Separacja

Małżonkowie, którzy widzą jeszcze szansę na uratowanie swojego związku, mogą starać się o zastosowanie w ich przypadku specjalnego środka prawnego, którym jest separacja. Co oznacza ten termin? Jego mianem określa się rozwiązanie małżeństwa, które pociąga za sobą podobne jak przy rozwodzie konsekwencje. Jednak trzeba mieć świadomość, że po wydaniu takiego orzeczenia związek nadal trwa, a obie strony są zobligowane do świadczenia sobie wzajemnej pomocy. W czasie separacji pomiędzy współmałżonkami istnieje rozdzielność majątkowa. W przypadku tego środka prawnego możliwe jest jego zniesienie, jeśli małżonkowie sobie tego zażyczą. To zasadniczo odróżnia go od rozwodu, który oznacza definitywny koniec związku małżeńskiego.

Co oznacza termin separacja?

Polskie prawo rodzinne i opiekuńcze w określonych sytuacjach dopuszcza możliwość separacji. Termin ten tłumaczy się jako rozdzielenie małżonków od łoża i stołu. Ze wspomnianego środka prawnego korzystają zwykle osoby, które nie chcą się rozwieść (np. ze względów światopoglądowych). Faktyczna separacja polega na tymczasowym zniesieniu wspólnoty małżeńskiej na skutek zupełnego rozkładu pożycia. Strony w tej sytuacji nie mają możliwości zawarcia ponownego ślubu z inną osobą. Z formalnego punktu widzenia związek zatem nadal trwa, znajdując się w tym czasie w stanie chwilowego zawieszenia. Wzmiankę o orzeczonej separacji wpisuje się w akcie zawarcia małżeństwa. To powoduje wykluczenie współmałżonka z prawa do ustawowego dziedziczenia w przypadku śmierci jednej ze stron. Warto też mieć świadomość, że jeśli w tym czasie kobieta urodzi dziecko, nie stosuje się w stosunku do niego domniemania pochodzenia od męża matki.

Orzeczenie separacji

Małżonkowie, którzy starają się o separację, są zobowiązani do złożenia w sądzie stosownego pozwu. Opracowaniem jego treści zajmuje się profesjonalny adwokat z kancelarii, który podejmuje się też złożenia przygotowanego wniosku w sądzie z zachowaniem wszystkich obowiązujących terminów.

Do wydania orzeczenia w sprawie tymczasowego zniesienia wspólnoty małżeńskiej niezbędne jest udowodnienie przez strony zaistnienia przesłanki w postaci trwałego rozkładu pożycia w związku. Trzeba mieć świadomość, że wspólnota małżeńska wyraża się w trzech sferach – fizycznej, duchowej oraz gospodarczej. Płaszczyzny te wzajemnie się przenikają, a to oznacza, że oddziałują na siebie w znaczący sposób. Przejawem rozpadu małżeństwa może być osłabienie więzi w jednym z trzech wymienionych wymiarów lub w każdym z nich.

Przesłanki uniemożliwiające separację

Co do zasady, separacja nie może być orzeczona, jeśli w wyniku jej ustanowienia mogłoby ucierpieć dobro wspólnego małoletniego potomstwa małżonków. Przy rozpatrywaniu tej przesłanki bierze się pod uwagę wiek dzieci, ich relacje z rodzicami, stan zdrowia oraz indywidualny stopień wrażliwości psychicznej. Nie jest możliwe wydanie postanowienia o zastosowaniu omawianego środka prawnego także wtedy, gdy decyzja taka byłaby sprzeczna z ogólnymi zasadami współżycia społecznego.

Przy orzekaniu separacji sąd zajmuje się uregulowaniem różnych kwestii, takich jak ustalenie opieki nad dziećmi czy wysokość przyznanych na nie alimentów. W niektórych sytuacjach opłacania świadczeń pieniężnych na swoją rzecz może domagać się także strona nieponosząca winy za rozpad związku, jeśli w wyniku rozstania pogorszyła się jej sytuacja materialna. W przypadku braku orzeczenia o winie osoba ta musi udowodnić, że znalazła się w niedostatku. Taki wymóg nie obowiązuje natomiast w sytuacji, gdy drugi współmałżonek został uznany za winnego rozkładu pożycia.

