Kancelaria Adwokacka Noriet » Komunikat dla obligatariuszy projektów spółek „Golub”

Komunikat dla obligatariuszy projektów spółek „Golub”

20 października, 2023

W dniu 17 października w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazały się następujące ogłoszenia:

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Golub Gethouse MLT Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRp 2/21, postanowieniem z dnia 27 września 2023 roku Sędzia komisarz postanowił na podstawie art. 120 ust. 1 w zw. z art. 110 ust. 7 Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne stwierdzić, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym Golub Gethouse MLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w głosowaniu nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonym na podstawie prawomocnego postanowienia z dnia 7 marca 2023 roku przyjęto układ częściowy o następującej treści: 1. Charakter propozycji układowych (układ częściowy) Propozycje układowe dotyczą jedynie niektórych zobowiązań, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika Golub Gethouse MLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”). 2. Wierzytelności objęte układem częściowym („Układ”) Wierzytelnościami objętymi układem częściowym, zwanymi dalej „Wierzytelnościami” są wierzytelności z tytułu finansowania dłużnego udzielonego Spółce lub poręczonego przez Spółkę, obejmujące: 2.1. wierzytelności powstałe z tytułu finansowania działalności Spółki przez udzielone Spółce pożyczki („Pożyczki”), 2.2. wierzytelności powstałe z tytułu finansowania działalności Spółki przez wyemitowane przez Spółkę obligacje („Obligacje”), 2.3. wierzytelności powstałe z tytułu poręczenia przez Spółkę zobowiązań wynikających z obligacji wyemitowanych przez inne podmioty („Poręczenia Obligacji”). 3. Spłata Wierzytelności 3.1. Spółka spełni świadczenia pieniężne z tytułu wykupu Obligacji, spłaty Pożyczek oraz Poręczenia Obligacji („Należność Główna”) oraz świadczenia pieniężne z tytułu odsetek od Pożyczek oraz Poręczenia Obligacji na zasadach i w terminach określonych treścią Układu, w szczególności w punktach 3.2-3.4, w sposób określony w warunkach emisji danych Obligacji i umowach dotyczących poszczególnych Pożyczek lub Poręczeń Obligacji. 3.2. Spółka spłaci Należność Główną w 100,00% (słownie: sto procent) w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. 3.3. Odsetki naliczone od Należności Głównej każdej Wierzytelności za okres od jej wymagalności do dnia Terminu Spłaty Wierzytelności Układowych w wysokości określonej w treści stosunku prawnego stanowiącego podstawę prawną Wierzytelności (a w jej braku w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie) oraz inne należności uboczne zostaną uiszczone w 100% wraz z Należnością Główną w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. 3.4. Koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania Wierzytelności objętych układem w zakresie w jakim poz. 49860–49860 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 17 PAŹDZIERNIKA 2023 R. nie są pokryte zabezpieczeniem ustanowionym na majątku Spółki podlegają umorzeniu. Jeśli koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania Wierzytelności objętych układem znajdują pokrycie w zabezpieczeniu zostaną spłacone wraz z Należnością Główną. 4. Termin Spłaty Wierzytelności Układowych 4.1. „Termin Spłaty Wierzytelności Układowych” przypadać będzie w dniu przypadającym w najwcześniejszej z następujących dat: 4.1.1. dniu przypadającym 12 (dwanaście) miesięcy po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu; 4.1.2. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży akcji spółki GGH PF3 przez Golub Gethouse MLT; 4.1.3. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży akcji Mennica Towers przez GGH PF3; 4.1.4. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży przez Mennica Towers Budynków MLT. Na potrzeby Układu: „Budynki MLT” oznaczają kompleks biurowy, o łącznej powierzchni najmu (biura i usługi) wynoszącej: 65.918 m 2 , zlokalizowany w Warszawie przy ulicy Prostej 20, obejmujący: 1) 140 metrową wieżę, o powierzchni pod wynajem wynoszącej 51.050 m 2 , posiadającą 32 piętra tzw. Wieża i 2) 8 piętrowy tzw. Budynek Zachodni, o łącznej powierzchni pod wynajem wynoszącej 14.867 m 2 . „GGH PF3” oznacza GGH PF PROJECT 3 GGH MANAGEMENT 3 Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000460236, REGON 146658628, NIP 7010379051, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 210.080.000,00 zł. „Mennica Towers” oznacza MENNICA TOWERS GGH MT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000465391, REGON 146726028, NIP 7010384164, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 150.000.000,00 zł. „Golub Gethouse MLT” oznacza Golub Gethouse MLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000701302, REGON 368624132, NIP 5272825527, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. „GGH MLT” oznacza GGH MLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000826067, REGON 385517555, NIP 5252814957, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. „MLT GGH” oznacza MLT GGH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000841259, REGON 386059356, NIP 5252823005, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. 