa rzecz, pragnę zwrócić uwagę na to, że jego wstąpienie opóźni prawdopodobnie jakiekolwiek działania na Państwa rzecz o co najmniej rok, gdyż tyle trwa obecnie dokonanie wpisu do księgi wieczystej, a z tego co nam wiadomo żadne wnioski o zmianę osoby administratora nie zostały jeszcze złożone.

Mając na uwadze powyższe, ponieważ żadne przepisy, ani żadne orzecznictwo, nie regulują sytuacji w której obecnie się Państwo znajdują, nasza kancelaria zamierza działać zgodnie z interpretacją, iż do momentu zmiany wpisów w księgach wieczystych, to my jesteśmy administratorem Państwa hipotek. Do tego momentu bowiem, nie będziemy pewni, że umowa rzekomo zawarta z nowym administratorem jest ważna, skuteczna, że w ogóle istnieje i że zaakceptował ją sąd wieczystoksięgowy.

W związku z powyższym przedstawiam poniżej aktualizację stanu Państwa spraw z podziałem na serie. Obligatariuszy tych serii, w których mamy do dokonania rychłe czynności bardzo serdecznie prosimy o jak najszybsze działanie. W zakreślonej sytuacji czas gra jeszcze bardziej ogromną rolę, niż jeszcze miesiąc temu.

Chciałabym również bardzo mocno zachęcić Państwa do dołączenia do grupy obligatariuszy reprezentowanych przez r.pr. Marka Kochańskiego z Kancelarii KKF (m.kochanski@kkf-kancelaria.pl). Szczególnie w tej bardzo niekorzystnej sytuacji byłoby bardzo wskazane, aby wszyscy Państwo mieli profesjonalnego pełnomocnika, co ogromnie przyspieszyłoby i ułatwiło nadchodzące zadania.

Seria U – nasza kancelaria dysponuje w chwili obecnej tytułem wykonawczym, co oznacza że już dzisiaj moglibyśmy złożyć do komornika wniosek egzekucyjny i w niedalekim czasie rozpoczęłaby się egzekucja z nieruchomości dłużników rzeczowych. Ponieważ jednak nasza kancelaria znajduje się w sytuacji opisanej powyżej potrzebujemy od Państwa zabezpieczenia szacowanej kwoty 9 000 zł która będzie nam w najbliższym czasie potrzebna jako zaliczka na poczet oszacowania nieruchomości objętych licytacjami. W związku z ostatnimi zmianami w przepisach dotyczących postępowania egzekucyjnego, które umożliwiają nałożenie kary 50 000 zł na wierzyciela, który złożył wniosek, a następnie nie uiścił zaliczki, nasza kancelaria nie podejmie ryzyka złożenia wniosku bez zabezpieczenia na naszym rachunku powyższej kwoty.

W związku z powyższym proszę każdego z Państwa Obligatariuszy serii U o natychmiastową wpłatę kwoty 350 zł na rachunek bankowy kancelarii:

Kancelaria Prawna Noriet – Zagajewska i Wspólnicy S.K.A.

94 1600 1462 1836 7565 4000 0001

tytułem: Prima Park seria U – zaliczka na komornika

kwota: 350 zł

Seria Y – w chwili obecnej wszyscy z Państwa powinni już mieć na swoich rachunkach bankowych wpływ II raty płatności z tytułu zawartego porozumienia. Do rozliczenia pozostanie III rata. Niniejszym zapewniamy Państwa, że bez względu na opisaną powyżej sytuację i nawet bez względu na wpisy w księgach wieczystych, jeżeli dłużnik rzeczowy wpłaci Państwa należności na rachunek bankowy naszej kancelarii, do czego się zobowiązał w porozumieniu, to z całą pewnością każdy z Państwa otrzyma od nas umówioną w porozumieniu kwotę III raty.

Seria Z –  porozumienie w tej serii zostało zawarte i oczekiwaliśmy na jego realizację, jednak weszło ono w życie zbyt późno. Formalnie właściciel wystawił nieruchomość na sprzedaż, ale nie znalazł zainteresowanych. Do niedawna ciężko było nawet obejrzeć nieruchomość (ze względu na śnieg i błoto). Prawdopodobnie będziemy musieli aneksować porozumienie, ale po znalezieniu chętnego na zakup.

Tutaj jednak podobnie jak powyżej zapewniamy Państwa, że dalsze negocjacje są w toku i bez względu na opisaną powyżej sytuację związaną z działaniami zarządcy masy sanacyjnej, nawet bez względu na wpisy w księgach wieczystych, jeżeli dłużnik wpłaci Państwa należności na rachunek bankowy naszej kancelarii, to z całą pewnością każdy z Państwa otrzyma od nas umówioną w porozumieniu kwotę.

Seria A4 – przygotowany przez nas pozew w tej sprawie czeka od czerwca 2020 roku na dokonanie przez Państwa opłat sądowych. W takiej sytuacji zalecamy kontakt i dołączenie do grupy obligatariuszy reprezentowanych przez r.pr. Marka Kochańskiego z Kancelarii KKF (m.kochanski@kkf-kancelaria.pl) celem ustalenia wspólnego planu działania w sprawie.

Komunikat dla wszystkich obligatariuszy

20 kwietnia, 2022

Szanowni Państwo!

Niniejszym informujemy, iż w związku z nadchodzącym Świętem Pracy oraz Świętem Konstytucji 3 Maja dni pracy kancelarii ulegną zmianie, włączając w to dni wolne od pracy. Kancelaria będzie nieczynna w dniach 29 kwietnia 2022 roku oraz 2 maja 2022 roku.
Równolegle informujemy, że w dniach od 25 kwietnia 2022 roku do 5 maja 2022 roku pracownicy recepcji oraz działu księgowości naszej kancelarii będą przebywać na urlopie, wobec czego kontakt z recepcją może być utrudniony.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park SA – seria Y

20 kwietnia, 2022

Informujemy, iż każdy z Obligatariuszy serii Y powinien w najbliższych dniach odnotować na swoim rachunku bankowym wpływ drugiej raty płatności z tytułu porozumienia zawartego z dłużnikiem rzeczowym.

Obligatariuszy, którzy do końca tygodnia nie odnotują takiego wpływu prosimy o informację e-mailową na adres: kancelaria@noriet.pl

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park SA – seria Y, Z, U, A3, A4

23 marca, 2022

Niniejszym informujemy Państwa, iż otrzymaliśmy od Zarządcy masy sanacyjnej Spółki Prima Park S.A. w restrukturyzacji pismo, z którego wynika, że Spółka zawarła nową umowę o administrowanie hipotekami zabezpieczającymi Państwa obligacje. Wystąpiliśmy do Spółki o udostępnienie tej umowy, celem weryfikacji jej ważności i legalności, a co za tym idzie stwierdzenia kto w chwili jest administratorem Państwa hipotek. Poinformujemy Państwa o wynikach tego postępowania w kolejnym komunikacie.

Komunikat dla obligatariuszy Golub Gethouse MLT sp. z o.o. oraz GGH MLT sp. z o.o.

2 marca, 2022

Szanowni Państwo,

W związku z publikowanymi na stronie Administratora Zabezpieczeń komunikatami związanymi z trwającymi postępowaniami restrukturyzacyjnymi Golub Gethouse MLT sp. z o.o. oraz GGH MLT sp. z o.o. informujemy, że wedle naszej wiedzy postępowania te zmierzają do punktu kulminacyjnego w postaci głosowania nad układem. To z kolei powoduje, że prowadzenie egzekucji z przedmiotu zabezpieczenia, w trakcie trwania postępowań restrukturyzacyjnych jest niemożliwe (o czym informowaliśmy wcześniej).

W celu wypełniania spoczywających na Administratorze Zabezpieczeń obowiązków pozostajemy w kontakcie z pełnomocnikami niektórych z Państwa oraz kontrolujemy akta postępowań restrukturyzacyjnych. Z naszych informacji wynika, że propozycje układowe złożyli dłużnicy oraz Nadzorca Sądowy, który uczynił to na wniosek dużej grupy obligatariuszy, reprezentowanych przez profesjonalnych pełnomocników. Powyższe powoduje kierowanie do nas licznych pytań zarówno przez samych Obligatariuszy jak i ich doradców finansowych o różnice pomiędzy propozycjami, tryb oddawania głosu czy też warunki zawarcia układu. Niestety nie jesteśmy władni na nie odpowiedzieć. Administrator nie jest stroną postępowań restrukturyzacyjnych i nie może wykonywać prawa głosu z wierzytelności przysługujących obligatariuszom. Uprawnienie takie spoczywa na kuratorze obligatariuszy, który został powołany odrębnie dla postępowania Golub Gethouse MLT sp. z o.o. oraz GGH MLT sp. z o.o. Głos mogą także oddać sami obligatariusze, o ile uprzednio przeprowadzą tzw. procedurę wyłączenia.

Według naszej wiedzy część z Państwa podejmuje próby zrzeszenia się w grupy. W naszej ocenie jest to postępowanie słuszne.

Z uwagi na skomplikowanie spraw wręcz do niego zachęcamy, zwłaszcza jeśli grupa taka korzysta z usług/pomocy/sugestii profesjonalnych doradców prawnych (adwokatów, radców prawnych, doradców restrukturyzacyjnych).

Komunikat dla obligatariuszy: Golub Gethouse MLT Sp. z o.o. (KRS:701302), GGH RENTAL APARTMENTS Sp. z o.o. (KRS: 753459) oraz GGH RENTAL APARTMENTS 2 Sp. z o.o. (KRS:790709).

3 lutego, 2022

W ślad za dotychczasowymi komunikatami, niniejszym przedstawiam aktualizację stanu postępowań restrukturyzacyjnych tytułowych spółek:

GOLUB GETHOUSE MLT SPÓŁKA Z OGRANI-CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZA-CJI w Warszawie. KRS 0000701302.

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadło-ściowych i Restrukturyzacyjnych, komunikatem zamieszczonym w MSIG zawiadomił, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym Golub Gethouse MLT Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRp 2/21, postanowieniem z dnia 4 stycznia 2022 r. zmienił postanowienie Sędziego komisarza z dnia 29 września 2021 r. (obwieszczenie, o którym ukazało się w Moni- torze Sądowym i Gospodarczym nr 230/2021 (6375) w dniu 29 listopada 2021 r., pod pozycją 74313) w przedmiocie trybu przeprowadzenia głosowania nad układem i postanowił:

zmienić pkt 3 postanowienia z dnia 29 września 2021 r. w ten sposób, że określić, iż zmiany propozycji układowych można zgłaszać najpóźniej w terminie do dnia 10 lutego 2022 r. oraz pkt 4 w ten sposób, że nadzorca sądowy przedstawi Sędziemu komisarzowi nie później niż w terminie do dnia 15 marca 2022 r. w formie pisemnej wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do gło- sowania oraz dowodami doręczenia dokumentów z punktu 2 postanowienia wierzycielom, którzy nie oddali głosu.

GGH RENTAL APARTMENTS 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000790709,

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, z dnia 31 grudnia 2021 r. zostało umorzone postępowanie sanacyjne prowadzone pod sygnaturą XVIII GRs 4/21 wobec GGH Rental Apartments 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w MSIG (data ogłoszenia:2 luty 2022 r.) (art. 327 ust. 1 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego).

Osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upa-dłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie jego upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego (art. 334 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego).

GGH RENTAL APARTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000753459

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, z dnia 31 grudnia 2021 r. zostało umorzone postępowanie sanacyjne prowadzone pod sygnaturą XVIII GRs 3/21 wobec GGH Rental Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni (art. 327 ust. 1 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego).
Osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie jego upadło- ści w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego (art. 334 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego).

Reasumując, przedmiotowe postępowania zostały umorzone, natomiast postanowienia w tym zakresie nie są prawomocne, albowiem przysługuje na nie zażalenie, które najpewniej zostanie złożone przez Emitenta.

Komunikat dla obligatariuszy obligacji serii A i B wyemitowanych przez Emitenta PIF Obligacje sp. z o. o. (KRS: 691398)

10 grudnia, 2021

Administrator zabezpieczeń obligacji serii A i B wyemitowanych przez Emitenta PIF Obligacje sp. z o. o. (KRS: 691398) informuje, iż zgodnie z treścią Aktów notarialnych stanowiących oświadczenia o poręczeniu, które są zabezpieczeniem przedmiotowych obligacji, poręczenie zostało ustanowione do dnia 31 grudnia 2021 r.

Tym samym z ww. datą przedmiotowe poręczenie wygasa.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park SA – seria Y,Z,U, A3, A4

22 listopada, 2021

Administrator zabezpieczeń, w ślad za dotychczasowymi komunikatami przedstawia aktualny stan sprawy:

Seria U – W dniu 18 listopada Sąd ogłosił wyrok. Powództwo zostało uwzględnione w całości (sprawa wszczęta i prowadzona przez Administratora została wygrana w 100 %). Obecnie oczekujemy na uprawomocnienie się wyroku albo na apelację strony przeciwnej.

Seria YWszystkie środki na rzecz Państwa zostały Państwu wypłacone przez Administratora zgodnie z Porozumieniem.

Seria Z – Brakuje wpływu jednego porozumienia,

A3, A4 – bez zmian, przy czym w zakresie serii A4 Sąd zarejestrował wzmiankę o złożonym wniosku o wykreślenie hipoteki na rzecz Obligatariuszy. Żadna hipoteka nie została wykreślona.

Komunikat dla wszystkich obligatariuszy grupy Golub GetHouse

4 listopada, 2021

W związku z tym, iż na przestrzeni ostatnich tygodni pojawiły się zapytania, dotyczące tego czy zabezpieczenia obligacji zostały ustanowione oraz dotyczące możliwości zaspokojenia roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia, niniejszym prezentujemy ogólne założenia w tym zakresie.

Kancelaria Prawna Noriet Zagajewska i Wspólnicy SKA w Warszawie jest administratorem zabezpieczeń obligacji, których listę zamieszczamy na końcu komunikatu. Zabezpieczeniem Państwa obligacji są zastawy rejestrowe.

Na pisemne żądanie obligatariuszy nasza kancelaria może podjąć działania zmierzające do uzyskania dla obligatariuszy tytułu egzekucyjnego. Do takiego żądania należy załączyć stosowne zaświadczenie o stanie posiadania obligacji / świadectwo depozytowe.

W tym miejscu wskazuje, że Warunki Emisji Państwa obligacji nie przewidywały złożenia oświadczenia Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz administratora. To z kolei oznacza, że w tym przypadku tytułem będzie prawomocny nakaz lub wyrok sądu.

W teorii oczekujemy więc na formalne zgłoszenie się z żądaniem podjęcia tych działań przez wszystkich obligatariuszy. W praktyce gdy tylko zgłosi się do nas z takim żądaniem ktokolwiek z Państwa (w zakresie danej emisji obligacji) podejmiemy stosowne kroki celem zebrania wszystkich obligatariuszy (w zakresie danej emisji obligacji) i drogą komunikatów zwrócimy się z wykazem potrzebnych od Państwa dokumentów i opłat sądowych.

Podkreślamy, że opisane powyżej postępowania dotyczyć będą jednak wyłącznie dochodzenia należności z przedmiotu zastawu, a nie całego majątku Emitenta.

Niezależnie od powyższego każdy z obligatariuszy ma możliwość dochodzenia swoich należności z całego majątku emitenta – na podstawie zaopatrzonego w klauzulę wykonalności aktu notarialnego (oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, który każdy z Państwa powinien odebrać od emitenta w terminach wskazanych w warunkach emisji) lub w drodze postępowania sądowego, zastrzegając jednak, że w chwili obecnej w zakresie części spółek toczą się postępowania restrukturyzacyjne, które co do zasady „blokują” działania indywidualne wskazane powyżej.

Jak wspomnieliśmy powyżej, warto w tym miejscu zaznaczyć, że część spółek z grupy Golub jest w trakcie postępowań restrukturyzacyjnych. Oznacza to, że jeśli zostaną one zakończone pozytywnie, Państwa należność zostanie w całości lub w części zaspokojona, a jeżeli zostaną umorzone, tytuł egzekucyjny stanowić będą sporządzone na potrzeby tych postępowań listy wierzytelności.

Biorąc pod uwagę, że w działaniach podejmowanych przez Administratora wymagana jest jedność oraz zaangażowanie wszystkich obligatariuszy, bardzo serdecznie zachęcamy do kontaktu z grupą obligatariuszy grupy Golub, która została utworzona na Facebook przez jednego z obligatariuszy.

Zachęcamy również do kontaktu z kancelarią, która wedle naszej wiedzy została przez opisaną grupę wybrana do reprezentowania Państwa interesów:

KKF FLUDER KLOCEK KOSIÓR KOCHAŃSKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARNTERSKA

Aleja Jana Pawła II 22 | 00 – 133 Warszawa

tel: +48 22 390 59 53 | fax: +48 22 378 44 30

obligacjegolub@kkf-kancelaria.pl

Dalsze informacje

Z uwagi na to, że z prowadzeniem postępowania sądowego związane są opłaty i koszty jego prowadzenia, przed podjęciem ww. czynności Administrator winien najpierw uzyskać przede wszystkim opłatę od pozwu, zabezpieczyć koszty zastępstwa procesowego oraz zgromadzić stosowną dokumentację.

Po zgromadzeniu ww. dokumentacji Administrator wezwie Emitenta do pokrycia kosztów procesu, w szczególności wspomnianej powyżej opłaty od pozwu w maksymalnej wysokości po 200.000 zł. (w zakresie jednej emisji obligacji).

OPŁATY

Administrator informuje, że nie jest zobowiązany do pokrywania kosztów postępowań sądowych oraz egzekucyjnych prowadzonych w celu zaspokojenia, bądź zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy, w związku z czym w przypadku braku uiszczenia ww. kosztów przez Emitenta, zwróci się do Państwa o uiszczenie stosownych zaliczek.

Co do zasady opłata sądowa od pozwu wynosi 5 % od dochodzonego roszczenia czyli np. jeśli ktoś dochodzi kwoty 100.000 zł. musi uiścić opłatę w wysokości 5.000 zł. Maksymalna opłata od pozwu wynosi łącznie 200.000,00 zł. (dwieście tysięcy złotych) – podstawa – art. 13 ust. 2 ustawa o kosztach sądowych.

Z uwagi na kwotę zabezpieczenia, a tym samym kwotę dochodzonego roszczenia, w większości emisji będzie zachodziła konieczność uiszczenia opłaty maksymalnej. W przypadku braku jej uiszczenia przez Emitenta, Administrator poinformuje o wysokości opłaty sądowej (obliczonej proporcjonalnie do wysokości dochodzonych roszczeń) przypadającej na konkretnych obligatariuszy, po zgłoszeniu się wszystkich obligatariuszy.

KOSZTY

W przyszłości mogą pojawić się inne wydatki takie jak np.: wycena przez rzeczoznawcę, ogłoszenia, zaliczki na koszty postępowania egzekucyjnego itp.

INFORMACJE DODATKOWE – KONIECZNOŚĆ PRZEDŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Administrator winien dokonać weryfikacji zgłoszonych przez Obligatariuszy roszczeń, dlatego też w przypadku skierowania do Administratora żądań opisanych powyżej, wezwie Obligatariuszy do dostarczenia mu oryginałów albo poświadczonych przez notariusza kopii dokumentów obligacji wraz z informacją, o wysokości niewypłaconych przez Emitenta kwot min. odsetek z tytułu posiadanych obligacji.

Weryfikacji w drodze postępowania sądowego będzie dokonywał również Sąd, dlatego będziemy oczekiwać podjęcia stosownych działań zmierzających do uzyskania ww. dokumentacji.

Wskazane dokumenty winny posłużyć następnie do ewentualnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego i mają umożliwić weryfikację Państwa statusu jako obligatariusza.

Nadmieniamy, że uchwała o przydziale obligacji, stanowi wyłącznie dowód na to, kto w dacie przydziału obligacji, miał status obligatariusza. W związku z tym, że obligacje podlegają swobodnemu obrotowi, jedynym dowodem na to, ze ktoś jest obligatariuszem na dzień dzisiejszy, jest przedłożenie aktualnego zaświadczenia depozytowego.

Lista emisji, w których Kancelaria Prawna Noriet Zagajewska i Wspólnicy SKA w Warszawie jest administratorem zabezpieczeń:

Golub (KRS: 701302)

R

S

X

Y

AD

AE

AF

AH

AJ

AG

AI

MLT GGH Sp. z o.o. (KRS: 841259)

A

B

C

GGH MLT (KRS: 826067 )

A

B

C

D

E

F

G

H

GGH Student Housing (KRS:681833)

D

E

F

G / G1

H

I

K

L

M

N

O

R

S

T

U

W

GGH Rental Apartments (KRS: 753459 )

A

B

D

E

F

G

I

K

L

M

O

P

R

GGH Rental Apartments 2 (KRS: 790709 )

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

GGH Office (KRS: 780561 )

A

B

Równolegle informujemy, że istnieją emisje, w których upłynął termin na ustanowienie zabezpieczenia. Administrator wezwał (dwukrotnie) Emitenta do podjęcia działań w tym zakresie, niestety wezwania Administratora pozostały bez odpowiedzi. Powyższe emisje to:

MLT GGH Sp. z o.o. (KRS: 841259 ), serie: A,B,C

GGH MLT (KRS: 826067 ), serie: D,E,F,G,H

GGH Student Housing (KRS: 681833), serie: T,U,W

GGH Rental Apartments 2 (KRS: 790709 ), serie: H,I,J

Postępowania restrukturyzacyjne

Administrator informuje, że nic informacje zawarte w komunikacie z dnia 12 października 2021 roku pozostają aktualne.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park SA – seria Y

22 października, 2021

Administrator potwierdza wpływ na rachunek Administratora środków wynikających z zawartego porozumienia.

W przyszłym tygodniu Administrator przekaże Państwu środki na wskazane przez Państwa numery rachunków.

Ponownie zwracam się z prośbą o niezwłoczne wysłanie Państwa aktualnych numerów rachunku na adres: p.stanczak@noriet.pl.

Na dzień dzisiejszy brakuje 6 z 29 numerów rachunków.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park SA – seria U

19 października, 2021

W dniu dzisiejszym odbyła się rozprawa, na której Sąd przesłuchał stronę pozwaną. Wyrok w przedmiotowej sprawie zostanie ogłoszony w dniu 18 listopada 2021 roku o godzinie 9:50.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park SA – seria Y

18 października, 2021
Mając na uwadze fakt, że do naszej kancelarii (administratora zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez spółkę Prima Park – seria Y), wpłynął komplet dokumentów, niniejszym ogłaszam wejście w życie podpisanych przez Państwa porozumień.
Uprzejmie proszę wszystkich obligatariuszy (seria Y) o niezwłoczne wysłanie Państwa aktualnych numerów rachunku na adres: p.stanczak@noriet.pl.

Komunikat dla wszystkich obligatariuszy grupy Golub GetHouse

12 października, 2021

W ślad za dotychczasowymi komunikatami, przedstawiamy Państwu aktualną sytuację związaną z sytuacją obligatariuszy grupy Golub Gethouse:
GOLUB GETHOUSE MLT Spółka z o.o. w restrukturyzacji (KRS: 701302) – postępowanie przyspieszone układowe, sygn. XVIII Gr 95/20 – Administrator wystąpił do Sądu o zgodę na zapoznanie się z aktami postępowania restrukturyzacyjnego, ale zgoda nie została jeszcze przez Sąd wydana. Administrator skierował do Sądu wniosek o przyspieszenie rozpoznania wniosku, oczekujemy na reakcję ze strony Sądu.
GGH RENTAL APARTMENTS Sp. z o.o. (KRS: 753459) – otwarte postępowanie sanacyjne, sygn. XVIII Gr 20/21. Administrator uzyskał zgodę Sądu na zapoznanie się z aktami postępowania restrukturyzacyjnego. Akta zostały utrwalone na nośniku cyfrowym.
GGH RENTAL APARTMENTS 2 Sp. z o.o. (KRS: 790709) – otwarte postępowanie sanacyjne, sygn. XVIII Gr 18 Gr 21/21. Administrator uzyskał zgodę Sądu na zapoznanie się z aktami postępowania restrukturyzacyjnego. Akta zostały utrwalone na nośniku cyfrowym.
GGH MLT Sp. z o.o. (KRS: 826067) postępowanie przyspieszone układowe, sygn. XVIII Gr 9/21. Administrator uzyskał zgodę Sądu na zapoznanie się z aktami postępowania restrukturyzacyjnego. Akta zostały utrwalone na nośniku cyfrowym.
MLT GGH Sp. z o.o. (KRS: 841259) – postępowanie przyspieszone układowe, sygn. XVIII Gr 10/21. Administrator uzyskał zgodę Sądu na zapoznanie się z aktami postępowania restrukturyzacyjnego. Akta zostały utrwalone na nośniku cyfrowym.
GGH STUDENT HOUSING (KRS:681833) – Na dzień dzisiejszy (12 października 2021 r.) w MSIG brak ogłoszeń w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
GGH OFFICE (779634) – Na dzień dzisiejszy (12 października 2021 r.) w MSIG brak ogłoszeń w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Informacje zawarte w poprzednim komunikacie, pozostają aktualne.

