Sprawy rozwodowe – Warszawa

Jako profesjonalna kancelaria prawnicza działająca na terenie Warszawy zajmujemy się wieloma różnymi sprawami. Wśród nich znajdują się także rozwody. Każdy zatrudniony przez nas adwokat może udzielić klientom kompleksowej pomocy prawnej, podejmując się reprezentowania przed sądem interesów osób dążących do rozwiązania swojego małżeństwa na skutek trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Klientom, którzy decydują się na skorzystanie z usług naszych prawników, oferujemy fachowe porady oraz na ich zlecenie przygotowujemy także pozwy rozwodowe i pisma procesowe.

Adwokat rozwodowy

Zdajemy sobie sprawę z tego, że rozpad małżeństwa to bardzo delikatna kwestia, która we wszystkich zaangażowanych w nią osobach wywołuje wiele skrajnych emocji. W takiej sytuacji istotne okazuje się profesjonalne wsparcie adwokata. Niezależnie od tego, czy małżonkowie planują rozwód z orzekaniem o winie, czy też za porozumieniem stron oddelegowany do prowadzenia danej sprawy prawnik udzieli klientowi fachowej pomocy w rozwiązaniu różnych kwestii z tym związanych. Nie tylko sporządzi on pozew rozwodowy, ale także podejmie się reprezentowania interesów strony w postępowaniu sądowym dotyczącym ustalenia opieki nad małoletnimi dziećmi, zabezpieczenia kontaktów rodziców z nimi, czy też orzeczenia wysokości alimentów na rzecz byłego współmałżonka oraz nieletniego, wychowywanego wspólnie potomstwa. Ponadto każdy adwokat rozwodowy z naszej kancelarii specjalizuje się w prowadzeniu spraw odnoszących się do podziału majątku oraz ustalenia reguł korzystania z dóbr materialnych (np. mieszkanie, samochód) stanowiących współwłasność małżonków, w stosunku do których orzeczono rozwód.

Negocjacje przedrozwodowe

Rozpad małżeństwa nie jest dla nikogo przyjemnym ani łatwym doświadczeniem. Nawet jeśli obie strony rozstają się w zgodzie ze sobą oraz bez wzajemnych pretensji, należy dołożyć wszelkich starań, aby postępowanie rozwodowe trwało jak najkrócej. Zanim dojdzie do rozprawy, organizowane są specjalne negocjacje przedsądowe, w których na zlecenie klienta może wziąć udział nasz adwokat. Głównym zadaniem prawnika podczas mediacji jest dążenie do osiągnięcia porozumienia z drugą stroną w taki sposób, aby wszelkie kwestie związane z ustaleniem opieki nad dziećmi, wysokości alimentów czy też podziału majątku zostały rozwiązane jeszcze przed rozpoczęciem postępowania sądowego. Dzięki temu zwiększa się prawdopodobieństwo tego, że rozwód zostanie orzeczony już na pierwszej rozprawie.

Udział w postępowaniu mediacyjnym i sądowym

Nawet jeśli oboje małżonków deklaruje chęć zakończenia łączącego ich związku, sąd przed wydaniem decyzji w tej kwestii musi rozpatrzyć wszystkie okoliczności. Jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki co do możliwości utrzymania małżeństwa, można skorzystać z pomocy zawodowego mediatora. Zwykle dzieje się tak również wtedy, gdy ewentualny rozpad małżeństwa w znacznym stopniu zaszkodziłby dobru małoletnich wspólnych dzieci. W sprawach o rozwody lub separacje mediacje można przeprowadzić także na wniosek obu stron. Ich zasadniczym celem jest polubowne załatwienie spornych kwestii. Co do zasady w postępowaniu mediacyjnym uczestniczą także adwokaci i prawnicy obojga współmałżonków, którzy działając w porozumieniu ze swymi klientami, dążą do wypracowania wspólnego stanowiska w określonych sprawach.

Jako profesjonalna kancelaria prawnicza z Warszawy dysponujemy niezbędnym doświadczeniem w sprawnym przeprowadzaniu mediacji sądowych, w których trakcie reprezentujemy interesy małżonków starających się o rozwód. Celem naszych działań jest osiągnięcie kompromisu w różnych kwestiach dotyczących danej sprawy. Dążymy do tego, aby postępowanie rozwodowe zakończyło się tak szybko, jak to jest tylko możliwe w danych okolicznościach.

Rozwód bez orzekania o winie

Małżonkowie mają możliwość zakończenia związku bez orzekania o winie. Takie rozwiązanie zwykle okazuje się dla nich korzystniejsze z uwagi na mniej skomplikowane procedury. Nasz adwokat rozwodowy podejmie się reprezentowania interesów klientów przed sądem. Trzeba mieć świadomość, że takie sprawy zwykle kończą się po jednej lub dwóch rozprawach. Z punktu widzenia klienta oznacza to możliwość zaoszczędzenia czasu i pieniędzy. Rozwód w takiej sytuacji można uzyskać nawet w ciągu pół roku od złożenia pozwu w sądzie. Dodatkowo można liczyć na jeszcze krótszy termin wydania orzeczenia, jeśli kwestie takie jak opieka nad dziećmi, wysokość świadczeń alimentacyjnych czy podział majątku zostały ustalone w trakcie postępowania mediacyjnego. Wówczas szanse na szybkie zakończenie sprawy o rozwód są bardzo wysokie.

Każdy prawnik z naszej kancelarii z Warszawy udziela klientom fachowych porad, w jaki sposób polubownie rozwiązać małżeństwo. Na ich życzenie przygotuje on również pozew rozwodowy oraz weźmie udział w mediacjach i negocjacjach przedsądowych.

Rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków

Jeżeli do rozpadu związku małżeńskiego przyczyniła się tylko jedna strona, drugi współmałżonek może zażądać ustalenia odpowiedzialności męża lub żony za zaistnienie takiej sytuacji. W tych okolicznościach można liczyć na zasądzenie od winnego małżonka alimentów w odpowiedniej wysokości (jeżeli zachodzą przesłanki). W praktyce rozwody z orzekaniem o winie trwają znacznie dłużej w porównaniu do polubownego postępowania. Zwiększeniu szans na wygranie sprawy sprzyja zatrudnienie doświadczonego adwokata. Prawnik rozwodowy pomoże klientowi w zebraniu materiału dowodowego obciążającego winnego współmałżonka oraz będzie reprezentował interesy poszkodowanej strony podczas rozprawy. Nasza kancelaria może podjąć się także obrony osób oskarżonych przez męża lub żonę o spowodowanie rozpadu małżeństwa.

Separacja

Rozkład pożycia w związku formalnym niekoniecznie musi pociągać ze sobą rozwód. Sąd ma możliwość orzeczenia separacji na wniosek jednej lub obu stron. Rozwiązanie to polega na uchyleniu małżeńskiej wspólnoty, jednak bez formalnej możliwości wzięcia ślubu z inną osobą. Adwokat rozwodowy z naszej kancelarii w Warszawie na życzenie klienta podejmie się kompleksowego prowadzenia spraw o separację. Pomagamy m.in. w uzyskaniu świadczenia alimentacyjnego od współmałżonka, jeżeli jedna ze stron na skutek tymczasowego rozstania z mężem lub żoną znalazła się w trudnej sytuacji materialnej.