Kancelaria Adwokacka Noriet » Podział majątku – Adwokat w Warszawie

Podział majątku – Adwokat w Warszawie

Małżonkowie starający się o rozwód muszą ustalić pomiędzy sobą sporo różnych kwestii. Do najważniejszych z nich zalicza się podział majątku wspólnego. Sprawa ta zazwyczaj budzi wiele emocji w skonfliktowanych stronach, które często nie potrafią obiektywnie ocenić realnej wartości swojego dotychczasowego wkładu w domowy budżet. W takiej sytuacji niezbędna okazuje się pomoc profesjonalnego adwokata. Nasza działająca w Warszawie kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu poradnictwa oraz przygotowywania pism procesowych i przedprocesowych. Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, analizując towarzyszące jej okoliczności. To pozwala nam na zaproponowanie optymalnych rozwiązań w danej sytuacji.

Wspólny majątek może ulec sądowemu podziałowi tylko na podstawie prawidłowo sporządzonego wniosku. Adwokat z naszej kancelarii podejmie się jego opracowania zgodnie z obowiązującymi zasadami, posługując się przy tym biegłą znajomością zagadnień z zakresu prawa. Oferujemy klientom możliwość reprezentowania ich interesów w trakcie rozprawy. Warto pamiętać o tym, że sąd w postępowaniu rozstrzyga nie tylko o zniwelowaniu nierówności udziałów małżonków we wspólnym majątku, ale także o ewentualnym zwrocie wydatków przekazanych z rodzinnego budżetu na konto osobiste w trakcie trwania związku. Starając się o sprawiedliwy podział pieniędzy i innych dóbr materialnych wchodzących w skład wspólnoty małżeńskiej, dobrze jest poprosić o fachowe wsparcie adwokata, który podejmie się negocjacji ze stroną przeciwną. Wiele sporów w tej materii można rozwiązać polubownie. Jeśli tylko nadarza się taka okazja, warto z niej skorzystać. Umowne rozdzielenie majątku pomiędzy rozwodzących się małżonków trwa krócej i jest mniej kosztowne niż postępowanie sądowe, w którego trakcie orzeka się, jak powinien zostać przeprowadzony podział pieniędzy i innych dóbr materialnych w danej sprawie.

Podział majątku – adwokat Warszawa

Nasza kancelaria prawnicza działająca na terenie Warszawy oferuje profesjonalną pomoc w rozwiązaniu sporów majątkowych nie tylko w przypadku rozwodu, ale także trudnej sytuacji rodzinnej, spowodowanej orzeczeniem separacji albo ogłoszeniem upadłości jednego z małżonków. Oddelegowany przez nas do zajęcia się daną sprawą adwokat doradza klientom, kiedy najlepiej dokonać podziału dóbr składających się na majątek wspólny osób pozostających w związku małżeńskim. Pomoże on też w walce o odszkodowanie za sprzeniewierzenie lub roztrwonienie środków finansowych przez drugą stronę. Zaangażowanie profesjonalnego prawnika w sprawę umożliwi także dokonanie prawidłowego rozliczenia nakładów wniesionych przez oboje małżonków do wspólnego budżetu.

Jeśli klient nie jest zadowolony z przeprowadzonego przez sąd podziału majątku, w takiej sytuacji przysługuje mu prawo do złożenia apelacji. Załatwienia wszelkich kwestii z tym związanych (w tym złożenia pisemnej prośby o uzasadnienie postanowienia) podejmie się adwokat z naszej kancelarii. Jego uczestnictwo w procesie zagwarantuje dochowanie wszelkich wymaganych przez obowiązujące prawo procedur.

Kiedy możliwy jest podział majątku wspólnego?