4.2. Przed Terminem Spłaty Wierzytelności Układowych Spółka nie jest zobowiązana spłacić w całości ani w części Wierzytelności, w tym również na żądanie wierzycieli wynikające ze stosunku prawnego stanowiącego podstawę prawną Wierzytelności. 4.3. W Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych Spółka spłaci wszystkie Wierzytelności objęte układem, w tym także wierzytelności, które nie stały się jeszcze wymagalne w świetle stosunków prawnych, stanowiących podstawę ich powstania. 5. Powołanie Zarządcy Przymusowego 5.1. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu, ustanawia się wobec Spółki zarząd przymusowy, o którym mowa w art. 169 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. (z późn. zm.) Prawo restrukturyzacyjne. Zarząd przymusowy, o którym mowa powyżej powierza się Janda Mozdżeń Restrukturyzacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 828888) zarządcy przymusowemu („Zarządca Przymusowy”). 5.2. W okresie zarządu przymusowego Spółka traci na rzecz Zarządcy Przymusowego prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia i rozporządzania nim. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu Spółka wskaże i wyda Zarządcy Przymusowemu cały swój majątek oraz wyda dokumenty dotyczące jej działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. 5.3. Mandat Zarządcy Przymusowego wygasa w dniu uprawomocnienia się postanowienia o wykonaniu układu. 5.4. Z tytułu pełnienia funkcji, Zarządcy Przymusowemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 16.000,00 zł netto (19.680,00 zł brutto), płatne na podstawie odpowiedniej faktury VAT z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie zostało naliczone. poz. 49861–49861 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 17 PAŹDZIERNIKA 2023 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5.5. W przypadku, gdy Termin Spłaty Wierzytelności Układowych przypadnie przed 30 czerwca 2024 r., Zarządca Przymusowy uzyska dodatkowe wynagrodzenie za sukces w wysokości 100.000,00 zł netto (123.000,00 zł brutto), płatne na podstawie odpowiedniej faktury VAT do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do choćby częściowej Spłaty Wierzytelności Układowych. 5.6. Realizując niniejsze propozycje układowe, Zarządca Przymusowy powinien mieć na względzie, że zamiarem wierzycieli, pozostających jednocześnie w dużej liczbie wierzycielami GGH MLT i MLT GGH jest uzyskanie możliwie wysokiego i szybkiego zaspokojenia zobowiązań obciążających wszystkie wskazane powyżej Spółki, w tym poprzez: a) Zawarcie pomiędzy GGH MLT, MLT GGH i Golub Gethouse MLT ugód co do rozwiązania lub rozliczenia wszelkich stosunków prawnych istniejących pomiędzy rzeczonymi spółkami, w tym w szczególności wszelkich umów przedwstępnych sprzedaży akcji w GGH PF3, w sposób zapewniający powiązanie sprzedaży akcji spółki GGH PF3 posiadanych przez Golub Gethouse MLT oraz akcji spółki GGH PF3 posiadanych przez GGH MLT, względnie sprzedaż akcji w GGH PF3 przez samo GGH MLT, ale wyłącznie na rzecz podmiotów, będących już w dacie sprzedaży akcjonariuszami GGH PF3 oraz realną spłatę zobowiązań wszystkich wymienionych spółek w całości, a gdyby to było niemożliwe, w największej możliwej wysokości, zaś środki z zawartych umów Zarządca Przymusowy będzie mógł przeznaczyć na pokrycie zobowiązań powstałych po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, powstałych w postępowaniu restrukturyzacyjnym w stosunku do Golub Gethouse MLT, GGH MLT oraz MLT GGH, do Terminu Spłaty Wierzytelności włącznie; b) Zawarcie z innymi akcjonariuszami GGH PF3 umowy o współpracy w zakresie zbycia Budynków MLT. Uczestnicy postępowania mogą pisemnie składać zastrzeżenia przeciwko układowi w trybie art. 164 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego. Sąd nie bierze pod uwagę zastrzeżeń zgłoszonych po upływie tygodnia od dnia przedmiotowego obwieszczenia lub niespełniających wymogów formalnych pisma procesowego. Jednocześnie zawiadamia się, że rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu odbędzie się w dniu 28.11.2023 r., o godzinie 9 30 , w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr A14.

