Rozwód bez orzekania o winie

Rozstającym się małżonkom zazwyczaj zależy na jak najszybszym uzyskaniu rozwodu. W tej sytuacji warto zakończyć związek bez orzekania o winie. Obie strony z udziałem profesjonalnych adwokatów powinny ustalić między sobą najważniejsze kwestie związane z podziałem majątku, a także ustaleniem opieki nad małoletnimi dziećmi przy jednoczesnym zabezpieczeniu kontaktów drugiego rodzica z nimi. Wcześniejsze dojście do porozumienia w tych sprawach zwykle oznacza szybki rozwód. Wyrok orzekający może zapaść już na pierwszej rozprawie.

Orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie

Kodeks rodzinny i opiekuńczy zobowiązuje sąd do wskazania w trakcie postępowania rozwodowego osoby ponoszącej winę za trwały i nieodwracalny rozkład pożycia małżeńskiego. Jeśli jednak każdy z małżonków złoży stosowne żądanie w tej kwestii, organ sądowy może odstąpić od orzekania o odpowiedzialności którejkolwiek ze stron za rozpad związku. W tej sytuacji dochodzi do zaistnienia takich skutków prawnych, jakby żadne ze współmałżonków nie przyczyniło się do zakończenia małżeństwa. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli powód lub pozwany sprzeciwi się zrezygnowaniu przez sąd z orzekania o winie, w trakcie toczącej się rozprawy będzie zachodziła konieczność ustalenia osoby odpowiedzialnej za rozwód. Może to być mąż, żona albo oboje, w zależności od tego, jakie faktyczne przesłanki przyświecają staraniu się o rozwiązanie małżeństwa.

Na czas trwania procesu rozwodowego przy rozstaniu za porozumieniem stron w największym stopniu wpływa wcześniejsze ustalenie podstawowych kwestii. Zwykle sprawa kończy się wydaniem orzeczenia na pierwszej lub drugiej rozprawie. Niekiedy małżonkowie mogą zostać skierowani do postępowania pojednawczego, jeśli sąd uzna, że w ich przypadku zachodzi jeszcze szansa na ocalenie związku. Po jego zakończeniu, w przypadku, gdy strony nadal chcą się rozstać, następuje rozwód bez orzekania o winie.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Klienci planujący polubowne zakończenie małżeństwa zwykle potrzebują profesjonalnej pomocy prawniczej przy sporządzaniu pozwu. Fachowym opracowaniem treści tego rodzaju dokumentów zajmują się prawnicy z naszej kancelarii. Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, we wniosku umieszczają oni dane osobowe powoda i pozwanego. Wskazują też na wysuwane przez klienta żądanie rozwodu bez orzekania o winie. Do pozwu dodatkowo zostaje dołączona niezbędna dokumentacja, składająca się ze skróconego odpisu aktu małżeństwa, pisemnego uzasadnienia okoliczności przemawiających za słusznością podjętej decyzji o rozstaniu, zebranego materiału dowodowego, a także zaświadczenia o uiszczeniu opłaty sądowej w wysokości 600 zł. Wniosek należy złożyć w wydziale cywilnym sądu okręgowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków starających się o rozwód bez orzekania o winie, pod warunkiem, że przynajmniej jedno z nich przebywa w dalszym ciągu pod tym adresem. W przeciwnym razie organem upoważnionym do rozstrzygania sprawy jest instytucja sądowa działająca tam, gdzie jest aktualnie zameldowana strona pozwana. Jeśli jednak nie można ustalić, gdzie dana osoba wówczas przebywa, do wydania wyroku orzekającego zakończenie małżeństwa upoważniony jest sąd okręgowy właściwy dla aktualnego miejsca zamieszkania powoda.

Rozwód bez orzekania o winie a dzieci

W trakcie przeprowadzanej sprawy rozwodowej sąd rozstrzyga kwestie odnoszące się do ustalenia władzy rodzicielskiej oraz wskazania strony, na której będzie ciążył obowiązek alimentacyjny. W tym przypadku nie ma znaczenia, kto w większym stopniu przyczynił się do rozpadu małżeństwa. Sąd podejmuje wszelkie decyzje, kierując się przede wszystkim przesłanką dobra małoletnich dzieci.

