Alimenty

Obowiązujące w Polsce prawo rodzinne daje możliwość ubiegania się o alimenty osobom, które wzięły rozwód. Tego rodzaju świadczenia wypłacane są samotnym rodzicom sprawującym opiekę nad małoletnimi dziećmi. Można także starać się o ich uzyskanie na własną rzecz. Prawo do alimentów w odpowiedniej wysokości przysługuje małżonkowi, który nie ponosi wyłącznej winy za rozpad związku małżeńskiego i związany z nim rozwód, pod warunkiem znajdowania się przez niego w niedostatku. Na tego typu wsparcie może również liczyć dorosłe dziecko, które ze względu na swój stan zdrowia lub trudną sytuację materialną nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Niekiedy o uzyskanie świadczeń alimentacyjnych ubiegają się również znajdujący się w niedostatku rodzice od dzieci, młodsze rodzeństwo od starszych braci i sióstr lub pasierbowie od współmałżonków swoich opiekunów prawnych.

Alimenty wypłacane są uprawnionym osobom przez zobowiązane do tego strony. W założeniu obowiązującego prawa rodzinnego mają one dostarczyć środków potrzebnych do wychowania dziecka oraz zaspokojenia elementarnych potrzeb bytowych potomstwa, a także byłego współmałżonka. Osoby planujące rozwody powinny mieć świadomość, że zobligowanie do uiszczania alimentów wynika bezpośrednio z faktu wcześniejszego zawarcia małżeństwa, a także z istnienia pomiędzy zainteresowanymi stronami pokrewieństwa lub powinowactwa. Prawo rodzinne określa, że świadczenia alimentacyjne obciążają w pierwszej kolejności zstępnych przed wstępnymi, a także rodziców przed rodzeństwem. Zobowiązanie to odnosi się przede wszystkim do krewnych bliższego stopnia, a dopiero później do członków dalszej rodziny.

Pozew o alimenty

Przy staraniu się o alimenty przez osoby biorące rozwody można skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata. Wykwalifikowany prawnik oferuje klientom kompleksową pomoc w przygotowywaniu pozwów, zamieszczając w nich wszelkie niezbędne informacje, takie jak dane osobowe i adresowe powoda i strony pozwanej, uzasadnienie wysuwanego roszczenia oraz żądana kwota świadczenia. Ponadto zgodnie z obowiązującym prawem rodzinnym do wniosku należy dołączyć również oświadczenie o wysokości zarobków rodzica, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, stosowne zaświadczenia z przedszkola lub szkoły, a także rachunki dokumentujące koszty utrzymania małoletniego potomstwa. W zgromadzeniu wszystkich niezbędnych dokumentów pomaga adwokat z naszej kancelarii. Bierze on również na siebie odpowiedzialność za złożenie pozwu wraz z załącznikami w sądzie rejonowym, właściwym dla miejsca zamieszkania strony pozwanej lub dziecka. Warto wiedzieć, że ubieganie się o alimenty zwolnione jest z jakichkolwiek opłat sądowych.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Na wysokość przyznanych świadczeń alimentacyjnych wpływa kilka czynników. Prawo rodzinne określa, że przy ustalaniu kwoty zobowiązania bierze się pod uwagę dochody pozwanych, a także realną możliwość spłaty przez nich żądanych przez powodów sum pieniędzy. Rodzice, którzy uchylają się od podjęcia pracy ze względu na chęć uniknięcia obowiązku alimentacyjnego, nie mogą liczyć na to, że dla sądu będzie to wystarczającą przesłanką do zwolnienia ich z uiszczania tego rodzaju należności. W przypadku faktycznej niewypłacalności danej osoby jej zobowiązanie przechodzi na rodziców lub rodzeństwo.

Adwokaci z naszej kancelarii świadczą również kompleksową pomoc prawną w ubieganiu się o podwyższenie lub zmniejszenie alimentów czy o wygaśnięcie tego zobowiązania osobom, które wzięły rozwody. Każdą przedstawioną nam sprawę traktujemy indywidualnie, dążąc do jej pomyślnego rozwiązania.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Sprawdź również

Rozwód bez orzekania o winie

Rozstającym się małżonkom zazwyczaj zależy na jak najszybszym uzyskaniu rozwodu. W tej sytuacji warto zakończyć związek bez orzekania o winie. Obie strony z udziałem profesjonalnych adwokatów powinny ustalić między sobą najważniejsze kwestie związane z podziałem majątku, a także ustaleniem opieki nad małoletnimi dziećmi przy jednoczesnym zabezpieczeniu kontaktów drugiego rodzica z nimi. Wcześniejsze [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Podział majątku po rozwodzie

Rozstanie małżonków to bardzo trudny czas dla obu stron. W tym okresie trzeba ustalić wiele kwestii związanych z definitywnym rozejściem się pary. Jedną z najważniejszych czynności stanowi podział majątku po rozwodzie. Sprawiedliwe rozdzielenie dotychczasowej wspólnoty małżeńskiej często w praktyce okazuje się bardzo trudne do zrealizowania. Zwaśnione strony zwykle nie są w stanie samodzielnie uporać [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – Warszawa

Sprawowanie opieki nad dziećmi wiąże się dla rodziców z posiadaniem pewnych praw oraz obowiązków. Władza rodzicielska swym zasięgiem czasowym obejmuje termin od narodzin potomka do momentu uzyskania przez niego pełnoletności. W tym okresie matki i ojcowie są zobligowani do troski o kompleksowy rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i emocjonalny swoich podopiecznych. Dorośli nie tylko sprawują opiekę [...]
3 lipca, 2020
czytaj więcej