Kancelaria Adwokacka Noriet » Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie

Rozstającym się małżonkom zazwyczaj zależy na jak najszybszym uzyskaniu rozwodu. W tej sytuacji warto zakończyć związek bez orzekania o winie. Obie strony z udziałem profesjonalnych adwokatów powinny ustalić między sobą najważniejsze kwestie związane z podziałem majątku, a także ustaleniem opieki nad małoletnimi dziećmi przy jednoczesnym zabezpieczeniu kontaktów drugiego rodzica z nimi. Wcześniejsze dojście do porozumienia w tych sprawach zwykle oznacza szybki rozwód. Wyrok orzekający może zapaść już na pierwszej rozprawie.

Orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie

Kodeks rodzinny i opiekuńczy zobowiązuje sąd do wskazania w trakcie postępowania rozwodowego osoby ponoszącej winę za trwały i nieodwracalny rozkład pożycia małżeńskiego. Jeśli jednak każdy z małżonków złoży stosowne żądanie w tej kwestii, organ sądowy może odstąpić od orzekania o odpowiedzialności którejkolwiek ze stron za rozpad związku. W tej sytuacji dochodzi do zaistnienia takich skutków prawnych, jakby żadne ze współmałżonków nie przyczyniło się do zakończenia małżeństwa. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli powód lub pozwany sprzeciwi się zrezygnowaniu przez sąd z orzekania o winie, w trakcie toczącej się rozprawy będzie zachodziła konieczność ustalenia osoby odpowiedzialnej za rozwód. Może to być mąż, żona albo oboje, w zależności od tego, jakie faktyczne przesłanki przyświecają staraniu się o rozwiązanie małżeństwa.

Na czas trwania procesu rozwodowego przy rozstaniu za porozumieniem stron w największym stopniu wpływa wcześniejsze ustalenie podstawowych kwestii. Zwykle sprawa kończy się wydaniem orzeczenia na pierwszej lub drugiej rozprawie. Niekiedy małżonkowie mogą zostać skierowani do postępowania pojednawczego, jeśli sąd uzna, że w ich przypadku zachodzi jeszcze szansa na ocalenie związku. Po jego zakończeniu, w przypadku, gdy strony nadal chcą się rozstać, następuje rozwód bez orzekania o winie.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Klienci planujący polubowne zakończenie małżeństwa zwykle potrzebują profesjonalnej pomocy prawniczej przy sporządzaniu pozwu. Fachowym opracowaniem treści tego rodzaju dokumentów zajmują się prawnicy z naszej kancelarii. Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, we wniosku umieszczają oni dane osobowe powoda i pozwanego. Wskazują też na wysuwane przez klienta żądanie rozwodu bez orzekania o winie. Do pozwu dodatkowo zostaje dołączona niezbędna dokumentacja, składająca się ze skróconego odpisu aktu małżeństwa, pisemnego uzasadnienia okoliczności przemawiających za słusznością podjętej decyzji o rozstaniu, zebranego materiału dowodowego, a także zaświadczenia o uiszczeniu opłaty sądowej w wysokości 600 zł. Wniosek należy złożyć w wydziale cywilnym sądu okręgowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków starających się o rozwód bez orzekania o winie, pod warunkiem, że przynajmniej jedno z nich przebywa w dalszym ciągu pod tym adresem. W przeciwnym razie organem upoważnionym do rozstrzygania sprawy jest instytucja sądowa działająca tam, gdzie jest aktualnie zameldowana strona pozwana. Jeśli jednak nie można ustalić, gdzie dana osoba wówczas przebywa, do wydania wyroku orzekającego zakończenie małżeństwa upoważniony jest sąd okręgowy właściwy dla aktualnego miejsca zamieszkania powoda.

