Kancelaria Adwokacka Noriet » Prawo spadkowe – Adwokat Warszawa

Prawo spadkowe – Adwokat Warszawa

Krewnym zmarłego oraz innym osobom wyznaczonym w testamencie przysługuje prawo do dziedziczenia majątku. Sprawy spadkowe to bardzo istotna kwestia, której pomimo trudnej sytuacji związanej z żałobą po członku rodziny, należy poświęcić dużo uwagi. Nasza działająca w Warszawie kancelaria oferuje kompleksową pomoc spadkobiercom w rozwiązywaniu różnych problemów związanych z nabywaniem praw majątkowych po nieżyjących krewnych.

Dokładamy wszelkich starań, aby uprawnione osoby na mocy wyroku sądowego otrzymały spadek w odpowiedniej wysokości. Oddelegowany do zajmowania się daną sprawą adwokat udzieli klientowi praktycznych wskazówek na temat sposobów postępowania w sytuacji odziedziczenia pieniędzy i innych dóbr materialnych. W zakresie świadczonych przez kancelarię usług mieści się też przygotowywanie pism procesowych oraz oświadczeń o nabyciu lub odrzuceniu spadku. Adwokat podejmie się również reprezentowania interesów klientów w postępowaniach sądowych.

Naszą ofertę kierujemy nie tylko do osób przebywających na terenie Polski, ale także do mieszkających i pracujących za granicą. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, badając wszystkie jej okoliczności oraz proponując najkorzystniejsze rozwiązania w danej sytuacji. Mamy świadomość, że zagadnienia z zakresu prawa spadkowego odnoszą się do wrażliwych sfer z prywatnego życia klientów korzystających z naszych usług. Dlatego też zawsze uważnie wysłuchujemy, co mają nam oni do powiedzenia. Po wspólnym omówieniu sytuacji klienta udzielamy mu praktycznych wskazówek, jak rozwiązać problem z uzyskaniem spadku lub jego odrzuceniem.

Prawo spadkowe

Zazwyczaj prawo do dziedziczenia majątku po zmarłych przysługuje ich najbliższym krewnym. Każdy spadkodawca może jednak dowolnie rozporządzić swoim mieniem, uwzględniając w testamencie także (lub wyłącznie) inne osoby spoza kręgu rodziny. W tych okolicznościach interesy spadkowe zstępnych oraz wstępnych zostają zabezpieczone za pomocą tzw. zachowku. Jeśli jednak czują się oni pokrzywdzeni takim rozwiązaniem tej kwestii, mogą oni zwrócić się z prośbą o poradę do profesjonalnego adwokata. Nasi prawnicy specjalizują się w prowadzeniu różnych spraw z zakresu prawa spadkowego.

Poza przygotowywaniem pism procesowych i przedprocesowych zajmujemy się także opracowywaniem opinii prawnych oraz udzielaniem fachowych porad prawniczych. Reprezentujemy interesy klientów w sprawach o uzyskanie należnego zachowku, a także o stwierdzenie nabycia spadku na mocy testamentu lub przepisów zawartych w ustawie.

Na kompleksowe wsparcie adwokata zatrudnionego w naszej kancelarii w Warszawie mogą liczyć osoby, które czują się pokrzywdzone niesprawiedliwym ich zdaniem podziałem majątku po krewnych. W takiej sytuacji prawo spadkowe pozwala im na wszczęcie postępowania sądowego celem wyjaśnienia sprawy oraz otrzymania należnej części pieniędzy i innych dóbr w przypadku wygranej. Zanim dojdzie do rozprawy, adwokat podejmuje się mediacji z przeciwnikiem procesowym. Jeśli zaangażowane w konflikt o spadek strony dojdą do porozumienia w kwestii podziału majątku, odstępuje się od dochodzenia ich praw na drodze sądowej.

Co to jest prawo spadkowe?

W oparciu o obowiązujące prawo spadkowe po śmierci danej osoby członkom jej rodziny przysługuje możliwość dziedziczenia posiadanych przez nią dóbr materialnych. Uprawnienia takie spadkobierca zwykle zyskuje na podstawie wydanego orzeczenia sądowego. Taką samą moc wiążącą ma też spisany u notariusza protokół.