Zgodnie z obowiązującym prawem podział majątku wspólnego przy zaangażowaniu adwokata reprezentującego klienta w tej sprawie jest możliwy tylko, gdy doszło do ustania wspólności majątkowej małżeńskiej. Taka sytuacja ma miejsce przede wszystkim w przypadku wydania przez sąd wyroku orzekającego rozwód albo separację. Podobnie dzieje się, kiedy mąż lub żona ogłoszą upadłość, zostaną ubezwłasnowolnieni ze względu na poważną chorobę psychiczną albo zawrą między sobą specjalną umowę, zwaną intercyzą, która stanowi podstawę do ustanowienia rozdzielności majątkowej jeszcze przed ślubem albo już w trakcie trwania związku. Rozdysponowanie poszczególnych elementów wchodzących w skład przynależących do stron dóbr ruchomych i nieruchomych może odbyć się podczas rozprawy rozwodowej albo w osobnym procesie. Niezależnie od okoliczności małżonkowie mogą zasięgnąć porady prawnika. Oddelegowany do zajmowania się danym przypadkiem adwokat podejmuje się prowadzenia sprawy o podział majątku wspólnego, reprezentując interesy klienta przed sądem.

Sprawy o podział majątku

W praktyce orzeczniczej na ogół przyjmuje się, że po ustanowieniu rozdzielności majątkowej małżonkowie mają równe prawa do posiadanych przez siebie dóbr materialnych. Niekiedy zdarza się, że jedna ze stron lub obie domagają się ustalenia nierównych udziałów w zgromadzonym razem dobytku. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy mąż lub żona porzucili rodzinę albo notorycznie zaniedbywali swoje obowiązki względem niej. O niejednakowy podział elementów wchodzących w skład majątku wspólnego można starać się przy wsparciu adwokata, gdy współmałżonkowie przyczynili się nierównomiernie do powstania i pomnożenia dorobku. Co istotne, sąd w tego typu sprawach bierze pod uwagę nie tylko wysokość zarobków męża i żony, ale także ich indywidualne starania o szeroko pojęte dobro rodziny. To oznacza, że gdy jeden z małżonków zarabiał na utrzymanie domowników, a drugi poświęcił się wychowywaniu dzieci i pracy w gospodarstwie domowym, nie stanowi wystarczającej przesłanki do nierównego podziału majątku wspólnego.

Skład majątku wspólnego małżonków

W większości przypadków w skład posiadanych przez małżeństwa dóbr materialnych wchodzą przede wszystkim:

 • wynagrodzenia za pracę i dochody z innych działalności każdej ze stron;
 • środki pochodzące z rachunków otwartych albo pracowniczych funduszów emerytalnych współmałżonków;
 • zyski z majątku wspólnego oraz z osobistego mienia męża i żony;
 • przedmioty oraz wierzytelności nabyte, zanim zostało ogłoszone ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • prawa najmu mieszkania, a także inne nabyte wskutek zasiedzenia jeszcze w trakcie trwania małżeństwa.

Co istotne, skład majątku wspólnego przeznaczonego do podziału ustala się na dzień ustania wspólności małżeńskiej. Łączną wartość zgromadzonych dóbr szacuje się na podstawie ich stanu oraz cen obowiązujących w czasie rozdzielania dorobku.

Skład majątku osobistego małżonków

Poza mieniem wspólnym małżonkowie na ogół dysponują również rozmaitymi dobrami materialnymi wchodzącymi w skład ich majątku osobistego. Co do zasady, nie są one brane pod uwagę przy podziale dobytku po rozwodzie. Adwokaci z kancelarii uświadamiają klientom, że rodzimy dorobek każdej ze stron stanowią pieniądze oraz wartościowe przedmioty nabyte przez daną osobę jeszcze przed zawarciem ślubu. Dotyczy to również niektórych majętności oraz praw uzyskanych w trakcie trwania małżeństwa. Można do nich zaliczyć m.in.:

 • mienie otrzymane na podstawie dziedziczenia, zapisu testamentowego albo darowizny (chyba że darczyńca postanowił inaczej);
 • odzież, biżuterię, książki i inne rzeczy służące do zaspokajania potrzeb wyłącznie jednej ze stron;
 • nagrody za osobiste osiągnięcia;
 • prawa autorskie i pokrewne, a także inne niezbywalne uprawnienia (np. dożywocia albo użytkowania);
 • środki pieniężne uzyskane z tytułu odszkodowania za wywołanie rozstroju zdrowia lub uszkodzenie ciała albo zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (z wyłączeniem rent przysługujących danej osobie z uwagi na całkowitą lub częściową utratę zdolności do pracy).

