Komunikat dla wszystkich obligatariuszy grupy Golub GetHouse

4 listopada, 2021

W związku z tym, iż na przestrzeni ostatnich tygodni pojawiły się zapytania, dotyczące tego czy zabezpieczenia obligacji zostały ustanowione oraz dotyczące możliwości zaspokojenia roszczeń z przedmiotu zabezpieczenia, niniejszym prezentujemy ogólne założenia w tym zakresie.

Kancelaria Prawna Noriet Zagajewska i Wspólnicy SKA w Warszawie jest administratorem zabezpieczeń obligacji, których listę zamieszczamy na końcu komunikatu. Zabezpieczeniem Państwa obligacji są zastawy rejestrowe.

Na pisemne żądanie obligatariuszy nasza kancelaria może podjąć działania zmierzające do uzyskania dla obligatariuszy tytułu egzekucyjnego. Do takiego żądania należy załączyć stosowne zaświadczenie o stanie posiadania obligacji / świadectwo depozytowe.

W tym miejscu wskazuje, że Warunki Emisji Państwa obligacji nie przewidywały złożenia oświadczenia Emitenta o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz administratora. To z kolei oznacza, że w tym przypadku tytułem będzie prawomocny nakaz lub wyrok sądu.

W teorii oczekujemy więc na formalne zgłoszenie się z żądaniem podjęcia tych działań przez wszystkich obligatariuszy. W praktyce gdy tylko zgłosi się do nas z takim żądaniem ktokolwiek z Państwa (w zakresie danej emisji obligacji) podejmiemy stosowne kroki celem zebrania wszystkich obligatariuszy (w zakresie danej emisji obligacji) i drogą komunikatów zwrócimy się z wykazem potrzebnych od Państwa dokumentów i opłat sądowych.

Podkreślamy, że opisane powyżej postępowania dotyczyć będą jednak wyłącznie dochodzenia należności z przedmiotu zastawu, a nie całego majątku Emitenta.

Niezależnie od powyższego każdy z obligatariuszy ma możliwość dochodzenia swoich należności z całego majątku emitenta – na podstawie zaopatrzonego w klauzulę wykonalności aktu notarialnego (oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, który każdy z Państwa powinien odebrać od emitenta w terminach wskazanych w warunkach emisji) lub w drodze postępowania sądowego, zastrzegając jednak, że w chwili obecnej w zakresie części spółek toczą się postępowania restrukturyzacyjne, które co do zasady „blokują” działania indywidualne wskazane powyżej.

Jak wspomnieliśmy powyżej, warto w tym miejscu zaznaczyć, że część spółek z grupy Golub jest w trakcie postępowań restrukturyzacyjnych. Oznacza to, że jeśli zostaną one zakończone pozytywnie, Państwa należność zostanie w całości lub w części zaspokojona, a jeżeli zostaną umorzone, tytuł egzekucyjny stanowić będą sporządzone na potrzeby tych postępowań listy wierzytelności.

Biorąc pod uwagę, że w działaniach podejmowanych przez Administratora wymagana jest jedność oraz zaangażowanie wszystkich obligatariuszy, bardzo serdecznie zachęcamy do kontaktu z grupą obligatariuszy grupy Golub, która została utworzona na Facebook przez jednego z obligatariuszy.

Zachęcamy również do kontaktu z kancelarią, która wedle naszej wiedzy została przez opisaną grupę wybrana do reprezentowania Państwa interesów:

KKF FLUDER KLOCEK KOSIÓR KOCHAŃSKI ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA PARNTERSKA

Aleja Jana Pawła II 22 | 00 – 133 Warszawa

tel: +48 22 390 59 53 | fax: +48 22 378 44 30

obligacjegolub@kkf-kancelaria.pl

Dalsze informacje

Z uwagi na to, że z prowadzeniem postępowania sądowego związane są opłaty i koszty jego prowadzenia, przed podjęciem ww. czynności Administrator winien najpierw uzyskać przede wszystkim opłatę od pozwu, zabezpieczyć koszty zastępstwa procesowego oraz zgromadzić stosowną dokumentację.

Po zgromadzeniu ww. dokumentacji Administrator wezwie Emitenta do pokrycia kosztów procesu, w szczególności wspomnianej powyżej opłaty od pozwu w maksymalnej wysokości po 200.000 zł. (w zakresie jednej emisji obligacji).

OPŁATY

Administrator informuje, że nie jest zobowiązany do pokrywania kosztów postępowań sądowych oraz egzekucyjnych prowadzonych w celu zaspokojenia, bądź zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy, w związku z czym w przypadku braku uiszczenia ww. kosztów przez Emitenta, zwróci się do Państwa o uiszczenie stosownych zaliczek.

Co do zasady opłata sądowa od pozwu wynosi 5 % od dochodzonego roszczenia czyli np. jeśli ktoś dochodzi kwoty 100.000 zł. musi uiścić opłatę w wysokości 5.000 zł. Maksymalna opłata od pozwu wynosi łącznie 200.000,00 zł. (dwieście tysięcy złotych) – podstawa – art. 13 ust. 2 ustawa o kosztach sądowych.