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika MLT GGH Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRp 4/21, postanowieniem z dnia 28 września 2023 roku Sędzia komisarz postanowił stwierdzić, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym MLT GGH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie w głosowaniu nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonym na podstawie prawomocnego postanowienia Sędziego komisarza z dnia 7 marca 2023 roku, przyjęto układ o następującej treści: 1. Charakter propozycji układowych 1.1. Propozycje układowe dotyczą wszystkich zobowiązań MLT GGH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”). 1.2. Propozycje układowe przewidują spłatę wszystkich zobowiązań pieniężnych obciążających Spółkę, a powstałych przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego („Wierzytelności”) w ramach jednej kategorii interesu. 2. Spłata Wierzytelności 2.1. Spółka spłaci wszystkie obciążające ją Wierzytelności, jak również świadczenia pieniężne z tytułu odsetek oraz innych należności ubocznych dotyczących wierzytelności objętych układem na zasadach i w terminach określonych treścią Układu, w szczególności w punktach 2.2 i 2.3, w sposób określony w układzie. 2.2. Spółka spłaci należność główną w 100,00% (słownie: sto procent) w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. 2.3. Odsetki naliczone od Należności Głównej każdej Wierzytelności za okres od jej wymagalności do dnia Terminu Spłaty Wierzytelności Układowych w wysokości określonej w treści stosunku prawnego stanowiącego podstawę prawną Wierzytelności (a w jej braku w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie) oraz inne należności uboczne zostaną uiszczone w 100% wraz z Należnością Główną w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. 2.4. Koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania Wierzytelności objętych układem w zakresie w jakim nie są pokryte zabezpieczeniem ustanowionym na majątku Spółki, podlegają umorzeniu. Jeśli koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania Wierzytelności objętych układem znajdują pokrycie zabezpieczeniu zostaną spłacone wraz z Należnością Główną. 3. Termin Spłaty Wierzytelności Układowych 3.1. „Termin Spłaty Wierzytelności Układowych” przypadać będzie w dniu najwcześniejszej z następujących dat: 3.1.1. dniu przypadającym 12 (dwanaście) miesięcy po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu; 3.1.2. dniu przypadającym 14 (czternaście) miesięcy po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu w Golub Gethouse MLT;poz. 49861–49861 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 17 PAŹDZIERNIKA 2023 R. 3.1.3. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży akcji Mennica Towers przez GGH PF3; 3.1.4. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży akcji spółki GGH PF3 przez Golub Gethouse MLT; 3.1.5. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży przez Mennica Towers Budynków MLT. Na potrzeby Układu: „Budynki MLT” oznaczają kompleks biurowy, o łącznej powierzchni najmu (biura i usługi) wynoszącej: 65.918 m 2 , zlokalizowany w Warszawie przy ulicy Prostej 20, obejmujący: 1) 140 metrową wieżę, o powierzchni pod wynajem wynoszącej 51.050 m 2 , posiadającą 32 piętra, tzw. Wieża i 2) 8 piętrowy, tzw. Budynek Zachodni, o  łącznej powierzchni pod wynajem wynoszącej 14.867 m 2 . „GGH PF3 „ oznacza GGH PF PROJECT 3 GGH MANAGEMENT 3 spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000460236, REGON 146658628, NIP 7010379051, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 210.080.000,00 zł. „Mennica Towers” oznacza MENNICA TOWERS GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000465391, REGON 146726028, NIP 7010384164, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 150.000.000,00 zł. „Golub Gethouse MLT” oznacza Golub Gethouse MLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000701302, REGON 368624132, NIP 5272825527, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. „GGH MLT” oznacza GGH MLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000826067, REGON 385517555, NIP 5252814957, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. „MLT GGH” oznacza MLT GGH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000841259, REGON 386059356, NIP 5252823005, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. 