Kancelaria Adwokacka Noriet » Sprawy rozwodowe – prawnik oraz adwokat Warszawa

Sprawy rozwodowe – prawnik oraz adwokat Warszawa

Sprawy rozwodowe w Warszawie

Jako profesjonalna kancelaria prawnicza działająca na terenie Warszawy zajmujemy się wieloma różnymi sprawami. Wśród nich znajdują się także rozwody. Każdy zatrudniony przez nas adwokat może udzielić klientom kompleksowej pomocy prawnej, podejmując się reprezentowania przed sądem interesów osób dążących do rozwiązania swojego małżeństwa na skutek trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Klientom, którzy decydują się na skorzystanie z usług naszych prawników, oferujemy fachowe porady oraz na ich zlecenie przygotowujemy także pozwy rozwodowe i pisma procesowe.

Rozwody zalicza się do jednych z najczęściej rozpatrywanych w postępowaniu sądowym spraw. Zatrudniani przez nas prawnicy specjalizują się w różnych zagadnieniach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Dzięki temu w każdej sytuacji mogą zaproponować rozwodzącym się małżonkom właściwe w ich sytuacji rozwiązania. Adwokatów z kancelarii Noriet cechuje indywidualne podejście do klienta oraz wierność regułom etyki zawodowej. Osoby korzystające z naszej profesjonalnej pomocy przy prowadzeniu spraw rozwodowych mogą liczyć na pełne zaangażowanie prawników w rozwiązywanie ich problemów.

Warto pamiętać o tym, że pracowników kancelarii obowiązuje tajemnica adwokacka. Zależy nam na tym, aby klienci obdarzali oddelegowanych do zajmowania się ich przypadkiem adwokatów pełnym zaufaniem. Dlatego też dyskrecję w relacjach ze stronami postępowania rozwodowego uczyniliśmy jednym z fundamentów naszego działania. Rozstający się małżonkowie mogą u nas zasięgnąć porady w każdej nurtującej ich kwestii. Uważnie wysłuchujemy tego, co mają do powiedzenia.

Trzeba mieć świadomość, że podstawową przesłankę do orzeczenia rozwodu stanowi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Do sytuacji takiej dochodzi, gdy nieodwracalnie ustała łącząca obie strony więź fizyczna, uczuciowa oraz gospodarcza. Organem uprawnionym do orzekania w sprawach rozwodowych jest sąd okręgowy właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania obojga małżonków, pod warunkiem, że przynajmniej jedno z nich nadal tam przebywa. Jeśli tak nie jest, wyrok w postępowaniu wydaje organ sądowy działający w mieście, gdzie jest zameldowany pozwany o rozwód. W ostateczności o formalnym rozstaniu małżonków może postanowić sąd właściwy dla miejsca pobytu powoda.

Warto pamiętać o tym, że postępowanie rozwodowe niekoniecznie musi zostać zwieńczone orzeczeniem o zakończeniu małżeństwa. W niektórych okolicznościach zachodzą bowiem negatywne przesłanki uniemożliwiające rozwody. Sąd może zatem nie przychylić się do pozwu złożonego przez jedno lub oboje małżonków, jeśli po rozpatrzeniu sytuacji dojdzie do wniosku, że na rozstaniu rodziców ucierpi dobro ich wspólnego małoletniego potomstwa. Dzieje się tak również wtedy, gdy ewentualny rozwód byłby sprzecznymi z ogólnymi zasadami współżycia społecznego. Co do zasady, formalnego rozstania nie może żądać także strona wyłącznie winna rozkładu pożycia małżeńskiego, jeśli jej współmałżonek nie wyraża zgody na zakończenie łączącego ich związku. W tego rodzaju sprawach dobrym rozwiązaniem jest skonsultowanie się z profesjonalnym prawnikiem.

Adwokat rozwodowy – Warszawa

Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozpad małżeństwa to bardzo delikatna kwestia, która we wszystkich zaangażowanych w nią osobach wywołuje wiele skrajnych emocji. W takiej sytuacji istotne okazuje się profesjonalne wsparcie adwokata. Niezależnie od tego, czy małżonkowie planują rozwód z orzekaniem o winie, czy też za porozumieniem stron oddelegowany do prowadzenia danej sprawy prawnik udzieli klientowi fachowej pomocy w rozwiązaniu różnych kwestii z tym związanych. Nie tylko sporządzi on pozew rozwodowy, ale także podejmie się reprezentowania interesów strony w postępowaniu sądowym dotyczącym ustalenia opieki nad małoletnimi dziećmi, zabezpieczenia kontaktów rodziców z nimi, czy też orzeczenia wysokości alimentów na rzecz byłego współmałżonka oraz nieletniego, wychowywanego wspólnie potomstwa. Ponadto każdy adwokat rozwodowy z naszej kancelarii specjalizuje się w prowadzeniu spraw odnoszących się do podziału majątku oraz ustalenia reguł korzystania z dóbr materialnych (np. mieszkanie, samochód) stanowiących współwłasność małżonków, w stosunku do których orzeczono rozwód.