Rozwód bez orzekania o winie a dzieci

W trakcie przeprowadzanej sprawy rozwodowej sąd rozstrzyga kwestie odnoszące się do ustalenia władzy rodzicielskiej oraz wskazania strony, na której będzie ciążył obowiązek alimentacyjny. W tym przypadku nie ma znaczenia, kto w większym stopniu przyczynił się do rozpadu małżeństwa. Sąd podejmuje wszelkie decyzje, kierując się przede wszystkim przesłanką dobra małoletnich dzieci.

Zanim zapadnie wyrok, zwykle najpierw dochodzi do zasięgnięcia opinii psychologa bądź grupy biegłych sądowych. Opiekę nad nieletnim potomstwem w większości przypadków powierza się rodzicowi, który w przekonaniu podmiotu wydającego orzeczenie, lepiej wywiąże się ze zobowiązań. Dzieci po rozwodzie swoich opiekunów prawnych mogą również przebywać u każdego z nich na zmianę w odpowiednich odstępach czasowych. Taki system sprawowania władzy rodzicielskiej nazywa się opieką naprzemienną. W tym przypadku zazwyczaj rezygnuje się z ustalenia strony obarczonej obowiązkiem alimentacyjnym. Rodzice w równym stopniu muszą przyczyniać się do zaspokajania potrzeb materialnych swoich dzieci.

Podział majątku w trakcie rozwodu

Definitywny rozpad małżeństwa, czyli rozwód prowadzi do rozdzielności majątkowej obu stron, nie oznacza to jednak automatycznego załatwienia wszystkich formalności z tym związanych. Kwestie dotyczące podziału dóbr materialnych między małżonków mogą zostać ustalone w wydanym wyroku rozwodowym. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy powód lub pozwany złożyli stosowny wniosek w tej sprawie. Jeśli jednak majątek w trakcie toczącego się procesu sądowego nie został rozdzielony, taka konieczność pojawia się później. Wyróżnia się przy tym kilka sposobów podziału posiadanych ruchomości i nieruchomości. Są to:

 • przydzielenie poszczególnych przedmiotów każdej ze stron;
 • przyznanie wartościowych rzeczy jednemu ze współmałżonków z jednoczesnym obarczeniem go obowiązkiem dokonania spłaty na rzecz byłego męża albo żony;
 • orzeczenie o licytacyjnej sprzedaży określonych składników majątkowych i rozdzielenie uzyskanej w ten sposób kwoty pomiędzy byłych małżonków.

Dla przebiegu procesu nie ma żadnego znaczenia, czy rozpad małżeństwa nastąpił z winy którejś ze stron ani w jaki sposób została ustalona władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi pary wraz z kwestiami dotyczącymi realizacji zobowiązań alimentacyjnych. W większości spraw sąd wydaje wyrok o równym rozdysponowaniu poszczególnych elementów majątku wspólnego pomiędzy byłych współmałżonków. Jedyny wyjątek może stanowić sytuacja, gdy obie strony umyślnie, w niejednakowy sposób przyczyniły się do pomnożenia posiadanych dóbr materialnych lub też dana osoba wykazuje tendencje do ich trwonienia.

Rozwód bez orzekania o winie – skutki finansowe

Trzeba mieć świadomość, że rozwód bez orzekania o winie pociąga za sobą pewne konsekwencje natury finansowej. Odnosi się to przede wszystkim do alimentów. Jeśli któryś z rozwiedzionych małżonków udowodni, że znajduje się w złej sytuacji finansowej, sąd może orzec konieczność regularnego płacenia na jego rzecz świadczeń alimentacyjnych przez drugą stronę. Wysokość zasądzonego zobowiązania uzależniona jest od różnych czynników. Największy wpływ na ten stan rzeczy mają realne możliwości zarobkowe i majątkowe byłego współmałżonka pozwanego o alimenty, a także zakres usprawiedliwionych potrzeb bytowych drugiej strony.

