Prawo rodzinne – alimenty – rozwody – Adwokat Warszawa

Toczące się przed sądami postępowania o rozwód, ustalenie opieki nad dziećmi czy przyznanie praw do świadczeń alimentacyjnych zwykle wzbudzają w zaangażowanych w nie stronach wiele skrajnych emocji. W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem okazuje się skorzystanie z pomocy profesjonalnego adwokata. Nasza kancelaria działająca na terenie Warszawy zatrudnia specjalistów od prawa rodzinnego i opiekuńczego. Towarzyszymy klientom na każdym etapie postępowania. Udzielamy im fachowych porad oraz podejmujemy się reprezentacji ich interesów w trakcie rozpraw sądowych.

Adwokat prawa rodzinnego w Warszawie – Rozwody

Doświadczony adwokat rozwodowy po przeanalizowaniu szczegółów przedstawionych mu spraw pomaga małżonkom w podjęciu decyzji odnośnie do dalszej przyszłości łączącego ich związku. Określa w oparciu o zasady zdefiniowane przez prawo rodzinne, czy w danym przypadku lepszym wyjściem jest złożenie pozwu o rozwód, czy też staranie się o orzeczenie przez sąd tymczasowej separacji. Zanim dojdzie do pierwszej rozprawy, prawnik podejmuje się uczestnictwa w postępowaniu mediacyjnym na zasadach określonych w prawie rodzinnym. Przeprowadzane z reprezentantami drugiej strony negocjacje mają na celu zabezpieczenie interesów osobistych i majątkowych klientów przy rozpadzie małżeństwa.

Oddelegowany przez nas do zajmowania się daną sprawą adwokat bierze na siebie odpowiedzialność za przygotowywanie treści pozwów rozwodowych oraz pism procesowych. Specjaliści z działającej w Warszawie kancelarii Noriet podejmują się reprezentowania przed sądem interesów korzystających z naszych usług stron w walce o sprawiedliwy podział majątku, przyznanie opieki nad małoletnim potomstwem, zabezpieczenie regularnych kontaktów z dziećmi oraz wyegzekwowanie alimentów w zasądzonej wysokości.

Trzeba mieć świadomość, że prawo rodzinne dopuszcza możliwość ubiegania się przez małżonków o rozwód albo na drodze polubownej, albo z orzeczeniem o winie. Rozwiązanie małżeństwa w wyniku zawartego pomiędzy stronami porozumienia w większości przypadków okazuje się najlepszym rozwiązaniem. Jeśli rozstające się osoby ustaliły już wcześniej między sobą sporne kwestie, cała sprawa może zakończyć się już po pierwszej rozprawie.

Postępowanie rozwodowe ze wskazaniem odpowiedzialności którejś ze stron zwykle trwa znacznie dłużej (niekiedy ciągnie się przez wiele lat). Prawo rodzinne przewiduje możliwość powoływania przez adwokatów na świadków członków rodziny oraz osoby z najbliższego otoczenia, co może wiązać się dla nich z pewnymi niedogodnościami natury psychicznej i moralnej. Ewentualne orzeczenie o winie współmałżonka daje jednak poszkodowanej stronie możliwość ubiegania się o przyznanie dożywotnich alimentów oraz otrzymanie większej części majątku.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Nasza Kancelaria działająca w Warszawie zatrudnia specjalistów od prawa rodzinnego i opiekuńczego, którzy biorą udział w postępowaniach o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Przesłanką do wszczęcia takiego procesu zwykle staje się notoryczne zaniedbywanie przez ojca lub matkę obowiązków względem małoletnich dzieci, nadużywanie przysługujących dorosłym praw oraz niemożność sprawowania opieki nad potomstwem z powodu występowania różnych przyczyn. Zaistnienie wspomnianych okoliczności w każdej sytuacji musi zostać udowodnione. Praktyka życia codziennego pokazuje, że sądy, zanim podejmą decyzje o pozbawieniu danych osób władzy rodzicielskiej, zazwyczaj sięgają najpierw po łagodniejsze środki (np. ograniczenie możliwości opiekowania się dziećmi i podejmowania dotyczących ich decyzji).

