Kancelaria Adwokacka Noriet » Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie

Takie rozwiązanie prawne jest możliwe w przypadku, gdy małżonkowie są zgodni w kwestii formalnego rozstania się i zależy im na jak najszybszym uzyskaniu decyzji sądu. Rozwód bez orzekania o winie to jedna ze spraw, jakimi zajmuje się kancelaria adwokacka. Na czym wówczas polega rola adwokata podejmującego się jej prowadzenia? Czuwa on nad tym, aby obie strony ustaliły między sobą najważniejsze kwestie dotyczące podziału majątku wspólnego, opieki nad małoletnimi dziećmi, alimentów. Gdy te zagadnienia zostały omówione, istnieje możliwość uzyskania wyroku nawet na pierwszej rozprawie.

Kiedy sąd może odstąpić od orzekania o winie za rozpad związku?

Zgodnie z prawem rodzinnym i opiekuńczym sąd powinien wskazać w trakcie postępowania rozwodowego osobę ponoszącą winę za trwały i nieodwracalny rozkład pożycia małżeńskiego. Może jednak odstąpić od tego, gdy każdy z małżonków złoży żądanie, aby nie obarczać odpowiedzialnością którejkolwiek ze stron za rozpad związku małżeńskiego. Na czas trwania procesu rozwodowego przy rozstaniu za porozumieniem stron, wpływ będzie miało wcześniejsze ustalenie podstawowych kwestii dotyczących majątku, dzieci czy świadczeń alimentacyjnych. Sąd może też skierować obie strony do postępowania pojednawczego, jeśli uzna, że w ich przypadku zachodzi jeszcze szansa na ocalenie związku. Gdy jednak po jego zakończeniu małżonkowie nadal będą chcieli się rozstać, wówczas może nastąpić rozwód bez orzekania o winie.

Pozew i inne dokumenty potrzebne do wszczęcia sprawy rozwodowej

Aby polubownie zakończyć małżeństwo, potrzebne jest złożenie odpowiedniego dokumentu. Pozew rozwodowy zazwyczaj pomaga skonstruować adwokat. Takie wsparcie oferujemy również w naszej kancelarii adwokackiej. Poza danymi osobowymi powoda i pozwanego powinni oni wskazać żądanie rozwodu bez orzekania o winie. Ponadto do pozwu dołącza się jeszcze:

  • skrócony odpis aktu małżeństwa,
  • pisemne uzasadnienia podjętej decyzji o rozstaniu – najczęściej podaje się niezgodność charakterów i wygaśnięcie więzi,
  • materiał dowodowy,
  • zaświadczenie o uiszczeniu opłaty sądowej w wysokości 600 zł.

Wniosek składa się następnie w wydziale cywilnym sądu okręgowego, który jest właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków starających się o rozwód bez orzekania o winie. Pod warunkiem że przynajmniej jedno z nich przebywa w dalszym ciągu pod tym adresem. Jeśli nie, sprawę będzie rozstrzygać instytucja sądowa działająca tam, gdzie jest aktualnie zameldowana strona pozwana.

Podział władzy rodzicielskiej i alimentów

Podejmując decyzję co do formalnego rozstania się małżonków, sąd pod uwagę bierze przede wszystkim dobro małoletnich dzieci. Dlatego zazwyczaj przed wydaniem wyroku, zasięgana jest w tej kwestii opinia psychologa bądź grupy biegłych sądowych. Opieka nad nieletnim potomstwem najczęściej przyznawana jest rodzicowi, który w przekonaniu podmiotu wydającego orzeczenie, lepiej wywiąże się ze zobowiązań. Ponadto dzieci po rozwodzie mogą również przebywać na zmianę u każdego z opiekunów prawnych w określonych odstępach czasowych. Przy opiece naprzemiennej z reguły rezygnuje się z ustalenia, która strona będzie obarczona obowiązkiem alimentacyjnym, z racji tego, że rodzice w równym stopniu muszą przyczyniać się do zaspokajania potrzeb materialnych małoletnich. Jednak procedury pozwalają na to, aby ubiegać się o to świadczenie, niezależnie od tego, że rozwód rodziców nastąpił za porozumieniem stron.

O przyznanie alimentów (maks. na 5 lat) może też starać się któryś z rozwiedzionych małżonków, jeśli udowodni, że znajduje się w złej sytuacji finansowej. Ich wysokość uzależniona jest m.in. od:

  • realnych możliwości zarobkowych i majątkowych współmałżonka, który ma je płacić,
  • zakresu usprawiedliwionych potrzeb bytowych drugiej strony.

Ten obowiązek wypłacania świadczenia przestaje mieć rację bytu, gdy np.: nastąpi trwała poprawa sytuacji materialnej osoby, na której rzecz uiszczano alimenty lub gdy wstąpi ona w kolejny związek małżeński.

Podział majątku a rozwód bez orzekania

Definitywne rozstanie się małżonków w świetle prawa, niesie za sobą jeszcze konsekwencje związane z rozwiązaniem kwestii wspólnych dóbr materialnych. Podział majątku w przypadku rozwodu bez orzekania winy może odbyć się na kilka sposobów:

  • każda ze stron otrzymuje konkretne ruchomości i nieruchomości,
  • jeden ze współmałżonków dostaje wartościowe rzeczy z jednoczesnym obowiązkiem dokonania spłaty na rzecz byłego męża albo żony,
  • sąd postanowi o przeprowadzeniu licytacyjnej sprzedaży określonych składników majątkowych i rozdzieleniu uzyskanej w ten sposób kwoty pomiędzy byłych małżonków.

Najczęściej wydawane są wyroki o równym rozdysponowaniu poszczególnych elementów majątku wspólnego pomiędzy byłych współmałżonków.

