Kancelaria Adwokacka Noriet » Adwokat w sprawie sądowej

Adwokat w sprawie sądowej

Co do zasady, sprawa sądowa może toczyć się bez udziału odpowiednio wykwalifikowanego adwokata albo radcy prawnego. Każdy obywatel ma zagwarantowany konstytucyjnie dostęp do sądu. Osoba ta może samodzielnie stworzyć pozew oraz złożyć go osobiście we właściwej dla swojego miejsca zamieszkania instytucji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego taki wniosek musi zawierać precyzyjnie zdefiniowane żądanie wraz z wyszczególnieniem uzasadniających go okoliczności. Co więcej, jeśli dana sprawa sądowa dotyczy kwestii majątkowych, niezbędne jest oznaczenie wartości sporu poprzez określenie konkretnej kwoty pieniężnej. Podmiotem zobowiązanym do wskazania podstawy prawnej wysuwanych przez powoda roszczeń w świetle prawa jest natomiast sąd.

Mimo wszystko w pewnych sytuacjach skorzystanie ze wsparcia profesjonalnego adwokata ma charakter obligatoryjny. W przeciwnym razie czynności wykonywane przez stronę nie będą pociągały za sobą żadnych konsekwencji natury prawnej. Taki wymóg dotyczy przede wszystkim spraw rozpatrywanych przed Sądem Najwyższym (SN), a także organami niższych instancji, jeśli toczące się przed nimi postępowanie ma jakikolwiek związek z procesem prowadzonym przez SN. W praktyce oznacza to, że adwokat musi obowiązkowo reprezentować interesy klienta przy składaniu skargi kasacyjnej, a także zażaleń na przewlekłość rozprawy oraz odnoszących się do stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Ponadto zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych wymagane jest także przy procesach grupowych. Zatrudniani przez naszą kancelarię specjaliści udzielają stronom kompleksowego wsparcia w tych kwestiach.

Adwokat z urzędu w sprawie cywilnej

Korzystanie z usług profesjonalnych prawników wiąże się z koniecznością opłacenia ich honorarium w ustalonej przez strony wysokości. Nie każdego klienta stać na taki wydatek. Dlatego warto pamiętać o tym, że w sprawach cywilnych – podobnie jak przy procesach karnych – może zostać wyznaczony adwokat lub radca prawny z urzędu. Wniosek o jego ustanowienie zazwyczaj składa się wraz z pisemną prośbą o zwolnienie od kosztów sądowych, choć można go również złożyć osobno. W dokumencie tym wskazuje się, że dana osoba ze względu na złą sytuację materialną nie jest w stanie pokryć z własnych funduszy wszystkich wydatków procesowych. Trzeba przy tym wypełnić stosowne oświadczenie o posiadanym majątku, źródłach dochodu oraz liczbie członków rodziny pozostających na utrzymaniu powoda.

Warto pamiętać o tym, że do uzyskania profesjonalnej pomocy adwokata z urzędu nie jest konieczne staranie się o zwolnienie z kosztów postępowania. Sprawa sądowa może odbywać się z udziałem tego prawnika także wtedy, gdy strona złożyła oświadczenie o niemożności samodzielnego opłacenia honorarium adwokackiego. Przy tym niezbędne jest jednak wykazanie, że stan majątkowy osoby ubiegającej się o bezpłatną pomoc prawną faktycznie nie pozwala na ponoszenie tego rodzaju wydatków. Decyzję o przyznaniu stronie takich praw, jak adwokat z urzędu, podejmuje sąd. Może on ją także cofnąć w dowolnym momencie toczącej się rozprawy, jeśli na jaw wyjdą okoliczności świadczące o lepszej sytuacji materialnej powoda.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Sprawdź również

Rozwód bez orzekania o winie

Rozstającym się małżonkom zazwyczaj zależy na jak najszybszym uzyskaniu rozwodu. W tej sytuacji warto zakończyć związek bez orzekania o winie. Obie strony z udziałem profesjonalnych adwokatów powinny ustalić między sobą najważniejsze kwestie związane z podziałem majątku, a także ustaleniem opieki nad małoletnimi dziećmi przy jednoczesnym zabezpieczeniu kontaktów drugiego rodzica z nimi. Wcześniejsze [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Podział majątku po rozwodzie

Rozstanie małżonków to bardzo trudny czas dla obu stron. W tym okresie trzeba ustalić wiele kwestii związanych z definitywnym rozejściem się pary. Jedną z najważniejszych czynności stanowi podział majątku po rozwodzie. Sprawiedliwe rozdzielenie dotychczasowej wspólnoty małżeńskiej często w praktyce okazuje się bardzo trudne do zrealizowania. Zwaśnione strony zwykle nie są w stanie samodzielnie uporać [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – Warszawa

Sprawowanie opieki nad dziećmi wiąże się dla rodziców z posiadaniem pewnych praw oraz obowiązków. Władza rodzicielska swym zasięgiem czasowym obejmuje termin od narodzin potomka do momentu uzyskania przez niego pełnoletności. W tym okresie matki i ojcowie są zobligowani do troski o kompleksowy rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i emocjonalny swoich podopiecznych. Dorośli nie tylko sprawują opiekę [...]
3 lipca, 2020
czytaj więcej