Spadek adwokat – Warszawa

Krewnym zmarłego oraz innym osobom wyznaczonym w testamencie przysługuje prawo do dziedziczenia majątku. Sprawy spadkowe to bardzo istotna kwestia, której pomimo trudnej sytuacji związanej z żałobą po członku rodziny, należy poświęcić dużo uwagi. Nasza działająca w Warszawie kancelaria oferuje kompleksową pomoc spadkobiercom w rozwiązywaniu różnych problemów związanych z nabywaniem praw majątkowych po nieżyjących krewnych.

Dokładamy wszelkich starań, aby uprawnione osoby na mocy wyroku sądowego otrzymały spadek w odpowiedniej wysokości. Oddelegowany do zajmowania się daną sprawą adwokat udzieli klientowi praktycznych wskazówek na temat sposobów postępowania w sytuacji odziedziczenia pieniędzy i innych dóbr materialnych. W zakresie świadczonych przez kancelarię usług mieści się też przygotowywanie pism procesowych oraz oświadczeń o nabyciu lub odrzuceniu spadku. Adwokat podejmie się również reprezentowania interesów klientów w postępowaniach sądowych.

Naszą ofertę kierujemy nie tylko do osób przebywających na terenie Polski, ale także do mieszkających i pracujących za granicą. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, badając wszystkie jej okoliczności oraz proponując najkorzystniejsze rozwiązania w danej sytuacji. Mamy świadomość, że zagadnienia z zakresu prawa spadkowego odnoszą się do wrażliwych sfer z prywatnego życia klientów korzystających z naszych usług. Dlatego też zawsze uważnie wysłuchujemy, co mają nam oni do powiedzenia. Po wspólnym omówieniu sytuacji klienta udzielamy mu praktycznych wskazówek, jak rozwiązać problem z uzyskaniem spadku lub jego odrzuceniem.

Prawo spadkowe

Zazwyczaj prawo do dziedziczenia majątku po zmarłych przysługuje ich najbliższym krewnym. Każdy spadkodawca może jednak dowolnie rozporządzić swoim mieniem, uwzględniając w testamencie także (lub wyłącznie) inne osoby spoza kręgu rodziny. W tych okolicznościach interesy spadkowe zstępnych oraz wstępnych zostają zabezpieczone za pomocą tzw. zachowku. Jeśli jednak czują się oni pokrzywdzeni takim rozwiązaniem tej kwestii, mogą oni zwrócić się z prośbą o poradę do profesjonalnego adwokata. Nasi prawnicy specjalizują się w prowadzeniu różnych spraw z zakresu prawa spadkowego.

Poza przygotowywaniem pism procesowych i przedprocesowych zajmujemy się także opracowywaniem opinii prawnych oraz udzielaniem fachowych porad prawniczych. Reprezentujemy interesy klientów w sprawach o uzyskanie należnego zachowku, a także o stwierdzenie nabycia spadku na mocy testamentu lub przepisów zawartych w ustawie.

Na kompleksowe wsparcie adwokata zatrudnionego w naszej kancelarii w Warszawie mogą liczyć osoby, które czują się pokrzywdzone niesprawiedliwym ich zdaniem podziałem majątku po krewnych. W takiej sytuacji prawo spadkowe pozwala im na wszczęcie postępowania sądowego celem wyjaśnienia sprawy oraz otrzymania należnej części pieniędzy i innych dóbr w przypadku wygranej. Zanim dojdzie do rozprawy, adwokat podejmuje się mediacji z przeciwnikiem procesowym. Jeśli zaangażowane w konflikt o spadek strony dojdą do porozumienia w kwestii podziału majątku, odstępuje się od dochodzenia ich praw na drodze sądowej.

Co to jest prawo spadkowe?

W oparciu o obowiązujące prawo spadkowe po śmierci danej osoby członkom jej rodziny przysługuje możliwość dziedziczenia posiadanych przez nią dóbr materialnych. Uprawnienia takie spadkobierca zwykle zyskuje na podstawie wydanego orzeczenia sądowego. Taką samą moc wiążącą ma też spisany u notariusza protokół.