Obowiązek wypłacania świadczenia jest ograniczony czasowo, co oznacza, że może on wygasnąć, jeśli zajdą ku temu odpowiednie przesłanki. Do takich okoliczności zalicza się przede wszystkim trwałą poprawę sytuacji materialnej osoby, na której rzecz uiszczano alimenty, a także zawarcie przez nią kolejnego związku małżeńskiego.

To, czy w danym postępowaniu rozwodowym doszło do orzekania o winie, nie ma żadnego znaczenia w kontekście dochodzenia świadczeń pieniężnych pobieranych na małoletnie dzieci. Procedury ubiegania się o alimenty przebiegają tak samo, niezależnie od tego, czy rozwód rodziców nastąpił za porozumieniem stron, czy też ze wskazaniem strony odpowiedzialnej za rozpad związku.

Rozwód bez orzekania o winie – ile trwa?

Nie jest łatwo określić, ile powinna trwać sprawa rozwodowa w sytuacji, gdy dane osoby zdecydowały się na polubowne rozwiązanie małżeństwa. Od momentu złożenia pozwu do orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie zwykle upływa co najmniej kilka miesięcy. Kluczowym zagadnieniem pozostaje tutaj kwestia podziału majątku oraz ustalenia władzy rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnego.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Do wszczęcia sprawy rozwodowej dochodzi zazwyczaj na wniosek jednej ze stron. Dotyczy to zarówno formalnego rozstania bez orzekania o winie, jak i postępowań, w których ustala się osobę odpowiedzialną za trwały rozkład pożycia. Przygotowaniem stosownego pozwu w imieniu klienta zajmuje się adwokat, który reprezentuje interesy powoda także w procesach dotyczących np. zasądzenia alimentów albo podziału majątku wspólnego. W opracowanym dokumencie zawiera takie informacje, jak:

 • dane osobowe i aktualny adres stron;
 • wykształcenie małżonków i wykonywane przez nich zawody;
 • data zawarcia ślubu;
 • ogólny opis związku;
 • liczba, wiek i płeć dzieci;
 • czas nastąpienia rozpadu więzi fizycznej, duchowej oraz gospodarczej;
 • przyczyna dążenia do rozwodu;
 • sytuacja finansowa rodziny.

Do sporządzonego wniosku prawnik dołącza także pisemną zgodę obu stron na rozstanie bez orzekania o winie. Na podstawie tego dokumentu sąd odstępuje od przeprowadzenia postępowania mającego na celu ustalenie, który ze współmałżonków w większej mierze odpowiada za rozpad małżeństwa.

Konsekwencje rozwodu bez orzekania o winie

Ustanie małżeństwa za porozumieniem stron w praktyce rodzi pewne konsekwencje dla powoda i pozwanego. Na prośbę rozstających się w zgodzie współmałżonków sąd może w trakcie toczącego się postępowania rozwodowego zadecydować także o odpowiednim podziale majątku wspólnego. Dla zaangażowanych w sprawę osób oznacza to szybsze zakończenie formalności związanych z ustaniem małżeństwa. Trzeba jednak mieć świadomość, że sytuacja, gdy sąd rezygnuje z rozpatrywania, co było faktyczną przyczyną rozwodu oraz kto ponosi większą winę za rozkład pożycia, w znaczący sposób wpływa na realną możliwość otrzymania alimentów przez byłego męża czy żonę. W tym przypadku prawo do uzyskania świadczenia przysługuje jedynie osobom, które po odejściu małżonka znalazły się w niedostatku. Co więcej, uprawnienie to jest ograniczone czasowo. Strona zobowiązana jest do zaspokajania roszczeń dawnego współmałżonka przez maksymalnie 5 lat od orzeczenia rozwodu (albo do momentu zawarcia przez niego nowego związku z inną osobą).

