Alimenty

Możliwość ubiegania się o to świadczenie daje prawo rodzinne. Starać się o nie mogą osoby, które wzięły rozwód. Ponadto takie środki wypłacane są rodzicom sprawującym samotnie opiekę nad małoletnimi dziećmi. Żądać alimentów mogą także inne uprawnione osoby. W naszej kancelarii adwokackiej nie tylko udzielamy porad prawnych w tej kwestii i służymy pomocą przy przygotowaniu wniosków o to świadczenie, lecz także udzielamy pomocy przy wypełnianiu wniosku o zmianę jego wysokości. Reprezentujemy klientów w sądzie aż do uzyskania wyroku oraz – jeśli zajdzie taka konieczność – również podczas apelacji.

Kto może zostać obarczony płaceniem alimentów?

Katalog osób, które mogą zostać obciążone tym świadczeniem, jest dość szeroki. Obowiązek dostarczania środków utrzymania dotyczy krewnych w linii prostej, czyli:

 • rodziców,
 • dzieci,
 • dziadków,
 • wnuków,
 • rodzeństwa,
 • byłego męża/żony.

Praktyka w sprawach alimentacyjnych pokazuje jednak, że to świadczenie najczęściej zasądzane jest ojcom w stosunku do małoletniego potomstwa.

W jakim celu płaci się alimenty?

Zasady i zakres regulowania tego świadczenia materialnego określa kodeks rodzinny i opiekuńczy. Obowiązek dostarczania środków utrzymania ma jeden cel – w ten sposób zaspakajane są usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, którym jest osoba niebędąca w stanie samodzielnie ich sobie zapewnić. Na wysokość alimentów wpływają m.in. możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Świadczenie przekazywane jest na pokrycie kosztów np.:

 • jedzenia,
 • utrzymania,
 • mieszkania,
 • leczenia,
 • nauki,
 • zakupu odzieży albo środków higieny osobistej.

Poza wymiarem materialnym, zabezpieczenie finansowe w postaci alimentów ma również znaczenie etyczne. Służy przede wszystkim zachowaniu i umocnieniu relacji pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny.

Ponadto ustalenie wysokości świadczenia alimentacyjnego zawsze będzie zależeć od konkretnych okoliczności w danej sprawie. Sąd pod uwagę bierze więc m.in. stosunki rodzinno-prawne łączące obie strony. Na kwotę związaną z realizacją obowiązku dostarczania środków utrzymania przez zobowiązanego wpływu nie mają świadczenia otrzymywane z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego oraz wychowawcze i rodzinne. Poza tym wysokość kwoty nie zależy od wydatków i innych środków finansowych związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej.

Zakłada się również, że standard życia najmłodszego członka rodziny powinien być co najmniej taki sam, jak przed rozpadem małżeństwa.

Czy były małżonek może żądać alimentów?

Mimo że wspomniane świadczenie jest najczęściej wypłacane przez ojców na rzecz małoletnich dzieci, to jednak, jak pokazuje praktyka, drugą najczęściej uprawnioną do tego osobą jest były małżonek. Może on żądać alimentów jednak wyłącznie, gdy żyje w niedostatku, a przy tym nie został obarczony przez sąd odpowiedzialnością za rozpad związku. Gdy spełnia te kryteria, obowiązek dostarczania środków utrzymania w celu pokrycia podstawowych potrzeb materialnych męża albo żony wygasa po 5 latach od chwili orzeczenia rozwodu. Płacenie tego świadczenia kończy się także w momencie zawarcia nowego związku małżeńskiego z inną osobą przez świadczeniobiorcę.

Tego rodzaju sprawy również prowadzi nasza kancelaria adwokacka w Warszawie.

Czym jest zabezpieczenie alimentów?

Sąd może wydać tymczasowe – na czas trwania postępowania – rozstrzygnięcie w kwestii tego świadczenia. Ma ono formę postanowienia udzielanego na wniosek zainteresowanej osoby. Kiedy można starać się o zabezpieczenie alimentów? Taka alternatywa istnieje w sprawie o:

 • przyznanie tego świadczenia,
 • podwyższenie go,
 • rozwód.

Wnioski o zabezpieczenie alimentacyjne powinny być rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia wpływu. Mają one moc wiążącą od dnia wydania do momentu uprawomocnienia się wyroku, który je zastępuje. Złożenie tego rodzaju dokumentu zwolnione jest z kosztów, a w przygotowaniu stosownego pisma może pomóc prawnik z naszej kancelarii adwokackiej.

Ponadto, jeśli w zabezpieczeniu alimentacyjnym zawarta jest jeszcze tzw. klauzula wykonalności, wówczas istnieje możliwość skierowania go do komornika celem egzekucji.

Pomoc adwokata w sprawach o alimenty

Na co dzień prowadzimy wiele postępowań w kwestiach regulowanych przez prawo rodzinne. Wiele z nich dotyczy płacenia alimentów z racji tego, że żądać ich mogą różnie spokrewnione ze sobą osoby.

Biorąc pod uwagę, że obowiązek dostarczania środków materialnych w celu zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego powstaje z mocy prawa i jest niezależny od woli stron, zobowiązany do płacenia alimentów powinien wywiązywać się z tego. W praktyce bywa jednak z tym różnie. Przepisy prawa pozwalają obu stronom wnioskować do sądu o:

 • zmianę kwoty świadczenia alimentacyjnego (podwyższenie/obniżenie) – zależeć to będzie od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Może np. dostać podwyżkę, darowiznę, odziedziczyć spadek, zmienić pracę na lepiej płatną itd.;
 • zawieszenie płacenia tych środków;
 • uchylenie alimentów.