Administrator dokonał analizy pozyskanej dokumentacji z akt postępowań restrukturyzacyjnych. Propozycje układowe poszczególnych spółek przedstawiają się następująco:

GGH MLT sp z o. o.:

– spłata całości wierzytelności wraz z odsetkami za okres kończący się w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. Środki na to będą pochodzić ze sprzedaży Budynków MLT, celem post. restrukturyzacyjnego jest odroczenie płatności. Inne należności uboczne naliczone w odniesieniu do wierzytelności objętych układem, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.
– termin spłaty wierzytelności: przypadać będzie w ostatnim dniu roboczym pełnego pierwszego kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenie układu nie wcześniej niż 31 stycznia 2022 r.
MLT GGH sp. z o.:
– spłata całości wierzytelności wraz z odsetkami za okres kończący się w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. Środki na to będą pochodzić ze sprzedaży Budynków MLT, celem post. restrukturyzacyjnego jest odroczenie płatności. Inne należności uboczne naliczone w odniesieniu do wierzytelności objętych układem, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu. Środki na to będą pochodzić ze sprzedaży Budynków MLT, celem post. restrukturyzacyjnego jest odroczenie płatności,
– termin spłaty wierzytelności: przypadać będzie w ostatnim dniu roboczym pełnego pierwszego kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenie układu nie wcześniej niż 31 stycznia 2022 r.
GGH Rental Apartments 2 sp. z o.:
– spłata wierzytelności stanowiących Należność Główną w części stanowiącej 77 % tej Należności. Odsetki za okres do dnia poprzedzającego otwarcie postępowania sanacyjnego Spółki jak i za okres przypadający po tym dniu oraz inne należności uboczne naliczone w odniesieniu do wierzytelności objętych układem, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.
– termin spłaty wierzytelności: przypadać będzie w ostatnim dniu roboczym pełnego pierwszego kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenie układu nie wcześniej niż 31 grudnia 2021 r.
GGH Rental Apartments  sp. z o.:
– spłata wierzytelności stanowiących Należność Główną w części stanowiącej 65 % tej Należności. Odsetki za okres do dnia poprzedzającego otwarcie postępowania sanacyjnego Spółki jak i za okres przypadający po tym dniu oraz inne należności uboczne naliczone w odniesieniu do wierzytelności objętych układem, w tym koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania należności podlegają umorzeniu.
– termin spłaty wierzytelności: przypadać będzie w ostatnim dniu roboczym pełnego pierwszego kwartału kalendarzowego przypadającego po dacie uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzenie układu nie wcześniej niż 31 grudnia 2021 r.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park SA – seria Y,Z,U, A3, A4

5 października, 2021

Administrator zabezpieczeń, w ślad za dotychczasowymi komunikatami przedstawia aktualny stan sprawy:

Seria U – Rozprawa, odbędzie się w dniu 19 października 2021 r. celem przesłuchania pozwanych.

Seria YNa dzień dzisiejszy tj. 5 października 2021 roku brakuje 2 z 29 Porozumień.

Apelujemy o pilne wysłanie brakujących Porozumień, których brak wstrzymuje wypłatę środków dla Administratora, czyli dla wszystkich Państwa.

Seria Z – Na dzień dzisiejszy tj. 5 października 2021 roku wpłynęło 9 z 18 Porozumień.

Seria A3 – Administrator nie otrzymał potwierdzenia ani jednej wpłaty na poczet sprawy sądowej.

Seria A4 – Administrator nie otrzymał potwierdzenia ani jednej wpłaty na poczet sprawy sądowej.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park SA – seria Y

26 lipca, 2021

Na dzień dzisiejszy tj. 26 lipca 2021 roku (stan na 11:27) wpłynęły 23 Porozumienia (z 29 Porozumień).

Apelujemy o pilne wysłanie brakujących Porozumień, których brak wstrzymuje wypłatę środków dla Administratora, czyli dla wszystkich Państwa.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park SA – seria Y,Z,U, A3, A4

30 czerwca, 2021

Administrator zabezpieczeń, w ślad za dotychczasowymi komunikatami przedstawia aktualny stan sprawy:

Seria U – W dniu wczorajszym (29 czerwca 2021 roku) odbyła się rozprawa, która została odroczona na dzień 13 października 2021 r. celem przesłuchania pozwanych.

Seria Y – Do każdego z Państwa wysłane zostały 3 egzemplarze Porozumień, które należy podpisać.

Po ich podpisaniu proszę niezwłocznie odesłać 2 podpisane egzemplarze na adres naszej kancelarii tj. ul. Grochowska 217 lok. 15, 04-077 Warszawa.

Im później wpłynie do Administratora komplet podpisanych porozumień, tym później środki z porozumienia wpłyną do Administratora, a tym samym do Państwa. Proszę potraktować sprawę jako pilną.

Seria Z – Czynności zmierzające do finalizacji zawarcia Porozumienia są w toku.

Seria A3 – Administrator nie otrzymał potwierdzenia ani jednej wpłaty na poczet sprawy sądowej.

Seria A4 – Administrator nie otrzymał potwierdzenia ani jednej wpłaty na poczet sprawy sądowej.

Nadto Administrator hipoteki niniejszym wskazuje, iż w księgach wieczystych ustanowionych dla nieruchomości stanowiących zabezpieczenie hipoteczne Państwa obligacji pojawiły się wzmianki dotyczące wykreślenia hipotek.
Na dzień dzisiejszy do Administratora nie wpłynęło żadne postanowienie w tym zakresie.
Państwa hipoteka pozostaje zatem niezmieniona.

Komunikat dla wszystkich obligatariuszy grupy Golub GetHouse

1 czerwca, 2021

W ślad za dotychczasowymi komunikatami, z uwagi na to, że kolejne spółki z grupy Golub Gethouse przestają obsługiwać obligacje składając wnioski o otwarcie postępowań restrukturyzacjach albo sanacyjnych, przedstawiamy Państwu aktualną sytuację związaną z sytuacją obligatariuszy grupy Golub Gethouse:
GOLUB GETHOUSE MLT Spółka z o.o. w restrukturyzacji (KRS: 701302) – postępowanie przyspieszone układowe, sygn. XVIII Gr 95/20 – Administrator wystąpił do Sądu o zgodę na zapoznanie się z aktami postępowania restrukturyzacyjnego, ale zgoda nie została jeszcze przez Sąd wydana.
GGH RENTAL APARTMENTS Sp. z o.o. (KRS: 753459) – otwarte postępowanie sanacyjne, sygn. XVIII Gr 20/21. Administrator uzyskał zgodę Sądu na zapoznanie się z aktami postępowania restrukturyzacyjnego. Administrator wystąpił do Sądu o zgodę na zapoznanie się z aktami postępowania restrukturyzacyjnego, ale zgoda nie została jeszcze przez Sąd wydana.
GGH RENTAL APARTMENTS 2 Sp. z o.o. (KRS: 790709) – otwarte postępowanie sanacyjne, sygn. XVIII Gr 18 Gr 21/21. Administrator uzyskał zgodę Sądu na zapoznanie się z aktami postępowania restrukturyzacyjnego. Akta zostały utrwalone na nośniku cyfrowym i znajdują się w analizie.
GGH MLT Sp. z o.o. (KRS: 826067) postępowanie przyspieszone układowe, sygn. XVIII Gr 9/21. Administrator uzyskał zgodę Sądu na zapoznanie się z aktami postępowania restrukturyzacyjnego. Akta zostały utrwalone na nośniku cyfrowym i znajdują się w analizie.
MLT GGH Sp. z o.o. (KRS: 841259) – postępowanie przyspieszone układowe, sygn. XVIII Gr 10/21. Administrator uzyskał zgodę Sądu na zapoznanie się z aktami postępowania restrukturyzacyjnego. Akta zostały utrwalone na nośniku cyfrowym i znajdują się w analizie.
GGH STUDENT HOUSING (KRS:681833) – Na dzień dzisiejszy (1 czerwca 2021 r.) w MSIG brak ogłoszeń w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego,
GGH OFFICE (779634) – Na dzień dzisiejszy (1 czerwca 2021 r.) w MSIG brak ogłoszeń w przedmiocie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Administrator skierował do Emitenta pismo w przedmiocie aktualizacji wyceny przedmiotu części zabezpieczeń oraz ustanowienia zabezpieczeń w części emisji. Emitent nie odpowiedział na to pismo.

Nadto, do kancelarii Administratora wpłynęło pismo od Janda Możdżeń Restrukturyzacje, z którego wynika, że:
– od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego do dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania, spełnianie przez dłużnika albo zarządce świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest niedopuszczalne,
– zaspokojenie tych wierzytelności może nastąpić na warunkach określonych w treści zawartego układu,
– w postępowaniu restrukturyzacyjnym nie dokonuje się zgłoszenia wierzytelności,
– zarządca sporządza spis wierzytelności na podstawie ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych oraz rejestrach,
– o dacie złożenia spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych obwieszcza się (spis nie został jeszcze sporządzony).

Otwarcie postępowania sanacyjnego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, w celu dochodzenia wierzytelności podlegających w spisie wierzytelności. Koszty postępowania obciążają wszczynającego postępowanie, jeżeli nie było przeszkód do umieszczenia wierzytelności w całości w spisie wierzytelności.

Jednocześnie Administrator zabezpieczeń informuje, iż zgodnie z treścią art. 151 prawo restrukturyzacyjne, układ nie obejmuje m.in. wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej układem. Zgodę na objęcie wierzytelności układem wyraża się w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem. Otwarcie zatem przyspieszonego postępowania układowego nie ma wpływu na ewentualne prowadzenie postępowania egzekucyjnego z przedmiotu zabezpieczenia. Art. 260 ust. 1 ustawy prawo restrukturyzacyjne wskazuje, iż wierzyciel posiadający wierzytelność zabezpieczoną na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską może w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzić egzekucję, przy czym wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia.

Oznacza to jednocześnie, iż w trakcie trwania przyspieszonego postępowania układowego nie jest możliwe wszczęcie i prowadzenie postępowań egzekucyjnych na podstawie posiadanych przez Obligatariuszy aktów notarialnych o poddaniu się przez Emitenta egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Informacja dla obligatariuszy Invipay SA – stan spraw – seria I, M, N, S, O, T

1 czerwca, 2021

W ślad za dotychczasowymi komunikatami, przedstawiamy aktualny stan sprawy

Seria I – sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego,
Seria M – sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego,
Seria N – sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego,

Przy czym pokreślenia wymaga fakt, że postępowanie egzekucyjne w zakresie serii I,M,N prowadzi komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe – Pan Daniel Rafał Prusak, któremu nadal nie udało się znaleźć podmiotu, który miałby dokonać wyceny przedmiotu egzekucji, stąd dalsze prowadzenie egzekucji jest dla komornika znacznie utrudnione. Brak Mimo kilkukrotnego wezwania obligatariuszy do współpracy i ewentualnego wskazania administratorowi bądź bezpośrednio komornikowi biegłego, który podjąłby się wyceny przedmiotu zabezpieczenia, nikt z obligatariuszy nie uczynił zadość powyższej prośbie.

Seria O, S – sprawy zostały skierowane do komornika przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe – Pana Daniela Rafała Prusaka. Z uwagi na zmianę przepisów, komornik w sytuacji nieuiszczenia przez administratora zaliczki na poczet wydatków (opinia biegłego co do wartości przedmiotu zabezpieczenia) obciążyłby administratora opłatą stosunkową, która mogłaby wynieść nawet 50.000 zł. Administrator nie ma ze strony obligatariuszy ani emitenta zabezpieczonych żadnych środków, wobec czego wniosek egzekucyjny został zwrócony.
Wniosek może zostać skierowany ponownie, pod warunkiem znalezienia biegłego, który sporządzi wycenę przedmiotu zabezpieczenia oraz pod warunkiem uiszczenia kosztów wynagrodzenia takiego biegłego.
Mając na uwadze powyższe, wzywam obligatariuszy do współpracy i ewentualnego wskazania administratorowi biegłego, który podjąłby się wyceny przedmiotu zabezpieczenia. Administrator ponownie podejmie próbę znalezienia takiego biegłego i w przypadku jego znalezienia przedstawi koszty drogą kolejnego komunikatu.

Seria T – Sąd odmówił nadania klauzuli wykonalności. Postanowienie w tym zakresie zostało zaskarżone przez Administratora.

Nadto, informujemy, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2021 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GU 71/19 z wniosku wierzyciela Ryszarda Kozłowskiego i dłużnika Invipay Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie o ogłoszenie upadłości, na podstawie art. 13 ust. 2 Prawa upadłościowego oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości Invipay Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

GGH RENTAL APARTMENTS 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie, KRS 0000790709

21 maja, 2021

W dniu 20 maja 2021 roku, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pojawił się wpis informujący o tym, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodar- czy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2021 roku, sygn. akt XVIII GR 21/21, z wniosku GGH RENTAL APARTMENTS 2 sp. z o.o. o otwarcie postępowania sanacyjnego, postanowił:
I. otworzyć postępowanie sanacyjne GGH Rental Apart- ments 2 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w War- szawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, o numerze KRS 0000790709;
II. zezwolić dłużnikowi na wykonywanie zarządu zwykłego nad całością przedsiębiorstwa;
III. wyznaczyć jako zarządcę JANDA MOŻDŻEŃ RESTRUK- TURYZACJE spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (nr KRS 0000828888);
IV. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postę- powania upadłościowego, zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

Jednocześnie podaje się dane kontaktowe do biura zarządcy: JANDA MOZDŻEŃ RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o., ul. Mar- szałkowska 142, 00-061 Warszawa, tel. +48 690 089 009, e-mail: ggh@jmrestrukturyzacje.com.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park SA – seria Y,Z,U, A3, A4

28 kwietnia, 2021

Administrator zabezpieczeń, w ślad za dotychczasowymi komunikatami przedstawia aktualny stan sprawy:

Seria U – Sprawa sądowa jest w toku. Rozprawa została wyznaczona na dzień 29 czerwca 2021 roku.

Seria Y – Administrator informuję, iż w chwili obecnej trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia stosownego porozumienia, w tym treści samego porozumienia.

Seria Z – Właściciel nieruchomości podtrzymuję wolę ugodowego zakończenia sporu. Administrator posiada już wycenę obydwu działek, które stanowią zabezpieczenie obligacji. Uzgodnione zostały wstępne warunki porozumienia.

Seria A3 – Administrator nie otrzymał potwierdzenia ani jednej wpłaty na poczet sprawy sądowej.

Seria A4 – Administrator nie otrzymał potwierdzenia ani jednej wpłaty na poczet sprawy sądowej.

Komunikat dla obligatariuszy obligacji serii A i B wyemitowanych przez Emitenta PIF Obligacje sp. z o. o. (KRS: 691398)

26 kwietnia, 2021

Administrator zabezpieczeń obligacji serii A i B wyemitowanych przez Emitenta PIF Obligacje sp. z o. o. (KRS: 691398) informuje, iż w związku z brakiem wykupu papierów dłużnych serii A i B Administrator skierował do Emitenta pismo z żądaniem wyjaśnienia czy i w jakim zakresie dokona wykupu przedmiotowych obligacji oraz spłaty pozostałych należności z nimi związanych.
Jednocześnie informujemy, iż każdy z obligatariuszy winien indywidualnie skierować do Emitenta tj. spółki PIF Obligacje sp. z o. o. wezwanie do zapłaty.
KONIECZNOŚĆ PRZEDŁOŻENIA DOKUMENTÓW
W przypadku bezskutecznego upływu terminu zapłaty wskazanego w skierowanym do Emitenta wezwaniu i chęci dochodzenia roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia jakim jest poręczenie, na żądanie obligatariuszy, administrator może przygotować pozew przeciwko Poręczycielowi w zakresie przedmiotu zabezpieczenia.

Administrator winien dokonać weryfikacji zgłoszonych przez Obligatariuszy roszczeń, dlatego też wzywa Obligatariuszy do dostarczenia mu oryginałów albo poświadczonych przez notariusza kopii dokumentów obligacji wraz z informacją, o wysokości niewypłaconych przez Emitenta kwot min. odsetek z tytułu posiadanych obligacji wraz z wezwaniem do zapłaty i potwierdzeniem jego doręczenia na adres rejestrowy Emitenta.
Weryfikacji w drodze postępowania sądowego będzie w naszej ocenie dokonywał również Sąd, dlatego rekomendujemy podjęcie stosownych działań zmierzających do uzyskania ww. dokumentacji.
Wskazane dokumenty winny posłużyć następnie do ewentualnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego i mają umożliwić weryfikację Państwa statusu jako obligatariusza.
Informujemy, iż z uwagi na to, że z prowadzeniem przedmiotowego postępowania związane są opłaty i koszty jego prowadzenia, przed podjęciem ww. czynności Administrator winien najpierw uzyskać przede wszystkim opłatę od pozwu oraz zgromadzić stosowną dokumentację.
Po zgromadzeniu ww. dokumentacji Administrator wezwie Emitenta do pokrycia kosztów procesu, w szczególności wspomnianej powyżej opłaty od pozwu przeciwko poręczycielowi w wysokości 5% od wartości przedmiotu sporu tj. od dochodzonego roszczenia.
OPŁATY
Administrator informuje, że nie jest zobowiązany do pokrywania kosztów postępowań sądowych oraz egzekucyjnych prowadzonych w celu zaspokojenia, bądź zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy, w związku z czym w przypadku braku uiszczenia ww. kosztów przez Emitenta, zwróci się do Państwa o uiszczenie stosownych zaliczek.
KOSZTY
W przyszłości mogą pojawić się inne wydatki takie jak np.: wycena przez rzeczoznawcę, ogłoszenia, zaliczki na koszty postępowania egzekucyjnego itp.

KOMUNIKAT DLA OBLIGATARIUSZY MLT GGH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie, KRS 0000841259

14 kwietnia, 2021

W dniu 14 kwietnia 2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pojawił się następujący wpis:

„Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodar- czy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 marca 2021 roku, sygn. akt (XVIII GR 10/21), z wniosku MLT GGH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanowił:

 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe MLT GGH spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w War- szawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, o numerze KRS 0000841259;
 2. wyznaczyć jako nadzorcę sądowego JANDA MOZDŻEŃ RESTRUKTURYZACJE spółkę z ograniczoną odpowie- dzialnością w Warszawie (nr KRS 0000828888);
 3. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, zaś otwarte postępowa- nie ma charakter postępowania głównego.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w czę- ści dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Jednocześnie podaje się dane kontaktowe do biura nad- zorcy sądowego: JANDA MOZDŻEŃ RESTRUKTURYZA- CJE Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, tel. +48 690 089 009, e-mail: golub@jmrestrukturyzacje.com.”

W związku z otwarciem przyspieszonego postępowania układowego przewidującego objęcie układem części zobowiązań Emitenta, wskazuję, że Administrator zabezpieczeń na podstawie art. 206 ustawy prawo restrukturyzacyjne wystąpił w dniu dzisiejszym do właściwego Sądu o udostępnienie akt przedmiotowego postępowania restrukturyzacyjnego celem zapoznania się z treścią wniosku i wskazanych w niej zobowiązań, które były objęte wnioskiem.

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego nie ma wpływu na ewentualne prowadzenie postępowania egzekucyjnego z przedmiotu zabezpieczenia. Art. 260 ust. 1 ustawy prawo restrukturyzacyjne wskazuje, iż wierzyciel posiadający wierzytelność zabezpieczoną na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską może w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzić egzekucję, przy czym wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia.

Oznacza to jednocześnie, iż w trakcie trwania przyspieszonego postępowania układowego nie jest możliwe wszczęcie i prowadzenie postępowań egzekucyjnych na podstawie posiadanych przez Obligatariuszy aktów notarialnych o poddaniu się przez Emitenta egzekucji w trybie art. 777 kpc.

KOMUNIKAT DLA OBLIGATARIUSZY GGH MLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie, KRS 0000826067

6 kwietnia, 2021

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez GGH MLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, w ślad za poprzednim komunikatem, w związku z otwarciem przyspieszonego postępowania układowego przewidującego objęcie układem części zobowiązań Emitenta, wskazuję, że Administrator zabezpieczeń na podstawie art. 206 ustawy prawo restrukturyzacyjne wystąpił do właściwego Sądu o udostępnienie akt przedmiotowego postępowania restrukturyzacyjnego celem zapoznania się z treścią wniosku i wskazanych w niej zobowiązań, które były objęte wnioskiem.

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego nie ma wpływu na ewentualne prowadzenie postępowania egzekucyjnego z przedmiotu zabezpieczenia. Art. 260 ust. 1 ustawy prawo restrukturyzacyjne wskazuje, iż wierzyciel posiadający wierzytelność zabezpieczoną na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską może w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzić egzekucję wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia.

Oznacza to jednocześnie, iż w trakcie trwania przyspieszonego postępowania układowego nie jest możliwe wszczęcie i prowadzenie postępowań egzekucyjnych na podstawie posiadanych przez Obligatariuszy aktów notarialnych o poddaniu się przez Emitenta egzekucji w trybie art. 777 kpc.

KOMUNIKAT DLA OBLIGATARIUSZY GGH MLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie, KRS 0000826067

1 kwietnia, 2021

W dniu 31 marca 2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pojawił się następujący wpis:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodar- czy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 marca 2021 roku, sygn. akt XVIII GR 9/21, z wniosku GGH MLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego:

1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe GGH MLT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w War- szawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, o numerze KRS 0000826067;

2. wyznaczyć jako nadzorcę sądowego JANDA MOZDŻEŃ RESTRUKTURYZACJE spółkę z ograniczoną odpowiedzial- nością w Warszawie (nr KRS 0000828888);

3. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Jednocześnie podaje się dane kontaktowe do biura nadzorcy sądowego: JANDA MOZDŻEŃ RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, tel. +48 690 089 009, e-mail: golub@jmrestrukturyzacje.com.

Mirosław Mozdżeń

Prezes Zarządu Janda Mozdżeń Restrukturyzacje Sp. z o.o. Doradca Restrukturyzacyjny licencja nr 106

KOMUNIKAT DLA OBLIGATARIUSZY GOLUB GETHOUSE MLT SP. Z O.O.

25 marca, 2021

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez Golub GetHouse MLT sp. z o.o., niniejszym informuje, że w dniu 22 stycznia 2021 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie postanowił o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego przewidującego objęcie układem części zobowiązań Emitenta, określonych we wniosku z dnia 22 grudnia 2020 roku.

Na nadzorcę sądowego Emitenta, Sąd wyznaczył spółkę Janda Mozdżeń Restrukturyzacje Sp. z o.o.

Administrator zabezpieczeń na podstawie art. 206 ustawy prawo restrukturyzacyjne wystąpił do właściwego Sądu o udostępnienie akt przedmiotowego postępowania restrukturyzacyjnego celem zapoznania się z treścią wniosku i wskazanych w niej zobowiązań, które były objęte wnioskiem.

Jednocześnie Administrator zabezpieczeń informuje, iż zgodnie z treścią art. 151 prawo restrukturyzacyjne, układ nie obejmuje m.in. wierzytelności zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej układem. Zgodę na objęcie wierzytelności układem wyraża się w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem.

Ponadto Administrator wskazuje, iż otwarcie przyspieszonego postępowania układowego nie ma wpływu na ewentualne prowadzenie postępowania egzekucyjnego z przedmiotu zabezpieczenia. Art. 260 ust. 1 ustawy prawo restrukturyzacyjne wskazuje, iż wierzyciel posiadający wierzytelność zabezpieczoną na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską może w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzić egzekucję wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia.

Oznacza to jednocześnie, iż w trakcie trwania przyspieszonego postępowania układowego nie jest możliwe wszczęcie i prowadzenie postępowań egzekucyjnych na podstawie posiadanych przez Obligatariuszy aktów notarialnych o poddaniu się przez Emitenta egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Komunikat dla obligatariuszy spółki GGH MLT (KRS: 826067) – seria A

17 marca, 2021

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez Emitenta GGH MLT sp z o.o. w Warszawie (KRS: 826067) – serii A – niniejszym informuje, że przedłożona wycena przedmiotu zabezpieczenia tj. akcji spółki GGH PF Project 3 GGH Management 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. sporządzona przez Sewe Group sp. Z o.o. na dzień 30 listopada 2020 r. wykazała wartość przedmiotu zabezpieczenia wynoszącą poniżej 80% wartości nominalnej przydzielonych obligacji – obecnie wartość akcji stanowiąca przedmiot zabezpieczenia wynosi 2.447.550 zł, podczas gdy zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji wynosić powinna minimum 2.456.000 – 80% wartości nominalnej przydzielonych na kwotę 3.070.000,00 zł obligacji.

Administrator informuje, iż w trybie pkt. 11.4.1 Warunków Emisji Obligacji zwrócił się do Emitenta z wnioskiem o ustanowienie dodatkowego przedmiotu zabezpieczenia celem wyrównania wskazanego powyżej niedoboru.

Komunikat dla obligatariuszy spółki GGH Student Housing (KRS: 681833) – seria W

8 marca, 2021

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez Emitenta GGH Student Housing sp z o.o. w Warszawie (KRS:681833) – serii W – niniejszym informuje, że w dniu 5 marca 2021 roku upłynął termin na ustanowienie zabezpieczenia przedmiotowych obligacji.

Komunikat dla obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez GGH Rental Apartments sp z o.o. w Warszawie (KRS:753459) – seria R

25 lutego, 2021

W ślad za poprzednimi komunikatami, Administrator Zabezpieczeń, niniejszym informuje, że zabezpieczenie przedmiotowych obligacji zostało ustanowione w dniu 17 lutego 2021 roku.

Komunikat dla obligatariuszy spółki GGH Student Housing (KRS: 681833) – seria T, seria U

25 lutego, 2021

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez Emitenta GGH Student Housing sp z o.o. w Warszawie (KRS:681833) – serii T – niniejszym informuje, że w dniu 4 stycznia 2021 roku upłynął termin na ustanowienie zabezpieczenia przedmiotowych obligacji, zaś w przypadku serii U w dniu 24 lutego 2021 roku.

Komunikat dla obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez GGH MLT (KRS: 826067) – seria G

25 lutego, 2021

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez Emitenta GGH MLT (KRS: 826067) – serii G, niniejszym informuję, iż w dniu 17 lutego 2021 roku upłynął termin na ustanowienie zabezpieczeń przedmiotowych obligacji.

Komunikat dla obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez MLT GGH (KRS: 841259) – seria A

25 lutego, 2021

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez Emitenta MLT GGH (KRS: 841259) – serii A, niniejszym informuję, iż w dniu 10 lutego 2021 roku upłynął termin na ustanowienie zabezpieczeń przedmiotowych obligacji.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park SA – seria Y,Z,U, A3, A4

9 lutego, 2021

Administrator zabezpieczeń, w ślad za dotychczasowymi komunikatami przedstawia aktualny stan sprawy:

Seria Y – Prace w kierunku zawarcia ugody są w toku,
Seria Z – Administrator otrzymał wycenę drugiej nieruchomości i skontaktował się z pełnomocnikiem obligatariuszy. Wycena dostępna jest u Administratora i u Państwa pełnomocnika. Właściciel nieruchomości podtrzymuje wolę dobrowolnego zakończenia sporu.
Seria U – Sprawa sądowa jest w toku.
Seria A3 – Administrator nie otrzymał potwierdzenia ani jednej wpłaty na poczet sprawy sądowej.
Seria A4 – Administrator nie otrzymał potwierdzenia ani jednej wpłaty na poczet sprawy sądowej.