Na spadek składają się zazwyczaj aktywa w postaci nieruchomości, samochodu, biżuterii albo oszczędności. Jeśli jednak majątek był obciążony długami, spadkobierca w przypadku jego przyjęcia zobligowany jest do spłacenia wszystkich zobowiązań finansowych zmarłego (zależnie od formy przyjęcia spadku). Nasza kancelaria adwokacka działająca w Warszawie udziela klientowi wsparcia w zweryfikowaniu sytuacji materialnej spadkodawcy i pomaga w podjęciu ostatecznych decyzji odnośnie do ewentualnego zaakceptowania bądź odrzucenia spadku. W zakresie naszych usług mieści się też towarzyszenie osobom uprawnionym do dziedziczenia majątku na każdym etapie postępowania przedsądowego i sądowego, a także egzekucyjnego.

Sprawy z zakresu prawa spadkowego

Oddelegowany do zajmowania się danym przypadkiem adwokat wykazuje się dogłębną znajomością różnych zagadnień z zakresu prawa spadkowego. Prowadzi on sprawy o zachowek, a także o stwierdzenie nabycia schedy w oparciu o testament lub odpowiednie przepisy ustawowe. Reprezentuje interesy klienta w postępowaniach o zmianę postanowień dotyczących nabycia spadku. Adwokat podejmuje też niezbędne czynności na drodze do uchylenia protokołu dziedziczenia. W ramach rozpatrywanych spraw z zakresu prawa spadkowego niejednokrotnie dąży też do uniknięcia negatywnych skutków prawnych wynikających ze złożonego uprzednio oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu dóbr przekazanych przez zmarłego spadkodawcę.

Przyjęcie spadku

Po otrzymaniu przez spadkobiercę powiadomienia o uwzględnieniu go w testamencie przysługuje mu 6 miesięcy na przyjęcie (lub nie) przekazanego mu majątku. Przygotowaniem stosownego oświadczenia w tej sprawie, a także wniosków o stwierdzenie nabycia praw spadkowych może zająć się nasz adwokat. Dokumenty te zostają później przedstawione sądowi lub notariuszowi. Niezłożenie ich w wyznaczonym terminie oznacza automatyczne przyjęcie spadku ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Trzeba mieć świadomość, że spadkobierca nie ma obowiązku przyjęcia odziedziczonego majątku. Zanim zdecyduje się on na ten krok, powinien najpierw sprawdzić z pomocą profesjonalnego adwokata faktyczną sytuację finansową zmarłego. Może się bowiem okazać, że przekazany spadek obciążony jest długami – w tych okolicznościach najlepiej jest odrzucić całość otrzymanej schedy, aby nie odpowiadać później przed wierzycielami za zaciągnięte przez spadkodawcę zobowiązania finansowe lub przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza (co ogranicza odpowiedzialność za długi do stanu czynnego spadku).

Stwierdzenie nabycia spadku – niezbędne dokumenty

Stwierdzenie nabycia majątku w drodze dziedziczenia należy do kompetencji sądów rejonowych, które są instytucjami upoważnionymi do rozpatrywania sprawy. Prawo spadkowe określa, że stosowne dokumenty należy złożyć w organie właściwym dla miejsca stałego pobytu spadkodawcy. Do wniosku należy dołączyć akt zgonu osoby przekazującej spadek, a także testament (jeśli doszło do jego sporządzenia) i akty poświadczające pokrewieństwo spadkobiercy ze zmarłym. Stwierdzenie przejęcia na własność odziedziczonego majątku może być potwierdzone przez protokół sporządzony u notariusza.

Prawo spadkowe – czym jest zachowek i komu przysługuje?

Zatrudniony przez naszą kancelarię w Warszawie adwokat w razie konieczności wspomaga klienta w walce o należny zachowek. Jest to specjalne świadczenie, które ma na celu zabezpieczenie interesów najbliższej rodziny zmarłego, jeśli została ona pominięta w testamencie. Prawem do otrzymania pieniędzy objęci są rodzice, dzieci i wnuki, a także współmałżonek spadkodawcy. Skorzystanie z profesjonalnej pomocy adwokata jest szczególnie polecane wszystkim, którzy nie otrzymali należnego zachowku wynoszącego równowartość połowy normalnego udziału spadkowego. W przypadku, gdy uprawniony jest osobą małoletnią lub trwale niezdolną do pracy (na przykład na skutek niepełnosprawności), wartość należnego świadczenia wzrasta do 2/3 majątku wchodzącego w skład spadku.

Sprawdź również
Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

Toczące się przed sądami postępowania o rozwód, ustalenie opieki nad dziećmi czy przyznanie praw do świadczeń alimentacyjnych zwykle wzbudzają w zaangażowanych w nie stronach wiele skrajnych emocji.(...)