Kancelaria Noriet zatrudnia specjalistów od prawa rodzinnego i opiekuńczego. Nasi adwokaci dysponują rozległą, na bieżąco aktualizowaną wiedzą, a także długoletnim doświadczeniem w reprezentowaniu interesów klientów w postępowaniu rozwodowym. Cechuje ich obiektywizm, który pozwala na rzetelną ocenę sytuacji rozstających się współmałżonków oraz zaproponowanie im najlepszych w danych okolicznościach wyjść. Osoby planujące rozwiązanie małżeństwa mogą się do nas zwrócić z każdym problemem. Towarzyszymy im na wszystkich etapach postępowania sądowego oraz przedsądowego. Nasz adwokat rozwodowy udziela fachowych porad prawnych oraz pomaga stronom w podjęciu właściwych decyzji odnośnie do przyszłości ich związku. Obowiązujące prawo rodzinne pozwala nam na organizowanie spotkań zwaśnionych małżonków, które odbywają się na „neutralnym gruncie”. Są one zwoływane po to, aby ustalić najważniejsze kwestie w sprawach o rozwody. W ramach wspomnianych wizyt prawnik namawia naszych klientów i ich współmałżonków do zawarcia porozumienia rodzicielskiego o sposobach sprawowania wspólnej opieki nad potomstwem oraz utrzymywaniu regularnych kontaktów z dziećmi po wyprowadzeniu się z domu ojca lub matki.

Niekiedy rozstający się małżonkowie decydują się na samodzielne złożenie pozwu o rozwód. Prawo rodzinne dopuszcza taką możliwość. Mimo wszystko w tych okolicznościach także warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej adwokata rozwodowego. Prawnik wyjaśni stronom, w jaki sposób przebiega postępowanie oraz wskaże, jakie ewentualne rozstrzygnięcia mogą zapaść podczas procesu. Określi też możliwe skutki wyroku dla każdej ze stron. Jest to szczególnie istotne wtedy, gdy małżonkowie planują rozwód z orzeczeniem o winie jednego z nich za rozkład pożycia. Ewentualne wydanie wyroku obciążającego odpowiedzialnością za rozpad małżeństwa jednego ze współmałżonków znajduje swoje odzwierciedlenie w wysokości zasądzonych alimentów na rzecz strony poszkodowanej. Adwokat rozwodowy z kancelarii Noriet w Warszawie udziela klientowi profesjonalnego wsparcia w walce o wyegzekwowanie należnych mu praw do regularnego otrzymywania świadczenia w odpowiedniej kwocie.

Negocjacje przedrozwodowe

Rozpad małżeństwa nie jest dla nikogo przyjemnym ani łatwym doświadczeniem. Nawet jeśli obie strony rozstają się w zgodzie ze sobą oraz bez wzajemnych pretensji, należy dołożyć wszelkich starań, aby postępowanie rozwodowe trwało jak najkrócej. Zanim dojdzie do rozprawy, organizowane są specjalne negocjacje przedsądowe, w których na zlecenie klienta może wziąć udział nasz adwokat. Głównym zadaniem prawnika podczas mediacji jest dążenie do osiągnięcia porozumienia z drugą stroną w taki sposób, aby wszelkie kwestie związane z ustaleniem opieki nad dziećmi, wysokości alimentów czy też podziału majątku zostały rozwiązane jeszcze przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Dzięki temu zwiększa się prawdopodobieństwo tego, że rozwód zostanie orzeczony już na pierwszej rozprawie.

Dopuszczane przez prawo rodzinne negocjacje przedrozwodowe to proces, do którego należy się odpowiednio przygotować. Choć nasz prawnik bierze na siebie odpowiedzialność za ich sprawne przeprowadzenie oraz wywalczenie dla klienta możliwie jak najkorzystniejszych warunków rozstania, zaangażowanie małżonków w całe przedsięwzięcie usprawnia przebieg rozmów. Zanim dojdzie do obustronnego spotkania tych osób oraz reprezentujących ich adwokatów, trzeba starannie przygotować się do negocjacji. Zazwyczaj to powód najlepiej wie, jaki podział majątku będzie dla niego satysfakcjonujący oraz które ze zgromadzonych w trakcie trwania małżeństwa dóbr materialnych przedstawiają dla niego największą wartość. Przekazanie prawnikowi odpowiednich danych w tym aspekcie pozwala na właściwe ukierunkowanie negocjacji.