3.2. Przed Terminem Spłaty Wierzytelności Układowych Spółka nie jest zobowiązana spłacić w całości ani w części Wierzytelności, w tym również na żądanie wierzycieli, wynikające ze stosunku prawnego stanowiącego podstawę prawną Wierzytelności. 3.3. W Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych Spółka spłaci wszystkie Wierzytelności objęte układem, w tym także wierzytelności, które nie stały się jeszcze wymagalne w świetle stosunków prawnych, stanowiących podstawę ich powstania. 4. Powołanie Zarządcy Przymusowego 4.1. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu ustanawia się wobec Spółki zarząd przymusowy, o którym mowa w art. 169 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. (z późn. zm.) Prawo restrukturyzacyjne. Zarząd przymusowy, o którym mowa powyżej, powierza się zarządcy przymusowemu Janda Mozdżeń Restrukturyzacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 828888) („Zarządca Przymusowy”). 4.2. W okresie zarządu przymusowego Spółka traci na rzecz Zarządcy Przymusowego prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia i rozporządzania nim. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu Spółka wskaże i wyda Zarządcy Przymusowemu cały swój majątek oraz wyda dokumenty dotyczące jej działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. 4.3. Mandat Zarządcy Przymusowego wygasa w dniu uprawomocnienia się postanowienia o wykonaniu układu. 4.4. Z tytułu pełnienia funkcji, Zarządcy Przymusowemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 16.000,00 zł netto (19.680,00 zł brutto), płatne na podstawie odpowiedniej faktury VAT z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie zostało naliczone. 4.5. W przypadku, gdyby Termin Spłaty Wierzytelności Układowych przypadnie przed 30 czerwca 2024 r., Zarządca Przymusowy uzyska dodatkowe wynagrodzenie za sukces w wysokości 100.000,00 zł netto (123.000,00 zł brutto), płatne na podstawie odpowiedniej faktury VAT do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do choćby częściowej Spłaty Wierzytelności Układowych. 4.6. Realizując niniejsze propozycje układowe, Zarządca Przymusowy powinien mieć na względzie, że zamiarem wierzycieli, pozostających jednocześnie w dużej liczbie wierzycielami Golub Gethouse MLT i GGH MLT, jest uzyskanie poz. 49862–49864 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 17 PAŹDZIERNIKA 2023 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY możliwie wysokiego zaspokojenia zobowiązań obciążających wszystkie wskazane powyżej Spółki, w tym poprzez: a) Zawarcie pomiędzy Dłużnikiem a Golub Gethouse MLT ugód co do rozwiązania lub rozliczenia wszelkich stosunków prawnych istniejących pomiędzy rzeczonymi spółkami, w tym w szczególności wszelkich umów przedwstępnej sprzedaży akcji w GGH PF3, w sposób zapewniający powiązanie sprzedaży akcji spółki GGH PF3 posiadanych przez Golub Gethouse MLT oraz akcji spółki GGH PF3 posiadanych przez GGH MLT, względnie sprzedaż akcji w GGH PF3 przez samo GGH MLT, ale wyłącznie na rzecz podmiotów, będących już w dacie sprzedaży akcjonariuszami GGH PF3 oraz realną spłatę zobowiązań Golub Gethouse MLT w całości lub – co najmniej – w proporcji nie mniejszej niż zobowiązań Dłużnika, zaś środki z zawartych umów Zarządca Przymusowy będzie mógł przeznaczyć na pokrycie zobowiązań powstałych po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, powstałych w postępowaniu restrukturyzacyjnym w stosunku do Golub Gethouse MLT, GGH MLT oraz MLT GGH, do Terminu Spłaty Wierzytelności włącznie. b) zawarcia z innymi akcjonariuszami GGH PF3 umowy o współpracy w zakresie zbycia Budynków MLT. Uczestnicy postępowania mogą pisemnie składać zastrzeżenia przeciwko układowi w trybie art. 164 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego. Sąd nie bierze pod uwagę zastrzeżeń zgłoszonych po upływie tygodnia od dnia przedmiotowego obwieszczenia lub niespełniających wymogów formalnych pisma procesowego. Jednocześnie zawiadamia się, że rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu odbędzie się w dniu 28.11.2023 r., o godzinie 14 00 , w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr A14.

Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i  Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika GGH MLT Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GRp 3/21, postanowieniem z dnia 28 września 2023 roku Sędzia komisarz postanowił stwierdzić, iż w przyspieszonym postępowaniu układowym GGH MLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w głosowaniu nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonym na podstawie prawomocnego postanowienia Sędziego komisarza z dnia 7 marca 2023 r. przyjęto układ o następującej treści: 1. Charakter propozycji układowych: 1.1. Propozycje układowe dotyczą wszystkich zobowiązań GGH MLT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”). 1.2. Propozycje układowe przewidują spłatę wszystkich zobowiązań pieniężnych obciążających Spółkę a powstałych przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego („Wierzytelności”) w ramach jednej kategorii interesu. 2. Spłata Wierzytelności: 2.1. Spółka spłaci wszystkie obciążające ją Wierzytelności, jak również świadczenia pieniężne z tytułu odsetek oraz innych należności ubocznych dotyczących wierzytelności objętych układem na zasadach i w terminach określonych treścią Układu, w szczególności w punktach 2.2 i 2.3, w sposób określony w układzie. 2.2. Spółka spłaci należność główną w 100,00% (słownie: sto procent) w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. 2.3. Odsetki naliczone od Należności Głównej każdej Wierzytelności za okres od jej wymagalności do dnia Terminu Spłaty Wierzytelności Układowych w wysokości określonej w treści stosunku prawnego stanowiącego podstawę prawną Wierzytelności (a w jej braku w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie) oraz inne należności uboczne zostaną uiszczone w 100% wraz z Należnością Główną w Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych. 2.4. Koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania Wierzytelności objętych układem w zakresie w jakim nie są pokryte zabezpieczeniem ustanowionym na majątku Spółki podlegają umorzeniu. Jeśli Koszty procesu, koszty egzekucyjne oraz koszty odzyskiwania Wierzytelności objętych układem znajdują pokrycie zabezpieczeniu zostaną spłacone wraz z Należnością Główną.poz. 49859–49859 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 17 PAŹDZIERNIKA 2023 R. 3. Termin Spłaty Wierzytelności Układowych 3.1.„Termin Spłaty Wierzytelności Układowych” przypadać będzie w dniu najwcześniejszej z następujących dat: 3.1.1. dniu przypadającym 12 (dwanaście) miesięcy po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu; 3.1.2. dniu przypadającym 14 (czternaście) miesięcy po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu w Golub Gethouse MLT; 3.1.3. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży akcji Mennica Towers przez GGH PF3; 3.1.4. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży akcji spółki GGH PF3 przez Golub Gethouse MLT; 3.1.5. 60 (sześćdziesiątym) dniu przypadającym po dniu sprzedaży przez Mennica Towers Budynków MLT. Na potrzeby Układu: „Budynki MLT” oznaczają kompleks biurowy, o łącznej powierzchni najmu (biura i usługi) wynoszącej: 65.918 m 2 , zlokalizowany w Warszawie, przy ulicy Prostej 20, obejmujący: 1) 140 metrową wieżę, o powierzchni pod wynajem wynoszącej 51.050 m 2 , posiadającą 32 piętra tzw. Wieża i 2) 8 piętrowy tzw. Budynek Zachodni, o łącznej powierzchni pod wynajem wynoszącej 14.867 m 2 . „GGH PF3” oznacza GGH PF PROJECT 3 GGH MANAGEMENT 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z  siedzibą w  Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000460236, REGON 146658628, NIP 7010379051, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 210.080.000,00 zł. „Mennica Towers” oznacza MENNICA TOWERS GGH MT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000465391, REGON 146726028, NIP 7010384164, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 150.000.000,00 zł. „Golub Gethouse MLT” oznacza Golub Gethouse MLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000701302, REGON 368624132, NIP 5272825527, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. „GGH MLT” oznacza GGH MLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000826067, REGON 385517555, NIP 5252814957, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. „MLT GGH” oznacza MLT GGH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 53, kod pocztowy: 00-113, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS  0000841259, REGON 386059356, NIP 5252823005, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 zł. 3.2. Przed Terminem Spłaty Wierzytelności Układowych Spółka nie jest zobowiązana spłacić w całości ani w części Wierzytelności, w tym również na żądanie wierzycieli wynikające ze stosunku prawnego stanowiącego podstawę prawną Wierzytelności. 