Komunikat dla wszystkich obligatariuszy GOLUB GETHOUSE MLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie, KRS 0000701302.

8 lutego, 2021

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez GOLUB GETHOUSE MLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000701302, niniejszym informuje, iż w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 5 lutego 2021 roku, pojawił się wpis informujący o tym, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 stycznia 2021 roku, sygn. akt XVIII GR 95/20, z wniosku dłużnika Spółki GOLUB GETHOUSE MLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego obejmującego część zobowiązań dłużnika postanowił:
1. orzec, że zawarte we wniosku dłużnika z dnia 22 grudnia 2020 r. kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym są zgodne z prawem,
2. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe przewidujące objęcie układem części zobowiązań dłużnika określonych we wniosku dłużnika z dnia 22 grudnia 2020 r. – w stosunku do dłużnika GOLUB GETHOUSE MLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, KRS 0000701302),
3. wyznaczyć nadzorcę sądowego w osobie JANDA MOZDŻEŃ RESTRUKTURYZACJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (numer KRS 0000828888),
4. określić, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego,
5. zobowiązać dłużnika do uiszczenia dodatkowej zaliczki na wydatki przyspieszonego postępowania układowego w kwocie 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) w terminie 30 dni pod rygorem umorzenia postępowania.
Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
Jednocześnie podaje się dane kontaktowe do biura nadzorcy sądowego: JANDA MOZDŻEŃ RESTRUKTURYZACJE Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, tel. +48 690 089 009, e-mail: golub@jmrestrukturyzacje.com

Komunikat dla obligatariuszy obligacji GGH MLT (KRS: 826067) seria H

8 lutego, 2021

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez Emitenta GGH MLT (KRS: 826067) – serii H, niniejszym informuję, iż w dniu 6 lutego 2021 roku upłynął termin na ustanowienie zabezpieczeń przedmiotowych obligacji.

Komunikat dla obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez GGH MLT (KRS: 826067) – seria E, F

21 stycznia, 2021

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez Emitenta GGH MLT (KRS: 826067) – serii E i seria F, niniejszym informuję, iż w styczniu 2021 roku upłynął termin na ustanowienie zabezpieczeń przedmiotowych obligacji, przy czym w zakresie serii E upłynął w dniu 15 stycznia 2021 roku, zaś w zakresie serii F w dniu 17 stycznia 2021 roku.

Komunikat dla obligatariuszy obligacji serii H,I,- wyemitowanych przez GGH Rental Apartments 2 sp. z o.o. (KRS: 790709)

21 stycznia, 2021

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez Emitenta GGH Rental Apartments 2 sp. z o.o. (KRS: 790709) – seria H,I, niniejszym informuje, iż termin na ustanowienie zabezpieczenia przedmiotowym obligacji upłynął w styczniu 2021 roku.

Komunikat dla obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez GGH MLT (KRS: 826067) – seria A

4 stycznia, 2021

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez Emitenta GGH MLT (KRS: 826067) – serii A, w ślad za dotychczasowymi komunikatami, niniejszym informuje, iż zastaw rejestrowy został wpisany.

Komunikat dla obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez GGH MLT (KRS: 826067) – seria D

4 stycznia, 2021

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez Emitenta GGH MLT (KRS: 826067) – seria D, niniejszym informuje, iż termin na ustanowienie zabezpieczenia przedmiotowym obligacji upłynął w dniu 25 grudnia 2020 roku.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park SA – seria Y,Z,U, A3, A4

3 stycznia, 2021

Administrator zabezpieczeń, w ślad za dotychczasowymi komunikatami przedstawia aktualny stan sprawy:

Seria Y – Administrator informuję, iż w chwili obecnej trwają prace w zakresie doprecyzowania struktury transakcji, mającej na celu osiągniecie finalizacji osiągniętego porozumienia pomiędzy obligatariuszami, a właścicielami nieruchomości.
Seria Z – Właściciel nieruchomości podtrzymuję wolę ugodowego zakończenia sporu. Administrator otrzymał wycenę jednej działki, która stanowi zabezpieczenie obligacji. W chwili obecnej oczekujemy na wycenę drugiej działki.
Seria U – Sprawa sądowa jest w toku.
Seria A3 – Administrator nie otrzymał potwierdzenia ani jednej wpłaty na poczet sprawy sądowej.
Seria A4 – Administrator nie otrzymał potwierdzenia ani jednej wpłaty na poczet sprawy sądowej.

Komunikat dla obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez GGH MLT (KRS: 826067) – seria A, B i C

17 grudnia, 2020

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez Emitenta GGH MLT (KRS: 826067) – serii A, B C,  w ślad za dotychczasowymi komunikatami, niniejszym informuje, iż stosowne wnioski do Rejestru Zastawów zostały złożone.

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH OBLIGATARIUSZY – GODZINY PRACY KANCELARII

17 grudnia, 2020

Szanowni Państwo,

W związku z trwającą epidemią, godziny pracy kancelarii są ograniczone.

Recepcja kancelarii w tym okresie jest czynna w godzinach 10:00-15:00.

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH OBLIGATARIUSZY – DNI WOLNE OD PRACY W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

9 grudnia, 2020

Szanowni Państwo!

Niniejszym informujemy, iż w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem dni pracy kancelarii ulegną zmianie, włączając w to dni wolne od pracy. I tak kolejno:
24 grudnia 2019 roku – kancelaria będzie nieczynna,
31 grudnia 2019 roku – kancelaria będzie nieczynna.
Korzystając z okazji życzymy wszystkim Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Komunikat dla obligatariuszy GGH MLT (KRS: 826067) seria B

9 grudnia, 2020

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez Emitenta GGH MLT (KRS: 826067) – seria B, niniejszym informuje, iż termin na ustanowienie zabezpieczenia przedmiotowym obligacji upłynął w dniu 8 grudnia 2020 roku.

Komunikat dla obligatariuszy obligacji serii S wyemitowanych przez Emitenta Golub GetHouse MLT Sp. z o.o. (KRS:701302)

4 grudnia, 2020

Administrator zabezpieczeń obligacji serii S wyemitowanych przez Emitenta Golub GetHouse MLT Sp. z o.o.(KRS:826067) informuje, iż w związku z brakiem wykupu papierów dłużnych serii S wyemitowanych przez spółkę Golub GetHouse MLT  Sp. z o.o. w Warszawie w terminie, jeden z obligatariuszy zgłosił się do Administratora z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do zaspokojenia go z przedmiotu zabezpieczenia.

Informujemy, iż w związku z faktem, że w serii S Warunki Emisji Obligacji nie przewidywały aktu notarialnego, w którym spółka poddaje się dobrowolnie egzekucji na rzecz administratora, na żądanie obligatariuszy, administrator może przygotować pozew przeciwko Emitentowi w zakresie przedmiotu zabezpieczenia.

Z  uwagi na to, że z prowadzeniem przedmiotowego postępowania związane są opłaty i koszty jego prowadzenia, przed podjęciem ww. czynności Administrator winien najpierw uzyskać przede wszystkim opłatę od pozwu oraz zgromadzić stosowną dokumentację.

Po zgromadzeniu ww. dokumentacji Administrator wezwie Emitenta do pokrycia kosztów procesu, w szczególności wspomnianej powyżej opłaty od pozwu w wysokości 200.000 zł.

OPŁATY

Administrator informuje, że nie jest zobowiązany do pokrywania kosztów postępowań sądowych oraz egzekucyjnych prowadzonych w celu zaspokojenia, bądź zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy, w związku z czym w przypadku braku uiszczenia ww. kosztów przez Emitenta, zwróci się do Państwa o uiszczenie stosownych zaliczek.

Co do zasady opłata sądowa od pozwu wynosi 5 % od dochodzonego roszczenia czyli np. jeśli ktoś dochodzi kwoty 100.000 zł. musi uiścić opłatę w wysokości 5.000 zł. Maksymalna opłata od pozwu wynosi łącznie 200.000,00 zł. (dwieście tysięcy złotych) – podstawa – art. 13 ust. 2 ustawa o kosztach sądowych.

Z uwagi na kwotę zabezpieczenia, a tym samym kwotę dochodzonego roszczenia, będzie zachodziła konieczność uiszczenia opłaty maksymalnej. W przypadku braku jej uiszczenia przez Emitenta, Administrator poinformuje o wysokości opłaty sądowej (obliczonej proporcjonalnie do wysokości dochodzonych roszczeń) przypadającej na konkretnych obligatariuszy, po zgłoszeniu się wszystkich obligatariuszy zainteresowanych tą droga dochodzenia roszczenia.

KOSZTY

W przyszłości mogą pojawić się inne wydatki takie jak np.: wycena przez rzeczoznawcę, ogłoszenia, zaliczki na koszty postępowania egzekucyjnego itp.

INFORMACJE DODATKOWE – KONIECZNOŚĆ PRZEDŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Administrator winien dokonać weryfikacji zgłoszonych przez Obligatariuszy roszczeń, dlatego też wzywa Obligatariuszy do dostarczenia mu oryginałów albo poświadczonych przez notariusza kopii dokumentów obligacji wraz z informacją, o wysokości niewypłaconych przez Emitenta kwot min. odsetek z tytułu posiadanych obligacji.
Weryfikacji w drodze postępowania sądowego będzie w naszej ocenie dokonywał również Sąd, dlatego rekomendujemy podjęcie stosownych działań zmierzających do uzyskania ww. dokumentacji.

Wskazane dokumenty winny posłużyć następnie do ewentualnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego i mają umożliwić weryfikację Państwa statusu jako obligatariusza.

Komunikat dla obligatariuszy obligacji serii R wyemitowanych przez Emitenta Golub GetHouse MLT Sp. z o.o. (KRS:701302)

4 grudnia, 2020

Administrator zabezpieczeń obligacji serii R wyemitowanych przez Emitenta Golub GetHouse MLT Sp. z o.o.(KRS:826067) informuje, iż w związku z brakiem wykupu papierów dłużnych serii R wyemitowanych przez spółkę Golub GetHouse MLT  Sp. z o.o. w Warszawie w terminie, który upłynął 14 listopada 2020 roku, jeden z obligatariuszy zgłosił się do Administratora z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do zaspokojenia go z przedmiotu zabezpieczenia.

Informujemy, iż w związku z faktem, że w serii R Warunki Emisji Obligacji nie przewidywały aktu notarialnego, w którym spółka poddaje się dobrowolnie egzekucji na rzecz administratora, na żądanie obligatariuszy, administrator może przygotować pozew przeciwko Emitentowi w zakresie przedmiotu zabezpieczenia.

Z  uwagi na to, że z prowadzeniem przedmiotowego postępowania związane są opłaty i koszty jego prowadzenia, przed podjęciem ww. czynności Administrator winien najpierw uzyskać przede wszystkim opłatę od pozwu oraz zgromadzić stosowną dokumentację.

Po zgromadzeniu ww. dokumentacji Administrator wezwie Emitenta do pokrycia kosztów procesu, w szczególności wspomnianej powyżej opłaty od pozwu w wysokości 200.000 zł.

OPŁATY

Administrator informuje, że nie jest zobowiązany do pokrywania kosztów postępowań sądowych oraz egzekucyjnych prowadzonych w celu zaspokojenia, bądź zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy, w związku z czym w przypadku braku uiszczenia ww. kosztów przez Emitenta, zwróci się do Państwa o uiszczenie stosownych zaliczek.

Co do zasady opłata sądowa od pozwu wynosi 5 % od dochodzonego roszczenia czyli np. jeśli ktoś dochodzi kwoty 100.000 zł. musi uiścić opłatę w wysokości 5.000 zł. Maksymalna opłata od pozwu wynosi łącznie 200.000,00 zł. (dwieście tysięcy złotych) – podstawa – art. 13 ust. 2 ustawa o kosztach sądowych.

Z uwagi na kwotę zabezpieczenia, a tym samym kwotę dochodzonego roszczenia, będzie zachodziła konieczność uiszczenia opłaty maksymalnej. W przypadku braku jej uiszczenia przez Emitenta, Administrator poinformuje o wysokości opłaty sądowej (obliczonej proporcjonalnie do wysokości dochodzonych roszczeń) przypadającej na konkretnych obligatariuszy, po zgłoszeniu się wszystkich obligatariuszy zainteresowanych tą droga dochodzenia roszczenia.

KOSZTY

W przyszłości mogą pojawić się inne wydatki takie jak np.: wycena przez rzeczoznawcę, ogłoszenia, zaliczki na koszty postępowania egzekucyjnego itp.

INFORMACJE DODATKOWE – KONIECZNOŚĆ PRZEDŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Administrator winien dokonać weryfikacji zgłoszonych przez Obligatariuszy roszczeń, dlatego też wzywa Obligatariuszy do dostarczenia mu oryginałów albo poświadczonych przez notariusza kopii dokumentów obligacji wraz z informacją, o wysokości niewypłaconych przez Emitenta kwot min. odsetek z tytułu posiadanych obligacji.
Weryfikacji w drodze postępowania sądowego będzie w naszej ocenie dokonywał również Sąd, dlatego rekomendujemy podjęcie stosownych działań zmierzających do uzyskania ww. dokumentacji.

Wskazane dokumenty winny posłużyć następnie do ewentualnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego i mają umożliwić weryfikację Państwa statusu jako obligatariusza.

Komunikat dla obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez Emitenta Golub GetHouse MLT Sp. z o.o. (KRS:701302)

3 grudnia, 2020

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez Emitenta Golub GetHouse MLT (KRS:701302) informuje, iż w związku z brakiem wykupu papierów dłużnych serii R oraz serii S, w dniu 1 grudnia 2020 roku w siedzibie Emitenta odbyło się spotkanie Administratora z Zarządem Golub GetHouse MLT (KRS:701302).

W toku spotkania Zarząd wyjaśnił, że wykup obligacji wyemitowanych przez Golub GetHouse MLT (KRS:701302) będzie możliwy dopiero po otrzymaniu całości lub też części ceny sprzedaży warszawskiego biurowca Mennica Legacy Tower (MLT, „Budynek”). Emitent oświadczył, że powinno nastąpić to w połowie roku 2021 roku, kiedy to zakończy się proces zasiedlania budynku, dający komfort transakcji dla strony kupującej oraz jednorazową płatność ceny do sprzedającego. Zasiedlanie budynku wysokiego MLT, zgodnie z treścią umowy najmu, przebiega w fazach do połowy 2021 roku.

Co istotne, Emitent oświadczył, że:

– Proces budowy MLT został zakończony,

– Budynek otrzymał ostateczne pozwolenie na użytkowanie,

– Zgodnie z harmonogramem, do budynku wysokiego wprowadza się najemca mBank SA,

– Proces wprowadzania mBank potrwa do maja 2021 roku – umowa najmu jest podpisana i obowiązuje strony.

Emitent wskazał również, że nie posiada innych źródeł finansowania, które dawałyby możliwość dokonania wykupu obligacji przed finalizacją transakcji zbycia nieruchomości.

Administrator przekazał Emitentowi, że do Administratora zgłosiło się dwóch obligatariuszy, który oczekuje podjęcia działań zmierzających do zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia. Administrator przedstawił Emitentowi procedurę w powyższym zakresie.

W razie dalszych pytań w powyższym zakresie, sugerujemy by skontaktować się bezpośrednio z Emitentem.

W dniu jutrzejszym pojawi się kolejny komunikat w sprawie,

Komunikat dla obligatariuszy obligacji serii S wyemitowanych przez Emitenta Golub GetHouse MLT Sp. z o.o. (KRS:701302)

1 grudnia, 2020

Administrator zabezpieczeń obligacji serii S wyemitowanych przez Emitenta Golub GetHouse MLT (KRS:701302) informuje, iż mimo, że termin wykupu papierów dłużnych serii S wyemitowanych przez spółkę Golub GetHouse MLT upłynął w dniu wczorajszym tj. w dniu 30 listopada 2020 roku, to wykup ww. obligacji nie nastąpił.

Tak jak wspominaliśmy w komunikacie dotyczącym serii R, Administrator zwrócił się do Emitenta z wnioskiem o przedstawienie wyjaśnienia tej sytuacji. Emitent w odpowiedzi na korespondencję Administratora wyjaśnił, że stanowisko Zarządu poszczególnych Emitentów obligacji z grupy GGH zostało zamieszczone na stronach internetowych tych Emitentów. Emitent wyjaśnił, że wykup Emisji Obligacji serii S, podobnie jak Serii R będzie możliwy dopiero po otrzymaniu całości lub też części ceny sprzedaży warszawskiego biurowca Mennica Legacy Tower. Emitent oświadczył, że powinno nastąpić to w ciągu najbliższych tygodni. Emitent wskazał również, że nie posiada innych źródeł finasowania, które dawałyby możliwość dokonania wykupu obligacji przed finalizacją transakcji zbycia nieruchomości.

Informacja dla obligatariuszy Invipay SA – stan spraw – seria I, M, N, S, O, T

30 listopada, 2020

W ślad za dotychczasowymi komunikatami, przedstawiamy aktualny stan sprawy

Seria I – sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego,
Seria M – sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego,
Seria N – sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego,
Seria S, O, T – Administrator doprowadził do sporządzenia aktów notarialnych, w których spółka dobrowolnie poddała się egzekucji na rzecz Administratora. Wnioski o nadanie klauzuli wykonalności zostały złożone w sądzie. Oczekujemy na ich rozpoznanie.

Równolegle ponownie przypominamy, że postępowanie egzekucyjne w zakresie serii I,M,N prowadzi komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe – Pan Daniel Rafał Prusak, któremu nadal nie udało się znaleźć podmiotu, który miałby dokonać wyceny przedmiotu egzekucji, stąd dalsze prowadzenie egzekucji jest dla komornika znacznie utrudnione. Brak znalezienia takiego podmiotu, doprowadzi do umorzenia egzekucji.
Mając na uwadze powyższe, ponownie wzywamy obligatariuszy do współpracy i ewentualnego wskazania administratorowi bądź bezpośrednio komornikowi biegłego, który podjąłby się wyceny przedmiotu zabezpieczenia.

Komunikat dla obligatariuszy obligacji serii R wyemitowanych przez Emitenta Golub GetHouse MLT Sp. z o.o. (KRS:701302)

30 listopada, 2020

Administrator zabezpieczeń obligacji serii R wyemitowanych przez Emitenta Golub GetHouse MLT (KRS:701302) informuje, iż mimo, że termin wykupu papierów dłużnych serii R wyemitowanych przez spółkę Golub GetHouse MLT upłynął 14 listopada, to wykup ww. obligacji nie nastąpił.

W dniu dzisiejszym (30 listopada 2020 roku) przypada również termin na wykup obligacji serii S.

Administrator zwrócił się do Emitenta z wnioskiem o przedstawienie wyjaśnienia tej sytuacji. Emitent w odpowiedzi na korespondencję Administratora wyjaśnił, że stanowisko Zarządu poszczególnych Emitentów obligacji z grupy GGH zostało zamieszczone na stronach internetowych tych Emitentów. Emitent wyjaśnił, że wykup Emisji Obligacji serii S, podobnie jak Serii R będzie możliwy dopiero po otrzymaniu całości lub też części ceny sprzedaży warszawskiego biurowca Mennica Legacy Tower. Emitent oświadczył, że powinno nastąpić to w ciągu najbliższych tygodni. Emitent wskazał również, że nie posiada innych źródeł finasowania, które dawałyby możliwość dokonania wykupu obligacji przed finalizacją transakcji zbycia nieruchomości.

Komunikat dla obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez GGH Rental Apartments sp z o.o. w Warszawie (KRS:753459) – seria R

30 listopada, 2020

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez Emitenta GGH Rental Apartments sp z o.o. w Warszawie (KRS:753459) – serii R – niniejszym informuje, że w dniu 31 października 2020 roku upłynął termin na ustanowienie zabezpieczenia przedmiotowych obligacji.

Administrator informuje, że jest na końcowym etapie dopełniania formalności w zakresie wpisania zastawu do Rejestru Zastawów. Umowa zastawu rejestrowego została zawarta w dniu 26 listopada 2020 roku, zaś wniosek o wpis zastawu rejestrowego został złożony w dniu dzisiejszym.

Z chwilą uzyskania informacji z Sądu o wpisaniu przedmiotowego zastawu, poinformujemy Państwa o tym drogą kolejnego komunikatu.

Komunikat dla obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez GGH MLT (KRS: 826067) – seria A i seria C

30 listopada, 2020

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez Emitenta GGH MLT (KRS: 826067) – serii A i seria C, niniejszy informuję, iż:

 • w zakresie serii A termin na ustanowienie zabezpieczeń obligacji upłynął w dniu 14 listopada 2020 roku, przy czym zastaw został już wpisany w dniu 23 listopada 2020 roku,
 • w zakresie serii C termin na ustanowienie zabezpieczeń obligacji upłynął w dniu 23 listopada 2020 roku.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii C oraz serii D wyemitowanych przez GGH Rental Apartments II sp. z o.o. w Warszawie (KRS:790709)

12 października, 2020

W ślad za poprzednim komunikatem, Administrator informuję, iż zabezpieczenie przedmiotowych obligacji zostało ustanowione.

Informacja dla obligatariuszy Spółki GGH Rental Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – serii O i P

28 września, 2020

W ślad za poprzednim komunikatem, Administrator informuję, iż zabezpieczenie przedmiotowych obligacji zostało ustanowione.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii AF i AE wyemitowanych przez Golub GetHouse MLT Sp. z o.o. w Warszawie (KRS:701302)

28 września, 2020

W ślad za poprzednim komunikatem, Administrator informuję, iż zabezpieczenie przedmiotowych obligacji zostało ustanowione.

Informacja dla obligatariuszy Invipay SA – stan spraw – seria I, M, N, S, O, T

28 września, 2020

W ślad za dotychczasowymi komunikatami, przedstawiamy aktualny stan sprawy

Seria I – sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego,
Seria M – sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego,
Seria N – sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego,
Seria S, O, T – dom maklerski zobowiązał się do pokrycia kosztów niezbędnych do uzyskania klauzuli wykonalności, wobec czego prosimy o niewpłacanie żadnych środków w tym zakresie na konto Administratora. W chwili obecnej Administrator jest na etapie przekazywania notariuszowi niezbędnej dokumentacji. O dalszych krokach poinformujemy w kolejnych komunikatach.

Równolegle przypominamy, że postępowanie egzekucyjne w zakresie serii I,M,N prowadzi komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe – Pan Daniel Rafał Prusak, któremu nadal nie udało się znaleźć podmiotu, który miałby dokonać wyceny przedmiotu egzekucji, stąd dalsze prowadzenie egzekucji jest dla komornika znacznie utrudnione. Brak znalezienia takiego podmiotu, doprowadzi do umorzenia egzekucji.
Mając na uwadze powyższe, po raz kolejny wzywamy obligatariuszy do współpracy i ewentualnego wskazania administratorowi bądź bezpośrednio komornikowi biegłego, który podjąłby się wyceny przedmiotu zabezpieczenia.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park SA – seria Y,Z,U, A3, A4

28 września, 2020

Administrator zabezpieczeń, w ślad za dotychczasowymi komunikatami przedstawia aktualny stan sprawy:

Seria Y – Administrator otrzymał ofertę dotyczącą ugodowego zakończenia sporu. W chwili obecnej prowadzone są rozmowy mające na celu osiągniecie porozumienia pomiędzy obligatariuszami a właścicielami nieruchomości.
Seria Z – Właściciel nieruchomości wyraził wolę ugodowego zakończenia sporu. W chwili obecnej zlecił wycenę przedmiotu zabezpieczenia, celem ustalenia jej aktualnej wartości. Po jej otrzymaniu ma skontaktować się z Administratorem.
Seria U – Pozew został złożony.
Seria A3 – Administrator nie otrzymał potwierdzenia ani jednej wpłaty na poczet sprawy sądowej.
Seria A4 – Administrator nie otrzymał potwierdzenia ani jednej wpłaty na poczet sprawy sądowej.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii D wyemitowanych przez GGH Rental Apartments II sp. z o.o. w Warszawie (KRS:790709)

28 września, 2020

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez GGH Rental Apartments II sp. z o.o. w Warszawie (KRS:790709) serii D informuje, iż upłynął termin na ustanowienie zabezpieczenia przedmiotowych obligacji wskazany w WEO, przy czym proces ustanowienia zabezpieczenia rozpoczął się, jednak nie został zakończony. Umowy zastawu zostały zawarte oraz skierowane zostały stosowne wnioski do sądu rejestrowego. Opóźnienie jest wyłącznie następstwem przedłużającego się procesu rejestrowania zastawu w sądzie.
W chwili obecnej trwa proces wpisywania ww. zastawów do Rejestru Zastawów. Czynności w tym zakresie są po stronie Sądu Rejonowego dla m st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów i ani Administrator ani Emitent nie mają wpływu na przebieg tych czynności.Administrator skierował do sądu wniosek o przyspieszenie ww. czynności. Administrator każdego dnia monitoruje stan sprawy.
W razie pytań prosimy o kontakt z Administratorem lub z Emitentem.

Informacja dla obligatariuszy Invipay SA – stan spraw – seria I, M, N, S, O, T

25 sierpnia, 2020

W ślad za dotychczasowymi komunikatami, przedstawiamy aktualny stan sprawy

Seria I – sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego,
Seria M – sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego,
Seria N – sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego,
Seria S – nikt z obligatariuszy nie uiścił środków na poczet kosztów notariusza,
Seria O – nikt z obligatariuszy nie uiścił środków na poczet kosztów notariusza,
Seria T – nie zgłosił się żaden obligatariusz.

Jak wspominaliśmy we wcześniejszym komunikacie, postępowanie egzekucyjne w zakresie serii I,M,N prowadzi komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe – Pan Daniel Rafał Prusak.
Nadal nie udało się komornikowi znaleźć podmiotu, który miałby dokonać wyceny przedmiotu egzekucji, stąd dalsze prowadzenie egzekucji jest znacznie utrudnione. Brak znalezienia takiego podmiotu, doprowadzi do umorzenia egzekucji.
Mając na uwadze powyższe, ponownie wzywamy obligatariuszy do współpracy i ewentualnego wskazania administratorowi bądź bezpośrednio komornikowi biegłego, który podjąłby się wyceny przedmiotu zabezpieczenia.

