Kancelaria Adwokacka Noriet » Administrowanie zabezpieczeniami obligacji

Administrowanie zabezpieczeniami obligacji

W zakresie kompetencji kancelarii adwokackiej mieści się fachowe doradztwo prawne oraz opracowywanie dokumentacji emisyjnej dla emitentów i obligatariuszy. Aktywnie uczestniczymy w przygotowywaniu zarówno teoretycznych konstrukcji, jak i praktycznych metod prawnych, mających na celu efektywne zabezpieczenie obligacji i zastawu. Jako administratorzy takich rozwiązań doradzamy w procesie ich ustanawiania, podejmując w tym zakresie współpracę z odpowiednimi organami sądowymi oraz notariuszami Świadczymy kompleksową pomoc prawniczą w trakcie rolowania długu z papierów wartościowych. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za reprezentowanie interesów obligatariuszy w ramach prowadzonych postępowań sądowych, w tym również procesach dotyczących upadłości oraz restrukturyzacji emitentów obligacji.

Administrator obligacji – funkcje i uprawnienia

Zgodnie z obowiązującą ustawą funkcję administratora zastawu może pełnić każda osoba, która dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych. Dla własnego bezpieczeństwa można jednak powierzyć to zadanie adwokatowi z profesjonalnej kancelarii adwokackiej. Nasi prawnicy w swoim działaniu bazują na oświadczeniach przekazanych przez emitenta. W sytuacji, gdy nie dochodzi do terminowego wykupu obligacji, administrator zastawu podejmuje różnego rodzaju czynności w porozumieniu z klientem. Nie odpowiada on jednak za zabezpieczenie tych środków, ponieważ obowiązek jego skutecznego ustanowienia spoczywa na emitencie, który samodzielnie wybiera wartość poręczenia. Oczywiście, można zasięgnąć w tej kwestii porady specjalisty, nie jest to jednak wymagane przez prawo. W efekcie często dochodzi do sytuacji, gdy obligacje zostają wyemitowane jako niezabezpieczone papiery wartościowe. Dopiero potem ustanawia się dla nich zabezpieczenie. Zwykle odznacza je charakter warunkowy lub też odłożenie w czasie, nierzadko stosuje się też zastaw na akcjach lub na wierzytelnościach. Takie rozwiązanie w dłuższej perspektywie może okazać się niekorzystne, zwłaszcza jeśli obligacje ostatecznie nie zostaną wykupione. Dlatego też emitenci papierów wartościowych, zanim zdecydują się na jakikolwiek krok, mogą poradzić się adwokata z kancelarii w kwestii odpowiedniego zabezpieczenia papierów wartościowych.

Administrator zastawu pełni przede wszystkim funkcję techniczną. Wszystkie swoje działania konsultuje on z obligatariuszami, pomagając w gromadzeniu stosownej dokumentacji. Zajmuje się też załatwianiem formalności związanych z wnoszeniem opłat za przeprowadzone postępowanie. Warto mieć świadomość, że administrator obligacji wspiera klientów w dochodzeniu roszczeń z konkretnego przedmiotu zabezpieczenia, wszelkie zobowiązania formalne i finansowe w tym aspekcie spoczywają jednak na emitentach. Dla obligatariuszy, którzy chcą jak najszybciej odzyskać swoje należności, jest dostępna droga postępowania – współpraca z administratorem zastawów, przedstawiając mu odpowiednie dokumenty oraz uiszczając wszelkie wymagane opłaty. W takiej sytuacji można liczyć na pomyślne załatwienie sprawy.

Jak nawiązać współpracę z administratorem obligacji?

Skuteczne zabezpieczenie obligacji zależy od zawarcia przez emitenta umowy z odpowiednim podmiotem. Na skutek jej podpisania dochodzi do powstania jej rękojmi na rzecz obligatariuszy. Administrator zastawów pobiera wynagrodzenie za swoje usługi od klienta, obligując się jednocześnie do wykonywania określonych praw i obowiązków wierzyciela w odniesieniu do zabezpieczonych wierzytelności. Podmiot ten nastawiony jest przede wszystkim na udzielanie klientom szeroko zakrojonego wsparcia w odzyskiwaniu należności. Dlatego optymalnym rozwiązaniem jest pozostawanie z nim w stałym i rzetelnym kontakcie. Nie ma sensu skupiać się na niepotrzebnych dyskusjach z administratorem, gdyż takie postępowanie oddziałuje niekorzystnie na interesy wszystkich emitentów ubiegających się o odzyskanie należności z konkretnego przedmiotu zabezpieczenia.

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Sprawdź również

Rozwód bez orzekania o winie

Rozstającym się małżonkom zazwyczaj zależy na jak najszybszym uzyskaniu rozwodu. W tej sytuacji warto zakończyć związek bez orzekania o winie. Obie strony z udziałem profesjonalnych adwokatów powinny ustalić między sobą najważniejsze kwestie związane z podziałem majątku, a także ustaleniem opieki nad małoletnimi dziećmi przy jednoczesnym zabezpieczeniu kontaktów drugiego rodzica z nimi. Wcześniejsze [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Podział majątku po rozwodzie

Rozstanie małżonków to bardzo trudny czas dla obu stron. W tym okresie trzeba ustalić wiele kwestii związanych z definitywnym rozejściem się pary. Jedną z najważniejszych czynności stanowi podział majątku po rozwodzie. Sprawiedliwe rozdzielenie dotychczasowej wspólnoty małżeńskiej często w praktyce okazuje się bardzo trudne do zrealizowania. Zwaśnione strony zwykle nie są w stanie samodzielnie uporać [...]
5 sierpnia, 2020
czytaj więcej

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – Warszawa

Sprawowanie opieki nad dziećmi wiąże się dla rodziców z posiadaniem pewnych praw oraz obowiązków. Władza rodzicielska swym zasięgiem czasowym obejmuje termin od narodzin potomka do momentu uzyskania przez niego pełnoletności. W tym okresie matki i ojcowie są zobligowani do troski o kompleksowy rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i emocjonalny swoich podopiecznych. Dorośli nie tylko sprawują opiekę [...]
3 lipca, 2020
czytaj więcej