Prowadzący sprawy rozwodowe adwokat z kancelarii analizuje szczegóły każdego przedstawionego mu przypadku. Może zaproponować klientowi przewidziane prawem strategie postępowania w określonej sytuacji. Towarzyszy mu także na każdym etapie procesu o rozwód, jak również m.in. o ustalenie wysokości alimentów, rozstrzygnięcie kwestii opieki nad dziećmi czy podział majątku wspólnego.

Rozwód na zgodne żądanie małżonków – zalety

W przypadku rozwodu za porozumieniem stron rozstający się małżonkowie mogą uzyskać prawomocny wyrok w krótszym czasie, niż w postępowaniu z ustaleniem winnego małżonka. Jest to możliwe dlatego, że pomija się cały proces dowodowy, mający na celu wskazanie współmałżonka ponoszącego winę rozkładu pożycia małżeńskiego. Czas ten skraca się do nawet jednej rozprawy.

Ponadto rozwód na zgodne żądanie małżonków może zaoszczędzić traumy dzieciom, które często są świadkami kłótni domowych, cichych dni między rodzicami, przez które w efekcie tracą poczucie bezpieczeństwa. Dodatkowo spisanie porozumienia rodzicielskiego pozwoli polubownie uregulować kwestie związane z wychowaniem, opieką, kontaktami, jak i świadczeniem obowiązku alimentacyjnego.

W przypadku rozwodu bez wskazania małżonka ponoszącego winę rozkładu pożycia są także niższe koszty postępowania, które strony ponoszą po połowie. Jeśli natomiast chodzi o wynagrodzenia dla adwokata, każdy ponosi je we własnym zakresie. Nieco inaczej też rozwiązywana jest kwestia podziału majątku wspólnego.

Rozwód bez orzekania winy rozkładu pożycia małżeńskiego – wady

Formalne zakończenie związku w ten właśnie sposób nie jest jednak pozbawione również pewnych wad dotyczących spraw finansowych, w tym majątku wspólnego.

Jeśli chodzi o obowiązek alimentacyjny, to ma on miejsce jedynie w sytuacji niedostatku (bardzo złego stanu finansowego, uniemożliwiającego pokrycie uzasadnionych i koniecznych potrzeb życiowych) małżonka i tylko przez 5 lat od chwili uzyskania prawomocnego wyroku rozwodowego. Okres ten może zostać wyjątkowo przedłużony wyłącznie przez sąd ze względu na wyjątkowe okoliczności, czyli takie, które będą uzasadniać utrzymywanie dalszego obowiązku alimentacyjnego ex małżonka po upływie wspomnianego okresu.

Gdy chodzi o podział mienia małżonków w przypadku rozwodu bez orzekania, kto odpowiada za rozkład pożycia małżeńskiego, odbywa się to w odrębnym postępowaniu przed sądem.

Najczęściej organ ten uznaje, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, a skutkiem tego jest orzeczenie jego równego podziału. Rozwód na zgodne żądanie małżonków oznacza więc brak wpływu na to, ile dostanie każda strona w przeciwieństwie do np. postępowania, które ma na celu wskazanie winy jednej ze stron.

Jak długo czeka się na rozwód za porozumieniem stron?

Osobom ubiegającym się o orzeczenie rozwodu zazwyczaj zależy na jak najszybszym sfinalizowaniu całej sprawy. Wydanie wyroku rozwodowego przy rozstaniach za porozumieniem stron zazwyczaj następuje wcześniej niż w przypadku ustalania, który małżonek jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa. Mimo to trzeba wziąć pod uwagę konieczność odczekania pewnego czasu do formalnego zakończenia związku. Zazwyczaj od chwili złożenia pozwu do pierwszej rozprawy mijają trzy miesiące. Wiele zależy jednak od sądu, do którego wpłynął wniosek o wszczęcie sprawy rozwodowej.