Mamy świadomość, że prawo rodzinne dotyczy bardzo delikatnej sfery uczuciowej, dlatego też z empatią i zrozumieniem podchodzimy do przedstawionych nam problemów. Oddelegowany do prowadzenia danej sprawy adwokat weźmie na siebie wszelkie obowiązki związane z reprezentacją interesów klienta przed sądem. Pomagamy przy wypełnianiu i gromadzeniu odpowiedniej dokumentacji, a także na bieżąco informujemy korzystające z naszych usług osoby o postępach w sprawie. W każdej sytuacji kierujemy się przede wszystkim dobrem dziecka. W przypadku, gdy pozbawienie władzy rodzicielskiej jest konieczne, podejmujemy się działań umożliwiających orzeczenie tego środka. Jeśli jednak ustaną przesłanki uzasadniające zabranie rodzicowi możliwości sprawowania opieki nad małoletnimi, adwokat wesprze klienta w walce o odzyskanie pełni praw względem potomstwa.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Adwokaci z naszej kancelarii zajmują się prowadzeniem różnych spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym także procesów dotyczących podziału majątku wspólnego oraz ograniczenia władzy rodzicielskiej. Sąd podejmuje decyzję o zastosowaniu drugiego z wymienionych środków wówczas, gdy zachodzą ku temu określone przesłanki. Jedną z nich jest zagrożenie szeroko pojętego dobra dziecka, choćby poprzez znęcanie się nad nim, sprawowanie opieki nad potomstwem przez ojca lub matkę w stanie nietrzeźwości albo brak zezwolenia na poddanie małoletniego leczeniu ratującemu jego życie albo zdrowie. W tych okolicznościach podopieczni klientów korzystających z naszych usług prawniczych mogą np. zostać skierowani do rodzin zastępczych. Czasem ustanawia się też kuratora sądowego, powierzając mu zadanie przejęcia zarządu nad majątkiem osoby, która nie ukończyła jeszcze 18 roku życia.

Prawo rodzinne w Polsce dopuszcza również możliwość ograniczenia władzy rodzicielskiej jednej ze stron postępowania z tego zakresu wówczas, gdy rodzice nieletniego potomstwa żyją w rozłączeniu, czyli są po rozwodzie lub w trakcie separacji. Pieczę nad dzieckiem przejmuje wtedy na ogół jeden z rodziców – ten, który daje lepszą gwarancję wywiązywania się z tego zobowiązania. Ograniczenie władzy rodzicielskiej odnosi się do takich spraw, jak wybór miejsca zamieszkania i szkoły dla syna albo córki albo dobór odpowiedniego sposobu leczenia.

Podział majątku wspólnego

Reprezentujemy interesy klientów także w procesach podziału majątku wspólnego małżonków po rozwodzie. W zakresie naszych kompetencji mieści się opracowywanie wszystkich niezbędnych pism procesowych. Zajmujemy się także ich składaniem we właściwym organie.

Co do zasady, zgromadzone w trakcie trwania związku mienie powinno być równo rozdzielone pomiędzy męża i żonę. Czasem jednak sąd rozstrzygający sprawy rodzinne decyduje o przyznaniu większej części dóbr materialnych stronie, która w większym stopniu przyczyniła się do pomnożenia dobytku rodziny.

Zgodnie z obowiązującym prawem podział majątku wspólnego może nastąpić poprzez sprzedaż poszczególnych jego składników oraz rozdzielanie uzyskanej w ten sposób kwoty pieniędzy między współmałżonków. Niekiedy na mocy wydanego wyroku sądowego posiadane nieruchomości oraz ruchomości zostają przyznane jednej z tych osób. Musi ona wówczas spłacić roszczenia finansowe byłego partnera.

