Kancelaria Adwokacka Noriet » Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie

Rozstanie małżonków to bardzo trudny czas dla obu stron. W tym okresie trzeba ustalić wiele kwestii związanych z definitywnym rozejściem się pary. Jedną z najważniejszych czynności stanowi podział majątku po rozwodzie. Sprawiedliwe rozdzielenie dotychczasowej wspólnoty małżeńskiej często w praktyce okazuje się bardzo trudne do zrealizowania. Zwaśnione strony zwykle nie są w stanie samodzielnie uporać się z tym zadaniem. Dlatego w takiej sytuacji można zasięgnąć porady doświadczonego adwokata, który weźmie na siebie odpowiedzialność za sprawne przeprowadzenie wszystkich procedur z tym związanych. Doradzi też w kwestii wyboru najlepszego w danych okolicznościach sposobu podziału majątku po rozwodzie.

Polubowne załatwienie sprawy

Zazwyczaj, zanim małżonkowie zdecydują się na wstąpienie na drogę sądową, prawnicy z naszej kancelarii proponują im polubowne rozwiązanie sprawy. Osoby te mogą zawrzeć między sobą obustronną umowę lub też dokonać rozdzielenia posiadanych dóbr materialnych u notariusza. Z reguły na którąś z wyżej wymienionych opcji decydują się pary, pomiędzy którymi nie występują żadne kwestie sporne odnośnie do podziału majątku po rozwodzie. Współmałżonkowie ustalają wcześniej zasady dokonania działu, a później zostają one opracowane w formie pisemnej i zyskują notarialne potwierdzenie. Warto pamiętać o tym, że podpisana przez strony umowa może dotyczyć jedynie ruchomych części dóbr materialnych. Podział nieruchomości pod rygorem nieważności potrzebuje formy aktu notarialnego.

Czynności pozasądowe przy dzieleniu majątku po rozwodzie w większości przypadków przebiegają w pokojowej atmosferze. Mimo to dobrze jest w ich przeprowadzenie zaangażować adwokata z kancelarii, który będzie czuwał nad merytorycznością przeprowadzanych rozmów. Podejmie się on także – na życzenie klientów – przygotowania treści umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Umowy stron przy podziale majątku

Dla byłych małżonków często najlepszym rozwiązaniem okazuje się podział majątku w oparciu o zawartą umowę. Obie strony muszą wtedy wydać zgodne oświadczenie woli. Przygotowaniem treści dokumentu powinien zająć się profesjonalny adwokat, wykazujący się znajomością odpowiednich przepisów z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego. W zależności od okoliczności umowa może swym zasięgiem obejmować jedynie część majątku. Wymaga się też, aby zostały w niej uwzględnione takie kwestie jak rozliczenie wydatków opłacanych ze wspólnych pieniędzy na osobiste potrzeby każdej ze stron, a także reguły spłaty z tych funduszy długów zaciągniętych przez współmałżonka przed rozwodem.

Postępowanie sądowe

Rozstającymi się małżonkami często rządzą skrajne emocje, które uniemożliwiają im obiektywną ocenę sytuacji. To w praktyce nie pozwala im na dojście do porozumienia w kwestii tego, jak podzielić majątek po rozwodzie. W tych okolicznościach jedynym rozwiązaniem jest wstąpienie na drogę sądową. Można to uczynić przy wsparciu profesjonalnego adwokata z naszej kancelarii. Prawnik zobowiązuje się do sprawnego przeprowadzenia wszelkich czynności proceduralnych z tym związanych. Przygotowuje teksty wniosków i odwołań od wydanych wyroków oraz składa je w sądzie. Podejmuje się także reprezentowania interesów klienta w toczącym się postępowaniu procesowym.

Warto pamiętać o tym, że wspólny majątek małżonków może zostać podzielony przez sąd zarówno w trakcie postępowania o rozwód, jak i na osobnych rozprawach. W tym pierwszym przypadku niezbędne okazuje się złożenie stosownego wniosku przez przynajmniej jedną ze stron. Natomiast jeśli podział posiadanych przez parę dóbr materialnych następuje na drodze oddzielnie toczącego się procesu, wymaga się, aby odpowiednie dokumenty zostały skierowane do sądu przez oboje małżonków. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy osoby starające się o rozwód ustaliły już wcześniej między sobą, jak podzielą majątek po rozstaniu, jak i przypadków niemożności dojścia do porozumienia przez obie strony w tej kwestii.

Zatrudniani przez naszą kancelarię adwokaci zajmują się udzielaniem kompleksowej pomocy prawnej przy prowadzeniu spraw rozwodowych. Analizujemy szczegóły przedstawionych nam przypadków oraz szukamy najlepszych w danej sytuacji rozwiązań. Dogłębna znajomość obowiązujących przepisów prawa w wielu przypadkach umożliwia nam skuteczne zabezpieczenie interesów klienta przy podziale różnych elementów po rozwodzie, z których składa się wspólny majątek pary.

Dzielenie majątku w sądzie

Sąd może rozdzielić posiadane przez małżonków mienie w różny sposób. W zależności od okoliczności każda ze stron otrzymuje połowę pieniędzy, nieruchomości i ruchomości albo zapada wyrok o przyznaniu jednej z tych osób większej części wymienionych dóbr. W sądowym orzeczeniu zwykle znajduje się wykaz przydzielonych powodowi i pozwanemu składników majątku. Może tam też być umieszczony nakaz spłaty jednego z małżonków przez drugiego lub też sprzedaży wartościowych przedmiotów oraz podziału uzyskanych w ten sposób pieniędzy pomiędzy strony proporcjonalnie do ich indywidualnego wkładu we wspólne mienie.