Na spadek składają się zazwyczaj aktywa w postaci nieruchomości, samochodu, biżuterii albo oszczędności. Jeśli jednak majątek był obciążony długami, spadkobierca w przypadku jego przyjęcia zobligowany jest do spłacenia wszystkich zobowiązań finansowych zmarłego (zależnie od formy przyjęcia spadku). Nasza kancelaria adwokacka działająca w Warszawie udziela klientowi wsparcia w zweryfikowaniu sytuacji materialnej spadkodawcy i pomaga w podjęciu ostatecznych decyzji odnośnie do ewentualnego zaakceptowania bądź odrzucenia spadku. W zakresie naszych usług mieści się też towarzyszenie osobom uprawnionym do dziedziczenia majątku na każdym etapie postępowania przedsądowego i sądowego, a także egzekucyjnego.

Sprawy z zakresu prawa spadkowego

Oddelegowany do zajmowania się danym przypadkiem adwokat wykazuje się dogłębną znajomością różnych zagadnień z zakresu prawa spadkowego. Prowadzi on sprawy o zachowek, a także o stwierdzenie nabycia schedy w oparciu o testament lub odpowiednie przepisy ustawowe. Reprezentuje interesy klienta w postępowaniach o zmianę postanowień dotyczących nabycia spadku. Adwokat podejmuje też niezbędne czynności na drodze do uchylenia protokołu dziedziczenia. W ramach rozpatrywanych spraw z zakresu prawa spadkowego niejednokrotnie dąży też do uniknięcia negatywnych skutków prawnych wynikających ze złożonego uprzednio oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu dóbr przekazanych przez zmarłego spadkodawcę.

Przyjęcie spadku

Po otrzymaniu przez spadkobiercę powiadomienia o uwzględnieniu go w testamencie przysługuje mu 6 miesięcy na przyjęcie (lub nie) przekazanego mu majątku. Przygotowaniem stosownego oświadczenia w tej sprawie, a także wniosków o stwierdzenie nabycia praw spadkowych może zająć się nasz adwokat. Dokumenty te zostają później przedstawione sądowi lub notariuszowi. Niezłożenie ich w wyznaczonym terminie oznacza automatyczne przyjęcie spadku ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Trzeba mieć świadomość, że spadkobierca nie ma obowiązku przyjęcia odziedziczonego majątku. Zanim zdecyduje się on na ten krok, powinien najpierw sprawdzić z pomocą profesjonalnego adwokata faktyczną sytuację finansową zmarłego. Może się bowiem okazać, że przekazany spadek obciążony jest długami – w tych okolicznościach najlepiej jest odrzucić całość otrzymanej schedy, aby nie odpowiadać później przed wierzycielami za zaciągnięte przez spadkodawcę zobowiązania finansowe lub przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza (co ogranicza odpowiedzialność za długi do stanu czynnego spadku).

Stwierdzenie nabycia spadku – niezbędne dokumenty

Stwierdzenie nabycia majątku w drodze dziedziczenia należy do kompetencji sądów rejonowych, które są instytucjami upoważnionymi do rozpatrywania sprawy. Prawo spadkowe określa, że stosowne dokumenty należy złożyć w organie właściwym dla miejsca stałego pobytu spadkodawcy. Do wniosku należy dołączyć akt zgonu osoby przekazującej spadek, a także testament (jeśli doszło do jego sporządzenia) i akty poświadczające pokrewieństwo spadkobiercy ze zmarłym. Stwierdzenie przejęcia na własność odziedziczonego majątku może być potwierdzone przez protokół sporządzony u notariusza.

Prawo spadkowe – czym jest zachowek i komu przysługuje?

Zatrudniony przez naszą kancelarię w Warszawie adwokat w razie konieczności wspomaga klienta w walce o należny zachowek. Jest to specjalne świadczenie, które ma na celu zabezpieczenie interesów najbliższej rodziny zmarłego, jeśli została ona pominięta w testamencie. Prawem do otrzymania pieniędzy objęci są rodzice, dzieci i wnuki, a także współmałżonek spadkodawcy. Skorzystanie z profesjonalnej pomocy adwokata jest szczególnie polecane wszystkim, którzy nie otrzymali należnego zachowku wynoszącego równowartość połowy normalnego udziału spadkowego. W przypadku, gdy uprawniony jest osobą małoletnią lub trwale niezdolną do pracy (na przykład na skutek niepełnosprawności), wartość należnego świadczenia wzrasta do 2/3 majątku wchodzącego w skład spadku.