Z uwagi na kwotę zabezpieczenia, a tym samym kwotę dochodzonego roszczenia, w większości emisji będzie zachodziła konieczność uiszczenia opłaty maksymalnej. W przypadku braku jej uiszczenia przez Emitenta, Administrator poinformuje o wysokości opłaty sądowej (obliczonej proporcjonalnie do wysokości dochodzonych roszczeń) przypadającej na konkretnych obligatariuszy, po zgłoszeniu się wszystkich obligatariuszy.

KOSZTY

W przyszłości mogą pojawić się inne wydatki takie jak np.: wycena przez rzeczoznawcę, ogłoszenia, zaliczki na koszty postępowania egzekucyjnego itp.

INFORMACJE DODATKOWE – KONIECZNOŚĆ PRZEDŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Administrator winien dokonać weryfikacji zgłoszonych przez Obligatariuszy roszczeń, dlatego też w przypadku skierowania do Administratora żądań opisanych powyżej, wezwie Obligatariuszy do dostarczenia mu oryginałów albo poświadczonych przez notariusza kopii dokumentów obligacji wraz z informacją, o wysokości niewypłaconych przez Emitenta kwot min. odsetek z tytułu posiadanych obligacji.

Weryfikacji w drodze postępowania sądowego będzie dokonywał również Sąd, dlatego będziemy oczekiwać podjęcia stosownych działań zmierzających do uzyskania ww. dokumentacji.

Wskazane dokumenty winny posłużyć następnie do ewentualnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego i mają umożliwić weryfikację Państwa statusu jako obligatariusza.

Nadmieniamy, że uchwała o przydziale obligacji, stanowi wyłącznie dowód na to, kto w dacie przydziału obligacji, miał status obligatariusza. W związku z tym, że obligacje podlegają swobodnemu obrotowi, jedynym dowodem na to, ze ktoś jest obligatariuszem na dzień dzisiejszy, jest przedłożenie aktualnego zaświadczenia depozytowego.

Lista emisji, w których Kancelaria Prawna Noriet Zagajewska i Wspólnicy SKA w Warszawie jest administratorem zabezpieczeń:

Golub (KRS: 701302)

R

S

X

Y

AD

AE

AF

AH

AJ

AG

AI

MLT GGH Sp. z o.o. (KRS: 841259)

A

B

C

GGH MLT (KRS: 826067 )

A

B

C

D

E

F

G

H

GGH Student Housing (KRS:681833)

D

E

F

G / G1

H

I

K

L

M

N

O

R

S

T

U

W

GGH Rental Apartments (KRS: 753459 )

A

B

D

E

F

G

I

K

L

M

O

P

R

GGH Rental Apartments 2 (KRS: 790709 )

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

GGH Office (KRS: 780561 )

A

B

Równolegle informujemy, że istnieją emisje, w których upłynął termin na ustanowienie zabezpieczenia. Administrator wezwał (dwukrotnie) Emitenta do podjęcia działań w tym zakresie, niestety wezwania Administratora pozostały bez odpowiedzi. Powyższe emisje to:

MLT GGH Sp. z o.o. (KRS: 841259 ), serie: A,B,C

GGH MLT (KRS: 826067 ), serie: D,E,F,G,H

GGH Student Housing (KRS: 681833), serie: T,U,W

GGH Rental Apartments 2 (KRS: 790709 ), serie: H,I,J

Postępowania restrukturyzacyjne

Administrator informuje, że nic informacje zawarte w komunikacie z dnia 12 października 2021 roku pozostają aktualne.

Pozostałe wpisy

Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej – co to oznacza w praktyce?

Ojcowie i matki małoletnich dzieci na ogół dysponują pełnymi prawami rodzicielskimi wobec swojego potomstwa. Jeśli jednak osoby te nie wywiązują się należycie ze swoich zobowiązań, muszą liczyć się z możliwością pozbawienia albo ograniczenia władzy rodzicielskiej. Przeczytaj szczegóły.
20 maja, 2022
czytaj więcej

Podział majątku po rozwodzie – jak to wygląda?

Zgromadzony przez małżonków majątek wspólny, po rozwodzie zwykle podlega podziałowi. Obie strony mogą tego dokonać polubownie lub na drodze sądowej. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak wyglądają związane z tym procedury oraz jaka jest rola adwokata w tego typu sprawach.
20 maja, 2022
czytaj więcej

Noriet z Sądu: Ponad 400 000 zł zadośćuczynienia – omówienie naszej sprawy

Jedną z gałęzi spraw, którymi zajmujemy się w naszej kancelarii, są sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie za krzywdy, które powstały na skutek wypadków komunikacyjnych. Z uwagi na to, że jest to kategoria spraw, która w dużej mierze bazuje na opiniach biegłych, które wpływają do akt w toku spraw sądowych, potrafią one trwać latami. Bardzo często klienci mocno zastanawiają [...]
30 grudnia, 2021
czytaj więcej

Obligacje: Hipoteka niejedno ma imię

Miesiąc listopad przyniósł nam wyrok zasądzający (na chwilę obecną – jeszcze nieprawomocny) w sprawie z powództwa naszej Kancelarii działającej w roli Administratora hipoteki ustanowionej na zabezpieczenie wyemitowanej serii obligacji przeciwko dłużnikom rzeczowym – właścicielom nieruchomości, na których ustanowione zostały hipoteki, niebędących emitentem tychże obligacji. Sprawa, [...]
2 grudnia, 2021
czytaj więcej