Zniesienie separacji

Z reguły zniesienie separacji następuje na wniosek obojga małżonków – wtedy dochodzi do ustania wszystkich konsekwencji tego środka prawnego. Sąd przy wydawaniu orzeczenia ustala sposób sprawowania władzy rodzicielskiej nad małymi dziećmi. Zajmuje się on ponadto kwestiami majątkowymi. Trzeba mieć świadomość, że zniesienie separacji nie zawsze oznacza automatyczne wygaśnięcie rozdzielności majątkowej. Kwestie te rozpatruje sąd i na podstawie przeprowadzonych analiz wydaje decyzję w sprawie.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Sprawdź również

Noriet radzi: Jak wypełnić wniosek o rozwód?

Planujesz rozstanie z współmałżonkiem? Sprawdź, jak napisać pozew rozwodowy. Dowiedz się, jakie dokumenty należy wypełnić i bądź dobrze przygotowany do rozprawy sądowej. Poznaj sposoby na przyspieszenie przebiegu procesu oraz najczęstsze powody, dla których następuje rozkład pożycia małżeńskiego i orzeczenie o winie. Wzór pozwu rozwodowego Decyzja o zakończeniu związku nigdy nie jest prosta. [...]
21 kwietnia, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

Jeśli zdecydowałeś się na formalne zakończenie związku małżeńskiego, musisz liczyć się z tym, że jedną z kwestii do uregulowania jest Wasze wspólne mienie. Na czym polega podział majątku po rozwodzie, co wchodzi w jego skład? Czym różni się dokonanie tego w formie aktu notarialnego od orzeczenia sądowego? Jak w tym zakresie może pomóc adwokat? Przeczytaj nasz artykuł! Czym jest majątek wspólny małżonków? Jeśli [...]
20 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Co roku w Polsce formalnie rozstaje się ok. 50-65 tys. par. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Jak wygląda procedura od momentu podjęcia decyzji przez małżonka/małżonków i złożenia pozwu rozwodowego? Czym różni się rozprawa z orzeczeniem o winie od przebiegu sytuacji, w której mąż i żona chcą się rozstać za porozumieniem stron? Z jakimi skutkami majątkowymi musisz się liczyć? Dowiedz się więcej [...]
1 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód bez orzekania o winie — ile trwa, wszystko, co musisz wiedzieć

Czy w Polsce możliwy jest rozwód bez winy? Tak! Jednak takie postępowanie wymaga zgody obojga małżonków. Brak orzekania o winie może wpłynąć na alimenty oraz sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, a podział majątku jest możliwy na wniosek co najmniej jednej ze stron. W artykule prezentujemy też, jakie koszty są związane z postępowaniem rozwodowym i jak ograniczyć je przez wypracowanie porozumienia. [...]
8 lutego, 2023
czytaj więcej

Rozwód bez orzekania o winie

Takie rozwiązanie prawne jest możliwe w przypadku, gdy małżonkowie są zgodni w kwestii formalnego rozstania się i zależy im na jak najszybszym uzyskaniu decyzji sądu. Rozwód bez orzekania o winie to jedna ze spraw, jakimi zajmuje się kancelaria adwokacka. Na czym wówczas polega rola adwokata podejmującego się jej prowadzenia? Czuwa on nad tym, aby obie strony ustaliły między sobą najważniejsze kwestie [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Podział majątku po rozwodzie

Rozstanie małżonków to bardzo trudny czas dla obu stron. W tym okresie trzeba ustalić wiele kwestii związanych z definitywnym rozejściem się pary. Jedną z najważniejszych czynności stanowi podział majątku po rozwodzie. Sprawiedliwe rozdzielenie dotychczasowej wspólnoty małżeńskiej często w praktyce okazuje się bardzo trudne do zrealizowania. Zwaśnione strony zwykle nie są w stanie samodzielnie uporać [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – Warszawa

Sprawowanie opieki nad dziećmi wiąże się dla rodziców z posiadaniem pewnych praw oraz obowiązków. Władza rodzicielska swym zasięgiem czasowym obejmuje termin od narodzin potomka do momentu uzyskania przez niego pełnoletności. W tym okresie matki i ojcowie są zobligowani do troski o kompleksowy rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i emocjonalny swoich podopiecznych. Dorośli nie tylko sprawują opiekę [...]
3 lipca, 2020
czytaj więcej