Dziedziczenie ustawowe

Zmarły członek rodziny może pozostawić po sobie testament. Jednak w praktyce nie zawsze tak się dzieje. W takim przypadku podział spadku odbywa się według ściśle określonego schematu dziedziczenia ustawowego. W pierwszej kolejności prawo do otrzymania majątku po nieżyjącym krewnym przysługuje jego współmałżonkowi, a także dzieciom własnym i przysposobionym. Jeśli dana osoba była stanu wolnego, nie miała potomstwa, uprawnienie do otrzymania schedy przechodzi na dalszych członków rodziny, w tym rodziców i rodzeństwo. W sytuacji, gdy zmarły nie miał żadnych krewnych – dalszych bądź bliższych – zgodnie z obowiązującymi w zakresie prawa spadkowego przepisami prawnymi przynależące do danej osoby przed śmiercią dobra dziedziczy gmina, będąca ostatnim miejscem jej zamieszkania.

Fakt dziedziczenia ustawowego nie wpływa bezpośrednio na przebieg formalności związanych z sądowym stwierdzeniem nabycia lub odrzucenia odziedziczonych dóbr materialnych (bądź przejęcia majątku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza). Reprezentowaniem interesów klientów w tego typu sprawach może zająć się adwokat.

Jak działają prawnicy?

W Noriet podchodzimy indywidualnie do każdego przedstawionego przypadku. Po przeanalizowaniu wszystkich informacji proponujemy klientom możliwe rozwiązania ich problemów z zakresu prawa spadkowego. Czasem udzielona przez adwokata na tym etapie porada jest wystarczająca, aby dane osoby mogły samodzielnie podjąć odpowiednie kroki na drodze do podziału spadku zgodnie z wolą zmarłego krewnego. W innych przypadkach klienci decydują się na powierzenie zadania reprezentowania ich interesów w sprawach spadkowych. W ramach świadczonych usług najpierw dokonujemy oceny prawnej zaistniałej sytuacji. Następnie zajmujemy się przygotowaniem niezbędnych wniosków i pism procesowych oraz przedprocesowych. Uczestniczymy też w dziale majątku następującym zazwyczaj po formalnym stwierdzeniu nabycia spadku na drodze sądowej.

Kto może dziedziczyć spadek?

W naszej kancelarii adwokackiej świadczymy pomoc osobom uprawnionym do dziedziczenia majątku po zmarłym, w tym także spadkobiercom zainteresowanym odrzuceniem przekazanego majątku. Udzielamy klientom porad prawnych oraz reprezentujemy ich interesy w toczących się postępowaniach sądowych.

Zgodnie z obowiązującym prawem do przejęcia dóbr materialnych po spadkodawcy na podstawie stwierdzenia nabycia spadku oraz przeprowadzenia jego odpowiedniego działu może dojść na drodze ustawowej lub testamentowej. W pierwszym przypadku pieniądze oraz inne kosztowności zostają przyznane najbliższym krewnym nieżyjącego. W pierwszej kolejności są to współmałżonek oraz dzieci i wnuki, a w dalszej rodzice i rodzeństwo wspomnianej osoby. Jeśli jednak pozostawiła ona po sobie ostatnią wolę – czy to w formie pisemnej, czy też ustnej – postanowienia tego dokumentu mają pierwszeństwo nad ustaleniami ustawowymi. Testator ma prawo do przyznania poszczególnych składników swego dobytku dowolnym osobom, także niespokrewnionym ze sobą, jak również różnego rodzaju organizacjom. Stwierdzenie nabycia lub odrzucenie spadku powinno nastąpić w terminie do 6 miesięcy od momentu odebrania informacji przez spadkobiercę o przyznanym dziedzictwie. Dział majątku można przeprowadzić na drodze polubownej albo sądowej. W naszej kancelarii adwokackiej udzielamy porad prawnych klientom zainteresowanym wspomnianymi rozwiązaniami

Zrzeczenie się dziedziczenia czy odrzucenie spadku?