Adwokat podejmujący się tego rodzaju spraw udziela nie tylko porad prawnych, ale także towarzyszy klientom na każdym etapie procesu sądowego i pozasądowego. Ponadto na zlecenie osób korzystających z usług naszej kancelarii adwokackiej w Warszawie przygotowuje odpowiednie pisma procesowe albo bierze udział w negocjacjach z prawnikami drugiej strony w celu wypracowania kompromisowego rozwiązania.

Czy kwestię alimentów można załatwić wyłącznie w sądzie?

Nie. Byli małżonkowie mogą zawrzeć między sobą umowę, w której określą podstawowe warunki, takie jak wysokość, sposób przekazywania oraz termin płatności alimentów. Dokument powinien być spisany – najlepiej nadać mu postać aktu notarialnego.

Za jaki okres wstecz można domagać się alimentów?

Termin przedawnienia dla roszczeń alimentacyjnych wynosi 3 lata, co pozwala wnioskodawcy żądać pieniędzy za okres do 3 lat od dnia złożenia wniosku.

Alimenty przed narodzinami dziecka – czy można o nie wystąpić?

Ojciec dziecka, który nie jest mężem matki, ma obowiązek uczestniczenia w pokrywaniu wydatków związanych z ciążą i porodem. Dysponując dowodami na ojcostwo, matka może żądać od ojca zapłaty stosownej kwoty jeszcze przed narodzeniem potomka.

Po jakim czasie można zwiększyć wysokość alimentów?

Nie istnieje żaden próg czasowy uprawniający do wnioskowania o zwiększenie świadczenia alimentacyjnego. Jeśli wzrosną usprawiedliwione potrzeby dziecka lub gdy sytuacja materialna zobowiązanego ulegnie poprawie, można zażądać podwyższenia alimentów.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Sprawdź również

Noriet radzi: Jak wypełnić wniosek o rozwód?

Planujesz rozstanie z współmałżonkiem? Sprawdź, jak napisać pozew rozwodowy. Dowiedz się, jakie dokumenty należy wypełnić i bądź dobrze przygotowany do rozprawy sądowej. Poznaj sposoby na przyspieszenie przebiegu procesu oraz najczęstsze powody, dla których następuje rozkład pożycia małżeńskiego i orzeczenie o winie. Wzór pozwu rozwodowego Decyzja o zakończeniu związku nigdy nie jest prosta. [...]
21 kwietnia, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

Jeśli zdecydowałeś się na formalne zakończenie związku małżeńskiego, musisz liczyć się z tym, że jedną z kwestii do uregulowania jest Wasze wspólne mienie. Na czym polega podział majątku po rozwodzie, co wchodzi w jego skład? Czym różni się dokonanie tego w formie aktu notarialnego od orzeczenia sądowego? Jak w tym zakresie może pomóc adwokat? Przeczytaj nasz artykuł! Czym jest majątek wspólny małżonków? Jeśli [...]
20 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Co roku w Polsce formalnie rozstaje się ok. 50-65 tys. par. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Jak wygląda procedura od momentu podjęcia decyzji przez małżonka/małżonków i złożenia pozwu rozwodowego? Czym różni się rozprawa z orzeczeniem o winie od przebiegu sytuacji, w której mąż i żona chcą się rozstać za porozumieniem stron? Z jakimi skutkami majątkowymi musisz się liczyć? Dowiedz się więcej [...]
1 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód bez orzekania o winie — ile trwa, wszystko, co musisz wiedzieć

Czy w Polsce możliwy jest rozwód bez winy? Tak! Jednak takie postępowanie wymaga zgody obojga małżonków. Brak orzekania o winie może wpłynąć na alimenty oraz sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, a podział majątku jest możliwy na wniosek co najmniej jednej ze stron. W artykule prezentujemy też, jakie koszty są związane z postępowaniem rozwodowym i jak ograniczyć je przez wypracowanie porozumienia. [...]
8 lutego, 2023
czytaj więcej

Rozwód bez orzekania o winie

Takie rozwiązanie prawne jest możliwe w przypadku, gdy małżonkowie są zgodni w kwestii formalnego rozstania się i zależy im na jak najszybszym uzyskaniu decyzji sądu. Rozwód bez orzekania o winie to jedna ze spraw, jakimi zajmuje się kancelaria adwokacka. Na czym wówczas polega rola adwokata podejmującego się jej prowadzenia? Czuwa on nad tym, aby obie strony ustaliły między sobą najważniejsze kwestie [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Podział majątku po rozwodzie

Rozstanie małżonków to bardzo trudny czas dla obu stron. W tym okresie trzeba ustalić wiele kwestii związanych z definitywnym rozejściem się pary. Jedną z najważniejszych czynności stanowi podział majątku po rozwodzie. Sprawiedliwe rozdzielenie dotychczasowej wspólnoty małżeńskiej często w praktyce okazuje się bardzo trudne do zrealizowania. Zwaśnione strony zwykle nie są w stanie samodzielnie uporać [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – Warszawa

Sprawowanie opieki nad dziećmi wiąże się dla rodziców z posiadaniem pewnych praw oraz obowiązków. Władza rodzicielska swym zasięgiem czasowym obejmuje termin od narodzin potomka do momentu uzyskania przez niego pełnoletności. W tym okresie matki i ojcowie są zobligowani do troski o kompleksowy rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i emocjonalny swoich podopiecznych. Dorośli nie tylko sprawują opiekę [...]
3 lipca, 2020
czytaj więcej