Podział majątku wspólnego przy rozwodzie

Zajmujący się daną sprawą prawnik rodzinny z kancelarii adwokackiej reprezentuje interesy klientów m.in. w postępowaniach dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków przy rozwodzie. Zgodnie z obowiązującym prawem do rozstrzygnięcia tych kwestii może dojść albo polubownie, albo na drodze sądowej. W drugim przypadku należy złożyć w sądzie stosowny wniosek, opracowany przez pełnomocnika strony. Przygotowując taki dokument, w jego treści zawieramy najważniejsze informacje dotyczące składu mienia małżonków, jego realnej wartości, a także rekomendowany sposób rozdzielenia poszczególnych rzeczy pomiędzy strony.

Obowiązujące w Polsce prawo rodzinne zezwala na to, aby podział majątku wspólnego małżonków nastąpił jeszcze przed formalnym rozstaniem pary albo już po zakończeniu procedur rozwodowych. W pierwszym z wymienionych przypadków z reguły strony przy wsparciu swoich prawników decydują się na zawarcie odpowiedniej umowy między sobą. Należy mieć świadomość, że musi ona koniecznie przybrać formę aktu notarialnego, gdy współmałżonkowie dzielą posiadaną nieruchomość.

Jeśli kwestie podziału majątku wspólnego rozstrzygane są po rozwodzie, zwykle odbywa się to na drodze sądowej. W większości tego typu spraw mienie dzieli się po równo między strony. Można to zrobić, przyznając prawo do dysponowania poszczególnymi rzeczami jednemu z małżonków, z równoczesnym obciążeniem obowiązkiem spłaty roszczeń męża lub żony, albo poprzez rozdzielenie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży określonych dóbr ruchomych i nieruchomych wchodzących w skład mienia.

Czym jest i jakie ma cele alimentacja?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje zakres i zasady świadczenia obowiązku alimentacyjnego. Polega on na dostarczaniu przez zobowiązanego środków utrzymania niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, którym jest osoba niebędąca w stanie zapewnić sobie tego własnymi siłami. Środki materialne w wysokości odpowiadającej m.in. możliwościom majątkowym zobowiązanego, przekazywane są np. na:

  • wyżywienie,
  • utrzymanie,
  • mieszkanie,
  • leczenie,
  • zakup odzieży czy środków higieny osobistej.

Obowiązek alimentacyjny wynika wprost z pokrewieństwa bądź z innych więzi o charakterze osobistym, a obciążeni są nim krewni w linii prostej oraz rodzeństwo.

Ponadto alimentacja ma znaczenie etyczne, czyli jej celem jest służenie zachowaniu i umocnieniu relacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny oraz kształtowanie właściwych, z punktu widzenia powszechnie akceptowanych wzorców, zasad postępowania w tej najmniejszej komórce społecznej.

Obowiązek dostarczania środków materialnych w celu zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego powstaje z mocy prawa i jest niezależny od woli stron. Zgodnie z przepisami można wnioskować do sądu zarówno o podwyższenie alimentów, jak i ich obniżenie oraz zawieszenie płacenia tego świadczenia.

Możliwości majątkowe zobowiązanego a obowiązek alimentacyjny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (które nie można jednoznacznie zdefiniować) oraz tego, jakie są możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Przez drugą z przesłanek należy rozumieć nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane, ale również te, które osoba zobowiązana może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Zgodnie z prawem uprawniony może nieść sprawę dotyczącą podwyższenia alimentów. Jest ono dopuszczalne w przypadku, gdy warunki, na podstawie których sąd ustalił wysokość alimentów w poprzednim wyroku, ulegną zmianie. Będzie to również uzasadnione żądanie, jeśli rodzic przykładowo: dostał podwyżkę, darowiznę, odziedziczył spadek albo zmienił pracę na lepiej płatną. Wpłynie to na możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Świadczenia alimentacyjne

Prowadzona przez nas kancelaria adwokacka zatrudnia prawników, którzy podejmują się reprezentowania interesów klientów w sprawach o uzyskanie alimentów od byłego współmałżonka, podwyższenie lub obniżenie wysokości roszczeń, a także zwolnienie z tego obowiązku w określonych sytuacjach. Adwokat prowadzący sprawy rodzinne towarzyszy klientom na każdym etapie postępowania sądowego i pozasądowego. Udziela im porad prawnych oraz przygotowuje odpowiednie pisma procesowe. Na zlecenie osoby korzystającej z usług naszej kancelarii adwokackiej bierze także udział w negocjacjach z prawnikami drugiej strony celem wypracowania kompromisowego rozwiązania.