Informacja dla obligatariuszy Spółki GGH Rental Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – serii P

25 sierpnia, 2020

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez GGH Rental Apartments sp. z o.o. w Warszawie serii P w ślad za poprzednim komunikatem informuje, iż mimo przedłużającego się procesu rejestrowania zastawu w sądzie, zarejestrowany został drugi etap zabezpieczenia ww. obligacji.Równolegle trwa proces wpisywania zastawu do Rejestru Zastawów w zakresie pierwszego etapu zabezpieczenia. Czynności w tym zakresie są po stronie Sądu Rejonowego dla m st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów i ani Administrator ani Emitent nie mają wpływu na przebieg tych czynności.Administrator skierował do sądu wniosek o przyspieszenie ww. czynności. Administrator każdego dnia monitoruje stan sprawy.W razie pytań prosimy o kontakt z Administratorem lub z Emitentem.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii C wyemitowanych przez GGH Rental Apartments II sp. z o.o. w Warszawie (KRS:790709)

25 sierpnia, 2020

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez GGH Rental Apartments II sp. z o.o. w Warszawie (KRS:790709) serii C informuje, iż upłynął termin na ustanowienie zabezpieczenia przedmiotowych obligacji wskazany w WEO, przy czym proces ustanowienia zabezpieczenia rozpoczął się, jednak nie został zakończony. Umowy zastawu zostały zawarte oraz skierowane zostały stosowne wnioski do sądu rejestrowego. Opóźnienie jest wyłącznie następstwem przedłużającego się procesu rejestrowania zastawu w sądzie.
W chwili obecnej trwa proces wpisywania ww. zastawów do Rejestru Zastawów. Czynności w tym zakresie są po stronie Sądu Rejonowego dla m st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów i ani Administrator ani Emitent nie mają wpływu na przebieg tych czynności.Administrator skierował do sądu wniosek o przyspieszenie ww. czynności. Administrator każdego dnia monitoruje stan sprawy.
W razie pytań prosimy o kontakt z Administratorem lub z Emitentem.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii AF i AE wyemitowanych przez Golub GetHouse MLT Sp. z o.o. w Warszawie (KRS:701302)

13 sierpnia, 2020

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez Golub GetHouse MLT Sp. z o.o. w Warszawie (KRS:701302) serii AF i AE informuje, iż upłynął termin na ustanowienie zabezpieczenia przedmiotowych obligacji wskazany w WEO, przy czym proces ustanowienia zabezpieczenia rozpoczął się, jednak nie został zakończony. Umowy zastawu zostały zawarte oraz skierowane zostały stosowne wnioski do sądu rejestrowego. Opóźnienie jest wyłącznie następstwem przedłużającego się procesu rejestrowania zastawu w sądzie.
W chwili obecnej trwa proces wpisywania ww. zastawów do Rejestru Zastawów. Czynności w tym zakresie są po stronie Sądu Rejonowego dla m st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów i ani Administrator ani Emitent nie mają wpływu na przebieg tych czynności.Administrator skierował do sądu wniosek o przyspieszenie ww. czynności.
W razie pytań prosimy o kontakt z Administratorem lub z Emitentem.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii A4 wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

13 sierpnia, 2020

Administrator hipoteki niniejszym wskazuje, iż w księdze wieczystej ustanowionej dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie hipoteczne Państwa obligacji pojawiły się wzmianki, przy czym jedna dotyczy wykreślenia hipoteki, zaś druga zmiany hipoteki.
Na dzień dzisiejszy do Administratora nie wpłynęło żadne postanowienie w tym zakresie.
Państwa hipoteka pozostaje niezmieniona.

Informacja dla obligatariuszy Spółki GGH Rental Apartments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – serii O i P

16 lipca, 2020

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez GGH Rental Apartments sp. z o.o. serii O i P informuje, iż upłynął termin na ustanowienie zabezpieczenia przedmiotowych obligacji. Zabezpieczenie nie zostało ustanowione. Wedle informacji przekazanych przez Emitenta jest to następstwem przedłużającego się procesu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Emitent jest bowiem w trakcie procedury ustanawiania zabezpieczenia, o którym mowa w pkt 11.2. przedmiotowych Warunków Emisji Obligacji serii O i P.
W chwili obecnej trwa rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce GGH Rental Apartments Investments sp. z o. o. („Spółka”), wniosek został zarejestrowany pod sygn. akt: Wa XII Ns-Rej.KRS 38220/20/435. Czynności oraz termin zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego są po stronie Sądu Rejonowego dla m st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego i ani Administrator ani Emitent nie mają wpływu na przebieg tych czynności.
Po podwyższeniu kapitału zakładowego, Emitent ustanowi zastaw rejestrowy, o którym mowa w pkt 11.2 Warunków Emisji Obligacji serii O i P, na należących do niego nowopowstałych udziałach w Spółce.
W razie pytań prosimy o kontakt z Administratorem lub z Emitentem.

Informacja dla obligatariuszy Invipay SA – stan spraw – seria I, M, N, S, O, T

16 lipca, 2020

W ślad za dotychczasowymi komunikatami, przedstawiamy aktualny stan sprawy

Seria I – sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego,
Seria M – sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego,
Seria N – sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego,
Seria S – nikt z obligatariuszy nie uiścił środków na poczet kosztów notariusza,
Seria O – nikt z obligatariuszy nie uiścił środków na poczet kosztów notariusza,
Seria T – nie zgłosił się żaden obligatariusz.

Jak wspominaliśmy we wcześniejszym komunikacie, postępowanie egzekucyjne w zakresie serii I,M,N prowadzi komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe – Pan Daniel Rafał Prusak.
Z informacji uzyskanych u komornika wynika, że nie jest on w stanie znaleźć podmiotu, który miałby dokonać wyceny przedmiotu egzekucji, stąd dalsze prowadzenie egzekucji jest znacznie utrudnione. Brak znalezienia takiego podmiotu, może doprowadzić do umorzenia egzekucji.
Mając na uwadze powyższe, wzywamy obligatariuszy do współpracy i ewentualnego wskazania administratorowi bądź bezpośrednio komornikowi biegłego, który podjąłby się wyceny przedmiotu zabezpieczenia.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii A4 wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

30 czerwca, 2020

Administrator hipoteki niniejszym wskazuje, iż w księdze wieczystej ustanowionej dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie hipoteczne Państwa obligacji pojawiły się wzmianki, przy czym jedna dotyczy wykreślenia hipoteki, zaś druga zmiany hipoteki.
Na dzień dzisiejszy do Administratora nie wpłynęło żadne postanowienie w tym zakresie.
Państwa hipoteka pozostaje niezmieniona.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii A4 wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

2 czerwca, 2020

Administrator hipoteki niniejszym wskazuje, iż przygotował pozew w sprawie.

Kolejnym etapem będzie wniesienie przedmiotowego pozwu do właściwego Sądu. Warunkiem skutecznego wniesienia powództwa w sprawie jest jego stosowne opłacenie.

W przedmiotowej sprawie wartość przedmiotu sporu wyznaczona jest przez kwotę posiadanej przez Państwa względem Emitenta wysokości wierzytelności z tytułu obligacji.

Łączna kwota wierzytelności Obligatariuszy względem Emitenta wynosi 1.540.000 zł i jest ograniczona do kwoty hipoteki umownej łącznej ustanowionej na nieruchomościach stanowiących zabezpieczenie obligacji serii A4.

Kwota opłaty sądowej stanowi wartość stosunkową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, jednakże nie więcej niż 200.000 zł.
W niniejszej sprawie będzie to więc opłata maksymalna w kwocie 77.000 zł.
Każdy z Państwa lub Państwa pełnomocnicy otrzymają stosowną wiadomość ze wskazaną indywidualnie kwotą opłaty do uiszczenia na poczet opłaty sądowej oraz informacją co należy wpisać w tytule wpłaty bądź przelewu.

Poniżej wskazuję dane Sądu oraz rachunku bankowego Sądu, na który należy dokonać opłaty:

Sąd Okręgowy w Gdańsku
I Wydział Cywilny
ul. Nowe Ogrody 30/34
80-803 Gdańsk

nr rachunku: 89 1010 0055 1233 0030 1200 0001

Po dokonaniu opłaty proszę o wygenerowanie potwierdzenia przelewu, a następnie przesłanie go na adres mailowy kancelaria@noriet.pl

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii A3 wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

2 czerwca, 2020

Administrator hipoteki niniejszym wskazuje, iż przygotował pozew w sprawie.

Kolejnym etapem będzie wniesienie przedmiotowego pozwu do właściwego Sądu. Warunkiem skutecznego wniesienia powództwa w sprawie jest jego stosowne opłacenie.

W przedmiotowej sprawie wartość przedmiotu sporu wyznaczona jest przez kwotę posiadanej przez Państwa względem Emitenta wysokości wierzytelności z tytułu obligacji.

Łączna kwota wierzytelności Obligatariuszy względem Emitenta wynosi 1.870.00 zł i jest ograniczona do kwoty hipoteki ustanowionej na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie obligacji serii A3.

Kwota opłaty sądowej stanowi wartość stosunkową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, jednakże nie więcej niż 200.000 zł.
W niniejszej sprawie będzie to więc opłata maksymalna w kwocie 93.500 zł.
Każdy z Państwa lub Państwa pełnomocnicy otrzymają stosowną wiadomość ze wskazaną indywidualnie kwotą opłaty do uiszczenia na poczet opłaty sądowej oraz informacją co należy wpisać w tytule wpłaty bądź przelewu.

Poniżej wskazuję dane Sądu oraz rachunku bankowego Sądu, na który należy dokonać opłaty:

Sąd Okręgowy w Gdańsku
I Wydział Cywilny
ul. Nowe Ogrody 30/34
80-803 Gdańsk

nr rachunku: 89 1010 0055 1233 0030 1200 0001

Po dokonaniu opłaty proszę o wygenerowanie potwierdzenia przelewu, a następnie przesłanie go na adres mailowy kancelaria@noriet.pl

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii S wyemitowanych przez Invipay S.A.

2 czerwca, 2020

Spółka Invipay SA w emisji obligacji serii S udzieliła Administratorowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Administratora do sumy odpowiadającej aktualnej wysokości wymagalnych wierzytelności wynikających z opisanej emisji obligacji, nie wyższej niż do kwoty najwyższej sumy zabezpieczenia, wyłącznie z wierzytelności obciążonych zastawem,
Oświadczenie musi zostać złożone przez Administratora w formie aktu notarialnego, w związku z czym konieczne jest uiszczenie opłat notarialnych, opłaty sądowej od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności i pełnomocnictwa, a następnie, po uzyskaniu klauzuli wykonalnosci, uiszczenie kosztów zaliczki na wydatki z tytułu prowadzonego przez komorníka sądowego postępowania egzekucyjnego.
Kwota opłat do wniesienia przez obligatariuszy wynosi łącznie 2665,00 zł. Jest to kwota orientacyjna, z uwagi na fakt, iż Administrator nie ma możliwości w chwili obecnej oszacować całkowitych kosztów notarialnych.
Każdy z obligatariuszy zobowiązany jest wnieść kwotę opłaty w wysokości proporcjonalnej do posiadanych obligacji. Kwota opłaty przypadająca na jedną obligację wynosi 13,00 zł.
Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy kancelarii wskazany poniżej:
Kancelaria Prawna Noriet – Zagajewska i Wspólnicy SKA
Ul. Grochowska 217/15
04-077 Warszawa
Bank BGŻ BNP Paribas SA
94 1600 1462 1836 7565 4000 0001
w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko obligatariusza oraz dopisek „seria obligacji S Invipay SA“

O ewentualnej nadpłacie lub niedopłacie będą Państwo informowani na bieżąco, po ustaleniu całkowitych kosztów aktu notarialnego i zaliczek komorniczych. W razie nadpłaty, kwota nadpłaty będzie Państwu zwracana proporcjonalnie do liczby posiadanych obligacji.

Na marginesie wskazujemy, że wzywaliśmy spółkę do uiszczenia tych kosztów (kilkukrotnie), niestety spółka nie podjęła kontaktu z Administratorem.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii O wyemitowanych przez Invipay S.A.

2 czerwca, 2020

Spółka Invipay SA w emisji obligacji serii O udzieliła Administratorowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Administratora do sumy odpowiadającej aktualnej wysokości wymagalnych wierzytelności wynikających z opisanej emisji obligacji, nie wyższej niż do kwoty najwyższej sumy zabezpieczenia, wyłącznie z wierzytelności obciążonych zastawem,
Oświadczenie musi zostać złożone przez Administratora w formie aktu notarialnego, w związku z czym konieczne jest uiszczenie opłat notarialnych, opłaty sądowej od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności i pełnomocnictwa, a następnie, po uzyskaniu klauzuli wykonalnosci, uiszczenie kosztów zaliczki na wydatki z tytułu prowadzonego przez komorníka sądowego postępowania egzekucyjnego.
Kwota opłat do wniesienia przez obligatariuszy wynosi łącznie 4800,00 zł. Jest to kwota orientacyjna, z uwagi na fakt, iż Administrator nie ma możliwości w chwili obecnej oszacować całkowitych kosztów notarialnych.
Każdy z obligatariuszy zobowiązany jest wnieść kwotę opłaty w wysokości proporcjonalnej do posiadanych obligacji. Kwota opłaty przypadająca na jedną obligację wynosi 4,00 zł.
Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy kancelarii wskazany poniżej:
Kancelaria Prawna Noriet – Zagajewska i Wspólnicy SKA
Ul. Grochowska 217/15
04-077 Warszawa
Bank BGŻ BNP Paribas SA
94 1600 1462 1836 7565 4000 0001
w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko obligatariusza oraz dopisek „seria obligacji O Invipay SA“

O ewentualnej nadpłacie lub niedopłacie będą Państwo informowani na bieżąco, po ustaleniu całkowitych kosztów aktu notarialnego i zaliczek komorniczych. W razie nadpłaty, kwota nadpłaty będzie Państwu zwracana proporcjonalnie do liczby posiadanych obligacji.

Po sporządzeniu oświadczenia o dobrowolnym poddaniu sie egzekucji oraz wezwaniu Spółki do dobrowolnego spełnienia świadczenia, w przypadku braku zaspokojenia Państwa wierzytelności, Administrator zwróci się do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na sporządzony przez Administratora Akt notarialny,
Po otrzymaniu aktu notarialnego z klauzulą wykonalności Administrator przekaże sprawę komornikowi.

Na marginesie wskazujemy, że wzywaliśmy spółkę do uiszczenia tych kosztów (kilkukrotnie), niestety spółka nie podjęła kontaktu z Administratorem.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park SA – seria Y

5 maja, 2020

W ślad za poprzednim komunikatem, przedstawiamy najnowsze informacje w sprawie obligacji serii Y – przekazane przez właścicieli nieruchomości, którzy podtrzymują wolę ugodowego zakończenia sporu.
Z ww. informacji wynika, że w negocjacjach niezmiennie uczestniczy dotychczasowy inwestor, który jest zainteresowany zakupem całości Państwa wierzytelności, w zamian za rozpoczęcie procesu inwestycyjnego na rzeczonej nieruchomości. Co więcej, inwestor podobno (pomimo braku zamknięcia transakcji), zlecił już biuru architektonicznemu opracowanie szczegółowych planów budowlanych dla tej inwestycji.
O kolejnych postępach w sprawie, będziemy Państwa informować drogą kolejnych komunikatów.

Komunikat dla obligatariuszy Prima Park SA – seria Y,Z,U, A3, A4

21 kwietnia, 2020

Administrator zabezpieczeń, w ślad za dotychczasowymi komunikatami przedstawia aktualny stan sprawy:

Seria Y – Właściciele nieruchomości nie wycofali woli dobrowolnego spełnienia świadczenia, niemniej nie kontaktują się z administratorem. W minionym tygodniu administrator zwrócił się do nich o przedstawienie stanu sprawy, postępu w negocjacjach oraz podjętych działaniach zmierzających do sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia. W dniu wczorajszym zostało wysłane ponaglenie w tym zakresie, oczekujemy na odpowiedź.
Seria Z, U – dosłownie kilka osób zalega z opłatami sądowymi. Deklarują one wolę wpłaty i mamy nadzieje, że w końcu ją uiszczą. Pracujemy nad tym zarówno w kancelarii jak i za pośrednictwem pełnomocnika, który większość reprezentuje państwa w kontakcie z nami. Dodatkowo jesteśmy w kontakcie z działem księgowości w sądzie, więc mamy nadzieje, że sąd mimo upływu czasu nie będzie zwracał Państwu uiszczonych dotychczas opłat. Gdyby tak się stało i ktoś otrzymałby zwrot wpłaconej opłaty, proszę ją ponowić i wysłać nam nowe potwierdzenie.
Seria A3,A4 – pozwy są w przygotowywane. Właściciele nieruchomości nie podjęli rozmów z naszą kancelarią.

Komunikat dla obligatariuszy serii O spółki 2C Partners SA

21 kwietnia, 2020

Administrator hipoteki informuje, iż hipoteka stanowiąca zabezpieczenie obligacji serii O wyemitowanych przez 2C Partners S.A., po miesiącach negocjacji została spłacona, a do właściwego sądu, za pośrednictwem notariusza, za zgodą administratora hipoteki (działającego w porozumieniu ze wszystkimi Obligatariuszami serii) złożony został wniosek o jej wykreślenie.
W dniu wczorajszym wpłynęło postanowienie sądu o jej wykreśleniu.

Powyższe oznacza, że emisja przez spółkę 2C Partners S.A. serii O zostaje zamknięta, a obligatariusze zostali spłaceni.

Komunikat dla wszystkich obligatariuszy – SARS-COV-2 – aktualizacja

6 kwietnia, 2020

W ślad za poprzednim komunikatem, informujemy, iż siedziba Kancelarii Prawnej Noriet Zagajewska i Wspólnicy SKA w dalszym ciągu pracuje w zmienionej organizacji pracy. Mając na uwadze powyższe, informujemy, że:
– na dzień dzisiejszy wszystkie rozprawy sądowe prowadzone przez kancelarię zostały odwołane do końca kwietnia 2020 roku,
– wszyscy pracownicy kancelarii są oddelegowani do pracy w ramach tzw. “home office”,
– kontakt telefoniczny z kancelarią może być w związku z tym utrudniony,
– spotkania w siedzibie kancelarii nie będą się odbywały,
– kancelaria odbiera wyłącznie pocztę sądową i urzędową,
– wszelkie terminy wyznaczone wcześniej przez Sądy zostaną przez nas zachowane.

Życzymy wszystkim zdrowia i mamy nadzieje, do zobaczenia jak najszybciej w siedzibie naszej kancelarii.

Komunikat dla wszystkich obligatariuszy – SARS-COV-2 – zmiana organizacji pracy

16 marca, 2020

Szanowni Państwo,
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych klinetów, pracowników, współpracowników oraz wszystkich innych osób, które pojawiają się w kancelarii, w związku z koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 Kancelaria Prawna Noriet Zagajewska i Wspólnicy zmienia organizację pracy:
– wszyscy pracownicy kancelarii, nie wyłączając pracowników recepcji oraz księgowości z dniem 16 marca 2020 roku są oddelegowani do pracy w ramach tzw. “home office”,
– kontakt telefoniczny i mailowy z kancelarią może być w związku z tym utrudniony,
– spotkania w siedzibie kancelarii nie będą się odbywały, prosimy o to, żeby w sprawach pilnych, kontaktować się wyłącznie telefonicznie lub mailowo, z uwzględnieniem informacji zwartej powyżej.

Niezależnie od powyższego, uspokajam Państwa, że:
– wszelkie terminy wyznaczone wcześniej przez Sądy zostaną przez nas zachowane,
– na dzień dzisiejszy wszystkie sprawy, za wyjątkiem tylko spraw o szczególnym charakterze, zostały odwołane do końca marca 2020 roku.

Mamy nadzieje, że podjęte przez nas środki, mimo tymczasowej niedogodności – również dla nas – przyczynią się do tego, że praca naszej kancelarii, czym prędzej wróci do normalnego trybu.

Życzymy wszystkim zdrowia,

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY SERII U WYEMITOWANYCH PRZEZ PRIMA PARK SA (DAWNIEJ KLEBA INVEST SA)

4 marca, 2020

Administrator hipoteki informuje, że na dzień dzisiejszy dotarło do niego 13 potwierdzeń uiszczenia opłaty sądowej.
Wzywamy pozostałych obligatariuszy do niezwłocznego uiszczenia opłaty i przesłania na adres mailowy kancelarii kancelaria@noriet.pl potwierdzenia ww. opłaty.

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY SERII E WYEMITOWANYCH PRZEZ INVISTA SA W WARSZAWIE

4 marca, 2020

Administrator hipoteki niniejszym wskazuje, iż w księdze wieczystej ustanowionej dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie hipoteczne Państwa obligacji pojawił się wpis hipoteki przymusowej w wysokości 2.271.100 zł. na rzecz Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

Państwa hipoteka niezmiennie znajduje się na miejscu pierwszym.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii O i S (oraz T) wyemitowanych przez Invipay S.A.

4 marca, 2020

Administrator informuje, iż obligatariusz zwrócił się do Administratora z żądaniem podjęcia działań na rzecz obligatariuszy.

W związku z powyższym Administrator wskazuje co następuje:

-Administrator jest podmiotem, który został powołany celem dochodzenia Państwa wierzytelności z zastawu na zbiorze wierzytelności i ma w tym zakresie wyłączną legitymacje,

-Spółka Invipay SA udzieliła Administratorowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Administratora do sumy odpowiadającej aktualnej wysokości wymagalnych wierzytelności wynikających z opisanej emisji obligacji, nie wyższej niż do kwoty najwyższej sumy zabezpieczenia, wyłącznie z wierzytelności obciążonych zastawem,

-Administrator zwróci sie do spółki celem uzyskania informacji o aktualnej wysokości wymagalnych wierzytelności wynikających z opisanej emisji obligacji,

-Po sporządzeniu oświadczenia o dobrowolnym poddaniu sie egzekucji oraz wezwaniu Spółki do dobrowolnego spełnienia świadczenia, w przypadku braku zaspokojenia Państwa wierzytelności, Administrator zwróci się do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na sporządzony przez Administratora Akt notarialny,

-Po otrzymaniu aktu notarialnego z klauzulą wykonalności Administrator przekaże sprawę komornikowi.

Nadto informuję, iż jedyną serią, w której nikt z obligatariuszy nie zgłosił się do Administratora celem podjęcia działań pozostaje seria T.

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY SERII Z WYEMITOWANYCH PRZEZ PRIMA PARK SA (DAWNIEJ KLEBA INVEST SA)

18 lutego, 2020

Administrator hipoteki informuje, że na dzień dzisiejszy dotarło do niego 11 z 18 potwierdzeń uiszczenia opłaty sądowej.
Wzywamy pozostałych 7 obligatariuszy do niezwłocznego uiszczenia opłaty i przesłania na adres mailowy kancelarii kancelaria@noriet.pl potwierdzenia ww. opłaty.

Informacja dla obligatariuszy Invipay SA – stan spraw – seria I, M, N.

18 lutego, 2020

Administrator zabezpieczeń, w ślad za dotychczasowymi komunikatami przedstawia aktualny stan sprawy:

Seria I – sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego,
Seria M – sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego,
Seria N – sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego.

Powyższe egzekucje prowadzone są przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe – Pana Daniela Rafała Prusaka.
Z informacji uzyskanych u komornika wynika, że jest on na etapie poszukiwania podmiotu, który miałby dokonać wyceny przedmiotu egzekucji, co może potrwać kilka miesięcy.

Równolegle informujemy, że w zakresie serii S,T,O nikt z obligatariuszy nie skierował do administratora żądania podjęcia działania.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii U wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

7 lutego, 2020

Administrator hipoteki niniejszym wskazuje, iż zgromadził od wszystkich Obligatariuszy niezbędną dokumentację warunkującą złożenie powództwa w niniejszej sprawie i w oparciu o powyższe przygotował pozew w sprawie.

Kolejnym etapem będzie wniesienie przedmiotowego pozwu do właściwego Sądu. Warunkiem skutecznego wniesienia powództwa w sprawie jest jego stosowne opłacenie.

W przedmiotowej sprawie wartość przedmiotu sporu wyznaczona jest przez kwotę posiadanej przez Państwa względem Emitenta wysokości wierzytelności z tytułu obligacji.

Łączna kwota wierzytelności Obligatariuszy względem Emitenta wynosi 6.348.411,00 zł. Ponadto do niniejszej kwoty zostanie dodana kwota skapitalizowanych odsetek za opóźnienie, jednakże nie wpłynie to na wysokość opłaty od pozwu.

Kwota opłaty sądowej stanowi wartość stosunkową w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, jednakże nie więcej niż 200.000 zł.

W niniejszej sprawie będzie to więc opłata maksymalna w kwocie 200.000 zł.

Każdy z Państwa lub Państwa pełnomocnicy otrzymają stosowną wiadomość ze wskazaną indywidualnie kwotą opłaty do uiszczenia na poczet opłaty sądowej oraz informacją co należy wpisać w tytule wpłaty bądź przelewu.

Poniżej wskazuję dane Sądu oraz rachunku bankowego Sądu, na który należy dokonać opłaty:

Sąd Okręgowy w Słupsku
ul. Zamenhofa 7
76-200 Słupsk
nr rachunku: 80 1010 1140 0000 2622 3100 0000

Po dokonaniu opłaty proszę o wygenerowanie potwierdzenia przelewu, a następnie przesłanie go na adres mailowy kancelaria@noriet.pl

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY SERII U WYEMITOWANYCH PRZEZ PRIMA PARK S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

8 stycznia, 2020
Administrator hipoteki przygotował pozew w przedmiotowej sprawie. W przeciągu około dwóch tygodni zostaną przygotowane wyliczenia opłat sądowych, które zostaną przekazane Państwa pełnomocnikom. Co do zasady wyniosą one 5 % Państwa roszczenia względem emitenta, dlatego prosimy o zgromadzenie i przygotowanie środków na powyższy cel.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii O wyemitowanych przez 2C Partners S.A. 