W większości sytuacji można zaplanować jedynie początkową fazę spotkania. Nasz adwokat rozwodowy dysponuje jednak długoletnim doświadczeniem zawodowym w negocjowaniu ze stronami w postępowaniach o rozwody. Zatrudniani przez naszą kancelarię działającą w Warszawie specjaliści od prawa rodzinnego potrafią reagować elastycznie w każdych okolicznościach. Dzięki obiektywnemu spojrzeniu na sprawę nie ulegają oni emocjom w trakcie rozmów z prawnikami drugiego współmałżonka. To zwiększa szanse na osiągnięcie kompromisu w najbardziej kluczowych przy postępowaniu rozwodowym kwestiach.

Udział w postępowaniu mediacyjnym i sądowym

Nawet jeśli oboje małżonków deklaruje chęć zakończenia łączącego ich związku, sąd przed wydaniem decyzji w tej kwestii musi rozpatrzyć wszystkie okoliczności. Jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki co do możliwości utrzymania małżeństwa, można skorzystać z pomocy zawodowego mediatora. Zwykle dzieje się tak również wtedy, gdy ewentualny rozpad małżeństwa w znacznym stopniu zaszkodziłby dobru małoletnich wspólnych dzieci. W sprawach o rozwody lub separacje mediacje można przeprowadzić także na wniosek obu stron. Ich zasadniczym celem jest polubowne załatwienie spornych kwestii. Co do zasady w postępowaniu mediacyjnym uczestniczą także adwokaci i prawnicy obojga współmałżonków, którzy działając w porozumieniu ze swymi klientami, dążą do wypracowania wspólnego stanowiska w określonych sprawach.

Jako profesjonalna kancelaria prawnicza z Warszawy dysponujemy niezbędnym doświadczeniem w sprawnym przeprowadzaniu mediacji sądowych, w których trakcie reprezentujemy interesy małżonków starających się o rozwód. Celem naszych działań jest osiągnięcie kompromisu w różnych kwestiach dotyczących danej sprawy. Dążymy do tego, aby postępowanie rozwodowe zakończyło się tak szybko, jak to jest tylko możliwe w danych okolicznościach.

Trzeba mieć jednak świadomość, że mediacje nie są rozwiązaniem dla wszelkich skłóconych ze sobą par, które planują rozwody. Wszystko w tej kwestii zależy od powodu podjęcia decyzji o rozstaniu. Jeśli na przykład do definitywnego rozkładu pożycia małżeńskiego doszło na skutek stosowania przez współmałżonka przemocy fizycznej, psychicznej albo na tle seksualnym, postępowanie mediacyjne nie powinno być wszczynane. Zazwyczaj pociąga ono bowiem za sobą konieczność osobistego spotkania się ofiary z oprawcą, co zwykle niekorzystnie odbija się na stanie psychicznym strony poszkodowanej. Dlatego też tak ważne jest, aby przekazać prawnikom wszystkie informacje odnoszące się do okoliczności rozstania. Doświadczony adwokat rozwodowy z kancelarii Noriet w Warszawie może podjąć w imieniu klienta najlepszą dla niego decyzję, rezygnując w tym przypadku z mediacji. Także wtedy, gdy spotkanie zostanie zorganizowane i w jego trakcie wyjdą na jaw tego rodzaju fakty, profesjonalny prawnik w trosce o zdrowie psychiczne klienta, powinien przerwać zebranie.

Zatrudniani przez nas specjaliści od prawa rodzinnego i opiekuńczego podchodzą indywidualnie do każdej sprawy rozwodowej. Mają oni świadomość, że każdemu przypadkowi mogą towarzyszyć inne okoliczności i powody rozstania. Dlatego też nasz adwokat przywiązuje ogromną wagę do rzetelnego przeanalizowania szczegółów zaprezentowanych mu faktów. To umożliwia mu obranie najlepszej strategii działania w trakcie toczącego się postępowania sądowego.

