Obligacje – Czy obligatariusz może działać samodzielnie?

17 sierpnia, 2018

Kilka artykułów temu – w naszej serii dotyczącej obligacji -poczyniłam rozważania na temat tego, co może uczynić klient, gdy nie jest zadowolony ze swojej obsługi? Doszłam do wniosku, że klient może – po prostu może. Może się z podmiotem obsługującym pożegnać, zdyscyplinować go, zmienić warunki współpracy.

Czy jednak obligatariusz ma związane ręce tylko dlatego, że nabył właśnie obligacje (nie inne instrumenty) i jest skazany na administratora zabezpieczeń?

Na wstępie kilka słów tytułem przypomnienia. Obligatariusz, którego inwestycja nie powodzi się ma kilka dróg zaspokojenia swoich roszczeń, w przypadku kiedy jego obligacje nie zostają wykupione przez emitenta.

Pierwszą – jeżeli obligacje są zabezpieczone – jest działanie administratora zabezpieczeń, który we współpracy z obligatariuszami może dążyć do tego, aby obligatariusze zostali zaspokojeni. Celowo wskazuje na czynnik współdziałania, gdyż zdaje mi się, że takie założenie budzi w obligatariuszach negatywne emocje i wskazane byłoby wyjaśnić już tu i teraz podstawy tegoż, przyczyny i powody takiego współdziałania. Otóż obligatariusze – o ile chcą uzyskać rękami administratora zaspokojenie muszą (we własnym jedynie interesie) zapewnić administratorowi niezbędną dokumentację oraz środki do działania (opłaty sądowe, skarbowe) – w szczególności kiedy nie robi tego emitent. Bo to on zazwyczaj (emitent) zgodnie z przepisami i obowiązującą umową jest zobowiązany do pokrycia kosztów czy wynagrodzenia administratora. Trochę inaczej sprawa wygląda w kwestii niezbędnej administratorowi dokumentacji – chociaż i tu wniosek jest taki sam: obligatariusz sam zadbać musi o dostarczenie administratorowi niezbędnej dokumentacji, ponieważ – o czym mowa poniżej – administrator ma prawo działać jedynie w ściśle określonych granicach i choćby bardzo pragnął nie będzie w stanie ich przekroczyć.

Możliwości działanie administratora są, jak już wspomniałam ograniczone. Kroki, które administrator podejmuje mogą dotyczyć tylko i wyłącznie przedmiotu zabezpieczenia, czyli np. nieruchomości, na której ustanowiona została hipoteka czy też przedmiotu na którym mamy zastaw. To obligatariusze jednak decydują czy chcą w ogóle, aby na ich rachunek podjęte zostały kroki w tym zakresie – to bowiem ich rachunek. Ich możliwe zyski i straty, których w sytuacji gdy emitent jest w na tyle słabej kondycji, że ani nie wypłaca odsetek, ani nie wykupuje obligacji, ani też nie pokrywa wynagrodzenia oraz kosztów ponoszonych przez administratora, nikt za nich nie poniesie.

Niekiedy okazuje się bowiem, że koszty, które obligatariusze musieliby ponieść w związku z podjęciem próby zaspokojenia są bardzo wysokie, a aktualna wartość zabezpieczenie nie gwarantuje zaspokojenia nawet w najmniejszym stopniu. Znane nam są niestety przypadki, w których obligacje były np. zabezpieczone hipoteką na nieruchomości rolnej, która przed nowelizacją ustawy stanowiła realną wartość, a w chwili obecnej przeprowadzenie postępowania sądowego z takiej nieruchomości byłoby całkowicie bezcelowe.
Czasami zabezpieczeniem może być majątek położony poza Unią Europejską, co też znacznie komplikuje i zwiększa koszty sądowe i egzekucyjne, czyniąc taką drogę w przypadku nawet niewielkiej utraty wartości przedmiotu zabezpieczenia, kompletnie nieopłacalną.