8 stycznia, 2020

Administrator hipoteki informuje, że w przedmiotowej sprawie będzie kierował pozew o zapłatę przeciwko wierzycielowi hipotecznemu.
Z nieoficjalnych informacji pozyskanych przez administratora wynika, że w przedmiotowej serii występuje obecnie tylko jeden obligatariusz, jednak podmiot prowadzący ewidencję odmówił wydania administratorowi dokumentacji w tym zakresie. Mając na uwadze powyższe, administrator z ostrożności wzywa wszystkich obligatariuszy ww. serii obligacji do zgłoszenia się do tutejszej kancelarii do dnia 30 stycznia 2020 roku, pod rygorem skierowania sprawy sądowej wyłącznie w zakresie obligatariuszy, którzy się zgłosili do administratora w zakreślonym terminie.

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY SERII Z WYEMITOWANYCH PRZEZ PRIMA PARK SA (DAWNIEJ KLEBA INVEST SA)

8 stycznia, 2020
Administrator hipoteki informuje, że na dzień dzisiejszy dotarło do niego 8 z 18 potwierdzeń uiszczenia opłaty sądowej.
Wzywamy pozostałych 10 obligatariuszy do niezwłocznego uiszczenia opłaty i przesłania na adres mailowy kancelarii potwierdzenia.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem.

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY SERII E WYEMITOWANYCH PRZEZ INVISTA SA W WARSZAWIE

7 stycznia, 2020

Administrator informuje, że wpłynęły do niego pisma obligatariuszy zawierające wezwanie Emitenta do wykupu obligacji.

Z komunikatów zamieszczonych w serwisie internetowym bankier.pl wynika, że w związku z brakiem terminowego wykupu obligacji Emitent miał przystąpić do procesu uzyskiwania ze strony poszczególnych obligatariuszy akceptacji dla ustalonych przez Emitenta, oczekiwanych zmian warunków emisji obligacji serii E.

Zmiany te przewidują w szczególności: wydłużenie terminu wykupu obligacji na 15 czerwca 2020 rok itp.

Administrator skontaktował się pisemnie ze spółką celem wyjaśnienia przedstawionej sytuacji i oczekuje na odpowiedź.

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH OBLIGATARIUSZY – DNI WOLNE OD PRACY W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

20 grudnia, 2019

Szanowni Państwo!

Niniejszym informujemy, iż w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem dni pracy kancelarii ulegną zmianie, włączając w to dni wolne od pracy. I tak kolejno:
 
24 grudnia 2019 roku – kancelaria będzie nieczynna,
27 grudnia 2019 roku – kancelaria będzie nieczynna,
31 grudnia 2019 roku – kancelaria będzie nieczynna.
 
Równolegle informujemy, że w dniach od 30 grudnia 2019 roku do 6 stycznia 2020 roku pracownicy recepcji oraz działu księgowości naszej kancelarii będą przebywać na urlopie. Kancelaria w tym okresie, w dniach pracy kancelarii będzie czynna w godzinach 9-16:00.
 
Korzystając z okazji życzymy wszystkim Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY SERII Z WYEMITOWANYCH PRZEZ PRIMA PARK SA (DAWNIEJ KLEBA INVEST SA)

16 grudnia, 2019
Administrator hipoteki informuje, że na dzień dzisiejszy dotarło do niego 5 z 18 potwierdzeń uiszczenia opłaty sądowej.
Wzywamy pozostałych 13 obligatariuszy do niezwłocznego uiszczenia opłaty i przesłania na adres mailowy kancelarii potwierdzenia.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii I, wyemitowanych przez Invipay S.A.

4 grudnia, 2019

Administrator informuje, że Sąd nadał klauzulę wykonalności na akcie notarialnym, w którym spółka poddała się dobrowolnie egzekucji.

W dniu dzisiejszym został skierowany do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY SERII Z WYEMITOWANYCH PRZEZ PRIMA PARK SA (DAWNIEJ KLEBA INVEST SA)

3 grudnia, 2019
W ślad za poprzednim komunikatem informujemy, że Sąd Rejonowy w Wejherowie w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych, oddalił wniosek złożony przez właściciela nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie hipoteczne Państwa obligacji, o wykreślenie hipoteki. 
Jak słusznie zauważył Sąd, wnioskodawca (właściciel) nie przedłożył do wniosku dokumentu, który mógłby stanowić podstawę do wykreślenia ww. hipoteki, w szczególności oświadczenia naszej kancelarii.

Komunikat dla Obligatariuszy obligacji serii B i C wyemitowanych przez spółkę Macro Games S.A.

3 grudnia, 2019

W ślad za dotychczasowymi komunikatami, w zakresie obligacji serii B i C administrator informuje, iż Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie umorzył postępowanie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

Prowadzone postępowanie  egzekucyjne nie doprowadziło do zaspokojenia roszczenia wierzyciela ani w części, ani w całości.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii Z wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

19 listopada, 2019

Administrator hipoteki niniejszymwskazuje, zgromadził od wszystkichObligatariuszy niezbędną dokumentacjęwarunkującą złożenie powództwa w niniejszej sprawie i w oparciu o powyższeprzygotował pozew w sprawie.

Kolejnym etapem będzie wniesienieprzedmiotowego pozwu do właściwegoSądu. Warunkiem skutecznego wniesienia powództwa w sprawie jest jego stosowneopłacenie.

 

W przedmiotowej sprawie wartośćprzedmiotu sporu wyznaczona jest przez kwotę posiadanej przez Państwawzględem Emitenta wysokościwierzytelności z tytułu obligacji.

Łączna kwota wierzytelnościObligatariuszy względem Emitenta wynosi1 813 534, 46 .

Kwota opłaty sądowej stanowi wartośćstosunkową w wysokości 5% wskazanejpowyżej wartości przedmiotu sporu, z zaokrągleniem do pełnego złotego w górę.

W niniejszej sprawie będzie to kwota  90 677,00 .

KażdyPaństwa lub Państwapełnomocnicy otrzymają stosownąwiadomość ze wskazaną indywidualniekwotą opłaty do uiszczenia na poczetopłaty sądowej.

Poniżej wskazuję dane Sądu oraz rachunku bankowego Sądu, na którynależy dokonać opłaty:

Sąd Okręgowy w Gdańsku

ul. Nowe Ogrody 30/34

80-803 Gdańsk

nr rachunku: 89 1010 0055 1233 00301200 0001.

tytułem: [imię i nazwiskoObligatariusza] opłata od pozwu Kancelaria Noriet Zagajewska i Wspónicy SKA pko Mieszko Teszka, seria Z

Po dokonaniu opłaty proszę o wygenerowanie potwierdzenia przelewu, a następnie przesłanie go na adres mailowy kancelaria@noriet.pl.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii I, wyemitowanych przez Invipay S.A.

4 listopada, 2019

W ślad za dotychczasowymi komunikatami Administrator informuje, iż skarga Administratora na postanowienie Sądu I instancji w przedmiocie oddalenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu zostało uwzględnione przez  sąd drugiej instancji, który uchylił zaskarżone postanowienie i sprawę przekazał referendarzowi sądowemu do ponownego rozpoznania.

W ocenie administratora postępowanie winno zakończyć się nadaniem klauzuli wykonalności na akcie notarialnym, w którym spółka poddała się dobrowolnie egzekucji.

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY SERII Z WYEMITOWANYCH PRZEZ PRIMA PARK SA (DAWNIEJ KLEBA INVEST SA)

30 października, 2019
Administrator hipoteki niniejszym wskazuje, iż w księdze wieczystej ustanowionej dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie hipoteczne Państwa obligacji pojawiła się wzmianka dotycząca wykreślenia hipoteki. 
Na dzień dzisiejszy do Administratora nie wpłynęło żadne postanowienie w tym zakresie.
Państwa hipoteka niezmiennie znajduje się na miejscu pierwszym.

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY SERII E WYEMITOWANYCH PRZEZ INVISTA SA W WARSZAWIE

30 października, 2019

Administrator hipoteki niniejszym wskazuje, iż w księdze wieczystej ustanowionej dla nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie hipoteczne Państwa obligacji pojawiły się dwie wzmianki dotyczące wpisu hipoteki.

Na dzień dzisiejszy do Administratora nie wpłynęło żadne postanowienie w tym zakresie.

Państwa hipoteka niezmiennie znajduje się na miejscu pierwszym.

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY SERII B WYEMITOWANYCH PRZEZ PRIVATE WEALTH CONSULTING SP. Z O.O.

14 października, 2019

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez PRIVATE WEALTH CONSULTING SP. Z O.O. serii B informuje, iż zgodnie z zapisami zawartymi w Warunkach emisji Obligacji, w związku z upływem 32 miesięcy od Dnia Przydziału Obligacji w dniu 05 sierpnia 2019 roku upłynął termin na aktualizację przez Emitenta wyceny zabezpieczenia. Zaktualizowana wycena nie została przedłożona Administratorowi. Jednocześnie informujemy, iż Administrator drogą listowną oraz na mailową wystąpił do Emitenta o nadesłanie zaktualizowanej wyceny zabezpieczeń obligacji serii B.

INFORMACJA DLA OBLIGATARIUSZY SERII A WYEMITOWANYCH PRZEZ PRIVATE WEALTH CONSULTING SP. Z O.O.

14 października, 2019

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez PRIVATE WEALTH CONSULTING SP. Z O.O. serii A informuje, iż zgodnie z zapisami zawartymi w Warunkach emisji Obligacji, w związku z upływem 33 miesięcy od Dnia Przydziału Obligacji w dniu 27 lipca 2019 roku upłynął termin na aktualizację przez Emitenta wyceny zabezpieczenia. Zaktualizowana wycena nie została przedłożona Administratorowi. Jednocześnie informujemy, iż Administrator drogą listowną oraz na mailową wystąpił do Emitenta o nadesłanie zaktualizowanej wyceny zabezpieczeń obligacji serii A.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii I, wyemitowanych przez Invipay S.A.

18 września, 2019

W ślad za dotychczasowymi komunikatami Administrator informuje, iż po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd wyższej instancji na skutek naszego zażalenia, Sąd Rejonowy ponownie oddalił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu – tym razem z innych przyczyn, niż poprzednio (Sąd powołał się m.in. na znowelizowane w sierpniu 2019 roku przepisy). Z rozstrzygnięciem nie zgadzamy się, więc Administrator ponownie skieruje skargę na ww. rozstrzygnięcie.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii Y wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

18 września, 2019
Administrator hipoteki niniejszym referuje stan sprawy dotyczący ww. obligacji przedstawiony przez właścicieli nieruchomości. Właściciele poinformowali, że po uzyskaniu wyceny nieruchomości, zgłosił się do nich inwestor, który kilka dni temu złożył ofertę wykupu obligacji z serii Y.
Oferta została również skierowana do tut. Kancelarii – czekamy na jej otrzymanie drogą listowną. Zapraszamy do kontaktu celem zapoznania się z jej szczegółami.

Komunikat dla wszystkich obligatariuszy

2 sierpnia, 2019

Szanowni Państwo,

Z uwagi na sezon urlopowy kilku adwokatów z naszej kancelarii, w dniach od 5 sierpnia do 19 sierpnia 2019 roku prosimy o wyrozumiałość w oczekiwaniu na odpowiedzi na wszelkie maile i zapytania.

Równolegle informujemy, że kancelaria w dniu 16 sierpnia 2019 roku będzie zamknięta.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii Y wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

31 lipca, 2019

W ślad za dotychczasowymi komunikatami Administrator informuje, że w dniu wczorajszym wpłynęła do Administratora wycena nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie Państwa obligacji. Administrator podejmuje działania celem wdrożenia ugodowego zakończenia sporu. Będziemy Państwa informować drogą komunikatów o postępach w przedmiotowym procesie.

Wycena dostępna jest do wglądu w siedzibie Administratora.

Informacja dla obligatariuszy GGH Student Housing sp. z o.o. seria A i B

31 lipca, 2019

W związku z obowiązkiem wynikającym z warunków emisji obligacji serii A i B , Administrator informuje, że Emitent przekazał wycenę wartości udziałów w kapitale zakładowym spółki Redvol Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater nr 53, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000654102. Wycena wartości udziałów na dzień 26.04.2019r. Wycena dostępna jest na stronie Emitenta: https://www.gghstudenthousing.pl/ oraz w siedzibie Administratora.

Równolegle Administrator informuje, że Zarząd spółki GGH Student Housing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 26 lipca 2019 roku podjął uchwały w sprawie dokonania przedterminowego wykupu obligacji serii A i B Spółki.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii A3, A4, Z, U wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

24 lipca, 2019

Administrator zweryfikował dokumentację dostarczoną przez część obligatariuszy.

Na chwilę obecną ok 10 % obligatariuszy nie dostarczyło dokumentacji. Administrator podjął stosowne działania mające na celu uzupełnienie powyższych braków.

Informacja dla obligatariuszy Invipay SA – stan spraw – seria I, M, N.

22 lipca, 2019

Administrator zabezpieczeń, w ślad za dotychczasowymi komunikatami przedstawia aktualny stan sprawy:

 1. Seria I – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie rozpoznał skargę  administratora uznając, że zasługuje na uwzględnienie i uchylił zaskarżone postaowienie i sprawę przekazał referendarzowi sądowemi do ponownego rozpoznania. W ocenie administratora postępowanie winno zakończyć się nadaniem klauzuli wykonalności na akcie notarialnym, w którym spółka poddała się dobrowolnie egzekucji.
 2. Seria M – sprawa jest na etapie postępowania egzekucyjnego,
 3. Seria N – Sąd nadał klauzulę wykonalności na akcie notarialnym, w którym spółka poddała się dobrowolnie egzekucji.  Administrator kieruje sprawę do komornika, przy czym proszę mieć na uwadze okoliczność toczącego się postępowania układowego.
 4. Administrator uczestniczył na spotkaniu ze spółką oraz z nadzorcą sądowym i kuratorem obligatariuszy. Spółka przedstawiła aktualny stan spółki.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii A3, A4, Z, U wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

2 lipca, 2019

Na prośbę części obligatariuszy obligacji  serii A3, A4, Z oraz U, wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.), z uwagi na wyjazdy wakacyjne oraz stosunkowo późne zapoznanie sięz komunikatem Administratora, Administrator wydłuża termin na dostarczenie dokumentacji, o której mowa w komunikacie z dnia 20 maja 2019 roku, do dnia 19 sierpnia 2019 roku.

Niezależnie od powyższego, Administrator będzie weryfikował dokumentację dostarczoną przez część obligatariuszy w pierwotnym terminie.

Komunikat dla wszystkich obligatariuszy

2 lipca, 2019

Szanowni Państwo,

Z uwagi na sezon urlopowy kilku adwokatów z naszej kancelarii, w dniach od 3 lipca do 15 lipca 2019 roku prosimy o wyrozumiałość w oczekiwaniu na odpowiedzi na wszelkie maile i zapytania.

Informacja dla obligatariuszy GGH Student Housing sp. z o.o. seria D

26 czerwca, 2019

W ślad za komunikatem z dnia 24 czerwca 2019 roku, Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez GGH Student Housing sp. z o.o. serii D informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 26 czerwca 2019 rok, Emitent zawarł z Administratorem umowę zastawu – zgodnie z Warunkami Emisji. Nadto, w dniu wczorajszym złożone zostały wnioski o wpis do rejestru zastawów.

Informacja dla obligatariuszy GGH Student Housing sp. z o.o. seria D

24 czerwca, 2019

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez GGH Student Housing sp. z o.o. serii D informuje, iż w dniu dzisiejszym upływa termin na ustanowienie zabezpieczenia przedmiotowych obligacji. Zabezpieczenie nie zostało ustanowione. Wedle informacji przekazanych przez Emitenta jest to następstwem przedłużąjącego się procesu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki. W razie pytań prosimy o kontakt z Administratorem lub z Emitentem.

Informacja dla obliagtariuszy Prima Park SA w restrukturyzacji

10 czerwca, 2019

Administrator hipoteki informuje, że w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w stosunku do dłużnika Prima Park S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (KRS: 0000480757), w dniu 15 maja 2019 r. zarządca sporządził
i przekazał sędziemu komisarzowi spis wierzytelności.
Spis wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, każdy zainteresowany.

Wierzyciele, którzy nie zostali umieszczeni w spisie wierzytelności, mogą złożyć sprzeciw co
do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia zamiesczenia niniejszego obwieszczenia w MSiG (tj. od dnia 6 czerwca 2019 roku).

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii M, wyemitowanych przez Invipay S.A.

21 maja, 2019

Administrator informuje, że Sąd nadał klauzulę wykonalności na akcie notarialnym, w którym spółka poddała się dobrowolnie egzekucji.

W dniu dzisiejszym został skierowany do komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Biorąc pod uwagę fakt, że Sąd postanowieniem z 14 marca 2019 r. (sygn. akt X GR 6/19) otworzył przyspieszone postępowanie układowe INVIPAY S.A. z siedzibą w Warszawie, egzekucja na ten moment nie będzie prowadzona. W razie pytań prosimy o kontakt z administratorem,

 

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii Y wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

21 maja, 2019

W ślad za dotychczasowymi komunikatami, na podstawie wiadomości otrzymanej od realizującego wycenę, niniejszym prezentuję aktualny stan sprawy w zakresie wyceny.

Realizujący wycenę wciąż oczekuje na kopie dokumentacji dotyczącej zabudowy (projekty, pozwolenia na budowę) – wniosek ze stosownym upoważnieniem i opłatami skarbowymi został złożony na początku maja, ale jak zostało ustalone w Starostwie Powiatowym w Kartuzach, ów urząd ma ok. miesięczne zaległości w wydawaniu dokumentacji archiwalnej (interesująca nas dokumentacja jest datowana na 2007 r., dlatego nie była dostępna od ręki tylko wymaga wydobycia jej z archiwum). Rzecoznawca poprosił  oczywiście o możliwe przyspieszenie realizacji wniosku i przygotowania dokumentacji.

 

 

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii A3, A4, Z, U wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

20 maja, 2019

W ślad za szeregiem komunikatów dotyczących ww. serii, Administrator hipoteki niniejszym wskazuje:

 

 1. Administrator Hipoteki jest na etapie przygotowania pozwu.

 

 1. Administrator Hipoteki wzywa wszystkich Obligatariuszy, żeby zgłosili swoje roszczenie, które przysługuje im względem Emitenta, ze wskazaniem konkretnej kwoty oraz informacji co składa się na ww. kwotę (roszczenie główne, odsetki za opóźnienie, odsetki umowne) np.

roszczenie główne – 50.000 zł.

odsetki umowne za okres X,Y,Z w kwocie – YY zł.

odsetki za opóźnienie od ww. Kwoty – ZZ zł.

 

 1. Administrator Hipoteki dokona weryfikacji zgłoszonych przez Obligatariuszy roszczeń, dlatego też wzywa Obligatariuszy do dostarczenia mu oryginałów albo poświadczonych przez notariusza kopii aktualnych świadectw depozytowych, wraz z informacją, o wysokości niewypłaconych przez Emitenta Obligacji odsetek z tytułu posiadanych obligacji oraz czy zwrócili się do Emitenta Obligacji o przedterminowy wykup obligacji.

 

 1. Nadto, Administrator hipoteki wzywa Obligatariuszy do dostarczenia mu wszelkiej korespondencji kierowanej do Emitenta, w szczególności wezwań do zapłaty, wykupu, zaprzestania naruszeń itd.

 

 1. Termin na dokonanie zgłoszeń oraz na przedłożenie ww. dokumentacji to 1 lipca 2019 roku, przy czym im szybciej przedłożycie Państwo wymagane dokumenty, tym szybciej Administrator podejmie dalsze czynności w sprawie.

 

 1. Następnym krokiem będzie ustalenie opłaty od pozwu.
  Maksymalna opłata od pozwu wynosi 100.000,00zł (sto tysięcy złotych).

 

 

 1. W związku z powyższym Administrator Hipoteki poinformuje z początkiem czerwca (pod warunkiem, że zgłoszą się wszyscy obligatariusze) obligatariuszy mailowo (lub w przypadku braku kontaktu mailowego – listownie) osobiście lub za pośrednictwem Państwa pełnomocników o wysokości opłaty sądowej (obliczonej proporcjonalnie do wysokości dochodzonych roszczeń).

 

 1. Obligatariusze są zobligowani niezwłocznie poinformować Administratora Hipoteki o utracie statusu obligatariusza w związku ze zbyciem lub wykupieniem przez Emitenta Obligacji posiadanych przez nich Obligacji, a także o zawarciu umów lub porozumień, których przedmiotem byłaby jakakolwiek zmiana warunków dotyczących spełnienia świadczeń wynikających z Obligacji.


Informacja dla obligatariuszy GGH Student Housing sp. z o.o. seria A i B

16 maja, 2019

W ślad za komunikatem z dnia 15 kwietnia 2019 roku i 8 maja 2019 roku, Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez GGH Student Housing sp. z o.o. serii A i B informuje, iż Sąd wpisał zastaw do rejestru zastawów. Tym samym procedura związana z ustanowieniem zabezpieczenia Państwa obligacji, z punktu widzenia postępowania rejestrowego została zakończona.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z Administratorem,

Informacja dla obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez Invipay SA w Warszawie

16 maja, 2019

Szanowni Państwo,

Jak zapewne Państwo wiecie, Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 14 marca 2019 r. (sygn. akt X GR 6/19):

1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe INVIPAY S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, KRS 0000653102, NIP 5252553735 ,

2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz nadzorcę sądowego w osobie Iwony Trzeciak (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 90).

Postępowanie toczy się pod sygn. akt X GRp 6/19, a o bieżący stan sprawy możecie Państwo dopytywać w biurze obsługi interesanta Sądu Rejonowego pod numerem telefonu: 22 33 41  392.

Administrator informuje, że powinniście Państwo otrzymać od nadzorcy sądowego informację o przysługujących Państwu wierzytelnościach. Wedle informacji przekazanej Administratorowi przez Spółkę, Państwa wierzytelności opatrzone są adnotacją, że zabezpieczone są zastawem rejestrowym.

Ewentualne dalsze informacje w sprawie stanu sprawy możecie Państwo uzyskać u r.pr. Iwony Trzeciak – doradcy restrukturyzacyjnego: IMT Kancelaria, ul. Pełczyńskiego 17/35, 01-471 Warszawa, tel: 602 415 540.

Informacja dla obligatariuszy GGH Student Housing sp. z o.o. seria A i B

8 maja, 2019

W ślad za komunikatem z dnia 15 kwietnia 2019 roku, Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez GGH Student Housing sp. z o.o. serii A i B informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2019 rok, Emitent zawarł z Administratorem umowę zastawu – zgodnie z Warunkami Emisji. Nadto, złożone zostały wnioski o wpis do rejestru zastawów.

Administrator podjął kroki zmierzające do przyspieszenia procedowania ww. wniosków kierując do sądu prośbę o przyspieszenie rozpoznawania ww.wniosków.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z Administratorem,

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii N wyemitowanych przez Invipay SA w Warszawie

6 maja, 2019

Administrator informuje, iż dom maklerski prowadzący emisję pokrył koszty niezbędne na złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji z przedmiotu zastawu. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym pełnomocnik spółki złożył takie oświadczenie w dniu 29 kwietnia 2019 roku.

Jednym z warunków umożliwiających złożenie do sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności ww. aktowi notarialnemu jest doręczenie spółce przez administratora, już po sporządzeniu przez notariusza takiego aktu, wezwania do zapłaty z podaniem aktualnych kwot zadłużenia. Wezwanie takie, z najkrótszym możliwym według aktualnie obowiązujacych przepisów terminem – siedmiu dni – administrator nadał do spółki w dniu 30 kwietnia 2019 roku.

Niezwłocznie po upływie ww. terminu liczonego od dnia doręczenia wezwania spółce zostanie złożony przez administratora do sądu wniosek o nadanie na ww. akcie.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii E wyemitowanych przez INVISTA SA

23 kwietnia, 2019

Administrator hipoteki stanowiącej zabezpieczenie obligacji serii E wyemitowanych przez spółkę Invista SA w Warszawie, niniejszym informuje, iż otrzymał od Emitenta ww. obligacji wycenę przedmiotu zabezpieczenia. Z wyceny wynika, że oszacowana wartość rynkowa prawa własności do nieruchomości grutnowej niezabudowanej w stanie na dzień wyceny (1 kwietnia 2019 roku) wynosi 1 107 834, czyli jest niższa niż wartość wskazana w wycenie z 2017 roku. W razie dalszych pytań, prosimy o kontakt z Administratorem.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii Y wyemitowanych przez Kleba Invest S.A. // Prima Park S.A.

15 kwietnia, 2019

W ślad za dotychczasowymi komunikatami oraz w odpowiedzi na powtarzające się pytania obligatariuszy obligacji serii Y wyemitowanych przez Kleba Invest SA // Prima Park SA Administrator hipoteki informuje, że wycena nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie ww. obligacji nie została jeszcze sporządzona z uwagi na to, że wyceniający oczekuje dodatkowej dokumentacji. Z chwilą wpłynięcia wyceny do tutejszej kancelarii poinformujemy Państwa o tym drogą dalszych komunikatów.

Informacja dla obligatariuszy GGH Student Housing sp. z o.o. seria A i B

15 kwietnia, 2019

Administrator zabezpieczeń obligacji wyemitowanych przez GGH Student Housing sp. z o.o. serii A i B informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2019 roku upłynął termin na ustanowienie zabezpieczenia przedmiotowych obligacji. Zabezpieczenie nie zostało ustanowione. Wedle informacji przekazanych przez Emitenta jest to następstwem przedłużąjącego się procesu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki. W razie pytań prosimy o kontakt z Administratorem lub z Emitentem.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii M, wyemitowanych przez Invipay S.A.

9 kwietnia, 2019

W ślad za dotychczasowymi komunikatami Administrator informuje, iż w dniu dzisiejszym Administrator złożył w Sądzie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii I, wyemitowanych przez Invipay S.A.