Adwokat zajmujący się takimi kwestiami jak podział majątku po rozwodzie, wskazuje też na inne składniki mienia osobistego małżonków. Wśród nich można wymienić przede wszystkim prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej, podlegającej odrębnym przepisom. Są to np. wkłady materialne do spółki cywilnej wniesione przez osobę, będącą wspólnikiem w takim podmiocie.

Adwokat rozwodowy – honorarium

Wysokość honorarium prawników reprezentujących klientów planujących podzielić majątek wspólny, zależy od różnych czynników. W naszej kancelarii przy ustalaniu kwot wynagrodzenia dla adwokatów bierzemy pod uwagę przede wszystkim czas trwania postępowania, stopień skomplikowania danej sprawy, a także charakter współpracy. Osobom zainteresowanym powierzeniem zadania reprezentacji interesów przed sądem przedstawiamy szczegółowy kosztorys usług jeszcze przed podpisaniem umowy.

Jedną z kwestii wzbudzających wiele wątpliwości w przypadku małżeństw jest podział majątku po rozwodzie. Do składu wspólnego i osobistego mienia zaliczają się najczęściej nieruchomości, wynagrodzenia, środki pochodzące z różnych źródeł, a także rozmaite przedmioty nabyte w czasie trwania formalnego związku. Przyznanie prawa własności do poszczególnych z nich bywa trudne – możliwe jest jednak uzyskanie szerszych informacji na ten temat w ramach konsultacji adwokackiej. Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi zagadnieniami z tego zakresu.

Podział majątku wspólnego a prawo do użytkowania nieruchomości

Do kłopotliwych sytuacji w ramach podziału majątku wspólnego dochodzi często wtedy, gdy sądownie jednemu z małżonków zostaje przyznane pełne prawo do nieruchomości zamieszkiwanej przez oboje partnerów. Jeśli druga strona ma problem ze znalezieniem nowego miejsca pobytu, może złożyć pozew o dopuszczenie do dalszego korzystania z poprzedniego domu czy mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodziny. Dotyczy to zarówno lokali, które zostały nabyte w czasie trwania małżeństwa, jak i przed jego zawarciem. Nierzadko znajdują się w nich składniki tworzące majątek osobisty partnera – po rozwodzie mienie powinno trafić do prawowitego właściciela niezależnie od tego, czy będzie on daną nieruchomość zamieszkiwał.

Ile trwają sprawy o podział majątku wspólnego?

Podobnie jak w przypadku innych sporów, wspomniane postępowania ustalające prawa do konkretnych przedmiotów, nieruchomości czy środków finansowych nierzadko toczą się nawet przez kilka lat. Uzależnione jest to m.in. od ilości majątku wspólnego i osobistego zgromadzonego w czasie trwania małżeństwa. Niekiedy bywa to bardzo trudne, dlatego lepszym rozwiązaniem może okazać się wypracowanie kompromisu w drodze negocjacji. Podział przeważnie przeprowadzany jest również krócej wtedy, gdy realizuje się go przez kancelarię notarialną zamiast sądu. Osoby zainteresowane wsparciem prawnym w tym zakresie zachęcamy do kontaktu. Możemy wskazać odpowiednie rozwiązania w danym przypadku przyczyniające się do sprawiedliwego rozdzielenia mienia pomiędzy partnerów po ich rozwodzie.

Wniosek o podział majątku wspólnego po rozwodzie

Aby dokonać podziału majątku wspólnego po rozwodzie, potrzebne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Może on być zawarty już w pozwie składanym do sądu okręgowego. Jest bowiem taka możliwość. Zgodnie z art. 58 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym formalne zakończenie małżeństwa podzielić majątek wspólny. Odbywa się to wówczas na jednej rozprawie, pod warunkiem, że przeprowadzenie rozdziału mienia nie spowoduje nadmiernej zwłoki w tym postępowaniu.