Rozwód bez orzekania o winie

Małżonkowie mają możliwość zakończenia związku bez orzekania o winie. Takie rozwiązanie zwykle okazuje się dla nich korzystniejsze z uwagi na mniej skomplikowane procedury. Nasz adwokat rozwodowy podejmie się reprezentowania interesów klientów przed sądem. Trzeba mieć świadomość, że takie sprawy zwykle kończą się po jednej lub dwóch rozprawach. Z punktu widzenia klienta oznacza to możliwość zaoszczędzenia czasu i pieniędzy. Rozwód w takiej sytuacji można uzyskać nawet w ciągu pół roku od złożenia pozwu w sądzie. Dodatkowo można liczyć na jeszcze krótszy termin wydania orzeczenia, jeśli kwestie takie jak opieka nad dziećmi, wysokość świadczeń alimentacyjnych czy podział majątku zostały ustalone w trakcie postępowania mediacyjnego. Wówczas szanse na szybkie zakończenie sprawy o rozwód są bardzo wysokie.

Prawo rodzinne zezwala, aby pozew o zakończenie małżeństwa bez orzekania o winie złożyła jedna ze stron lub każda z osobna. Nie ma natomiast możliwości wspólnego złożenia wniosku. Żądanie rozwodu wniesione przez jednego małżonka może być jednak poparte przez pozwanego. Zapadające w tej sytuacji wyroki pociągają za sobą konsekwencje w postaci braku obciążenia winą za rozpad małżeństwa którejkolwiek ze stron. Sąd Okręgowy w tych okolicznościach nie podejmuje się analizowania przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego. Nie zajmuje się też dociekaniem, która osoba jest winna takiemu stanowi rzeczy.

Trzeba też pamiętać o tym, że zgodnie z obowiązującym prawem rodzinnym organy sądowe odstępują od orzekania o odpowiedzialności za osłabienie więzi małżeńskiej tylko wtedy, gdy zarówno powód, jak i pozwany zgadzają się na takie rozwiązanie. Jeśli któraś ze stron wniesie sprzeciw, sąd będzie zobowiązany do wydania wyroku stwierdzającego winę jednego lub obojga małżonków. Istnieje także możliwość modyfikacji złożonego pierwotnie pozwu o polubowne rozwiązanie sprawy w ten sposób, aby domagać się orzeczenia o odpowiedzialności współmałżonka za rozpad związku. Wprowadzeniem niezbędnych zmian w treści dokumentu zajmie się profesjonalny adwokat rozwodowy.

Każdy prawnik z naszej kancelarii z Warszawy udziela klientom fachowych porad, w jaki sposób polubownie rozwiązać małżeństwo. Na ich życzenie przygotuje on również pozew rozwodowy oraz weźmie udział w mediacjach i negocjacjach przedsądowych.

Rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków

Jeżeli do rozpadu związku małżeńskiego przyczyniła się tylko jedna strona, drugi współmałżonek może zażądać ustalenia odpowiedzialności męża lub żony za zaistnienie takiej sytuacji. W tych okolicznościach można liczyć na zasądzenie od winnego małżonka alimentów w odpowiedniej wysokości (jeżeli zachodzą przesłanki). W praktyce rozwody z orzekaniem o winie trwają znacznie dłużej w porównaniu do polubownego postępowania. Zwiększeniu szans na wygranie sprawy sprzyja zatrudnienie doświadczonego adwokata. Prawnik rozwodowy pomoże klientowi w zebraniu materiału dowodowego obciążającego winnego współmałżonka oraz będzie reprezentował interesy poszkodowanej strony podczas rozprawy. Nasza kancelaria może podjąć się także obrony osób oskarżonych przez męża lub żonę o spowodowanie rozpadu małżeństwa.

Trzeba podkreślić, że prawo rodzinne nie definiuje katalogu zachowań świadczących o winie jednej ze stron za rozkład pożycia małżeńskiego. W wydawanych w trakcie postępowań rozwodowych orzeczeniach najważniejszymi przesłankami uzasadniającymi obarczenie jednego ze współmałżonków odpowiedzialnością za rozpad małżeństwa są: nadużywanie alkoholu i środków odurzających, agresja oraz przemoc psychiczna. Sądy w większości przypadków wskazują na winę jednej ze stron także wtedy, gdy doszło do zdrady małżeńskiej. W tej sytuacji zwracają one jednak uwagę na to, czy niewierność była powodem rozstania małżonków, czy też jego konsekwencją. W ustaleniu wszelkich okoliczności towarzyszących sprawom o rozwody klientom pomaga profesjonalny prawnik zatrudniany przez kancelarię Noriet w Warszawie.