Czym jest podział majątku po rozwodzie?

Jest to procedura określająca sposób rozdziału majątku wspólnego małżonków po rozwiązaniu małżeństwa. W ramach podziału strony ustalają prawa oraz obowiązki wobec nieruchomości, oszczędności oraz pozostałych wspólnych aktywów.

Czy podział majątku towarzyszy każdej sprawie o rozwód?

Dzielenie wspólnego majątku należącego do byłych małżonków nie jest ich bezwzględnym obowiązkiem, jednak znacznie ułatwia korzystanie z aktywów zgromadzonych w trakcie małżeństwa oraz pozwala na swobodne podejmowanie decyzji dotyczących np. sprzedaży mienia.

Jak przebiega podział majątku?

Istnieją dwie drogi podziału majątku: umowa pomiędzy małżonkami oraz postępowanie sądowe. W drugim przypadku to sąd decyduje o tym, jaki kształt będzie miał ostateczny rozdział aktywów.

Czy podziałowi po rozwodzie podlega całość mienia małżonków?

Nie wszystkie aktywa podlegają dzieleniu z chwilą orzeczenia rozwodu. Z procedury tej wyłączone są m.in. części majątku nabyte przez strony przed zawarciem związku małżeńskiego czy dobra wyłączone spod podziału na podstawie umowy małżeńskiej.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Sprawdź również

Noriet radzi: Jak wypełnić wniosek o rozwód?

Planujesz rozstanie z współmałżonkiem? Sprawdź, jak napisać pozew rozwodowy. Dowiedz się, jakie dokumenty należy wypełnić i bądź dobrze przygotowany do rozprawy sądowej. Poznaj sposoby na przyspieszenie przebiegu procesu oraz najczęstsze powody, dla których następuje rozkład pożycia małżeńskiego i orzeczenie o winie. Wzór pozwu rozwodowego Decyzja o zakończeniu związku nigdy nie jest prosta. [...]
21 kwietnia, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

Jeśli zdecydowałeś się na formalne zakończenie związku małżeńskiego, musisz liczyć się z tym, że jedną z kwestii do uregulowania jest Wasze wspólne mienie. Na czym polega podział majątku po rozwodzie, co wchodzi w jego skład? Czym różni się dokonanie tego w formie aktu notarialnego od orzeczenia sądowego? Jak w tym zakresie może pomóc adwokat? Przeczytaj nasz artykuł! Czym jest majątek wspólny małżonków? Jeśli [...]
20 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Co roku w Polsce formalnie rozstaje się ok. 50-65 tys. par. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Jak wygląda procedura od momentu podjęcia decyzji przez małżonka/małżonków i złożenia pozwu rozwodowego? Czym różni się rozprawa z orzeczeniem o winie od przebiegu sytuacji, w której mąż i żona chcą się rozstać za porozumieniem stron? Z jakimi skutkami majątkowymi musisz się liczyć? Dowiedz się więcej [...]
1 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód bez orzekania o winie — ile trwa, wszystko, co musisz wiedzieć

Czy w Polsce możliwy jest rozwód bez winy? Tak! Jednak takie postępowanie wymaga zgody obojga małżonków. Brak orzekania o winie może wpłynąć na alimenty oraz sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, a podział majątku jest możliwy na wniosek co najmniej jednej ze stron. W artykule prezentujemy też, jakie koszty są związane z postępowaniem rozwodowym i jak ograniczyć je przez wypracowanie porozumienia. [...]
8 lutego, 2023
czytaj więcej

Rozwód bez orzekania o winie

Takie rozwiązanie prawne jest możliwe w przypadku, gdy małżonkowie są zgodni w kwestii formalnego rozstania się i zależy im na jak najszybszym uzyskaniu decyzji sądu. Rozwód bez orzekania o winie to jedna ze spraw, jakimi zajmuje się kancelaria adwokacka. Na czym wówczas polega rola adwokata podejmującego się jej prowadzenia? Czuwa on nad tym, aby obie strony ustaliły między sobą najważniejsze kwestie [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Podział majątku po rozwodzie

Rozstanie małżonków to bardzo trudny czas dla obu stron. W tym okresie trzeba ustalić wiele kwestii związanych z definitywnym rozejściem się pary. Jedną z najważniejszych czynności stanowi podział majątku po rozwodzie. Sprawiedliwe rozdzielenie dotychczasowej wspólnoty małżeńskiej często w praktyce okazuje się bardzo trudne do zrealizowania. Zwaśnione strony zwykle nie są w stanie samodzielnie uporać [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – Warszawa

Sprawowanie opieki nad dziećmi wiąże się dla rodziców z posiadaniem pewnych praw oraz obowiązków. Władza rodzicielska swym zasięgiem czasowym obejmuje termin od narodzin potomka do momentu uzyskania przez niego pełnoletności. W tym okresie matki i ojcowie są zobligowani do troski o kompleksowy rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i emocjonalny swoich podopiecznych. Dorośli nie tylko sprawują opiekę [...]
3 lipca, 2020
czytaj więcej