Jak już kiedyś wspominałam przed nabyciem obligacji warto skonsultować się z adwokatem w zakresie jakości zabezpieczeń. Omówiłby on bowiem z inwestorem wszystkie problemy, które mogą pojawić się w kwestii danego przedmiotu zabezpieczenia i przygotował na drogę, która będzie do przebrnięcia gdy ziści się czarny scenariusz. Niestety sprzedający obligacje nie zwracają klientom uwagi na to wszystko o czym napisałam powyżej, co jest sytuacją powszechną i wcale nie dziwi gdyż nawet prawnicy często nie zdają sobie sprawy z praktycznych aspektów egzekucji z zastawu czy hipoteki. A w społeczeństwie, jak zauważyłam panuje przeświadczenie, że „jak mam hipotekę to na pewno nie stracę”.

Przechodząc do zagadnienia działań jakie obligatariusz może podjąć samodzielnie, w pierwszej kolejności wskazuję, że nie ma dla niego nikogo lepszego niż profesjonalny i racjonalny pełnomocnik – z naciskiem na słowo racjonalny. Nie taki, który będzie zachęcał obligatariuszy (niekiedy – broń boże – wręcz „nakręcał”) do podejmowania wszystkich możliwych działań nie bacząc na koszty (często pobierając wynagrodzenie czy to godzinowe czy takie z góry, które w żadnej części nie jest uzależnione od stopnia ściągalności zainwestowanych pieniędzy). Potrzebny jest bowiem pelnomocnik, który znając aktualną wartość przedmiotu zabezpieczenia (o której znajomość też warto się postarać) oszacuje możliwe do pojawienia się koszty i na tej podstawie podejmie decyzję, która droga pójść, które możliwości wykorzystać oraz – czasami – kiedy odpuścić.

Po drugie, warto pamiętać, że to obligatariusze mają jedyną i wyłączną legitymację do tego, aby podejmować działania skierowane do całego majątku emitenta. Administrator zabezpieczeń nie może robić niczego, co nie tyczy się przedmiotu zabezpieczenia. Warto zatem, żeby działania obligatariuszy były sensowne, przemyślane i racjonalne, czyli takie, które nie powiększą poniesionych przez nich strat.

Przejdźmy teraz do tego jakie będą te możliwości, o których wciąż piszę? Być może nasz przykładowy obligatariusz (nazwijmy go Stefan) dysponuje aktem notarialnym, w którym emitent dobrowolnie poddał się egzekucji na jego rzecz? Doskonale. Jest to najprostsza, najszybsza i najmniej kosztowna droga. Powinna doprowadzić Stefana do tytułu egzekucyjnego, na podstawie, którego będzie mógł on dowiedzieć się czy komornik jest w stanie cokolwiek ściągnąć z majątku emitenta. Warto to wiedzieć, gdyż niestety, jak wiemy, z pustego i Salomom nie naleje.

W przypadku braku dysponowania ww. dokumentem albo też w przypadku prawomocnego oddalenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności pozostaje Stefanowi normalna, tradycyjna droga sądowa. Czy ją polecam? Ogólnie rzecz biorąc – oczywiście – czasami nie wyjścia. Zazwyczaj nie ma wyjścia. Rzadko kiedy ludzie mają akty notarialne w których ich dłużnik poddaje się na ich rzecz egzekucji. Zazwyczaj ludzie są ze swymi dłużnikami w sporach, które właśnie rozstrzygnąć musi sąd na drodze tego normalnego, tradycyjnego postępowania sądowego. Czasem jednak ludzie decydują, że nie będą dochodzić swoich roszczeń, bo przecież koszty przewyższą ewentualne profity nawet jeśli sprawa zostanie wygrana. A ryzyko czy uda się należność odzyskać jest ogromne. Bo czy na pewno sprawę w sądzie wygramy, czy komornik znajdzie jakiś majątek, czy uda mu się go w porę zająć, a co jeśli w międzyczasie dłużnik złoży wniosek o upadłość? Czyli ogólnie droga sądowa jest czasem jedynym wyjściem które mamy, oprócz oczywiście odpuszczenia sobie. Czyli nasz Stefan musi ocenić indywidualnie jakie działania mu się opłacają. Z praktyki wiemy, że droga sądowa w naszym kraju (i w innych także) pochłania ogromne ilości czasu i trochę mniejsze ale nadal spore ilości pieniądze, których nikt nigdy nam nie odda, chyba, że sytuacja finansowa spółki jest świetna i doskonała. Tylko niestety tego typu cuda się raczej nie zdarzają. Gdyby przecież sytuacja finansowa była przynajmniej znośna, obligatariusze już dawno odzyskaliby zainwestowane pieniądze i nie byłoby o co kopii kruszyć.