Co do zasady, osoba uprawniona do przejęcia dobytku po zmarłym nie musi skorzystać z upoważnienia do nabycia spadku. Ma ona prawo do zrzeczenia się dziedziczenia jeszcze za życia spadkodawcy. Po jego śmierci natomiast może podjąć odpowiednie kroki na drodze do odrzucenia przyznanego mienia. W obu wymienionych przypadkach dochodzi do odsunięcia spadkobiercy od możliwości otrzymania schedy po nieżyjącym krewnym. Oświadczenie o zrzeczeniu się należnego dziedzictwa w określonych sytuacjach da się cofnąć. Stwierdzenie o odrzuceniu majątku ma natomiast charakter ostateczny. Adwokat z naszej kancelarii pomaga w załatwieniu wszystkich spraw z tym związanych. Udziela porad prawnych oraz reprezentuje interesy klientów także w sprawach o dział spadku.

Testament – różne rodzaje

Prowadzona przez nas kancelaria adwokacka udziela wsparcia osobom uprawnionym do dziedziczenia po zmarłym. Pomagamy w załatwieniu formalności związanych ze stwierdzeniem nabycia spadku, jego działem lub odrzuceniem – do ostatniej sytuacji zwykle dochodzi, gdy występują długi spadkowe. Obsługujemy także klientów zainteresowanych sporządzeniem testamentu. W razie potrzeby pomagamy w wyborze odpowiedniej formy tego dokumentu. Trzeba mieć świadomość, że ostatnia wola testatora może zostać sporządzona w różnych postaciach. Wyodrębnia się testamenty pisemne oraz ustne. Pierwsze to z reguły własnoręcznie podpisane pisma albo akty notarialne. Drugie natomiast są reprezentowane przez tzw. allografy, złożone przed stosownym urzędem.

Należy mieć świadomość, że każdy testament niezależnie od przyjętej ostatecznie formy jest tak samo wiążący. Jeśli spadkodawca przed śmiercią sporządził kilka wersji tego dokumentu, bierze się pod uwagę ten opracowany najpóźniej.

Czym są długi spadkowe?

Spadkobiercy, którym przekazano majątek nieobciążony żadnymi zobowiązaniami finansowymi, w większości przypadków decydują się na przyjęcie dziedzictwa. Zazwyczaj odbywa się to na drodze formalnej poprzez sądowe lub notarialne stwierdzenie nabycia spadku. Później ewentualnie przeprowadza się jego dział w sytuacji, gdy beneficjentów danych dóbr materialnych jest więcej i nie mogą oni dojść do wzajemnego porozumienia w tej kwestii. Nie zawsze jednak otrzymanie schedy jest korzystne dla obdarowanego. Jeśli mienie jest zadłużone, wiele osób decyduje się ostatecznie na odrzucenie spadku.

Osoby zainteresowane tym, czym są długi spadkowe, powinny wiedzieć, że określa się tak obowiązki majątkowe, których podmiotem był spadkodawca lub też wynikały one ze stosunków prawnych z udziałem zmarłego. Dotyczy to w szczególności różnego rodzaju niespłaconych kredytów i pożyczek oraz zaległości płatniczych powstałych jeszcze za życia testatora. Termin długów spadkowych odnosi się również do zobowiązań związanych z dziedziczeniem. Są to np. koszty pogrzebu.

Dział spadku

Po uzyskaniu stwierdzenia nabycia mienia w wyniku dziedziczenia zazwyczaj przeprowadza się także dział spadku. Może do tego dojść na drodze umowy lub postępowania sądowego. Umowny podział przejętych dóbr ruchomych i nieruchomych oraz pieniędzy możliwy jest tylko wówczas, gdy między spadkobiercami panuje pełna zgoda co do sposobu rozdzielenia majątku. Jeśli jest inaczej, wspomniane kwestie rozstrzyga sąd. Prawnicy z kancelarii adwokackiej reprezentują interesy klientów na każdym etapie procesu.

Kluczową kwestią w kontekście przyjęcia bądź odrzucenia spadku jest właściwe oszacowanie ewentualnych korzyści lub strat, jakie mogą z tego wynikać. Stwierdzenie nabycia mienia po zmarłej osobie nierzadko wiąże się bowiem np. z przejęciem długów. Z tego względu bardzo ważne może okazać się zasięgnięcie profesjonalnej pomocy. Prowadzimy sprawy spadkowe, ale przyjmujemy też zainteresowanych klientów na konsultacje dotyczące tego działu prawa. Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Czy przed przyjęciem bądź odrzuceniem spadku trzeba kontaktować się z adwokatem?

Podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest w niektórych sytuacjach dość trudne. Wątpliwości budzą też niekiedy ewentualny podział dóbr, ważność testamentu i szereg innych kwestii, które można przybliżyć adwokatowi. To nieobowiązkowe działanie, jednak wiele osób dziedziczących mienie decyduje się na takie konsultacje. Stwierdzenie nabycia spadku wydane przez sąd nierzadko bywa w ocenie zainteresowanych stron dokonane w sposób niewłaściwy. W takich przypadkach można zaskarżyć postanowienie apelacją, co wiąże się m.in. z koniecznością wypełnienia właściwych wniosków. Prowadzimy sprawy spadkowe tego typu. To dział prawa, którym zajmujemy się od wielu lat w naszej kancelarii.

Testament w formie aktu notarialnego – jakie ma znaczenie w kontekście uzyskania spadku?

Osoby chcące, by ich ostatnia wola była przygotowana w postaci aktu notarialnego, mogą z takiego rozwiązania skorzystać, chroniąc tym samym swoje interesy. Stwierdzenie nabycia spadku lub jego odrzucenie dotyczy takich sytuacji. Kluczową kwestią bywa ewentualne podważenie decyzji zmarłej osoby w tym zakresie. Jeśli testament został sporządzony we wspomnianej formie, jest to praktycznie niemożliwe. Prowadzimy sprawy spadkowe przy takich okolicznościach. Wyjaśniamy też, czym jest testamentowy dział spadku i jakie znaczenie w tym kontekście ma przygotowanie aktu notarialnego. Zapraszamy do uzyskania szczegółowych informacji na ten temat poprzez kontakt z naszą kancelarią.

Czym jest akt poświadczenia dziedziczenia?

Osobą, która wydaje akt poświadczenia dziedziczenia, jest notariusz. W tym dokumencie wskazuje się krąg spadkobierców danego spadkodawcy. Znajduje się w nim również informacja o przysługujących im udziałach wraz ze wskazaniem osób, na których rzecz zmarła osoba uczyniła zapisy windykacyjne. Dodatkowo odnotowuje się, czy zostało złożone oświadczenie o przyjęciu spadku wprost, czy też z dobrodziejstwem inwentarza. Ponadto protokół swoim zakresem obejmuje jednakowo dziedziczenie na podstawie ustawy oraz testamentu – jedynie pisemnego sporządzonego w formie aktu notarialnego lub przed właściwym organem państwowym.

Aby więc notariusz mógł wydać akt poświadczenia dziedziczenia, niezbędna jest zgoda wszystkich zainteresowanych. Gdyby nawet jeden z kręgu spadkobierców wyraził sprzeciw, wówczas w celu rozstrzygnięcia sprawy należy udać się do sądu. Inne działanie jest już wbrew prawu spadkowemu, za co urzędnik państwowy zostałby pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Po wydaniu powyższego dokumentu poświadczenia notariusz jest zobligowany do wpisania go do Rejestru Spadkowego.

Czy stwierdzenie nabycia spadku jest obowiązkowe i co daje?

Przeprowadzenie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku leży w interesie samego dziedziczącego lub kręgu spadkobierców. Żaden przepis nie narzuca bowiem wprost takiego obowiązku – ta kwestia jest tylko regulowana różnymi zapisami. Zatem, jeśli dana osoba chce uzyskać formalne potwierdzenie uprawnień do spadku, powinna podjąć odpowiednie kroki. Może jej w tym pomóc adwokat specjalizujący się w zakresie prawa spadkowego.

Każdy z kręgu spadkobierców udowodni względem osoby trzeciej, że majątek zmarłego należy do niego, tylko stwierdzeniem nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia, który wydaje notariusz. Zgodnie z prawem spadkowym bez jednego z tych dokumentów, pomimo tego iż jest prawnym właścicielem majątku spadkodawcy, nie może skutecznie domagać się od osób trzecich określonego działania. A takim może być np. wezwanie dłużnika zmarłego do spłaty należności.

Kto ma pierwszeństwo do spadku po zmarłym?

Zasada dziedziczenia ustawowego zakłada, że do sukcesji w pierwszej kolejności powołane są dzieci oraz małżonek zmarłego. Choć ich udział jest równy, małżonek nie może otrzymać mniej niż 25% całości spadku.

Czy spadek po zmarłym członku rodziny podlega opodatkowaniu?

Najbliższa rodzina zmarłego jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Aby jednak móc skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć w urzędzie skarbowym formularz SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się spadku.