W niektórych przypadkach sąd zobligowany jest do wydania orzeczenia o odpowiedzialności jednego ze współmałżonków pomimo tego, że żaden z nich nie złożył w tej kwestii oficjalnego pozwu. Obowiązujące prawo rodzinne wskazuje, że do zakwalifikowania postępowania do kategorii rozwodów z winy którejś ze stron wystarczy brak zgodnego wniosku o polubowne zakończenie związku. W tej sytuacji na sądzie rozpatrującym sprawy rozwodowe ciąży obowiązek orzeczenia, czy i który z małżonków w większym stopniu przyczynił się do rozpadu związku. Wydany w tej kwestii wyrok ma kluczowe znaczenie w aspekcie przyznania jednej ze stron prawa do pobierania alimentów od współmałżonka. Świadczenie to ma charakter bezterminowy. Oznacza to, że zobligowana do jego regularnego wypłacania osoba może być obciążona tym zobowiązaniem dożywotnio albo do momentu zawarcia ponownego związku małżeńskiego. Wszystkie tego typu sprawy rozpatrywane są indywidualnie, a sąd podejmuje stosowne decyzje w oparciu o dokonaną uprzednio analizę stanu rzeczy.

Rozwód za porozumieniem stron czy z orzekaniem o winie?

Małżonkowie często zastanawiają, czy w ich sytuacji korzystniejszym rozwiązaniem będzie rozwód za porozumieniem stron, czy z orzeczeniem o winie. Adwokaci z kancelarii Noriet wskazują, że jeśli jest taka możliwość, można zdecydować się na rozwiązanie małżeństwa w sposób polubowny. W tym przypadku w trakcie postępowania w sprawie rozwodowej nie wymaga się przedstawienia materiału dowodowego świadczącego o wyłącznej lub znacznej odpowiedzialności męża czy żony za trwały i nieodwracalny rozkład pożycia małżeńskiego, będący przesłanką do definitywnego zakończenia związku. Dlatego rozwód bez orzekania o winie na ogół zostaje zasądzony szybciej. Ponadto cały proces jest dla obu stron mniej kosztowny, zarówno pod względem finansowym, jak i emocjonalnym.

Czasem jednak małżonkowie nie mogą się formalnie rozstać, z uwagi na to, że w ich przypadku orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Dotyczy to np. sytuacji, gdy jedna ze stron cierpi na poważną chorobę i w związku z tym wymaga opieki. Podobnie, jeśli małżeństwo wychowuje małoletnie dzieci, w określonych okolicznościach sąd może odmówić wydania zgody na rozejście się rodziców ze względu na szeroko rozumiane dobro ich potomstwa. Każda taka sprawa rozpatrywana jest indywidualnie.

Separacja – sprawy rozwodowe Warszawa

Rozkład pożycia w związku formalnym niekoniecznie musi pociągać ze sobą rozwód. Sąd ma możliwość orzeczenia separacji na wniosek jednej lub obu stron. Rozwiązanie to polega na uchyleniu małżeńskiej wspólnoty, jednak bez formalnej możliwości wzięcia ślubu z inną osobą. Na separację decydują się zwykle osoby, które nie są w pełni przekonane do starania się o rozwody. Okres jej trwania może stanowić dla małżonków okazje do przemyśleń oraz podjęcia próby pogodzenia się i ponownego zejścia. Jest to też rozwiązanie często wybierane przez pary, które nie akceptują definitywnego zakończenia łączącego ich związku, kierując się przy tym pobudkami rodzinnymi lub religijnymi. Podobnie jak w przypadku rozwodu, separacji nie można orzec wówczas, gdy na rozstaniu małżonków – choćby tymczasowym – ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci osób planujących rozejście się lub też rozdzielenie męża i żony byłoby sprzeczne z ogólnie obowiązującymi regułami współżycia społecznego. Jeśli natomiast pary nie mają wspólnego potomstwa lub osiągnęło już ono pełnoletność, nie ma żadnych formalnych przeszkód do orzeczenia tego środka prawnego na zgodny wniosek obu stron. Adwokat rozwodowy z naszej kancelarii w Warszawie na życzenie klienta podejmie się kompleksowego prowadzenia spraw o separację. Dzięki dogłębnej znajomości aktualnie obowiązującego prawa rodzinnego jesteśmy w stanie udzielić klientom profesjonalnej porady odnośnie do tego, czy w ich przypadku korzystniejszym rozwiązaniem okażą się rozwody, czy też separacja. Na tym etapie wskazujemy pozytywne i negatywne aspekty obu decyzji. Wyjaśniamy również konsekwencje prawne dotyczące podziału majątku oraz ustalenia opieki nad dziećmi. Pomagamy m.in. w uzyskaniu świadczenia alimentacyjnego od współmałżonka, jeżeli jedna ze stron na skutek tymczasowego rozstania z mężem lub żoną znalazła się w trudnej sytuacji materialnej.