4 kwietnia, 2019

W ślad za dotychczasowymi komunikatami Administrator informuje, iż Sąd oddalił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. Z rozstrzygnięciem nie zgadzamy się, w naszej ocenie nie znajduje oparcia w przepisach prawa i jest sprzeczne z dotychczasową praktyką Administratora. W dniu dzisiejszym Administrator złożył zażalenie na ww. postanowienie.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii A3, A4, Z, U, wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

4 kwietnia, 2019

Administrator informuje, iż w związku z prawdopodobieństwiem kierowania spraw ww. serii na drogę sądową, Administrator w nadchodzącym tygodniu zapozna się z dokumentacją znajdującą się w sądzie wieczystoksięgowym.

Administrator sygnalizuje obligatariuszom konieczność gromadzenia środków niezbędnych do wniesienia sprawy do sądu. Co do zasady będzie to kwota 5 % od wartości dochodzonego roszczenia. Jeżeli obligatariusz ma obligacje o wartości np. 50.000 zł. to opłata sądowa wynosi w takim wypadku 2.500 zł.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii Y wyemitowanych przez Kleba Invest S.A. // Prima Park S.A.

25 marca, 2019

W ślad za dotychczasowymi komunikatami Administrator informuje, że wycena, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie Państwa obligacji została zlecona.

Z chwilą wpływu wyceny do tut. kancelarii Administrator poinformuje Państwa o jej wynikach.

Informacja dla obligatariuszy Invipay SA – dotyczy wszystkich serii

25 marca, 2019

Administrator informuje, iż w piątkowym (22/3/2019) Monitorze Sądowym i Gospodarczym pojawił się wpis jak niżej:

Poz. 15534. INVIPAY SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000653102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 grudnia 2016 r., sygn. akt X GR 6/19, X GUp 6/19. [BMSiG-14682/2019]
Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 14 marca 2019 r. (sygn. akt
X GR 6/19):
1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe INVIPAY S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, KRS 0000653102, NIP 5252553735,
2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz nadzorcę sądowego w osobie Iwony Trzeciak (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 90),
3. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L nr 141) a otwarte postępowanie ma charakter głównego.

Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba
lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajduje się za granicą – w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie
o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.

Postępowanie będzie toczyło się pod sygn. akt X GRp 6/19.

 

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii N i O, wyemitowanych przez Invipay S.A.

12 marca, 2019

Administrator informuje obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez Invipay serii N i O, iż w przypadku braku wykupu ww. obligacji obligatariusze mogą kierować do administratora wezwanie do podjęcia działań. W przypadku otrzymania takiego wezwania administrator podejmie takie same czynności jak w przypaku serii I oraz M.

Informacja dla obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez Invipay S.A.

12 marca, 2019

Administrator informuje, iż Emitent przekazał administratorowi informację o stanie spółki tj., że spółka prowadzi działalność bazując na finansowaniu kredytem i integracji z kontem kredytowym w mBanku.
W związku z tym ze do dziś nie został rozpatrzony wniosek spółki o układ – bank do czasu rozpoznania wniosku uniemożliwia spółce korzystanie ze środków kredytowych, a wszystkie środki spływające do banku akumulowane są na spłatę kredytu, czego następstwem jest techniczna blokada rachunku spółki prowadzonego przez mBank.

Komunikat dla Obligatariuszy obligacji serii A, B i C wyemitowanych przez spółkę Macro Games S.A.

12 marca, 2019

W ślad za dotychczasowymi komunikatami, w zakresie obligacji serii B i C administrator informuje, iż na obecnym etapie postępowania sprawa jest u komornika, który działa na Państwa rzecz.

Na chwilę obecną żadne środki od komornika nie wpłynęły.

W zakresie obligacji serii A, administrator wzywa obligatariuszy do odbioru Państwa aktów notarialnych,  w których spółka poddała się dobrowolnie egzekucji na rzecz każdego obligatariusza z osobna. Administrator nie posiada legitymacji do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli na ww. akty – z wnioskiem do sądu musicie Państwo występować osobiście.

Uprawnienie do wystąpienia w wnioskiem o nadanie klauzuli wygasa 26 sierpnia 2019 roku, dlatego bardzo prosimy wszystkich obligatariuszy o odbiór państwa dokumentów (część osób już je odebrała).

Nadto informujemy, iż po wymianie korespondencji i ostatnim komunikacie, finalnie dwóch obligatariuszy oczekuje złożenia pozwu w sprawie, przy czym osoby te nie załączyły stosownej dokumentacji. Osoby te oraz inne, które są zdecydowane na skierowanie sprawy na drogę sądową proszone są o kontakt z administratorem (dotyczy wyłącznie serii A).

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii M, wyemitowanych przez Invipay S.A.

4 marca, 2019

Administrator informuje, iż dom maklerski prowadzący emisję pokrył koszty niezbędne na złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji z przedmiotu zastawu. W związku z powyższym w dniu dzisiejszym pełnomocnik spółki złożył takie oświadczenie.

Jednym z warunków umożliwiających złożenie do sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności ww. aktowi notarialnemu jest doręczenie spółce przez administratora, już po sporządzeniu przez notariusza takiego aktu, wezwania do zapłaty z podaniem aktualnych kwot zadłużenia. Wezwanie takie, z najkrótszym możliwym według aktualnie obowiązujacych przepisów terminem – siedmiu dni – administrator nadał do spółki w dniu dzisiejszym.

Niezwłocznie po upływie ww. terminu liczonego od dnia doręczenia wezwania spółce zostanie złożony przez administratora do sądu wniosek o nadanie na ww. akcie.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii I, wyemitowanych przez Invipay S.A.

26 lutego, 2019

W ślad za dotychczasowymi komunikatami Administrator informuje, iż w dniu dzisiejszym Administrator złożył w Sądzie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii M, wyemitowanych przez Invipay S.A.

25 lutego, 2019

Administrator informuje, iż jeden obligatariusz zwrółcił się do Administratora z żądaniem podjęcia działań na rzecz obligatariuszy.

W związku z powyższym Administrator wskazuje co następuje:

-Administrator jest podmiotem, który został powołany celem dochodzenia Państwa wierzytelności z zastawu na zbiorze wierzytelności i ma w tym zakresie wyłączną legitymacje,

-Spółka Invipay SA udzieliła Administratorowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Administratora do sumy odpowiadającej  aktualnej wysokości wymagalnych wierzytelności wynikających z opisanej emisji obligacji, nie wyższej niż do kwoty najwyższej sumy zabezpieczenia, wyłącznie z wierzytelności obciążonych zastawem,

-Administrator zwrócił się do spółki celem zapewnienia środków na pokrycie kosztów sporządzenia ww. aktu notarialnego,

-Po sporządzeniu oświadczenia o dobrowolnym poddaniu sie egzekucji oraz wezwaniu Spółki do dobrowolnego spełnienia świadczenia, w przypadku braku zaspokojenia Państwa wierzytelności, Administrator zwróci się do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na sporządzony przez Administratora Akt notarialny,

-Po otrzymaniu aktu notarialnego z klauzulą wykonalności Administrator przekaże sprawę komornikowi.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii A3 wyemitowanych przez Kleba Invest S.A. // Prima Park S.A.

25 lutego, 2019

Administrator hipoteki, w ślad za dotychczasowymi komunikatami informuje, iż w związku z przelaniem na konto Administratora odszkodowania w kwocie 7 071,00 zł. wypłaconego na mocy decyzji na podstawie, której przyznano odszkodowanie na rzecz administratora hipoteki Kancelarii Prawnej Noriet – Zagajewska i Wspólnicy SKA w Warszawie z tytułu wygaśnięcia hipoteki umownej oraz w związku z brakiem wypowiedzenia się przez obligatariuszy w zakresie dalszego losu co do ww. środków Administrator zatrzymuje je na poczet kosztów postępowania, które mogą pojawić się w w toku sprawy przeciwko właścicielom nieruchomości. W przypadku braku takich kosztów bądź w przypadku dobrowolnego spłacenia zobowiązania wynikającego z hipoteki, Administrator dokona ich rozliczenia.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii I, wyemitowanych przez Invipay S.A.

25 lutego, 2019

W ślad za dotychczasowymi komunikatami administrator informuje, iż w chwili obecnej oczekujemy na to, aż Poczta Polska doręczy nam potwierdzenie przez spółkę Invipay odbioru wezwania do zapłaty – jest ono niezbędne do złożenia do Sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności na akcie notarialnym, w którym spółka Invipay poddała się dobrowolnie egzekucji na Państwa rzecz (w zakresie ograniczonym do przedmiotu zabezpieczenia).

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii Y, wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

14 lutego, 2019

Administrator zwraca się do wszystkich 13 obligatariuszy, którzy nie uczynili wpłat na poczet wyceny nieruchomości, aby niezwłocznie to uczynili.
Brak wpłat powoduje wydłużenie procesu odzyskiwania Państwa należności.

Administratir ponownie podaje dane do przelewu:

Kancelaria Prawna Noriet Zagajewska i Wspólnicy SKA

94 1600 1462 1836 7565 4000 0001

tyt. zaliczka na poczet wyceny nieruchomości – obligacje seria Y

kwota: 200 zł.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii I, wyemitowanych przez Invipay S.A.

5 lutego, 2019

W ślad za dotychczasowymi komunikatami administrator informuje, iż dom maklerski prowadzący emisję pokrył koszty niezbędne na złożenie w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji z przedmiotu zastawu. W związku z powyższym w dniu wczorajszym pełnomocnik spółki złożył takie oświadczenie.

Jednym z warunków umożliwiających złożenie do sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności ww. aktowi notarialnemu jest doręczenie spółce przez administratora, już po sporządzeniu przez notariusza takiego aktu, wezwania do zapłaty z podaniem aktualnych kwot zadłużenia. Wezwanie takie, z najkrótszym możliwym według aktualnie obowiązujacych przepisów terminem – siedmiu dni – administrator nadał do spółki w dniu wczorajszym.

Niezwłocznie po upływie ww. terminu liczonego od dnia doręczenia wezwania spółce zostanie złożony przez administratora do sądu wniosek o nadanie na ww. akcie.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii I, wyemitowanych przez Invipay S.A.

31 stycznia, 2019

W ślad za dotychczasowymi komunikatami administrator informuje, iż Spółka nie odpowiedziała na wezwanie do zapewnienia środków na pokrycie kosztów sporządzenia aktu notarialnego do dnia dzisiejszego.

Z chwilą uiszczenia ww. kosztów przez spółkę administrator uda się do notariusza celem sporządzenia aktu o którym mowa powyżej.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii I, wyemitowanych przez Invipay S.A.

22 stycznia, 2019

W ślad za dotychczasowym komunikatem, Administrator informuje, iż:

– Emitent udzielił Administratorowi informacji o o aktualnej wysokości wymagalnych wierzytelności wynikających z opisanej emisji,

– Administrator skierował do notariusza zapytanie o ofertę dotyczącą sporządzenia aktu notarialnego tj. oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Administratora do sumy odpowiadającej  aktualnej wysokości wymagalnych wierzytelności wynikających z opisanej emisji obligacji, nie wyższej niż do kwoty najwyższej sumy zabezpieczenia, wyłącznie z wierzytelności obciążonych zastawem,

-Administrator wezwał spółkę do zapewnienia środków na pokrycie kosztów sporządzenia ww. aktu notarialnego w terminie 3 dni od dnia dzisiejszego,

-Z chwilą uiszczenia ww. kosztów przez spółkę Administrator uda się do notariusza celem sporządzenia aktu o którym mowa powyżej.

Komunikat dla Obligatariuszy obligacji serii B i C wyemitowanych przez spółkę Macro Games S.A.

17 stycznia, 2019

W ślad za dotychczasowymi komunikatami, administrator informuje, iż na obecnym etapie postępowania sprawa jest u komornika, który działa na Państwa rzecz.

Na chwilę obecną żadne środki od komornika nie wpłynęły.

Jeżeli stan rzeczy w zakresie wpłat ulegnie zmianie, poinformujemy Państwa w dalszych komunikatach.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii Y, wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

17 stycznia, 2019

Administrator prosi o niezwłoczne dokonywanie wpłat.

Brak wpłat powoduje wydłużenie procesu odzyskiwania Państwa należności.Dane do przelewu:

Kancelaria Prawna Noriet Zagajewska i Wspólnicy SKA
94 1600 1462 1836 7565 4000 0001
tyt. zaliczka na poczet wyceny nieruchomości – obligacje seria Y

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii A3 wyemitowanych przez Kleba Invest S.A. // Prima Park S.A.

17 stycznia, 2019

Administrator hipoteki, w ślad za dotychczasowymi komunikatami informuje, iż decyzja  wydana na mocy tzw. specustawy drogowej, na podstawie, której przyznano  na rzecz administratora hipoteki Kancelarii Prawnej Noriet – Zagajewska i Wspólnicy SKA w Warszawie z tytułu wygaśnięcia hipoteki umownej,  odszkodowanie w kwocie 7 071,00 stała się prawomocna.

Dotyczy ona nieruchomości oznaczonej jako działka nr 10/1 o pow. 0,0140 ha, która powstała z podziału działki nr 130, położonej w gminie Pruszcz Gdański, obreb Borkowo, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Województwa Pomorskiego na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej an rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gdański, odcinek A: granica miasta Gdańska – węzeł Straszyn, o długości ok. 1,4 km.

Administrator hipoteki informuje, iż odszkodowanie zostało wypłacone Administratorowi.

Administrator poinformuje w kolejnych komunikatach o dalszych czynności w powyższym zakresie.

Administrator prosi aby obligatariusze wypowiedzieli się drogą mailową (kancelaria@noriet.pl) lub pocztą tradycyjną (Kancelaria Prawna Noriet – Zagajewska i Wspólnicy S.K.A., ul. Grochowska 217/15, 04-077 Warszawa), czy życzą sobie natychmiastowego dokonania wypłaty powyższej kwoty proporcjonalnie do posiadanych obligacji, czy też zezwalają na zachowanie jej na rachunku administratora na poczet przyszłych kosztów postępowania.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii A3, A4, Z, U wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

7 stycznia, 2019

Administrator hipoteki informuje, iż na dzień dzisiejszy nie otrzymał odpowiedzi na wezwania do zapłaty, które zostały skierowane w zakresie tych właścicieli, których dane adresowe Administrator posiadał.

Administrator hipoteki informuje nadto, że Emitent nie zareagował na wezwanie do przedłożenia oświadczeń o ustanowieniu hipotek celem uzyskania adresów właścicieli tych nieruchomości oraz nie zareagował na wezwanie do przedłożenia aktualnych adresów zamieszkania właścicieli nieruchomości stanowiących zabezpieczenie tytułowych obligacji(A3, A4, Z, U).

Niemniej, Administrator uzyskał dane kontaktowe do ww. właścicieli i zostanie z nimi podjęty kontakt, celem ustalenia ich stanowiska, które Adminsistrator przekaże Państwu w dalszych komunikatach.

Jeśli właściciel danej nieruchomości będzie gotowy do współpracy w ramach dobrowolnego spłacenia Państwa wierzytelności, Administrator będzie informował Państwa o przebiegu takich negocjacji.

W przypadku braku chęci współpracy Administrator widzi nastepującą kolejność działań:

1. Sporządzenie wyceny przedmiotu zabezpieczenia, adekwatnie do serii Y.

2. Przygotowanie pozwu przeciwko właścicielowi nieruchomości opiewającego kwotę wynikającą z wyceny, nie wyższą niż kwota hipoteki.

3. Zbieranie opłat sądowych – co do zasady 5 % od wartości dochodzenego roszczenia, czyli np. jeśli dochodzicie Państwo 100.000 zł. to zobowiązani jesteście Państwo do uiszczenia 5.000 zł. opłaty sądowej.

4. Złożenie w sądzie pozwu o zapłatę.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii Y, wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

7 stycznia, 2019

W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu dotyczącego wyceny, Administrator hipoteki informuje, co następuje:

Umowę o sporządzenie wyceny zawrze Administrator hipoteki.
Właściciele nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie obligacji, wyrazili wolę partycypacji w kosztach wyceny, której koszt wyniesie łcznie 5.000 zł. + VAT.
Właściciele nieruchomości deklarują wpłatę na poczet wyceny w wysokości 2.460 zł.
Pozostałe 3.690 zł. należy rozdzielić na obligatariuszy.
Mając na uwadze powyższe, Administrator ustala zaliczkę na poziomie 200 zł. Pozwoli ona na pokrycie kosztów przewidywanego kosztu wyceny. Ewentualną nadwyżkę Administrator zatrzyma na poczet dalszych kosztów.
Administrator prosi o niezwłoczne dokonywanie wpłat, w terminie nie dalszym niż 7 dni. Zaniechanie w tym zakresie będzie powodowało wydłużenie procesu odzyskiwania Państwa należności, bo przełoży się na uzskanie wyceny i wystawienie nieruchomości na sprzedaż.

Dane do przelewu:
Kancelaria Prawna Noriet Zagajewska i Wspólnicy SKA
94 1600 1462 1836 7565 4000 0001
tyt. zaliczka na poczet wyceny nieruchomości – obligacje seria Y

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii Y wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

7 stycznia, 2019

Administrator hipoteki informuje, iż dysponujemy już ofertą cenową na wycenę nieruchomości zlokalizowanej w Pępowie. Po przedstawieniu stanowiska właścicieli nieruchomości w zakresie pokrycia kosztów wyceny, zwrócimy się w pierwszej kolejności do Spółki, a w przypadku braku uiszczenia ww. kosztów do Państwa celem ich pokrycia.

Po ustaleniu aktualnej rynkowej ceny nieruchomości właściciele nieruchomości deklarują podejmowanie dalszych czynności zmierzających do dobrowlnego zaspokojenia Państwa roszczeń z obligacji.

O postępie sprawy będziemy informowac w dalszych komuniakatch.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii I, wyemitowanych przez Invipay S.A.

7 stycznia, 2019

Administrator informuje, iż jeden obligatariusz zwrółcił się do Administratora z żądaniem podjęcia działań na rzecz obligatariuszy.

W związku z powyższym Administrator wskazuje co następuje:

-Administrator jest podmiotem, który został powołany celem dochodzenia Państwa wierzytelności z zastawu na zbiorze wierzytelności i ma w tym zakresie wyłączną legitymacje,

-Spółka Invipay SA udzieliła Administratorowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Administratora do sumy odpowiadającej  aktualnej wysokości wymagalnych wierzytelności wynikających z opisanej emisji obligacji, nie wyższej niż do kwoty najwyższej sumy zabezpieczenia, wyłącznie z wierzytelności obciążonych zastawem,

-Administrator zwróci sie do spółki celem uzyskania informacji o aktualnej wysokości wymagalnych wierzytelności wynikających z opisanej emisji obligacji,

-Administrator zwróci się do spółki celem zapewnienia środków na pokrycie kosztów sporządzenia ww. aktu notarialnego,

-Po sporządzeniu oświadczenia o dobrowolnym poddaniu sie egzekucji oraz wezwaniu Spółki do dobrowolnego spełnienia świadczenia, w przypadku braku zaspokojenia Państwa wierzytelności, Administrator zwróci się do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na sporządzony przez Administratora Akt notarialny,

-Po otrzymaniu aktu notarialnego z klauzulą wykonalności Administrator przekaże sprawę komornikowi.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii I, wyemitowanych przez Invipay S.A.

4 grudnia, 2018
Administrator zabezpieczeń informuje, iż ma wiedzę o tym, że obligacje serii I wyemitowane przez spółkę Invipay S.A. w Warszawie nie zostały wykupione przez Emitenta w terminie.
Emitent zwrócił się do Administratora z prośbą o przekazanie informacji, że Prezes spółki Invipay S.A. liczy na kontakt ze strony obligatariuszy, celem rozwiązania zaistniałej sytuacji.
W razie pytań, zapraszamy do kontaktu.

Komunikat dla Obligatariuszy obligacji serii B i C wyemitowanych przez spółkę Macro Games S.A.

28 listopada, 2018
Administrator informuje, iż komornik sądowy wezwał Administratora do uiszczenia zaliczki na wydatki.
Zaliczka została uiszczona przez Administratora z środków przekazanych Administratorowi przez obligatariuszy tytułem zaliczki na koszty postępowania przeciwko Macro Games S.A.
Równolegle Administrator informuje, iż komornik sądowy zajął wszelkie wierzytelności dłużnia należne mu od Naczelnika Urzędu Skarbowego Wroclaw Stare-Miasto oraz zajął wierzytelności z rachunku bankowego Dłużnika.
Nadto komornik zajął wszelkie wierzytelności należne Dłużnikowi od Esport Polska SA, Polski Związek Piłki Siatkowej oraz T-Mobile Polska SA.
Na chwilę obecną żadne środki nie wpłynęły do Administratora.

Komunikat dla Obligatariuszy obligacji serii B wyemitowanych przez spółkę Macro Games S.A.

31 października, 2018

W ślad za dotychczasowymi komunikatami Administrator informuje, iż w dniu 30 października 2018 roku odebrał akt notarialny wraz z klauzulą wykonalności, nadaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, w którym spółka Macro Games S.A. poddała się dobrowolnie egzekucji na rzecz Administratora.
W związku z powyższym Administrator skieruje teraz wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji z ww. aktu.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii Y, wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

31 października, 2018
Administrator hipoteki informuje, iż w dniu wczorajszym (30 października 2018 roku) odbyło się spotkanie, na którym uczestniczył syn właścicieli nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie obligacji serii Y.
Oświadczył, iż właściciele nieruchomości chcą uniknąć postępowania sądowego i będą dążyć do polubownej spłaty wierzycieli.
Propozycja właścicieli nieruchomości to wystawienie jej na sprzedaż na wolnym rynku, zaś pieniądze z transakcji zostałyby przekazane na poczet spłaty obligatariuszy.
Zanim nieruchomość zostanie wystawiona na sprzedaż, chcielibyśmy najpierw ustalić jej obecną wartość transakcyjną. Celem ustalenia powyższego proponujemy sporządzenie wyceny nieruchomości, aby móc oferować ją za cenę, która pozwoli sprawnie przeprowadzić transakcje.
Drogą komunikatów będziemy wzywać Państwa do uiszczenia zaliczek na poczet powyższych działań.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii Y, wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

29 października, 2018

Administrator hipoteki informuje, że z pełnomocnikiem większości obligatariuszy skontaktował się syn właścicieli nieruchomości stanowiących zabezpieczenie obligacji serii Y. Pełnomocnik, o którym wspominamy w niniejszym komunikacie reprezentuje 21 osób posiadających obligacje serii Y o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.035.000,00 zł.

Z kontaktu między ww. pełnomocnikiem a ww. osobą wynika, że właściciele nieruchomości będą dążyć do ugodowego zakończenia sprawy. W związku z powyższym wyrażają chęć do ustalenia warunków oraz formalności z tym związanych.

Z chwilą kiedy poznamy konkretne propozycje będziemy się z Państwem komunikować.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii A3, A4, Z, U, Y, wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

24 października, 2018
Administrator hipoteki informuje, iż na dzień dzisiejszy nie otrzymał odpowiedzi na wezwania do zapłaty, które zostały skierowane w zakresie tych właścicieli, których dane adresowe Administrator posiadał. Dotyczy to:

 • nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą GD1R/00044575/4 (seria Y),
 • nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą GD1R/00021471/8,
 • nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą GD1R/00054878/8.

Nikt z właścicieli nie skontaktował się z Administratorem hipoteki (stan na 24 października 2018 roku).

Administrator hipoteki informuje nadto, że Emitent nie zareagował na wezwanie do przedłożenia oświadczeń o ustanowieniu hipotek (A3, Z, U) celem uzyskania adresów właścicieli tych nieruchomości.

Emitent nie zareagował również na wezwanie do przedłożenia aktualnych adresów zamieszkania właścicieli nieruchomości stanowiących zabezpieczenie tytułowych obligacji(A3, A4, Z, U, Y).
Administrator podejmie dalsze decyzje, w szczególności dotyczące zapoznania się z aktami w sądach wieczystoksięgowych, kiedy będzie już znał ostateczny skład osobowy obligatariuszy, którzy chcą przystąpić do sprawy.
Administrator informuje, iż zgłaszają się kolejni obigatariusze co z pewnością wpłynie na czas postępowania (ostateczna liczba osób, zbieranie dokumentacji, zapoznanie się z księgami wieczystymi bezpośrednio przed złożeniem pozwu).

Komunikat dla Obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez spółkę Macro Games S.A.

19 października, 2018

Administrator zabezpieczeń tytułowych obligacji informuje, iż do Administratora zgłosił się obligatariusz, który chciałby aby kontakt do niego został przekazany innym obligatariuszom celem usprawnienia wzajemnie komunikacji miedzy Państwem oraz skonsolidowania działań.

Jeśli ktoś z Państwa życzy sobie uzyskania kontaktu do tego obligatariusza to Administrator może przekazać Państwu jego numer telefonu, po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci drogą pisemną.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii A4, Y, wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

5 października, 2018

Administrator hipoteki ustanowionej na nieruchomościach stanowiących zabezpieczenie tytułowych obligacji informuje, iż wezwał właścicieli nieruchomości stanowiących zabezpieczenie przedmiotowych obligacji do zapłaty.

Wezwania zostały skierowane w zakresie tych właścicieli, których dane adresowe Administrator posiada. Dotyczy to:

 • nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą GD1R/00044575/4 (seria Y),
 • nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą GD1R/00021471/8,
 • nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą GD1R/00054878/8.

Komunikat dla Obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę Macro Games S.A.

4 października, 2018

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów kierowanych do obligatariuszy drogą mailową (dotyczy tylko serii A) administrator wskazuje co następuje.

1. Do administratora zgłosiło się pięć osób wstępnie zainteresowanych dochodzeniem swoich roszczeń drogą zwykłego postępowania sądowego (pozew). Niestety do dnia dzisiejszego żaden z obligatariuszy nie spełnił wymogów formalnych pozwu tj. nie złożył u administratora stosownych dokumentów, niezbędnych do złożenia w sądzie wraz z pozwem.

