Małżeńskie ustroje majątkowe

Obowiązujący w Polsce Kodeks rodzinny i opiekuńczy wyodrębnia dwa rodzaje małżeńskich ustrojów majątkowych. Pierwszym z nich jest wspólność ustawowa, która obowiązuje wówczas, gdy pomiędzy małżonkami nie została zawarta żadna umowa dotycząca kwestii finansowych. W zależności od sytuacji taki stan rzeczy może trwać albo do śmierci jednej ze stron, albo do orzeczenia przez sąd rozwodu bądź separacji. Podobnie dzieje się również w przypadku ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami. W ramach wspólności ustawowej wyróżnia się wspólny majątek obojga osób tworzących związek małżeński, a także odrębne mienie każdego z nich. Do tej pierwszej kategorii zalicza się wszystkie wartościowe przedmioty, które współmałżonkowie nabyli od zawarcia ślubu do momentu ustania małżeńskiej wspólnoty ustawowej. Mogą to być np. dochody z pracy zarobkowej, środki zgromadzone na otwartych rachunkach i pracowniczych funduszach emerytalnych, a także urządzenia przeznaczone do użytku domowego. Wszystkie pozostałe wartości materialne, którymi dysponują mężowie i żony, wchodzą w skład ich osobistego majątku. Wśród nich wymienia się np. dobra ruchome i nieruchome nabyte przed zawarciem związku małżeńskiego, środki pieniężne uzyskane z tytułu odszkodowania za urazy powstałe w wypadku lub zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę. Dotyczy to również przedmiotów przekazanych jednemu ze współmałżonków w ramach nagrody za osiągnięcia oraz niezbywalnych praw przysługujących jednej osobie.

Małżeńskie ustroje majątkowe są również reprezentowane przez wspólność umowną. Do jej zaistnienia niezbędne jest podpisanie stosownej umowy określającej prawa obojga stron do posiadanego majątku. Porozumienie o rozdzielności mienia w małżeństwie oznacza, że współmałżonkom przysługują uprawnienia do samodzielnego rozporządzania nabytą przez siebie własnością zarówno przed ślubem, jak i po nim. W takim przypadku w związku małżeńskim funkcjonują dwie masy majątkowe, na które składa się mienie osobiste męża i żony.

Małżeńskie ustroje majątkowe – kancelaria adwokacka

Osoby planujące rozwód w kwestiach podziału majątku mogą skonsultować się z prawnikiem, przed którym małżeńskie ustroje majątkowe nie mają tajemnic. Doradzamy klientom w sprawach dotyczących dzielenia składników mienia, podejmujemy się też reprezentowania ich interesów w negocjacjach z adwokatami drugiej strony w celu osiągnięcia porozumienia. Oferujemy szeroko zakrojone wsparcie osobom, które starają się o ustanowienie rozdzielności małżeńskiej ze względu np. na alkoholizm współmałżonka lub jego chorobę psychiczną.

Sprawdź również
Sprawy sądowe

Sprawy sądowe

Co do zasady, sprawa sądowa może toczyć się bez udziału odpowiednio wykwalifikowanego adwokata albo radcy prawnego. Każdy obywatel ma zagwarantowany konstytucyjnie dostęp do sądu.(...)