Prawo rodzinne wskazuje, że wniosek o separację – podobnie jak w przypadku pozwów o rozwody – należy złożyć do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania obojga małżonków, jeśli jedno z nich w dalszym ciągu przebywa pod tym adresem. Do dokumentów trzeba dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 zł. Sprawy o separację w pewnych okolicznościach mogą być również skierowane do postępowania mediacyjnego.

Sposoby działania prawników

Każdą powierzoną przez klientów sprawę rozwodową traktujemy indywidualnie. Podejmujemy starania, aby pomóc osobom, które dążą do uzyskania orzeczenia rozwodu – czy to za porozumieniem stron, czy też z orzekaniem o winie. W tym drugim przypadku prowadzimy postępowanie dowodowe. Podpowiadamy też klientom, co można zrobić w sytuacji, gdy sąd nie przychyli się do wniosku o rozwiązanie małżeństwa, tłumacząc tę decyzję faktem, że byłaby sprzeczna z szeroko rozumianymi zasadami współżycia społecznego. Reprezentujemy także interesy współmałżonków w trakcie procesu o ustalenie opieki nad małoletnimi dziećmi, a także postępowania sądowego dotyczącego podziału majątku.

Pozew o rozwód

Zatrudniani przez naszą kancelarię adwokacką prawnicy prowadzący sprawy rozwodowe zajmują się m.in. przygotowywaniem stosownych pozwów. Przy opracowywaniu wniosku o rozwód postępują oni zgodnie z obraną wcześniej strategią działania. Sporządzone dokumenty zawierają szereg niezbędnych elementów, takich jak:

 • dane osobowe powoda i strony pozwanej;
 • wskazanie sądu;
 • określenie żądania.

Zgodnie z obowiązującym prawem można wnioskować o orzeczenie rozwodu za porozumieniem stron albo z przypisaniem całkowitej winy za rozpad małżeństwa mężowi albo żonie. Ponadto w dodatkowych pismach dołączonych do pozwu porusza się zazwyczaj kwestie odnoszące się m.in. do ponoszenia kosztów utrzymania małoletnich dzieci po rozstaniu rodziców, zasądzenia alimentów oraz ustalenia zasad kontaktowania się z potomstwem przez opiekuna mieszkającego w innym miejscu. W składanym wniosku pracownicy naszej kancelarii adwokackiej szczegółowo opisują przebieg małżeństwa stron, przyczyny rozstania oraz panujące obecnie relacje między partnerami. Dokładają starań, aby prowadzona przez nich sprawa rozwodowa zakończyła się wydaniem przez sąd stosownego orzeczenia rozwodu

Sprawy rozwodowe – honorarium adwokata

Wysokość honorarium adwokackiego za reprezentowanie klientów w postępowaniach o rozwód zależy od różnych czynników. Jednym z nich jest zakres świadczonej pomocy prawnej. Udział adwokata w procesach dotyczących np. podziału majątku wspólnego albo ustalenia konieczności ponoszenia kosztów utrzymania małoletnich choćby poprzez zasądzenie alimentów w odpowiedniej wysokości wiąże się z dodatkowymi kosztami. Nie bez znaczenia jest również stopień skomplikowania danej sprawy rozwodowej, jej rodzaj (za porozumieniem stron czy z rozstrzyganiem o winie), a także złożoność i struktura mienia przynależącego do współmałżonków.

Prawnicy, których zatrudnia nasza kancelaria adwokacka, ustalają indywidualnie kwestie wynagrodzenia z klientami już na początku współpracy. Osoby korzystające z ich usług powinny też mieć świadomość konieczności uiszczenia opłat od pozwu oraz pełnomocnictwa dla adwokata.

Gdzie składa się pozew o rozwód?

O wszczęcie sprawy rozwodowej można się starać, gdy nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego, a samo rozstanie męża i żony nie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Uprzednio przygotowany przez adwokata pozew składa się we właściwym dla obecnego bądź byłego miejsca zamieszkania stron sądzie okręgowym. Można go dostarczyć do biura podawczego danego organu osobiście, za pośrednictwem upoważnionego prawnika z kancelarii lub wysłać dokument listem poleconym. Nie ma natomiast możliwości załatwienia tego typu formalności drogą internetową.