3.3. W Terminie Spłaty Wierzytelności Układowych Spółka spłaci wszystkie Wierzytelności objęte układem, w tym także wierzytelności, które nie stały się jeszcze wymagalne w świetle stosunków prawnych, stanowiących podstawę ich powstania. 4. Powołanie Zarządcy Przymusowego 4.1. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu, ustanawia się wobec Spółki zarząd przymusowy, o którym mowa w art. 169 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. (z póżn. zm.) Prawo restrukturyzacyjne. Zarząd przymusowy, o którym mowa powyżej powierza się zarządcy przymusowemu Janda Mozdżeń Restrukturyzacje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 828888) (,,Zarządca Przymusowy”). 4.2. W okresie zarządu przymusowego Spółka traci na rzecz Zarządcy Przymusowego prawo zarządu oraz możliwość korzystania z mienia i rozporządzania nim. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu Spółka wskaże i wyda Zarządcy Przymusowemu cały swój majątek oraz wyda dokumenty dotyczące jej działalności, majątku oraz rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów podatkowych i korespondencję. 4.3. Mandat Zarządcy Przymusowego wygasa w dniu uprawomocnienia się postanowienia o wykonaniu układu. 4.4. Z tytułu pełnienia funkcji, Zarządcy Przymusowemu przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 16.000,00 zł netto (19.680,00 zł brutto), płatne na podstawie odpowiedniej faktury VAT z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie zostało naliczone. poz. 49860–49860 IX. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 17 PAŹDZIERNIKA 2023 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 4.5. W przypadku, gdyby Termin Spłaty Wierzytelności Układowych przypadnie przed 30 czerwca 2024 r., Zarządca Przymusowy uzyska dodatkowe wynagrodzenie za sukces w wysokości 100.000,00 zł netto (123.000,00 zł brutto), płatne na podstawie odpowiedniej faktury VAT do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do choćby częściowej Spłaty Wierzytelności Układowych. 4.6. Realizując niniejsze propozycje układowe, Zarządca Przymusowy powinien mieć na względzie, że zamiarem wierzycieli, pozostających jednocześnie w dużej liczbie wierzycielami Golub Gethouse MLT i MLT GGH jest uzyskanie możliwie wysokiego zaspokojenia zobowiązań obciążających wszystkie wskazane powyżej Spółki, w tym poprzez: a) Zawarcie pomiędzy Dłużnikiem a Golub Gethouse MLT ugód co do rozwiązania lub rozliczenia wszelkich stosunków prawnych istniejących pomiędzy rzeczonymi spółkami, w tym w szczególności wszelkich umów przedwstępnej sprzedaży akcji w GGH PF3, w sposób zapewniający powiązanie sprzedaży akcji spółki GGH PF3 posiadanych przez Golub Gethouse MLT oraz akcji spółki GGH PF3 posiadanych przez GGH MLT, względnie sprzedaż akcji w GGH PF3 przez samo GGH MLT, ale wyłącznie na rzecz podmiotów, będących już w dacie sprzedaży akcjonariuszami GGH PF3 oraz realną spłatę zobowiązań Golub Gethouse MLT w całości lub – co najmniej – w proporcji nie mniejszej niż zobowiązań Dłużnika, zaś środki z zawartych umów Zarządca Przymusowy będzie mógł przeznaczyć na pokrycie zobowiązań powstałych po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, powstałych w postępowaniu restrukturyzacyjnym w stosunku do Golub Gethouse MLT, GGH MLT oraz MLT GGH, do Terminu Spłaty Wierzytelności włącznie. b) zawarcia z innymi akcjonariuszami GGH PF3 umowy o współpracy w zakresie zbycia Budynków MLT. Uczestnicy postępowania mogą pisemnie składać zastrzeżenia przeciwko układowi w trybie art. 164 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego. Sąd nie bierze pod uwagę zastrzeżeń zgłoszonych po upływie tygodnia od dnia przedmiotowego obwieszczenia lub niespełniających wymogów formalnych pisma procesowego. Jednocześnie zawiadamia się, że rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu odbędzie się w dniu 28.11.2023 r. o godzinie 13 00 , w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr A14.