Drugą opcją jest rozpatrzenie stosownego pisma w ramach nowego procesu. Ten ostatni zostanie wszczęty po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej przed sądem rejonowym, a we wniosku należy dokładnie określić:

 • co wchodzi w jej skład,
 • wartość poszczególnych składników ją tworzących,
 • jak ma nastąpić podział majątku – czyli który z małżonków ma otrzymać daną rzecz.

Do pisma należy także dołączyć odpis z księgi wieczystej – jeśli wspólność majątkowa obejmuje nieruchomość. Z kolei, gdy składają się na nią rzeczy ruchome, celowe jest przedstawienie innych dowodów prawa własności. Przydadzą się wówczas np. dowód rejestracyjny, paragony fiskalne, faktury, rachunki, umowy dotyczących zakupu itd.

Z racji tego, że nie ma uniwersalnego wzoru wniosku, zarówno w ustaleniu z klientem wszystkich niezbędnych informacji, które należy w nim zamieścić, jak i w jego przygotowaniu może pomóc adwokat. Wówczas prawnik ma możliwość dopasowania strategii działania do indywidualnych potrzeb mocodawcy.

Co nie ma wpływu na podział majątku wspólnego?

Gdy zapadła decyzja o tym, że majątek wspólny będzie dzielony po rozwodzie, należy wziąć pod uwagę, że wpływu na to nie będzie miała m.in.:

 • orzeczona „wina” małżonka/małżonków,
 • kwestia miejsca zamieszkania dziecka.

Wspólność majątkowa może być rozdzielona na wspomnianej już rozprawie sądowej lub polubownie (zawarcie stosownej umowy). Rozdział polega na tym, że poszczególne jej składniki przypadają na rzecz jednego z małżonków z obowiązkiem spłaty bądź dopłaty na rzecz drugiego.

W związku z tym, że roszczenie o podział majątku wspólnego nie ulega przedawnieniu, może się odbyć nawet kilka lat po rozwodzie.

Jak podzielić majątek wspólny?

Jest to zawsze trudna decyzja, a adwokat, który specjalizuje się w sprawach związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków, może w tej kwestii doradzić oraz podjąć odpowiednie kroki prawne. Niezależnie od tego, czy strony zdecydują się na uregulowanie tego w sposób polubowny lub sądowy, muszą zastanowić się, jak chcą rozdzielić mienie. Sądowych i pozasądowych sposobów wyjścia ze współwłasności jest kilka. Można m.in.:

 • przyporządkować małżonkom określone rzeczy, co oznacza, że każde z nich staje się ich jedynym właścicielem, np. mąż – domu, żona – mieszkania, a gotówka dzielona jest po połowie,
 • postanowić, że jedna ze stron otrzymuje na wyłączność konkretny składnik dobytku, ale musi spłacić drugą stronę,
 • sprzedać wszystko i podzielić się uzyskanymi pieniędzmi.

Jak pokazuje praktyka, najczęstszymi sposobami rozdysponowania mienia są pierwszy i drugi. Rolą adwokata jest wówczas konstruowanie umów obejmujących wykaz wszelkich składników znajdujących się w majątku wspólnym, sposoby spłat itp.

Jakie są koszty podziału majątku?

W związku z tym, że podział majątku wspólnego małżonków może być dokonany w drodze umowy lub w sądzie, koszty z tym związane będą różne oraz uzależnione od tego, czy strony są zgodne co do sposobu, w jakim ma to się odbyć. W pierwszym przypadku pod uwagę bierze się wysokość taksy notarialnej od wartości dzielonego mienia oraz wynagrodzenia notariusza. Przy drugiej opcji znaczenie ma wielkość honorarium, jakie ma otrzymać adwokat. Sądowy podział majątku wspólnego ponadto będzie wiązał się z uregulowaniem:

 • opłaty stałej,
 • wynagrodzenia biegłego – konieczność powołania go może pojawić się w sytuacji, gdy choćby jedna strona sporu będzie kwestionowała wartość nieruchomości wchodzącej w skład mienia lub ruchomości np. samochodu,
 • ewentualnych kosztów związanych z wniesieniem apelacji (w razie niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy).