W przypadku wnioskowania o rozwód nie obowiązują żadne konkretne terminy przekazania stosownej dokumentacji do danego organu sądowniczego. Każdej ze stron przysługuje prawo do wysunięcia żądania o rozwiązanie małżeństwa w dowolnej chwili. Prawidłowo przygotowane pismo rozwodowe może zawierać szereg załączników. Jeśli zachodzą ku temu odpowiednie przesłanki, można w nim wnieść prośbę np. o pozbawienie władzy rodzicielskiej byłego małżonka albo o jej ograniczenie, podział majątku, przyznanie alimentów itp.

Czas trwania sprawy rozwodowej

Trudno jednoznacznie określić, ile powinna trwać sprawa rozwodowa. Wszystko zależy od indywidualnych okoliczności towarzyszących rozstaniu pary. W trakcie rozpraw stronom zadaje się szereg pytań dotyczących różnych kwestii, np.:

 • faktu posiadania potomstwa lub jego braku;
 • zawartych umów małżeńskich (np. intercyzy),
 • prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego;
 • działań podjętych w celu ratowania związku;
 • powodów ustania więzi między małżonkami;
 • relacji seksualnych.

Organy sądowe przed wydaniem orzeczenia o rozwodzie zwracają uwagę przede wszystkim na to, czy w danym przypadku nastąpił trwały rozkład pożycia oraz, czy ewentualne zakończenie małżeństwa będzie zgodne z zasadami współżycia społecznego. Istotne jest też, czy rozwodzący się rodzice ustalili wcześniej między sobą takie kwestie, jak np. sprawowanie pieczy nad małoletnim potomstwem (nie trzeba wówczas wydawać wyroków dotyczących ewentualnego pozbawienia władzy rodzicielskiej byłego małżonka), wysokość świadczeń alimentacyjnych czy podział majątku. W tym przypadku można liczyć na uzyskanie orzeczenia o rozwiązaniu małżeństwa już na pierwszej rozprawie. Podobnie jest przy rozwodach bez orzekania o winie. W ich trakcie nie trzeba ustalać winnego trwałego rozkładu pożycia, co także wpływa na skrócenie długości postępowania sądowego.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej przy rozwodzie

Należy mieć świadomość, że do pozbawienia władzy rodzicielskiej może dojść jedynie w określonych okolicznościach. Dotyczy to np. niemożności opiekowania się potomstwem ze względu na przewlekłą chorobę rodzica albo jego długotrwały pobyt w więzieniu lub też notorycznego zaniedbywania obowiązków względem dziecka przez matkę bądź ojca. Gdy byli małżonkowie nie są w stanie porozumieć się w kwestii opieki nad synem lub córką, sąd może to rozstrzygnąć w określony sposób, także poprzez pozbawienie albo ograniczenie jednej lub obu stron prawa do sprawowania pieczy nad potomstwem. Warto uświadomić sobie, że czasem rozwód osób mających pod opieką wspólne potomstwo może okazać się niemożliwy ze względu na jego sprzeczność z zasadami współżycia społecznego.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a kontakty z dziećmi

Pozbawienie matki lub ojca władzy rodzicielskiej (także w sytuacji orzeczenia rozwodu) nie jest równoznaczne z odebraniem prawa do utrzymywania kontaktów z potomstwem. W takim przypadku rodzice mogą widywać się z dzieckiem na podobnych zasadach, jak ma to miejsce w przypadku innych krewnych, np. dziadków. W wyjątkowych przypadkach sąd może jednak wydać decyzję o zakazie spotykania się rodzica z synem lub córką. Dzieje się to zawsze na wniosek opiekuna prawnego osoby małoletniej. Przygotowaniem wspomnianego dokumentu na zlecenie klienta może zająć się prawnik rozwodowy z kancelarii. 

Organ sądowy przy ogłaszaniu wspomnianego wyroku bierze pod uwagę przesłankę szeroko rozumianego dobra dzieci. Do formalnego zakazania rodzicom osobistej styczności z najmłodszymi członkami rodziny dochodzi zazwyczaj, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie nieletnich albo ewentualny kontakt młodego człowieka z ojcem czy matką mógłby wpłynąć na niego demoralizująco. Co istotne, w określonych okolicznościach sąd może pozostawić dorosłemu, któremu została odebrana władza rodzicielska, prawo do rozmów telefonicznych z potomkiem.