 

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Pozostałe wpisy

Noriet radzi: Jak wypełnić wniosek o rozwód?

Planujesz rozstanie z współmałżonkiem? Sprawdź, jak napisać pozew rozwodowy. Dowiedz się, jakie dokumenty należy wypełnić i bądź dobrze przygotowany do rozprawy sądowej. Poznaj sposoby na przyspieszenie przebiegu procesu oraz najczęstsze powody, dla których następuje rozkład pożycia małżeńskiego i orzeczenie o winie. Wzór pozwu rozwodowego Decyzja o zakończeniu związku nigdy [...]
21 kwietnia, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

Jeśli zdecydowałeś się na formalne zakończenie związku małżeńskiego, musisz liczyć się z tym, że jedną z kwestii do uregulowania jest Wasze wspólne mienie. Na czym polega podział majątku po rozwodzie, co wchodzi w jego skład? Czym różni się dokonanie tego w formie aktu notarialnego od orzeczenia sądowego? Jak w tym zakresie może pomóc adwokat? Przeczytaj nasz artykuł! Czym jest [...]
20 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Co roku w Polsce formalnie rozstaje się ok. 50-65 tys. par. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Jak wygląda procedura od momentu podjęcia decyzji przez małżonka/małżonków i złożenia pozwu rozwodowego? Czym różni się rozprawa z orzeczeniem o winie od przebiegu sytuacji, w której mąż i żona chcą się rozstać za porozumieniem stron? Z jakimi skutkami majątkowymi musisz się liczyć? [...]
1 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód bez orzekania o winie — ile trwa, wszystko, co musisz wiedzieć

Czy w Polsce możliwy jest rozwód bez winy? Tak! Jednak takie postępowanie wymaga zgody obojga małżonków. Brak orzekania o winie może wpłynąć na alimenty oraz sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, a podział majątku jest możliwy na wniosek co najmniej jednej ze stron. W artykule prezentujemy też, jakie koszty są związane z postępowaniem rozwodowym i jak ograniczyć je przez wypracowanie porozumienia. [...]
8 lutego, 2023
czytaj więcej

Obligacje: Jakie są konsekwencje braku działania administratora hipoteki?

Hipoteka stanowi jeden ze sposobów zabezpieczenia różnych wierzytelności. W praktyce nieruchomość może zabezpieczać kilka zadłużeń, zaciągniętych u innych podmiotów. W tym celu powołuje się administratora hipoteki. Co to za podmiot, jaka jest jego odpowiedzialność i – co istotne – jakie są konsekwencje braku jego działania? M.in. o tych kwestiach wspominamy w tym artykule. Zachęcamy [...]
2 grudnia, 2023
czytaj więcej

Noriet radzi: Czy warto powierzyć sprawę prawną profesjonaliście? Zalety i wady takiego podejścia.

Na co dzień mamy do czynienia z wieloma sytuacjami, które mogłyby zostać rozstrzygnięte w sądzie lub – przynajmniej – rozpatrzone z perspektywy przepisów prawnych. Czasem sam fakt, że ma się świadomość, iż przepisy przyznają komuś rację, pomaga zakończyć konflikt. Wiedza na ten temat jednak raczej nie jest powszechna… mają ją za to licencjonowani prawnicy, w tym m.in. adwokaci i [...]
20 listopada, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód a wspólne konto bankowe – jak postępować w przypadku rozwodu, gdy ma się wspólne konto z małżonkiem?

O ile nie została podpisana intercyza, od momentu sformalizowania związku istnieje wspólność małżeńska. To oznacza, że niemal wszystkie przedmioty majątkowe, jakie zostały nabyte w tym okresie, są wspólne dla obojga partnerów. Z chęci tworzenia rodzinnego budżetu małżonkowie często zakładają wspólne konto w banku. Niesie ze sobą ono sporo korzyści, ale w sytuacji, gdy pożycie małżeńskie [...]
11 listopada, 2023
czytaj więcej

Noriet radzi: Odpowiedzialność cywilna za wypadki komunikacyjne – kiedy można dochodzić odszkodowania?

Codziennie na drogach dochodzi do zdarzeń, w których obrażenia odnoszą osoby poruszające się pojazdem lub piesi. Wiele z tych okoliczności uprawnia poszkodowanych do uzyskania stosownego odszkodowania za wypadek komunikacyjny. Komu jednak i w jakich sytuacjach faktycznie może zostać przyznane takie świadczenie? Dowiedz się tego poniżej! Szkoda, odszkodowanie… czym one są? Aby [...]
22 października, 2023
czytaj więcej