Jeśli chodzi o podział kosztów sądowych i innych, uczestnicy powinni ponieść je po połowie. Po zakończeniu procesu z kolei małżonek, który nie był wnioskodawcą, oddaje połowę opłaty temu, który złożył wniosek i musiał ją uiścić w całej wysokości. Z kolei adwokata opłaca indywidualnie każda ze stron.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Sprawdź również

Noriet radzi: Jak wypełnić wniosek o rozwód?

Planujesz rozstanie z współmałżonkiem? Sprawdź, jak napisać pozew rozwodowy. Dowiedz się, jakie dokumenty należy wypełnić i bądź dobrze przygotowany do rozprawy sądowej. Poznaj sposoby na przyspieszenie przebiegu procesu oraz najczęstsze powody, dla których następuje rozkład pożycia małżeńskiego i orzeczenie o winie. Wzór pozwu rozwodowego Decyzja o zakończeniu związku nigdy nie jest prosta. [...]
21 kwietnia, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

Jeśli zdecydowałeś się na formalne zakończenie związku małżeńskiego, musisz liczyć się z tym, że jedną z kwestii do uregulowania jest Wasze wspólne mienie. Na czym polega podział majątku po rozwodzie, co wchodzi w jego skład? Czym różni się dokonanie tego w formie aktu notarialnego od orzeczenia sądowego? Jak w tym zakresie może pomóc adwokat? Przeczytaj nasz artykuł! Czym jest majątek wspólny małżonków? Jeśli [...]
20 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Co roku w Polsce formalnie rozstaje się ok. 50-65 tys. par. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Jak wygląda procedura od momentu podjęcia decyzji przez małżonka/małżonków i złożenia pozwu rozwodowego? Czym różni się rozprawa z orzeczeniem o winie od przebiegu sytuacji, w której mąż i żona chcą się rozstać za porozumieniem stron? Z jakimi skutkami majątkowymi musisz się liczyć? Dowiedz się więcej [...]
1 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód bez orzekania o winie — ile trwa, wszystko, co musisz wiedzieć

Czy w Polsce możliwy jest rozwód bez winy? Tak! Jednak takie postępowanie wymaga zgody obojga małżonków. Brak orzekania o winie może wpłynąć na alimenty oraz sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, a podział majątku jest możliwy na wniosek co najmniej jednej ze stron. W artykule prezentujemy też, jakie koszty są związane z postępowaniem rozwodowym i jak ograniczyć je przez wypracowanie porozumienia. [...]
8 lutego, 2023
czytaj więcej

Rozwód bez orzekania o winie

Takie rozwiązanie prawne jest możliwe w przypadku, gdy małżonkowie są zgodni w kwestii formalnego rozstania się i zależy im na jak najszybszym uzyskaniu decyzji sądu. Rozwód bez orzekania o winie to jedna ze spraw, jakimi zajmuje się kancelaria adwokacka. Na czym wówczas polega rola adwokata podejmującego się jej prowadzenia? Czuwa on nad tym, aby obie strony ustaliły między sobą najważniejsze kwestie [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Podział majątku po rozwodzie

Rozstanie małżonków to bardzo trudny czas dla obu stron. W tym okresie trzeba ustalić wiele kwestii związanych z definitywnym rozejściem się pary. Jedną z najważniejszych czynności stanowi podział majątku po rozwodzie. Sprawiedliwe rozdzielenie dotychczasowej wspólnoty małżeńskiej często w praktyce okazuje się bardzo trudne do zrealizowania. Zwaśnione strony zwykle nie są w stanie samodzielnie uporać [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – Warszawa

Sprawowanie opieki nad dziećmi wiąże się dla rodziców z posiadaniem pewnych praw oraz obowiązków. Władza rodzicielska swym zasięgiem czasowym obejmuje termin od narodzin potomka do momentu uzyskania przez niego pełnoletności. W tym okresie matki i ojcowie są zobligowani do troski o kompleksowy rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i emocjonalny swoich podopiecznych. Dorośli nie tylko sprawują opiekę [...]
3 lipca, 2020
czytaj więcej