Mając na uwadze powyższe, administrator, drogą niniejszego komunikatu przedstawia swoje ostateczne stanowisko w sprawie. Administrator nie będzie prowadził dalszej listownej dyskusji na temat oceny zasadności przedkładania konkretnych dokumentów przez obligatariuszy. Administrator, którego działalność bazuje na pracy i wiedzy doświadczonych adwokatów i radców prawnych wie co jest niezbędne do przeprowadzenia skutecznego procesu sądowego, ponadto zgodnie z przepisami administrator działa w imieniu własnym – nie jest więc pełnomocnikiem obligatariuszy i nie łączy go z obligatariuszami żaden stosunek zobowiązaniowy.

2. W zakresie obowiązku ponoszenia kosztów działalności administratora, które zdaniem niektórych z obligatariuszy winien pokryć sam administrator, wskazuję, że co oczywiste zaspokojenie z przedmiotu zabezpieczenia wiąże się z niezbędnymi opłatami, które należy pokryć z góry m.in. opłaty sądowe, skarbowe, pocztowe, zaliczki w sprawach egzekucyjnych itp. Zgodnie z postanowieniami umowy o pełnienie funkcji administratora przy emisji obligacji zawartej pomiędzy administratorem a emitentem, powyższe koszty powinien z góry pokryć emitent, a w przypadku gdy emitent nie pokryje z góry powyższych wydatków i kosztów, administrator może wykonywać swoje obowiązki o ile koszty nie przekraczają 1000 zł. Tym samym obligatariusze pokrywają koszty i wydatki przewyższające powyższą kwotę. Nie istnieje żadna podstawa faktyczna i prawna, która zobowiązywałaby administratora do ponoszenia lub tymczasowego zakładania jakichkolwiek kosztów za obligatariuszy. Administrator zwrócił się do Emitenta o pokrycie powyższych kosztów oraz o wydanie stosownej dokumentacji. Emitent do dnia dzisiejszego nie zareagował na ww. żądanie administratora.

3. Ponadto:
1) 31 lipca 2018 roku upłynął termin, wyznaczony przez administratora, na zgłaszanie się obligatariuszy do administratora celem wniesienia pozwu przeciwko spółce Macro Games S.A. z przedmiotu zabezpieczenia,
2) zgłosiła się grupa 5 obligatariuszy mimo, iż wszyscy obligatariusze zostali poinformowani o takiej drodze dochodzenia ich roszczeń i na chwilę obecną administrator podejmie kroki aby kontynuować proces odzyskiwania należności na rzecz zgłoszonych obligatariuszy,
3) celem wszczęcia postępowania administrator żąda ponownie od zgłoszonych obligatariuszy przekazania mu dokumentów obligacji, z których to będzie wynikał fakt bycia obligatariuszem,
4) administrator wzywa zgłoszonych obligatariuszy do wskazania wysokości niewypłaconych przez emitenta obligacji odsetek z tytułu posiadanych obligacji, włącznie ze sposobem ich naliczania oraz informacją za jakie okresy nie zostały wypłacone, a także czy i kiedy obligatariusz zwrócił się do emitenta o przedterminowy wykup, jeśli tak o dostarczenie kopii pisma wraz z dowodem jego nadania i odbioru w oryginałach lub kopiach poświadczonych przez notariusza,

4. Dodatkowo administrator informuje i zwraca uwagę na następujące kwestie:
1) wszelkie dokumenty przekazywane administratorowi winny zostać przedłożone w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez notariusza,
2) administrator wyjaśnia, że bez powyższych dokumentów nie jest nawet w stanie ustalić wysokości wierzytelności danego obligatariusza, a tym samym nie jest w stanie obliczyć wysokości opłaty sądowej od pozwu,
3) obligatariusze mają obowiązek niezwłocznie informować administratora o utracie statusu obligatariusza w związku ze zbyciem lub wykupieniem przez emitenta posiadanych przez nich obligacji, a także o zawarciu umów lub porozumień, których przedmiotem byłaby jakakolwiek zmiana warunków dotyczących spełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
4) administrator zastrzega, iż przed złożeniem pozwu do sądu będzie wzywał obligatariuszy do uiszczenia opłat sądowych i dalszych zaliczek na koszty w kwotach według norm przepisanych,
5) administrator podejmie działania celem wyegzekwowania należności na drodze postępowania sądowego wyłącznie na rzecz osób, które zgłosiły swoje roszczenie oraz przedłożyły wymagane przez administratora dokumenty, a następnie uiściły opłaty sądowe i zaliczki, we wskazanym terminie,
6) administrator zastrzega możliwość wydania opinii prawnej o niezasadności kierowania do sądu ww. pozwu w sytuacji zaistnienia okoliczności faktycznych lub prawnych za tym przemawiających.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii A3, A4, Z, U, Y, wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

1 października, 2018
Administrator hipoteki ustanowionej na nieruchomościach stanowiących zabezpieczenie tytułowych obligacji informuje, iż:
1. celem uzyskania adresów właścicieli tych nieruchomości wezwał Emitenta do przedłożenia oświadczeń o ustanowieniu hipotek (A3, Z, U),
2. celem j.w. wezwał Emitenta do wskazania aktualnych adresów zamieszkania właścicieli nieruchomości stanowiących zabezpieczenie tytułowych obligacji(A3, A4, Z, U, Y).
W zależności od stanowiska Emitenta, Administrator podejmie dalsze decyzje, w szczególności dotyczące zapoznania się z aktami w sądach wieczystoksięgowych.
W zakresie serii Y i serii A4 informuje, iż Administrator sporządzi i skieruje do właścicieli nieruchomości stanowiących zabezpieczenie przedmiotowych obligacji wezwanie do zapłaty, które zostanie wysłane na uzyskany przez Administratora adres zawarty w oświadczeniach o ustanowieniu hipoteki uzyskanych przez Administratora.

Konikat dla Obligatariuszy obligacji serii C wyemitowanych przez spółkę Macro Games S.A.

27 września, 2018

W ślad za dotychczasowymi komunikatami Administrator informuje, iż w dniu dzisiejszym odebraliśmy akt notarialny wraz z klauzulą wykonalności, nadaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, w którym spółka Macro Games S.A. poddała się dobrowolnie egzekucji na rzecz Administratora.
W związku z powyższym Administrator skieruje teraz wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji z ww. aktu.

Jednocześnie ponownie wzywamy Obligatariuszy do dokonania wpłat na konto Administratora zaliczek, zgodnie z komunikatem z dnia 11 lipca 2018r., przez tych Obligatariuszy, którzy ich jeszcze nie dokonali.

O dalszym biegu sprawy będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii B wyemitowanych przez Macro Games S.A.

25 września, 2018
Administrator informuje, iż zażalenie Administratora na postanowienie SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, Z DNIA 15 CZERWCA 2018 R., O SYGN. AKT: V GCo 196/18 zostało uwzględnione.
Akta zwrócono do Sądu Rejonowego celem ponownego rozpatrzenia sprawy.
W chwili obecnej oczekujemy na nadanie klauzuli wykonalności przez Sąd Rejonowy aktowi notarialnemu, na mocy którego Emitent poddał się egzekucji.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii Y wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

11 września, 2018

Administrator skierował do MSWiA wniosek o przyspieszenie rozpoznania wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL celem ustalenia adresów strony pozwanej.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii A4 wyemitowanych przez Kleba Invest S.A. // Prima Park S.A.

4 września, 2018

Celem uszczegółowienia ogłaszanych informacji zamieszczamy aktualny stan wpisów w zakresie każdej księgi wieczystej:

GD1R/00021471/8 – wpisana hipoteka seria A4, seria T nadal nie jest wykreślona

GD1Y/00111028/1 – wpisana hipoteka seria A4, seria T nadal nie jest wykreślona

GD1Y/00111027/4 – wpisana hipoteka seria A4, seria T nadal nie jest wykreślona

GD1R/00054878/1 – wpisana hipoteka seria A4, seria T nadal nie jest wykreślona

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii A3, A4, Z, U, Y, wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

4 września, 2018

Administrator hipoteki stanowiącej zabezpieczenie obligacji serii A3, A4, Z, U, Y wyemitowanych przez Prima Park SA (dawniej Kleba Invest SA) niniejszym informuje, iż w związku z nieterminową wypłatą odsetek oraz złożeniem wniosku o upadłość, szereg obligatariuszy zwróciło się do emitenta z żądaniem przedterminowego wykupu obligacji.

Opisani powyżej obligatariusze, rękami swojego pełnomocnika żądają od administratora hipoteki podjęcia działań zmierzających do zaspokojenia ich roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia.

Mając na uwadze powyższe, administrator hipoteki, wzywa do zgłaszania się wszystkich obligatariuszy zainteresowanych tym sposobem dochodzenia roszczenia, w terminie 30 dni od ogłoszenia komunikatu, pod rygorem podjęcia działań wyłącznie w imieniu i na rzecz tylko tych obligatariuszy, którzy zgłoszą się do administratora hipoteki.

W ocenie administratora, okoliczność złożenia wniosku o upadłość przez emitenta, nie tamuje drogi do dochodzenia roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia obligacji, w sytuacji kiedy zabezpieczenie stanowią nieruchomości osób trzecich (nie należą do emitenta).

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii A, B, C, D oraz E wyemitowanych przez Golub GetHouse MLT Sp. z o.o.

31 sierpnia, 2018

Obligacje serii A

W związku z obowiązkiem wynikającym z warunków emisji obligacji serii A , Administrator zabezpieczeń wskazuje, że Emitent przekazał Administratorowi aktualizację wyceny wartości akcji serii P, w kapitale zakładowym spółki GGH PF Project 3 GGH Management 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater nr 53, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460236
Obligacje serii B
W związku z obowiązkiem wynikającym z warunków emisji obligacji serii B , Administrator zabezpieczeń wskazuje, że Emitent przekazał Administratorowi  aktualizację wyceny wartości akcji serii R, w kapitale zakładowym spółki GGH PF Project 3 GGH Management 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater nr 53, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460236
Obligacje serii C
W związku z obowiązkiem wynikającym z warunków emisji obligacji serii C , Administrator zabezpieczeń wskazuje, że Emitent przekazał Administratorowi  aktualizację wyceny wartości akcji serii S, w kapitale zakładowym spółki GGH PF Project 3 GGH Management 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater nr 53, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460236
Obligacje serii D
W związku z obowiązkiem wynikającym z warunków emisji obligacji serii D , Administrator zabezpieczeń wskazuje, że Emitent przekazał Administratorowi aktualizację wyceny wartości akcji serii T, w kapitale zakładowym spółki GGH PF Project 3 GGH Management 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater nr 53, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460236
Obligacje serii E
W związku z obowiązkiem wynikającym z warunków emisji obligacji serii A , Administrator zabezpieczeń wskazuje, że Emitent przekazał Administratorowi  aktualizację wyceny wartości akcji serii U, w kapitale zakładowym spółki GGH PF Project 3 GGH Management 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater nr 53, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod num.
Aktualizacje wycen dostępne są pod adresem:

https://golubgethousemlt.pl/

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii Z wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

28 sierpnia, 2018

Administrator hipoteki stanowiącej zabezpieczenie obligacji serii Z wyemitowanych przez Prima Park SA (dawniej Kleba Invest SA) niniejszym informuje, iż w związku z nieterminową wypłatą odsetek oraz złożeniem wniosku o upadłość, jeden z obligatariuszy zwrócił się do emitenta z żądaniem przedterminowego wykupu obligacji.

Opisany powyżej obligatariusz żąda od administratora hipoteki podjęcia działań zmierzających do zaspokojenia jego roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia.

Mając na uwadze powyższe, administrator hipoteki, wzywa do zgłaszania się wszystkich obligatariuszy zainteresowanych tym sposobem dochodzenia roszczenia, w terminie 30 dni od ogłoszenia komunikatu, pod rygorem podjęcia działań wyłącznie w imieniu i na rzecz tylko tych obligatariuszy, którzy zgłoszą się do administratora hipoteki.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii Y wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

22 sierpnia, 2018

Administrator skierował do MSWiA wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL celem ustalenia adresów strony pozwanej. Administrator oczekuje na odpowiedź.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii B i C wyemitowanych przez Macro Games S.A.

31 lipca, 2018

W ślad za dotychczasowymi komunikatami Administrator prezentuje aktualny stan sprawy.

W zakresie serii B wskazuje, że do Administratora nie wypłynęło jeszcze rozstrzygnięcie zażalenia Administratora na rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej o niedananiu klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym Macro Games SA poddało się dobrowolnie egzekucji na rzecz Administratora.

W zakresie serii C informuję, iż do Administratora nie wypłynęło jeszcze rozstrzygnięcie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym Macro Games SA poddało się dobrowolnie egzekucji na rzecz administratora.
W związku z powyższym Administrator złożył w dni dzisiejszym wniosek o przyspieszenie rozpoznania przedmiotowego wniosku.

O dalszym biegu sprawy będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.

Informacja dla obligatariuszy obligacji serii Y wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.)

24 lipca, 2018

Administrator hipoteki stanowiącej zabezpieczenie obligacji serii Y wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.) niniejszym informuje, iż w związku z nieterminową wypłatą odsetek część obligatariuszy zwróciła się do Emitenta z żądaniem przedterminowego wykupu obligacji.

Opisani powyżej obligatariusze żądają od Administratora hipoteki podjęcia dzialań zmierzających do zaspokojenia ich roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia.

Mając na uwadze powyższe, Administrator hipoteki, komunikatem z dnia 7 czerwca 2018 roku wezwał do zgłaszania się wszystkich obligatariuszy zainteresowanych tym sposobem dochodzenia roszczenia, w terminie 14 dni od ogłoszenia komunikatu, pod rygorem podjęcia działań wyłącznie w imieniu i na rzecz tylko tych obligatariuszy, którzy zgłoszą się do Administratora hipoteki.

Administrator hipoteki informuje, że nikt się do Administratora nie zgłosił.

W związku z powyższym Administrator podejmuje działania wyłącznie na rzecz osób, które skierowały w tym zakresie odpowiednie żądanie.

Gdyby ktoś z obligatariuszy zmienił zdanie, to Administrator hipoteki, wzywa do zgłaszania się wszystkich pozostałych obligatariuszy zainteresowanych tym sposobem dochodzenia roszczenia, w terminie 14 dni od ogłoszenia komunikatu, pod rygorem podjęcia działań wyłącznie w imieniu i na rzecz tylko tych obligatariuszy, którzy zgłosili takie żądanie do Administratora.

Administrator informuje, iż biorąc pod uwagę, że zabezpieczenie stanowi mienie osoby trzeciej (nie emitenta) konieczne jest skierowanie odpowiednich zapytań do Ministerstwa celem ustalenia adresów strony pozwanej, co Administrator niewłocznie uczyni.

Wezwanie Obligatariuszy obligacji serii B i C wyemitowanych przez Macro Games S. A.

11 lipca, 2018

Administrator wzywa Obligatariuszy obligacji serii B i C wyemitowanych przez spółkę Macro Games S.A. do uiszczenia kwoty w wysokości obliczonej na podstawie następującego wzoru: X x 5 zł, gdzie X to liczba posiadanych sztuk obligacji, stanowiącej zaliczkę na poczet kosztów oraz uiszczonych już opłat związanych z postępowaniami sądowymi oraz egzekucyjnymi prowadzonymi w celu zaspokojenia, bądź zabezpieczenia roszczeń ww. Obligatariuszy.
Zaliczkę tę należy uiścić na rachunek bankowy Administratora, prowadzony przez bank BGŻ PNB Paribas, o nr: 94 1600 1462 1836 7565 4000 0001, w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r.
WAŻNE! Dokonując wpłaty w tytule przelewu należy wpisać: „zaliczka – obligacje Macro Games S.A. seria ….”. Wpłaty dokonane bez takiego tytułu przelewu nie będą uwzględniane jako wpłacone tytułem przedmiotowej zaliczki.
Zaliczka ta zostanie oczywiście rozliczona przez Administratora po prawomocnym zakończeniu przedmiotowych postępowań, a ewentualna nadwyżka niezwłocznie zwrócona Obligatariuszom. W przypadku wykorzystania wpłaconych kwot w całości Administrator zastrzega, że będzie ponownie wzywał Obligatariuszy do uiszczenia kolejnych zaliczek.

Ponadto Administrator wzywa Obligatariuszy do dostarczenia mu oryginałów albo poświadczonych przez notariusza kopii dokumentów obligacji wraz z informacją, o wysokości niewypłaconych przez Emitenta kwot min. odsetek z tytułu posiadanych obligacji oraz czy zwrócili się do Emitenta Obligacji o przedterminowy wykup obligacji.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez Macro Games S.A.

11 lipca, 2018

Mając na uwadze fakt, iż Emitent w żaden sposób nie zareagował na wezwanie Administratora do pokrycia kosztów oraz uiszczonych już opłat związanych z postępowaniami sądowymi oraz egzekucyjnymi prowadzonymi w celu zaspokojenia, bądź zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy, Administrator informuje, że nie jest zobowiązany do pokrywania ww. kosztów i opłat i w związku z tym, drogą kolejnego komunikatu, zwróci się do Obligatariuszy z wezwaniem do uiszczenia stosownej zaliczki lub dokonania zwrotu poniesionych kosztów.
Dodatkowo informujemy, że jeżeli kwoty te nie zostaną uiszczone przez Obligatariuszy, uniemożliwi to Administratorowi działanie i może skutkować wyłączeniem możliwości zaspokojenia ogółu roszczeń Administratora działającego w imieniu własnym, a na rzecz ogółu obligatariuszy i wszelkie konsekwencje, wynikające z nieuiszczenia przez Obligatariuszy kosztów w terminie wskazanym przez Administratora, ponoszą Obligatariusze.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii B wyemitowanych przez Macro Games S.A.

11 lipca, 2018

Administrator informuje, iż w dniu 9 lipca 2018 r. wysłane zostało do sądu zażalenie na rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej o niedananiu klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym Macro Games SA poddało się dobrowolnie egzekucji na rzecz administratora.
O dalszym biegu sprawy będziemy Państwa informować w dalszych komunikatach.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii B wyemitowanych przez Macro Games S.A.

4 lipca, 2018

Administrator informuje, iż w dniu wczorajszym do jego kancelarii doręczone zostało niekorzystne rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej o niedananiu klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym Macro Games SA poddało się dobrowolnie egzekucji na rzecz administratora. Orzeczenie powyższe nie jest prawomocne i w ocenie administratora oczywiście niezasadne. W związku z tym zostanie przez administratora w ustawowym terminie 7 dni od daty doręczenia złożone zażalenie na powyższe orzeczenie. O dalszym biegu sprawy będziemy informować w dalszych komunikatach.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii A4 wyemitowanych przez Kleba Invest S.A. // Prima Park S.A.

4 lipca, 2018

Celem uszczegółowienia ogłaszanych informacji zamieszczamy aktualny stan wpisów w zakresie każdej księgi wieczystej:

GD1R/00021471/8 – wpisana hipoteka seria A4, seria T nadal nie jest wykreślona

GD1Y/00111028/1 – wpisana hipoteka seria A4, seria T nadal nie jest wykreślona

GD1R/00111027/4 – wpisana hipoteka seria A4, seria T nadal nie jest wykreślona

GD1R/00054878/1 – wpisana hipoteka seria A4, seria T nadal nie jest wykreślona

Informacja dla Obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez Kleba Invest S.A. // Prima Park S.A.

28 czerwca, 2018

Administrator obligacji wyemitowanych przez spółkę Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.) informuje, że uzyskał wiadomość o tym iż w dniu 27.06.2018 r. Zarząd Emitenta przesłał do Sądu Rejonowego dla Gdańsk- Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki.

Prosimy oczekiwać na dalsze komunikaty.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii C wyemitowanych przez Macro Games S.A.

28 czerwca, 2018

Administrator informuje, iż z dniem dzisiejszym ziściły się warunki do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym Macro Games SA poddało sie dobrowolnie egzekucji na rzecz Administratora.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez Macro Games S.A.

28 czerwca, 2018

W nawiązaniu do poprzedniego komunikatu, dotyczącego tego, że Administrator zwrócił się do Sądu Rejonowego we Wrocławiu oraz do Sądu Okręgowego we Wrocławiu z zapytaniem dotyczącym tego czy wobec Emitenta toczą się jakieś postępowania, a jeśli tak to czego dotyczą, Administrator informuje, że Sąd Okręgowy we Wrocławiu odmówił udzielenia powyższych informacji.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez Macro Games S.A.

21 czerwca, 2018

Mając na uwadze nasze dotychczasowe komunikaty dotyczące sytuacji spółki Big Blue Marble Inc. i brak do tej pory konkretnych żądań obligatariuszy serii A dotyczących podjęcia działań przez administratora w postaci rozpoczęcia czynności zmierzających do zaspokojenia się z przedmiotu zabezpieczenia, informujemy jak niżej.

W mocy pozostają nasze rekomendacje obejmujące konieczność dogłębnego zbadania sytuacji prawnej i finansowej ww. spółki oraz ustalenia rzeczywistej wartości Big Blue Marble.
Informujemy, iż w związku z faktem, że w serii A Warunki Emisji Obligacji nie przewidywały aktu notarialnego, w którym spółka poddaje się dobrowolnie egzekucji na rzecz administratora, na żądanie obligatariuszy, administrator może przygotować pozew przeciwko Emitentowi w zakresie akcji BBM Inc. Z prowadzeniem przedmiotowego postępowania związane są opłaty i koszty jego prowadzenia.

Przed podjęciem ww. czynności administrator winien najpierw uzyskać przede wszystkim opłatę od pozwu.

Administrator wezwał Emitenta do pokrycia m.in. poniższych kosztów:
-zapłaty kwoty 100.000 zł. tytułem opłaty od pozwu przeciwko spółce Macro Games SA we Wrocławiu o zapłatę kwot z tytułu wykupu obligacji serii A wyemitowanych przez Macro Games SA we Wrocławiu,
-zapłaty 15.000 zł. tytułem kosztów zastępstwa procesowego w sprawie o zapłatę przeciwko spółce Macro Games SA we Wrocławiu o zapłatę kwot z tytułu wykupu obligacji serii A wyemitowanych przez Macro Games SA we Wrocławiu,
-50.000 zł. tytułem zaliczki na wydatki związane z prowadzeniem sprawy m.in. opłaty skarbowe, podatki, taksy notarialne, koszty pozyskania dokumentów, koszty uzyskania opinii lub informacji, koszty wynikające z przepisów prawa, koszty obsługi prawnej, sekretariatu, koszty podróży, opłaty pocztowe, koszty ksero, zakwaterowania administratora związane z prowadzeniem powyższych spraw, koszty zastępstwa adwokackiego strony przeciwnej według norm przepisanych (podstawa: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie),
-100.000 zł. tytułem zaliczki na wydatki związane ze zleceniem sporządzenia opinii na temat ww. transakcji oraz sytuacji prawnej i faktycznej wszystkich trzech spółek zewnętrznemu podmiotowi profesjonalnemu.

Spółka w żaden sposób nie zareagowała na wezwanie Administratora.

OPŁATY
Administrator informuje, że nie jest zobowiązany do pokrywania kosztów postępowań sądowych oraz egzekucyjnych prowadzonych w celu zaspokojenia, bądź zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy, w związku z tym zwróci się do nich o uiszczenie stosownej zaliczki.

Co do zasady opłata sądowa od pozwu wynosi 5 % od dochodzonego roszczenia czyli np. jeśli ktoś dochodzi kwoty 100.000 zł. musi uiścić opłate w wysokości 5.000 zł. Maksymalna opłata od pozwu wynosi łącznie 100.000,00zł (sto tysięcy złotych) – podstawa art. 13 ustawy o kosztach sądowych.

W przypadku wysokiej kwoty dochodzonego roszczenia i tym samym konieczności uiszczenia opłaty maksymalnej Administrator poinformuje o wysokości opłaty sądowej (obliczonej proporcjonalnie do wysokości dochodzonych roszczeń) po zgłoszeniu się wszystkich obligatariuszy zainteresowanych tą droga dochodzenia roszczenia.

KOSZTY
W celu zabezpieczenia środków na koszty związane z obsługą postępowania sądowego, Administrator wezwie Obligatariuszy, zdecydowanych na tę drogę dochodzenia roszczenia, do uiszczenia zaliczki na koszty.

Na wydatki składają się m.in.:
– ryczałtowe koszty ksera, wysyłek pocztowych;
– koszty podróży,
– koszty zastepstwa adwokackiego strony przeciwnej według norm przepisanych (podstawa: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie).

W przyszłości moga pojawić się inne wydatki takie jak np.: wycena przez rzeczoznawcę, ogłoszenia, zaliczki na koszty postępowania egzekucyjnego itp.

INFORMACJE DODATKOWE
Administrator winien dokonać weryfikacji zgłoszonych przez Obligatariuszy roszczeń, dlatego też wzywa Obligatariuszy do dostarczenia mu oryginałów albo poświadczonych przez notariusza kopii dokumentów obligacji wraz z informacją, o wysokości niewypłaconych przez Emitenta kwot min. odsetek z tytułu posiadanych obligacji oraz czy zwrócili się do Emitenta Obligacji o przedterminowy wykup obligacji.
Weryfikacji w drodze postępowania sądowego będzie w naszej ocenie dokonywał również Sąd, dlatego rekomendujemy podjęcie stosownych działań zmierzających do uzyskania ww. dokumentacji.

Wskazane dokumenty winny posłużyć następnie do ewentualnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego i mają umożliwić weryfikację Państwa statusu jako obligatariusza.

INNE POSTĘPOWANIA PRZECIWKO EMITENTOWI
Nadto, działając już poza obowiązkami wynikającymi z pełnienia funkcji Administratora w przedmiotowej sprawie i jednocześnie wychodząc naprzeciw prośbom obligatariuszy i nieoficjalnym informacjom od nich uzyskanym (m.in. o złożonym wniosku o upadłość emitenta), Administrator zwrócił się do Sądu Rejonowego we Wrocławiu oraz do Sądu Okręgowego we Wrocławiu z zapytaniem dotyczącym czy wobec Emitenta toczą się jakieś postępowania, a jeśli tak to czego dotyczą.

Jeśli Sąd udzieli ww. informacji niezwłocznie ją Państwu przekażemy.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez Macro Games S.A.

12 czerwca, 2018

Administrator informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 11 czerwca 2018 r. w siedzibie tut. kancelarii odbyło się spotkanie obligatariuszy obliacji wyemitowanych przez spółkę Macro Games SA.