Na tempo przebiegu postępowania oddziałuje także fakt wcześniejszego ustalenia przez strony najważniejszych spornych kwestii. Dotyczy to w szczególności podziału majątku wspólnego, określenia zasad sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi przez jednego z rodziców przy jednoczesnym zabezpieczeniu kontaktów drugiego małżonka z potomstwem, a także określenia wysokości alimentów na podopiecznych. Dojście do porozumienia we wspomnianych sprawach jeszcze przed rozpoczęciem przewodu sądowego zwiększa szanse stron na uzyskanie orzeczenia o rozwodzie na pierwszej rozprawie.

Koszty rozwodu bez orzekania o winie

Przy rozstaniach za porozumieniem stron sąd rezygnuje z przypisywania winy za rozpad związku. W praktyce oznacza to, że sprawa rozwodowa nie kończy się wskazaniem strony wygrywającej i przegrywającej proces. W tej sytuacji sądowe koszty zostają rozdzielone po połowie pomiędzy małżonków. Honorarium adwokata zarówno jedna, jak i druga osoba musi opłacić na własną rękę. Wysokość wynagrodzenia pełnomocnika zależy od wielu czynników, m.in. od czasu trwania postępowania oraz rzeczywistego wkładu obrońcy w przyczynienie się do wydania przez sąd określonego wyroku. Przy określaniu kwoty zapłaty bierze się też pod uwagę zakres świadczonej przez prawnika pomocy np. w aspekcie ustalania wysokości alimentów albo udziału klienta w majątku wspólnym małżonków.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty między byłymi małżonkami

W związku z orzeczeniem sądu o rozwodzie bez orzekania o winie, czyli wskazywania osoby, która przyczyniła się do rozpadu małżeństwa, obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami wygasa z upływem 5 lat od uprawomocnienia się wyroku. Tylko we wspomnianych już powyżej wyjątkowych sytuacjach i na wniosek uprawnionego do alimentów może on być przedłużony postanowieniem na dłuższy okres.

Warto jeszcze raz przypomnieć, że obowiązek alimentacyjny wygaśnie wcześniej niż z upływem powyższego terminu, jeśli strona, która ma prawo do tego świadczenia, wejdzie w nowy związek małżeński.

Wybierając rozwód bez orzekania o winie, zawiera się również ugodę na temat podziału majątku wspólnego. Zazwyczaj jest to regulowane w oddzielnym postępowaniu, bezpośrednio po pozytywnym rozpatrzeniu pozwu rozwodowego, co pozwala rozwiązać tę kwestię nawet tego samego dnia. Współmałżonkowie mają prawo samodzielnie ustalić między sobą, jak będzie wyglądał podział majątku wspólnego. Warto dodać, że ustalenie, kto, jaką część mienia weźmie, zazwyczaj jest trudniejsze, jeżeli dotychczasowe małżeństwo doczekało się potomstwa. W tym przypadku bowiem należy już uwzględnić koszty zapewnienia mu m.in. odpowiedniego zabezpieczenia finansowego.

Czy podczas rozwodu bez orzekania o winie są przesłuchiwani świadkowie?

Gdy małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sprawa rozwodowa bez orzekania o winie może odbyć się bez przesłuchania świadków. Są oni zazwyczaj powoływani po to, aby potwierdzić okoliczności wskazane w pozwie, a które dotyczą tego, z jakich przyczyn doszło do rozpadu małżeństwa. Gdy jednak ma miejsce formalne, rozstanie się za porozumieniem stron, sądowi wystarczą najczęściej tylko zeznania obu małżonków, na których podstawie stwierdzi, że w związku nastąpił rozkład pożycia.

Inaczej jest w przypadku postępowania w sprawie orzeczenie winy – wymaga ono większej inicjatywy dowodowej. Dlatego średnio każda ze stron wskazuje około trzech do pięciu świadków do przesłuchania, choć zdarza się, że jest ich nawet więcej.

Co jeszcze powinno znaleźć się w pozwie rozwodowym?