Zanim zapadnie wyrok, zwykle najpierw dochodzi do zasięgnięcia opinii psychologa bądź grupy biegłych sądowych. Opiekę nad nieletnim potomstwem w większości przypadków powierza się rodzicowi, który w przekonaniu podmiotu wydającego orzeczenie, lepiej wywiąże się ze zobowiązań. Dzieci po rozwodzie swoich opiekunów prawnych mogą również przebywać u każdego z nich na zmianę w odpowiednich odstępach czasowych. Taki system sprawowania władzy rodzicielskiej nazywa się opieką naprzemienną. W tym przypadku zazwyczaj rezygnuje się z ustalenia strony obarczonej obowiązkiem alimentacyjnym. Rodzice w równym stopniu muszą przyczyniać się do zaspokajania potrzeb materialnych swoich dzieci.

Podział majątku w trakcie rozwodu

Definitywny rozpad małżeństwa, czyli rozwód prowadzi do rozdzielności majątkowej obu stron, nie oznacza to jednak automatycznego załatwienia wszystkich formalności z tym związanych. Kwestie dotyczące podziału dóbr materialnych między małżonków mogą zostać ustalone w wydanym wyroku rozwodowym. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy powód lub pozwany złożyli stosowny wniosek w tej sprawie. Jeśli jednak majątek w trakcie toczącego się procesu sądowego nie został rozdzielony, taka konieczność pojawia się później. Wyróżnia się przy tym kilka sposobów podziału posiadanych ruchomości i nieruchomości. Są to:

  • przydzielenie poszczególnych przedmiotów każdej ze stron;
  • przyznanie wartościowych rzeczy jednemu ze współmałżonków z jednoczesnym obarczeniem go obowiązkiem dokonania spłaty na rzecz byłego męża albo żony;
  • orzeczenie o licytacyjnej sprzedaży określonych składników majątkowych i rozdzielenie uzyskanej w ten sposób kwoty pomiędzy byłych małżonków.

Dla przebiegu procesu nie ma żadnego znaczenia, czy rozpad małżeństwa nastąpił z winy którejś ze stron ani w jaki sposób została ustalona władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi pary wraz z kwestiami dotyczącymi realizacji zobowiązań alimentacyjnych. W większości spraw sąd wydaje wyrok o równym rozdysponowaniu poszczególnych elementów majątku wspólnego pomiędzy byłych współmałżonków. Jedyny wyjątek może stanowić sytuacja, gdy obie strony umyślnie, w niejednakowy sposób przyczyniły się do pomnożenia posiadanych dóbr materialnych lub też dana osoba wykazuje tendencje do ich trwonienia.

Rozwód bez orzekania o winie – skutki finansowe

Trzeba mieć świadomość, że rozwód bez orzekania o winie pociąga za sobą pewne konsekwencje natury finansowej. Odnosi się to przede wszystkim do alimentów. Jeśli któryś z rozwiedzionych małżonków udowodni, że znajduje się w złej sytuacji finansowej, sąd może orzec konieczność regularnego płacenia na jego rzecz świadczeń alimentacyjnych przez drugą stronę. Wysokość zasądzonego zobowiązania uzależniona jest od różnych czynników. Największy wpływ na ten stan rzeczy mają realne możliwości zarobkowe i majątkowe byłego współmałżonka pozwanego o alimenty, a także zakres usprawiedliwionych potrzeb bytowych drugiej strony.

Obowiązek wypłacania świadczenia jest ograniczony czasowo, co oznacza, że może on wygasnąć, jeśli zajdą ku temu odpowiednie przesłanki. Do takich okoliczności zalicza się przede wszystkim trwałą poprawę sytuacji materialnej osoby, na której rzecz uiszczano alimenty, a także zawarcie przez nią kolejnego związku małżeńskiego.

To, czy w danym postępowaniu rozwodowym doszło do orzekania o winie, nie ma żadnego znaczenia w kontekście dochodzenia świadczeń pieniężnych pobieranych na małoletnie dzieci. Procedury ubiegania się o alimenty przebiegają tak samo, niezależnie od tego, czy rozwód rodziców nastąpił za porozumieniem stron, czy też ze wskazaniem strony odpowiedzialnej za rozpad związku.

Rozwód bez orzekania o winie – ile trwa?

Nie jest łatwo określić, ile powinna trwać sprawa rozwodowa w sytuacji, gdy dane osoby zdecydowały się na polubowne rozwiązanie małżeństwa. Od momentu złożenia pozwu do orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie zwykle upływa co najmniej kilka miesięcy. Kluczowym zagadnieniem pozostaje tutaj kwestia podziału majątku oraz ustalenia władzy rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnego.

Sprawdź również
Sprawy sądowe

Sprawy sądowe

Co do zasady, sprawa sądowa może toczyć się bez udziału odpowiednio wykwalifikowanego adwokata albo radcy prawnego. Każdy obywatel ma zagwarantowany konstytucyjnie dostęp do sądu.(...)