Co istotne, obowiązek alimentacyjny może być realizowany nie tylko na rzecz małoletniego potomstwa, ale także byłego współmałżonka. Dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, gdy dana osoba żyje w niedostatku, przy czym nie może to być małżonek obarczony przez sąd odpowiedzialnością za rozpad związku. Zobowiązanie pokrywania podstawowych potrzeb materialnych męża albo żony wygasa po 5 latach od chwili orzeczenia rozwodu. Tak samo dzieje się także wtedy, gdy świadczeniobiorca zawrze nowy związek małżeński z inną osobą.

Adwokat rodzinny – honorarium

Na wysokość wynagrodzenia prawnika wpływają różne czynniki. Dotyczy to w szczególności stopnia skomplikowania sprawy oraz realnego wkładu, jaki adwokat rodzinny wnosi w jej rozwiązanie. Dlatego też kwestie honorarium zawsze są ustalane indywidualnie z klientem.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Rodzic, który na skutek rozwodu zmienia miejsce zamieszkania, ma prawo do regularnego spotykania się z potomstwem. W większości przypadków dotyczy to także osób, wobec których orzeczono ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej. Dostępnym rozwiązaniem jest polubowne porozumienie się małżonków w tej kwestii. Niekiedy jednak rodzic, który na co dzień mieszka z potomstwem, podejmuje różnego rodzaju kroki na drodze do utrudnienia lub uniemożliwienia byłemu partnerowi systematycznego widywania się z potomkiem. W tych okolicznościach obowiązujące w Polsce prawo rodzinne dopuszcza możliwość złożenie przez stronę pokrzywdzoną wniosku o sądowe ustalenie kontaktów z małoletnim. W przygotowanym przez adwokata dokumencie zamieszcza się dane osobowe rodziców i dzieci, a także szczegółowy opis zasad oraz sposobu utrzymywania relacji z najmłodszymi członkami rodziny. Dotyczy to również spotkań dorosłych z małoletnimi w czasie ferii, wakacji albo świąt.

Jeśli rodzic, z którym mieszka potomstwo, pomimo wydania przez sąd stosownego wyroku nadal zabrania byłemu partnerowi widywania się z synem lub córką, można złożyć do danego organu wniosek o zagrożenie nakazaniem zapłaty. W tym przypadku każde naruszenie postanowień sądu w sprawie o ustalenie kontaktów kończy się nałożeniem na winnego kary pieniężnej w określonej wysokości.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a alimenty

Zgodnie ze stosownymi przepisami prawa rodzinnego dorośli, co do których wydano formalne orzeczenie o ograniczeniu albo pozbawieniu władzy rodzicielskiej, zobowiązani są do dalszego łożenia na utrzymanie dzieci. Jeśli do odebrania danej osobie praw do decydowania o różnych sprawach dotyczących potomstwa doszło na skutek notorycznego uchylania się od obowiązków ojca lub matki, zasądzone świadczenie alimentacyjne może być nawet wyższe niż w innych okolicznościach. Na zmianę zakresu zobowiązania oraz sposobu jego opłacania może wpłynąć również istnienie trwałych przeszkód do sprawowania opieki nad potomstwem, np. pobyt w więzieniu albo choroba rodzica.

Sprawdź również
Sprawy sądowe

Sprawy sądowe

Co do zasady, sprawa sądowa może toczyć się bez udziału odpowiednio wykwalifikowanego adwokata albo radcy prawnego. Każdy obywatel ma zagwarantowany konstytucyjnie dostęp do sądu.(...)