Jakie są konsekwencje rozwodu bez orzekania o winie?

Oprócz tego, że procedura zakończenia małżeństw może trwać krócej, trzeba również pamiętać, że jeśli chodzi o alimenty, to przysługują one czasowo jedynie osobom, które po odejściu małżonka znalazły się w niedostatku. Rozwód bez orzekania o winie może również zaoszczędzić traumy dzieciom, które będąc świadkami konfliktu między rodzicami, tracą poczucie bezpieczeństwa. Zawarcie porozumienia rodzicielskiego pozwoli uregulować kwestie związane z wychowaniem, opieką, kontaktami, jak i świadczeniem obowiązku alimentacyjnego.

Czym jest rozwód bez orzekania o winie?

To procedura, w której żona i mąż zgodnie decydują się na rozwiązanie związku małżeńskiego bez obarczania winą żadnej ze stron. Dzięki temu nie muszą udowadniać odpowiedzialności współmałżonka przed sądem, co skraca czas postępowania.

Jakie korzyści daje rozwód bez orzekania o winie?

Podstawową korzyścią jest możliwość uzyskania orzeczenia już na pierwszej rozprawie. To ważne, jeśli zależy nam na jak najszybszym zamknięciu sprawy, pozwalającym uniknąć kosztów, przedłużających się napięć oraz stresu.

O co może zapytać sąd na rozprawie?

W sytuacji, gdy strony zgodnie odstępują od wskazywania winnego, sąd ogranicza się do podstawowych pytań dotyczących okoliczności, które towarzyszyły rozkładowi pożycia. Na te pytania warto udzielić precyzyjnej i rzeczowej odpowiedzi.

Czy mogę ubiegać się o alimenty?

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie można żądać alimentów wyłącznie, gdy druga strona znajduje się w niedostatku, a więc w szczególnie trudnej sytuacji materialnej uniemożliwiającej zaspokajanie potrzeb życiowych za pomocą własnych środków.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Sprawdź również

Noriet radzi: Jak wypełnić wniosek o rozwód?

Planujesz rozstanie z współmałżonkiem? Sprawdź, jak napisać pozew rozwodowy. Dowiedz się, jakie dokumenty należy wypełnić i bądź dobrze przygotowany do rozprawy sądowej. Poznaj sposoby na przyspieszenie przebiegu procesu oraz najczęstsze powody, dla których następuje rozkład pożycia małżeńskiego i orzeczenie o winie. Wzór pozwu rozwodowego Decyzja o zakończeniu związku nigdy nie jest prosta. [...]
21 kwietnia, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

Jeśli zdecydowałeś się na formalne zakończenie związku małżeńskiego, musisz liczyć się z tym, że jedną z kwestii do uregulowania jest Wasze wspólne mienie. Na czym polega podział majątku po rozwodzie, co wchodzi w jego skład? Czym różni się dokonanie tego w formie aktu notarialnego od orzeczenia sądowego? Jak w tym zakresie może pomóc adwokat? Przeczytaj nasz artykuł! Czym jest majątek wspólny małżonków? Jeśli [...]
20 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Co roku w Polsce formalnie rozstaje się ok. 50-65 tys. par. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Jak wygląda procedura od momentu podjęcia decyzji przez małżonka/małżonków i złożenia pozwu rozwodowego? Czym różni się rozprawa z orzeczeniem o winie od przebiegu sytuacji, w której mąż i żona chcą się rozstać za porozumieniem stron? Z jakimi skutkami majątkowymi musisz się liczyć? Dowiedz się więcej [...]
1 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód bez orzekania o winie — ile trwa, wszystko, co musisz wiedzieć

Czy w Polsce możliwy jest rozwód bez winy? Tak! Jednak takie postępowanie wymaga zgody obojga małżonków. Brak orzekania o winie może wpłynąć na alimenty oraz sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, a podział majątku jest możliwy na wniosek co najmniej jednej ze stron. W artykule prezentujemy też, jakie koszty są związane z postępowaniem rozwodowym i jak ograniczyć je przez wypracowanie porozumienia. [...]
8 lutego, 2023
czytaj więcej

Rozwód bez orzekania o winie

Takie rozwiązanie prawne jest możliwe w przypadku, gdy małżonkowie są zgodni w kwestii formalnego rozstania się i zależy im na jak najszybszym uzyskaniu decyzji sądu. Rozwód bez orzekania o winie to jedna ze spraw, jakimi zajmuje się kancelaria adwokacka. Na czym wówczas polega rola adwokata podejmującego się jej prowadzenia? Czuwa on nad tym, aby obie strony ustaliły między sobą najważniejsze kwestie [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Podział majątku po rozwodzie

Rozstanie małżonków to bardzo trudny czas dla obu stron. W tym okresie trzeba ustalić wiele kwestii związanych z definitywnym rozejściem się pary. Jedną z najważniejszych czynności stanowi podział majątku po rozwodzie. Sprawiedliwe rozdzielenie dotychczasowej wspólnoty małżeńskiej często w praktyce okazuje się bardzo trudne do zrealizowania. Zwaśnione strony zwykle nie są w stanie samodzielnie uporać [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – Warszawa

Sprawowanie opieki nad dziećmi wiąże się dla rodziców z posiadaniem pewnych praw oraz obowiązków. Władza rodzicielska swym zasięgiem czasowym obejmuje termin od narodzin potomka do momentu uzyskania przez niego pełnoletności. W tym okresie matki i ojcowie są zobligowani do troski o kompleksowy rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i emocjonalny swoich podopiecznych. Dorośli nie tylko sprawują opiekę [...]
3 lipca, 2020
czytaj więcej