Podczas spotkania ustalono, iż administrator złoży wniosek o przyspieszenie postępowania o nadania klazuli wykonalności na akcie notarialnym, w którym emitent poddał sie dobrowolnie egzekucji na rzecz administratora (dot. serii B).

W zakresie sytuacji obligatariuszy obligacji serii C wskazujemy, iż na spotkaniu administrator uzyskał pierwsze dokumenty od obligatariuszy tej serii. Dokumentacja ta umożliwi administratorowi podjęcie czynności zmierzających do uzyskania klauzuli wykonalności na akcie notarialnym, w którym emitent poddał sie dobrowolnie egzekucji na rzecz administratora. Aby klauzulę taką uzyskać, administrator uda się do notariusza celem sporządzenia wezwania do zapłaty, które nastepnie skieruje do spółki.
Administrator będzie uprawniony do wystąpienia z ww. wnioskiem (o nadanie klauzuli) dopiero po upływie 14 dni od nadania ww. wezwania.

Nadto informujemy, iż na prośbę obligatariuszy, wyrażoną na spotkaniu administrator grzecznościowo zwrócił się do wskazanego przez obligatariuszy na spotkaniu sądu celem uzyskania informacji w przedmiocie prowadzonych w tym sądzie postępowań, których jedną ze stron jest Macro Games SA.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii C wyemitowanych przez Macro Games S.A.

12 czerwca, 2018

Administrator informuje, iż może na Państwa żądanie wystąpić do właściwego Sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na akcie notarialnym, w którym to akcie spółka Macro Games SA we Wrocławiu, poddała się dobrowolnie egzekucji na rzecz Administratora.

Administrator jest uprawniony do nadania ww. aktowi klauzuli wykonalności w terminie najdalej do dnia 16 sierpnia 2021 roku.

Zapraszamy do kontaktu z Administratorem obligatariuszy serii C, zainteresowanych tą drogą dochodzenia roszczenia.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii A3 wyemitowanych przez Kleba Invest S.A. // Prima Park S.A.

7 czerwca, 2018

Administrator hipoteki, w nawiązaniu do dotychczasowych komunikatów, niniejszym infomuje, iż na mocy tzw. specustawy drogowej:

-postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 130/1 zostało zakończone,
-w następstwie powyższego Wojewoda Pomorski decyzją z dnia 24 maja 2018 roku ustalił odszkodowanie,
-odszkodowanie zostało ustalone w kwocie 7 424,55 zł. za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 10/1 o pow. 0,0140 ha, która powstała z podziału działki nr 130, połozoną w gminie Pruszcz Gdański, obreb Borkowo, której własność przeszła z mocy prawa na rzecz Województwa Pomorskiego na podstawie ostatecznej decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2017 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej an rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk-Starogard Gdański, odcinek A: granica mista Gdańska – węzeł Straszyn, o długości ok. 1,4 km.

Odszkodowanie w kwocie 7 071,00 przyznane zostało na rzecz administratora hipoteki Kancelarii Prawnej Noriet Zagajewska i Wspólnicy SKA w Warszawie z tytułu wygaśnięcia hipoteki umownej, ustanowionej na nieruchomości opisanej j.w.

Adminitrator hipoteki informuje, iż po uprawomocnieniu się ww. decyzji zwróci sie do Wojewody pomorskiego celem wypłaty odszkodowania.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii Y wyemitowanych przez Kleba Invest S.A. // Prima Park S.A.

7 czerwca, 2018

Administrator hipoteki stanowiącej zabezpieczenie obligacji serii Y wyemitowanych przez Prima Park SA (dawniej Kleba Invest SA) niniejszym informuje, iż w związku z nieterminową wypłatą odsetek część obligatariuszy zwróciła się do Emitenta z żądaniem przedterminowego wykupu obligacji.

Opisani powyżej obligatariusze żądają od Administratora hipoteki podjęcia dzialań zmierzających do zaspokojenia ich roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia.

Mając na uwadze powyższe, Administrator hipoteki, wzywa do zgłaszania się wszystkich obligatariuszy zainteresowanych tym sposobem dochodzenia roszczenia, w terminie 14 dni od ogłoszenia komunikatu, pod rygorem podjęcia działań wyłącznie w imieniu i na rzecz tylko tych obligatariuszy, którzy zgłoszą się do Administratora hipoteki.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez Macro Games S.A.

23 maja, 2018

Mając na uwadze fakt, iż zgłaszają się do nas kolejni Obligatariusze obligacji wyemitowanych przez spółkę Macro Games S.A., którzy zgłaszają żądanie natychmiastowego wykupu swoich obligacji oraz brak kontaktu ze spółką, nasza kancelaria jako administrator zabezpieczeń niniejszym wzywa Obligatariuszy do zgłoszenia się do administratora celem ustalenia terminu spotkania wszystkich obligatariuszy w siedzibie tut. Kancelarii.

Spotkanie odbyłoby się celem skoordynowania działań oraz ustalenia wspólnej koncepcji co do dalszego postępowania.

Bardzo prosimy o kontakt.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii A4 wyemitowanych przez Kleba Invest S.A. // Prima Park S.A.

23 maja, 2018

Celem uszczegółowienia ogłaszanych informacji zamieszczamy aktualny stan wpisów w zakresie każdej księgi wieczystej:

GD1R/00021471/8 – wpisana hipoteka seria A4, seria T nadal nie jest wykreślona

GD1R/00111027/4 – wpisana hipoteka seria A4, seria T nadal nie jest wykreślona

GD1Y/00111028/1 – wpisana hipoteka seria A4, seria T nadal nie jest wykreślona

GD1Y/00111027/4 – wpisana hipoteka seria A4, seria T nadal nie jest wykreślona

Informacja dla Obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez Macro Games S.A.

11 maja, 2018

Mając na uwadze fakt, iż zgłaszają się do nas kolejni Obligatariusze obligacji wyemitowanych przez spółkę Macro Games S.A., którzy zgłaszają żądanie natychmiastowego wykupu swoich obligacji, brak kontaktu ze spółką i fakt, iż kwestia obecnej sytuacji spółki i zaspokojenia się z zabezpieczeń przedmiotowych obligacji stała się w związku z serią przedsięwzięć Spółki, sprawą o bardzo skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym, nasza kancelaria jako administrator zabezpieczeń skonsultowała się z zewnętrznymi podmiotami w powyższym zakresie.

W wyniku tych konsultacji wskazujemy, iż w grudniu 2017 r. spółka Big Blue Marble Inc.została przymusowo rozwiązana z uwagi na brak przedłożenia stosownych dokumentów korporacyjnych (sprawozdania i uchwały).

Rozwiązanie to skutkuje ustaniem bytu osoby prawnej jako takiej, a także zmianą formy zarządu majątkiem spółki.

Wobec powyższego konieczne jest dogłębne zbadanie sytuacji prawnej i finansowej ww. spółki. Tylko ustalenie obecnej, rzeczywistej sytuacji majątkowej pozwoli Państwu ocenić czy spółka BBM może dalej funkcjonować, posiada majątek itp. Ustalenia te mają zasadnicze znaczenie dla oceny zasadności i opłacalności egzekwowania Państwa roszczeń z zabezpieczenia jakim jest zastaw na akcjach BBM Inc., gdyż może okazać się, że wartość tych akcji jest bardzo niska lub egzekucja z nich w tym stanie rzeczy będzie bardzo trudna lub zupełnie niemożliwa.

Należałoby więc, w naszej ocenie, przed rozpoczęciem kosztownej dla Państwa procedury, dokonać próby ustalenia rzeczywistej wartości Big Blue Marble, w tym posiadanego przez spółkę obecnie majątku, w oparciu o m.in. dokumenty finansowe, co umożliwi podjęcie racjonalnej ekonomicznie decyzji o rodzaju i adresacie roszczeń związanych z emisją obligacji.

Należy zaznaczyć, iż przytoczone wyżej czynności są bardzo skomplikowane i naszym zdaniem wykonane winny być przez specjalistę, być może prawnika wykonującego zawód w USA i znającego prawo stanu Montana, który będzie miał możliwość dostępu do dokumentów postępowania likwidacyjnego i ksiąg spółki BBM Inc.

Wnioski te oczywiście nie są ostateczne i zalecamy konsultacje z Państwa doradcami i prawnikami we własnym zakresie.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez Macro Games S.A.

11 maja, 2018

Niniejszym informujemy, że w siedzibie kancelarii tj. przy ul. Grochowskiej 217 lok. 15, w Warszawie, znajdują się wypisy aktów notarialnych, na mocy których spółka Macro Games S.A. poddała się dobrowolnie egzekucji w związku z emisją obligacji serii A.

Akty te zostały sporządzone na każdego z obligatariuszy z osobna, w związku z powyższym czynności zmierzające do wszczęcia egzekucji na ich podstawie winny zostać dokonane przez Państwa osobiście lub poprzez ustanowionych pełnomocników.

W celu uzyskania przez państwa klauzuli wykonalności na przedmiotowych aktach konieczne jest dysponowanie wypisem ww. dokumentu oraz spełnienie warunków w nim przewidzianych.

Wydawanie wypisów tych aktów możliwe jest w siedzibie naszej kancelarii w godzinach od 9-16, po uprzednim umówieniu się.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii C wyemitowanych przez Macro Games S.A.

25 kwietnia, 2018

Informujemy, iż do naszej kancelarii, będącej aministratorem zastawu mającego zabezpieczać roszczenia z obligacji serii C wyemitowanych przez Macro Games S.A. zgłosili się pierwsi obligatariusze tej serii, którzy oświadczyli, iż spółka nie wypłaciła terminowo odsetek należnych z tytułu ww. obligacji. Pouczamy niniejszym, iż w takim wypadku obligacje podlegają NA ŻĄDANIE obligatariusza natychmiastowemu wykupowi i w związku z tym zapraszamy do kontaktu z kancelarią. Prosimy jednocześnie o przygotowanie dokumentacji wykazującej okoliczność bycia obligatariuszem z uwzględnieniem informacji dotyczących ilości posiadanych na dzień dzisiejszy obligacji.

Przykro nam poinformować Państwa, iż w chwili obecnej administratorowi nie udaje się skontaktować ze spółką. Ponadto ogłoszony został komunikat zarządu spółki Macro Games S.A. o rezygnacji z funkcji prezesa zarządu pana Dariusza Ciecierskiego

https://www.parkiet.com/article/20180214/KOMUNIKATY/302149586

Dodatkowo komunikujemy, iż:

-w dniu 16 sierpnia 2017 r. została zawarta umowa zastawu na akcjach spółki Big Blue Marble Inc. stanowiących według oświadczenia spółki Macro Games S.A. jej własność;

-w dniu 24 maja 2016 r. został przekazany administratorowi dokument, będący według oświadczenia spółki Macro Games S.A. dokumentem akcji spółki Big Blue Marble Inc.;

-w dniu 1 lutego 2018 r., w związku z informacją zamieszczoną w internecie przez spółkę Macro Games S.A. o zbyciu ww. akcji, z ostrożności została zawarta przez administratora dodatkowa umowa zastawu ze spółką Rolling Games Ukraine sp. z o.o. (TOB), mimo to to dnia dzisiejszego, pomimo licznych wezwań kierowanych przez administratora, nie udało się uzyskać nam żadnych informacji dot. szczegółów ww. transakcji.

W związku z przedstawioną powyżej sytuacją informujemy, iż może nastąpić konieczność podjęcia przez administratora kroków prawnych zmierzających do sądowego uzyskania tytułu wykonawczego pozwalającego na wyegzekwowanie należności obligatariuszy z przedmiotu zastawu (spółki Big Blue Marble Inc.). W osobych wiadomościach e-mail poinformujemy Państwa, którzy zgłosili się do naszej kancelarii o wysokości koniecznych do poniesienia opłat sądowych oraz niezbędnej do uzyskania dokumentacji. Informujemy także, iż w naszej ocenie, dla skutecznego złożenia pozwu w niniejszej sprawie konieczne będzie współdziałanie wszystkich obligatariuszy serii C (zgłoszenie się do naszej kancelarii, doręczenie odpowiedniej dokumentacji oraz wniesienie opłat).

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii B wyemitowanych przez Macro Games S.A.

25 kwietnia, 2018

Informujemy, iż do naszej kancelarii, będącej aministratorem zastawu mającego zabezpieczać roszczenia z obligacji serii B wyemitowanych przez Macro Games S.A. zgłosili się pierwsi obligatariusze tej serii, którzy oświadczyli, iż spółka nie wypłaciła terminowo odsetek należnych z tytułu ww. obligacji. Pouczamy niniejszym, iż w takim wypadku obligacje podlegają NA ŻĄDANIE obligatariusza natychmiastowemu wykupowi i w związku z tym zapraszamy do kontaktu z kancelarią. Prosimy jednocześnie o przygotowanie dokumentacji wykazującej okoliczność bycia obligatariuszem z uwzględnieniem informacji dotyczących ilości posiadanych na dzień dzisiejszy obligacji.

Przykro nam poinformować Państwa, iż w chwili obecnej administratorowi nie udaje się skontaktować ze spółką. Ponadto ogłoszony został komunikat zarządu spółki Macro Games S.A. o rezygnacji z funkcji prezesa zarządu pana Dariusza Ciecierskiego

https://www.parkiet.com/article/20180214/KOMUNIKATY/302149586

Dodatkowo komunikujemy, iż:

-w dniu 3 lipca 2017 r. została zawarta umowa zastawu na akcjach spółki Big Blue Marble Inc. stanowiących według oświadczenia spółki Macro Games S.A. jej własność;

-w dniu 24 maja 2016 r. został przekazany administratorowi dokument, będący według oświadczenia spółki Macro Games S.A. dokumentem akcji spółki Big Blue Marble Inc.;

-w dniu 1 lutego 2018 r., w związku z informacją zamieszczoną w internecie przez spółkę Macro Games S.A. o zbyciu ww. akcji, z ostrożności została zawarta przez administratora dodatkowa umowa zastawu ze spółką Rolling Games Ukraine sp. z o.o. (TOB), mimo to to dnia dzisiejszego, pomimo licznych wezwań kierowanych przez administratora, nie udało się uzyskać nam żadnych informacji dot. szczegółów ww. transakcji.

W związku z przedstawioną powyżej sytuacją informujemy, iż może nastąpić konieczność podjęcia przez administratora kroków prawnych zmierzających do sądowego uzyskania tytułu wykonawczego pozwalającego na wyegzekwowanie należności obligatariuszy z przedmiotu zastawu (spółki Big Blue Marble Inc.). W osobych wiadomościach e-mail poinformujemy Państwa, którzy zgłosili się do naszej kancelarii o wysokości koniecznych do poniesienia opłat sądowych oraz niezbędnej do uzyskania dokumentacji. Informujemy także, iż w naszej ocenie, dla skutecznego złożenia pozwu w niniejszej sprawie konieczne będzie współdziałanie wszystkich obligatariuszy serii B (zgłoszenie się do naszej kancelarii, doręczenie odpowiedniej dokumentacji oraz wniesienie opłat).

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii A wyemitowanych przez Macro Games S.A.

25 kwietnia, 2018

Informujemy, iż do naszej kancelarii, będącej aministratorem zastawu mającego zabezpieczać roszczenia z obligacji serii A wyemitowanych przez Macro Games S.A. zgłosili się pierwsi obligatariusze tej serii, którzy oświadczyli, iż spółka nie wypłaciła terminowo odsetek należnych z tytułu ww. obligacji. Pouczamy niniejszym, iż w takim wypadku obligacje podlegają NA ŻĄDANIE obligatariusza natychmiastowemu wykupowi i w związku z tym zapraszamy do kontaktu z kancelarią. Prosimy jednocześnie o przygotowanie dokumentacji wykazującej okoliczność bycia obligatariuszem z uwzględnieniem informacji dotyczących ilości posiadanych na dzień dzisiejszy obligacji.

Przykro nam poinformować Państwa, iż w chwili obecnej administratorowi nie udaje się skontaktować ze spółką. Ponadto ogłoszony został komunikat zarządu spółki Macro Games S.A. o rezygnacji z funkcji prezesa zarządu pana Dariusza Ciecierskiego

https://www.parkiet.com/article/20180214/KOMUNIKATY/302149586

Dodatkowo komunikujemy, iż:

-w dniu 5 lutego 2016 r. została zawarta umowa zastawu na akcjach spółki Big Blue Marble Inc. stanowiących według oświadczenia spółki Macro Games S.A. jej własność;

-w dniu 24 maja 2016 r. został przekazany administratorowi dokument, będący według oświadczenia spółki Macro Games S.A. dokumentem akcji spółki Big Blue Marble Inc.;

-w dniu 1 lutego 2018 r., w związku z informacją zamieszczoną w internecie przez spółkę Macro Games S.A. o zbyciu ww. akcji, z ostrożności została zawarta przez administratora dodatkowa umowa zastawu ze spółką Rolling Games Ukraine sp. z o.o. (TOB), mimo to to dnia dzisiejszego, pomimo licznych wezwań kierowanych przez administratora, nie udało się uzyskać nam żadnych informacji dot. szczegółów ww. transakcji.

W związku z przedstawioną powyżej sytuacją administrator zastawu podejmie kroki prawne zmierzające do sądowego uzyskania tytułu wykonawczego pozwalającego na wyegzekwowanie należności obligatariuszy z przedmiotu zastawu (spółki Big Blue Marble Inc.). W osobych wiadomościach e-mail poinformujemy Państwa, którzy zgłosili się do naszej kancelarii o wysokości koniecznych do poniesienia opłat sądowych oraz niezbędnej do uzyskania dokumentacji. Informujemy także, iż w naszej ocenie, dla skutecznego złożenia pozwu w niniejszej sprawie konieczne będzie współdziałanie wszystkich obligatariuszy serii A (zgłoszenie się do naszej kancelarii, doręczenie odpowiedniej dokumentacji oraz wniesienie opłat).

 

 

 

 

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii A4 wyemitowanych przez Kleba Invest S.A. // Prima Park S.A.

18 kwietnia, 2018

Celem uszczegółowienia ogłaszanych informacji zamieszczamy aktualny stan wpisów w zakresie każdej księgi wieczystej:

GD1R/00021471/8 – brak wpisu hipoteki A4, Sąd nie rozpatrzył wniosku o wpis, seria T nadal nie jest wykreślona

GD1R/00111027/4 – brak wpisu hipoteki A4, Sąd nie rozpatrzył wniosku o wpis, seria T nadal nie jest wykreślona

GD1Y/00111028/1 – wpis hipoteki seria T i A4

GD1Y/00111027/4 – wpis hipoteki seria T i A4

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii A4 wyemitowanych przez Kleba Invest S.A. // Prima Park S.A.

18 kwietnia, 2018

Informujemy, że Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych zarejestrował wzmiankę o złożonym przez Emitenta wniosku o wpis hipoteki na rzecz Obligatariuszy obligacji serii A4 wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.). Wpis hipoteki nie został jednak jeszcze dokonany.

Równolegle informujemy, że Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych zarejestrował wzmiankę o złożonym przez Emitenta wniosku o wykreślenie hipoteki na rzecz Obligatariuszy obligacji serii T wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.). Wykreślenie hipoteki nie zostało jednak jeszcze dokonane.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii X wyemitowanych przez Kleba Invest S.A. // Prima Park S.A.

25 stycznia, 2018

Administrator zabezpieczeń niniejszym informuje, iż dzień 25 stycznia 2018 roku jest dniem wykupu obligacji wyemitowanych przez emitenta Kleba Invest S.A. // Prima Park S.A. w Bojanie – seria X.

W przypadku braku wykupu ww. obligacji Administrator Zabezpieczeń prosi Obligatariuszy o kontakt z Administratorem celem podjęcia czynności zmierzających do wyegzekwowania należności przysługujących obligatariuszom.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii A3 wyemitowanych przez Kleba Invest S.A. // Prima Park S.A.

25 stycznia, 2018

Administrator hipoteki niniejszym infomuje, iż na mocy tzw. specustawy drogowej:

-z podziału działki o nr 130, położonej w gminie Pruszcz Gdański obręb Borkowo, powiat Gdański powstała nieruchomość oznaczona jako działka numer 130/1 o pow. 0,0140 ha,
-zgodnie z art. 12 ust. 4 i 4c ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dniem, z którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna, tj. z dniem 10 sierpnia 2017 roku, powyższe hipoteki wygasły na działce nr 130, a nieruchomość bez jakichkolwiek obciążeń stała się własnością Województwa Pomorskiego,
-w związku z powyższym wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość oznaczoną jako działka nr 130/1,
-w następstwie powyższego Wojewoda Pomorski pismem z dnia 11 stycznia 2018 roku poinformował nas, że rzeczoznawca Pani Anetta Rutkiewicz sporządziła operat szacunkowy,
-z wyciągu operatu szacunkowego wynika, że wartość nieruchomości tj. działki 130/1 wynosi 7 071,00 zł.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii A4 wyemitowanych przez Kleba Invest S.A. // Prima Park S.A.

12 stycznia, 2018

Informujemy, że Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wydział Ksiąg Wieczystych zarejestrował wzmiankę o złożonym przez Emitenta wniosku o wpis hipoteki na rzecz Obligatariuszy obligacji serii A4 wyemitowanych przez Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.). Wpis hipoteki nie został jednak jeszcze dokonany.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez Kleba Invest S.A. // Prima Park S.A.

14 grudnia, 2017

Działając jako administrator hipotek zabezpieczających obligacje wyemitowane przez spółkę Prima Park S.A. (dawniej Kleba Invest S.A.) z siedzibą w Bojanie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS 0000480757, niniejszym zawiadamiamy osoby uprawnione z ww. obligacji o publikacji informacji dotyczących kondycji finansowej Emitenta.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/PRIMA-PARK-S-A-Informacja-o-niezaplaceniu-odsetek-od-obligacji-serii-A1-Y-U-CU2016-7559250.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/PRIMA-PARK-S-A-Zajecie-komornicze-aktywow-Emitenta-7558922.html

Równocześnie informujemy obligatariuszy o możliwości skontaktowania się z nami jako administratorem hipotek celem ustalenia sytuacji każdego z obligatariuszy oraz pomocy przy ewentualnym podjęciu czynności zmierzających do uzyskania zaspokojenia roszczeń.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii B wyemitowanych przez Macro Games S.A.

14 listopada, 2017

Informujemy Państwa o realnej możliwości oddalenia przez Sąd w najbliższych tygodniach wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach będących zabezpieczeniem objętych przez Państwa obligacji wyemitowanych przez spółkę Macro Games.  Zgodnie z warunkami emisji obligacji zabezpieczeniem obligacji powinien być zastaw rejestrowy na akcjach spółki Big Blue Marble Incorporation, zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w Montana. Niestety z powodów proceduralnych, w związku z żądaniem przez Sad rejestrowy dodatkowych dokumentów, których Spółka nie jest w stanie w odpowiednio krótkim czasie uzyskać, ustanowienie zastawu rejestrowego na powyższych akcjach prawdopodobnie okaże się niemożliwe. W związku z powyższym, aby nie utracili Państwo zabezpieczenia swoich obligacji nasza kancelaria jako administrator zastawu podjęła działania mające na celu zawarcie w Państwa imieniu umowy zastawu zwykłego (jest to odmienne od zastawu rejestrowego zabezpieczenie rzeczowe) na akcjach w/w spółki. Jednocześnie informujemy, ze administratorowi został już wydany dokument poświadczający własność akcji spółki Big Blue Marble Incorporation – przedmiotu zastawu.

Reasumując obligacje będą więc zabezpieczone, ale inną niż przewidywana formą zabezpieczenia rzeczowego niż wynika to z warunków emisji obligacji.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z kancelarią. Na każdym etapie postępowania postaramy się wyjaśnić Państwu wszelkie powstałe wątpliwości, a takze poinstruować nt. Państwa praw związanych z obligacjami.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii T wyemitowanych przez Kleba Invest S.A.

29 sierpnia, 2017

Informujemy, że w dniu 26 sierpnia 2017 r. spółka Kleba Invest S.A. winna dokonać wykupu obligacji serii T. Do dnia dzisiejszego spółce udało się jednak wypłacić należne odsetki z obligacji serii T wraz z 60% łącznej kwoty nominalnej wyemitowanych obligacji. Z informacji przez nas uzyskanych Emitent podejmuje obecnie niezbędne działania, aby jak najszybciej pozyskać finansowanie w celu uregulowania pozostałych zobowiązań wobec posiadaczy obligacji serii T, w terminie nie później niż do 01.09.2017 r.

W związku z niedokonaniem przez ww. spółkę wykupu obligacji w całości w dniu 26 sierpnia 2017 r. informujemy, iż obligacje podlegają, na żądanie obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi.

Prosimy o zgłaszanie się do nas Obligatariuszy chcących podjąć działania zmierzające do egzekucji roszczeń, jeżeli do dnia 5 września wykup pozostałej kwoty nominalnej obligacji nie zostanie dokonany.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii T wyemitowanych przez Kleba Invest S.A.

19 kwietnia, 2017

Informujemy, że z dniem 10 marca 2017 r. dokonany został przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych wpis hipoteki łącznej na rzecz Obligatariuszy obligacji serii T wyemitowanych przez Kleba Invest S.A. na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi o nr GD1Y/00111028/1 oraz GD1Y/00111027/4.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii T wyemitowanych przez Kleba Invest S.A.

27 marca, 2017

Informujemy, że w dniu 10 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych zarejestrował wzmiankę o złożonym przez Emitenta wniosku o wpis hipoteki łącznej na rzecz Obligatariuszy obligacji serii T wyemitowanych przez Kleba Invest S.A.

Informacja dla Obligatariuszy obligacji serii T wyemitowanych przez Kleba Invest S.A.

24 stycznia, 2017

Informujemy, iż w dniu 28 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych oddalił wniosek o wpis w księgach wieczystych GD1Y/00111027/4 oraz GD1Y/00111028/1 hipoteki umownej łącznej mającej stanowić zabezpieczenie Państwa obligacji. Z informacji uzyskanych od Spółki wynika, że nowy wniosek zostanie złożony w dniu 25 stycznia 2017 r. Kolejne informacje będą zamieszczane na bieżąco.