Jak długo może trwać sprawa spadkowa?

Wiele zależy od tego, czy znane są wszystkie osoby powołane do dziedziczenia i czy istnieje pomiędzy nimi spór. Jeśli spadkobiercy są zgodni co do sposobu podziału majątku, postępowanie może zakończyć się już po 1–2 rozprawach. W innym przypadku może trwać nawet kilka lat.

Czy raz sporządzony testament można zmienić?

Spadkodawca może zmienić treść swojej ostatniej woli dowolną liczbę razy. Bardzo ważne jest natomiast, by dokumenty były opatrzone datą – za obowiązujący uznaje się ostatni testament sporządzony przed śmiercią.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Sprawdź również

Noriet radzi: Jak wypełnić wniosek o rozwód?

Planujesz rozstanie z współmałżonkiem? Sprawdź, jak napisać pozew rozwodowy. Dowiedz się, jakie dokumenty należy wypełnić i bądź dobrze przygotowany do rozprawy sądowej. Poznaj sposoby na przyspieszenie przebiegu procesu oraz najczęstsze powody, dla których następuje rozkład pożycia małżeńskiego i orzeczenie o winie. Wzór pozwu rozwodowego Decyzja o zakończeniu związku nigdy nie jest prosta. [...]
21 kwietnia, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

Jeśli zdecydowałeś się na formalne zakończenie związku małżeńskiego, musisz liczyć się z tym, że jedną z kwestii do uregulowania jest Wasze wspólne mienie. Na czym polega podział majątku po rozwodzie, co wchodzi w jego skład? Czym różni się dokonanie tego w formie aktu notarialnego od orzeczenia sądowego? Jak w tym zakresie może pomóc adwokat? Przeczytaj nasz artykuł! Czym jest majątek wspólny małżonków? Jeśli [...]
20 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Co roku w Polsce formalnie rozstaje się ok. 50-65 tys. par. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Jak wygląda procedura od momentu podjęcia decyzji przez małżonka/małżonków i złożenia pozwu rozwodowego? Czym różni się rozprawa z orzeczeniem o winie od przebiegu sytuacji, w której mąż i żona chcą się rozstać za porozumieniem stron? Z jakimi skutkami majątkowymi musisz się liczyć? Dowiedz się więcej [...]
1 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód bez orzekania o winie — ile trwa, wszystko, co musisz wiedzieć

Czy w Polsce możliwy jest rozwód bez winy? Tak! Jednak takie postępowanie wymaga zgody obojga małżonków. Brak orzekania o winie może wpłynąć na alimenty oraz sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, a podział majątku jest możliwy na wniosek co najmniej jednej ze stron. W artykule prezentujemy też, jakie koszty są związane z postępowaniem rozwodowym i jak ograniczyć je przez wypracowanie porozumienia. [...]
8 lutego, 2023
czytaj więcej

Rozwód bez orzekania o winie

Takie rozwiązanie prawne jest możliwe w przypadku, gdy małżonkowie są zgodni w kwestii formalnego rozstania się i zależy im na jak najszybszym uzyskaniu decyzji sądu. Rozwód bez orzekania o winie to jedna ze spraw, jakimi zajmuje się kancelaria adwokacka. Na czym wówczas polega rola adwokata podejmującego się jej prowadzenia? Czuwa on nad tym, aby obie strony ustaliły między sobą najważniejsze kwestie [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Podział majątku po rozwodzie

Rozstanie małżonków to bardzo trudny czas dla obu stron. W tym okresie trzeba ustalić wiele kwestii związanych z definitywnym rozejściem się pary. Jedną z najważniejszych czynności stanowi podział majątku po rozwodzie. Sprawiedliwe rozdzielenie dotychczasowej wspólnoty małżeńskiej często w praktyce okazuje się bardzo trudne do zrealizowania. Zwaśnione strony zwykle nie są w stanie samodzielnie uporać [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – Warszawa

Sprawowanie opieki nad dziećmi wiąże się dla rodziców z posiadaniem pewnych praw oraz obowiązków. Władza rodzicielska swym zasięgiem czasowym obejmuje termin od narodzin potomka do momentu uzyskania przez niego pełnoletności. W tym okresie matki i ojcowie są zobligowani do troski o kompleksowy rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i emocjonalny swoich podopiecznych. Dorośli nie tylko sprawują opiekę [...]
3 lipca, 2020
czytaj więcej