Poza wspomnianymi powyżej danymi oraz innymi informacjami w pozwie rozwodowym dotyczącym domagania się formalnego rozstania poprzez wyrok orzekający o nie obciążaniu winą za rozkład pożycia małżeńskiego żadnej ze stron, potrzebne jest również odpowiednie uzasadnienie składanego wniosku. W tym przypadku zazwyczaj używa się powściągliwych sformułowań. Często jako przyczynę rozpadu małżeństwa podaje się niezgodność charakterów i wygaśnięcie więzi, bez wdawania się w szczegóły. Strona ma możliwość na końcu pozwu zaznaczyć, że powoła dodatkowe okoliczności, jeżeli sprawa nie zakończy się na wyroku rozwodowym bez orzekania o winie.

W składanym dokumencie ważne jest podkreślenie, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami. Gdy bowiem nie zrobią oni tego w pozwie, wówczas sąd podczas rozpatrywania sprawy może mieć wątpliwości, czy zaistniały przesłanki rozwiązania związku.

O co sąd może zapytać podczas rozprawy rozwodowej bez orzekania o winie?

Po rozpatrzeniu pozwu zazwyczaj w pierwszej kolejności sąd zadaje pytania dotyczące związku, aby dowiedzieć się np. kiedy został formalnie zawarty, czy małżonkowie podpisali umowę majątkową, mają dzieci, a jeśli tak, to w jakim są wieku. Dalsze zapytania muszą zmierzać do ustalenia, czy między stronami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Są to bowiem przesłanki niezbędne do wydania wyroku o formalnym rozstaniu się pary.

W sprawach rozwodowych sąd będzie chciał też ustalić, czy pomiędzy małżonkami nie istnieją już więzi: fizyczna, duchowa i gospodarcza. Może zapytać, jak układało się pożycie małżeńskie i relacje między małżonkami po ślubie, a kiedy pojawiły się problemy w związku. W postępowaniu padną pytania, czy ustało uczucie do męża/żony i dlaczego oraz czy nadal ze sobą mieszkają lub kto zdecydował o wyprowadzce. Oprócz tego podczas sprawy rozwodowej może paść pytanie, czy strony korzystają ze wspólnego konta bankowego w celu realizacji swoich potrzeb oraz widzą możliwość dalszego trwania w związku małżeńskim i odbudowania go. Wszystkie te kwestie oraz inne będą miały wpływ na wydanie wyroku o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Sprawdź również

Rozwód bez orzekania o winie

Rozstającym się małżonkom zazwyczaj zależy na jak najszybszym uzyskaniu rozwodu. W tej sytuacji warto zakończyć związek bez orzekania o winie. Obie strony z udziałem profesjonalnych adwokatów powinny ustalić między sobą najważniejsze kwestie związane z podziałem majątku, a także ustaleniem opieki nad małoletnimi dziećmi przy jednoczesnym zabezpieczeniu kontaktów drugiego rodzica z nimi. Wcześniejsze [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Podział majątku po rozwodzie

Rozstanie małżonków to bardzo trudny czas dla obu stron. W tym okresie trzeba ustalić wiele kwestii związanych z definitywnym rozejściem się pary. Jedną z najważniejszych czynności stanowi podział majątku po rozwodzie. Sprawiedliwe rozdzielenie dotychczasowej wspólnoty małżeńskiej często w praktyce okazuje się bardzo trudne do zrealizowania. Zwaśnione strony zwykle nie są w stanie samodzielnie uporać [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – Warszawa

Sprawowanie opieki nad dziećmi wiąże się dla rodziców z posiadaniem pewnych praw oraz obowiązków. Władza rodzicielska swym zasięgiem czasowym obejmuje termin od narodzin potomka do momentu uzyskania przez niego pełnoletności. W tym okresie matki i ojcowie są zobligowani do troski o kompleksowy rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i emocjonalny swoich podopiecznych. Dorośli nie tylko sprawują opiekę [...]
3 lipca, 2020
czytaj więcej