Dowody w sprawie rozwodowej

W sprawach rozwodowych zazwyczaj przeprowadza się postępowanie dowodowe. Ma na celu ustalenie okoliczności towarzyszących rozpadowi małżeństwa i podjęciu przez strony decyzji o formalnym rozstaniu. Katalog dopuszczalnych dowodów jest otwarty. Jak wskazują prawnicy z kancelarii, sąd przed wydaniem orzeczenia rozwodu bierze pod uwagę następujące materiały:

 • zeznania małżonków i świadków – świadkami nie mogą być m.in. nieletnie dzieci i wnuki stron, a także osoby z ograniczoną zdolnością do postrzegania faktów i ich właściwego interpretowania;
 • dowody z dokumentów urzędowych (np. wyroki sądowe, akty stanu cywilnego) i prywatnych (m.in. rachunki, zaświadczenia lekarskie);
 • pisemne opinie biegłych (np. lekarzy, psychiatrów);
 • wywiady środowiskowe.

Podczas postępowania dowodowego istotną rolę odgrywają także różnego rodzaju fotografie i nagrania video, a także wiadomości SMS-owe i mailowe.

Kiedy sąd może odmówić orzeczenia rozwodu?

Jak już wspomnieliśmy, są okoliczności, w jakich sąd ma możliwość zadecydowania o tym, że nie wyda wyroku rozwodowego podczas toczącej się sprawy. Dotyczy to następujących sytuacji:

 • gdy na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków – jest to zawsze kwestia indywidualna i przy analizie wpływu orzeczenia formalnego rozstania się rodziców na dobro dziecka najczęściej konieczne staje się skorzystanie z pomocy biegłego psychologa. Powództwo w tym zakresie może zostać np. oddalone, jeżeli władza rodzicielska jest przez oboje rodziców wykonywana w sposób prawidłowy, a wyrok rozwodowy doprowadziłby do negatywnych zmian w tym zakresie;
 • jeżeli orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego – może to mieć miejsce wtedy, kiedy utrzymanie małżeństwa zapobiegnie wyrządzeniu krzywdy pozwanemu współmałżonkowi, a nie będzie stanowić jedynie swoistej kary dla małżonka żądającego rozwodu;
 • gdy formalnego zakończenia związku żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego.

W tym ostatnim przypadku może się jednak zdarzyć, że gdy odmowa zgody na rozwód okaże się sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, to wówczas orzeczenie rozwodu podczas sprawy sądowej będzie możliwe.

Kiedy możliwy jest podział majątku w wyroku rozwodowym?

W pewnych sytuacjach istnieje możliwość dokonania podziału majątku wspólnego już w wyroku sprawy rozwodowej pod warunkiem, że zostaną spełnione określone warunki. Pierwszym z nich jest złożenie odpowiedniego wniosku. Ponadto małżonkowie muszą być zgodni co do składników mienia oraz sposobu jego podziału. Jeśli tak nie będzie, wtedy przed wydaniem orzeczenia zajdzie konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego (które jest dość skomplikowane i długotrwałe), co spowoduje zwłokę w procesie.

Istnieje jedna szczególna regulacja podziału majątku wspólnego. Sąd może podczas sprawy rozwodowej orzec w wyroku o fizycznym podziale wspólnego mieszkania małżonków (wskutek czego powstaną dwa odrębne lokale) albo o przyznaniu go jednemu z nich. W tym przypadku również następuje to na zgodny wniosek stron.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Sprawdź również

Rozwód bez orzekania o winie

Rozstającym się małżonkom zazwyczaj zależy na jak najszybszym uzyskaniu rozwodu. W tej sytuacji warto zakończyć związek bez orzekania o winie. Obie strony z udziałem profesjonalnych adwokatów powinny ustalić między sobą najważniejsze kwestie związane z podziałem majątku, a także ustaleniem opieki nad małoletnimi dziećmi przy jednoczesnym zabezpieczeniu kontaktów drugiego rodzica z nimi. Wcześniejsze [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Podział majątku po rozwodzie

Rozstanie małżonków to bardzo trudny czas dla obu stron. W tym okresie trzeba ustalić wiele kwestii związanych z definitywnym rozejściem się pary. Jedną z najważniejszych czynności stanowi podział majątku po rozwodzie. Sprawiedliwe rozdzielenie dotychczasowej wspólnoty małżeńskiej często w praktyce okazuje się bardzo trudne do zrealizowania. Zwaśnione strony zwykle nie są w stanie samodzielnie uporać [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – Warszawa

Sprawowanie opieki nad dziećmi wiąże się dla rodziców z posiadaniem pewnych praw oraz obowiązków. Władza rodzicielska swym zasięgiem czasowym obejmuje termin od narodzin potomka do momentu uzyskania przez niego pełnoletności. W tym okresie matki i ojcowie są zobligowani do troski o kompleksowy rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i emocjonalny swoich podopiecznych. Dorośli nie tylko sprawują opiekę [...]
3 lipca, 2020
czytaj więcej