A co z bezskutecznością egzekucji? Gdyż takie jeszcze pojęcie pojawia się w rozmowach z obligatariuszami. Mają oni niejednokrotnie pomysł, aby pozywać członków zarządu niewypłacalnej spółki. Oczywiście (abstrahując od tego, iż taką sprawą nie zajmie się z pewnością administrator, niemający jak już wyżej wspomniałam legitymacji do wszczynania postępowań innych niż te dotyczące ściśle przedmiotu administrowanego (zabezpieczenia)) ponownie wiąże się to z czasem i kosztami. Zanim ktokolwiek je zainwestuje, powinien pamiętać, że w tym zakresie warto również zdać się na fachowca (np. detektywa), który pomoże ocenić, czy członek zarządu posiada cokolwiek wartościowego i czy jest „ściągalny”. Zapewniam przy tym jednak, że dziwnym trafem członkowie zarządu „upadających” spółek nie miewają kompletnie żadnego majątku.

Szanowni obligatariusze, którym szala ryzyka inwestycyjnego nie przechyliła się na stronę spodziewanych zysków tylko niespodziewanych strat – już raz straciliście swoje pieniądze i oczywiście nie odmawiajcie sobie szansy, żeby je odzyskać. Róbcie to jednak w sposób przemyślany i rozsądny, który nie powiększy Waszej straty.

Jeśli macie Państwo jakieś spostrzeżenia dotyczące tego zagadnienia, serdecznie zapraszamy do dyskusji na naszym Facebooku albo drogą mailową: kancelaria@noriet.pl.

 

autor: Paulina Stańczak-Wypych – adwokat

Pozostałe wpisy

Noriet z Sądu: Ponad 400 000 zł zadośćuczynienia – omówienie naszej sprawy

Jedną z gałęzi spraw, którymi zajmujemy się w naszej kancelarii, są sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie za krzywdy, które powstały na skutek wypadków komunikacyjnych. Z uwagi na to, że jest to kategoria spraw, która w dużej mierze bazuje na opiniach biegłych, które wpływają do akt w toku spraw sądowych, potrafią one trwać latami. Bardzo często klienci mocno zastanawiają [...]
30 grudnia, 2021
czytaj więcej

Obligacje: Hipoteka niejedno ma imię

Miesiąc listopad przyniósł nam wyrok zasądzający (na chwilę obecną – jeszcze nieprawomocny) w sprawie z powództwa naszej Kancelarii działającej w roli Administratora hipoteki ustanowionej na zabezpieczenie wyemitowanej serii obligacji przeciwko dłużnikom rzeczowym – właścicielom nieruchomości, na których ustanowione zostały hipoteki, niebędących emitentem tychże obligacji. Sprawa, [...]
2 grudnia, 2021
czytaj więcej

Noriet radzi: Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane, czyli nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania

Jak mówią „Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane”. Doświadczenie życiowe uczy bowiem, że dobre intencje (również ustawodawcy) niestety nie są wystarczające do tego, by działanie przyniosło pozytywne skutki. Bywa niekiedy tak, że zamierzenia rozmijają się z efektami albo prowadzą do czegoś zupełnie odwrotnego. Chociaż teorii spiskowych znalazłybyśmy w internecie mnóstwo, przyjmijmy jednak, że założenia ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie były dobre i absolutnie pożądane społecznie. Cel jest mianowicie taki: natychmiast odseparować kata od ofiary. Cel z pewnością szczytny i ważny. Czy jednak możemy powiedzieć, że uświęca on środki – wszelkie środki? Nawet takie, które stoją w sprzeczności z podstawowymi wolnościami i prawami człowieka? No bo przecież prawo i władza państwowa mogą w te sprzeczności w pewnym sensie wchodzić. Prawo karne – pozbawienie i ograniczenie wolności, prawo administracyjne – zakaz budowy domu na terenie przeznaczonym pod zabudowę związaną z przemysłem czy na terenie zalewowym. Przykładów mamy oczywiście mnóstwo, ale taka jest kolej rzeczy. Tak to już jest. Ale czy to jest ten przypadek? Wracając jednak do tematu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, której zapisy miałyśmy wreszcie okazję przetestować w praktyce. Tytułem wstępu zaznaczmy, że każdy kto zawodowo uczestniczy w sądowych sprawach rodzinnych doskonale wie, że w parze ze sprawą o rozwód z orzekaniem o winie podejrzanie często idą sprawy karne o znęcanie się. Przyznajemy szczerze, że trudno nam uwierzyć że tak ogromny odsetek rozwodów miałby być spowodowany, aż tak ciężkimi przewinieniami jak znęcanie się nad małżonkiem. Wobec tego nasz subiektywny wniosek z obserwacji czynionych na salach sądowych, jest dość prosty i oczywisty, chociaż co jasne, niekoniecznie prawdziwy. Mianowicie wydaje nam się, że bardzo duża ilość spraw o znęcanie się jest zupełnie bezzasadna i wytaczana wyłącznie na potrzeby postępowania rozwodowego (argument – mój mąż/moja żona jest winny/a rozpadowi małżeństwa, bo przecież toczy się przeciwko jemu/jej postępowanie karne o znęcanie się – wydaje się rozwodzącym się małżonkom bardzo przekonujący) bądź też „działem bitewnym” dla jednego ze skłóconych małżonków (nie chcesz się zgodzić na moje warunki, to ja cię oskarżę o znęcanie). No i niestety wydaje się, że z narzędziem, o którym dzisiaj tu opowiemy, będzie nie tylko podobnie, ale może być dużo gorzej. Bo to na razie pokazała nam praktyka. Aby sprawa karna, np. taka o znęcanie się, znalazła swój finał w postaci prawomocnego wyroku skazującego musi minąć sporo czasu. Taką sprawą zajmie się kompleksowo prokuratura i sąd. Jeśli ktoś rzeczywiście jest winny znęcaniu się szansa na to, że nie zostanie skazany jest już bardzo mała. I to są bardzo poważne sprawy i poważne oskarżenia, których nikt nie może zbagatelizować, ale też, chociażby z uwagi na względnie wysokie zagrożenia karą, trudno uwierzyć, żeby w takim postępowaniu sądowym miało nastapićskazanie przy kompletnym braku dowodów, wbrew domniemaniu niewinności. Inaczej niestety i w naszej ocenie dużo gorzej, sprawa ma się w przypadku przedmiotowej ustawy. Zacznijmy więc od przepisów. Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. z 24 sierpnia 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 1390) jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie, osoba dotknięta przemocą może żądać, aby sąd zobowiązał go do opuszczenia mieszkania.  Przepis ten w swoim zamierzeniu ma więc za zadanie chronić osoby dotknięte przemocą ze strony członka rodziny, które jednak nie mają możliwości uwolnić się od niego z uwagi na wspólne zamieszkiwanie. Cel, jak się wydaje, jest jeden: niezwłoczne odseparowanie poszkodowanego i oprawcy oraz zapobieżenie kontynuowania stosowania przemocy wobec rodziny. Przepis jest mocno interwencyjny, a skutki jego zastosowania daleko idące, stąd ustawodawca powinien przewidzieć bardzo skrupulatną i szczelną, uniemożliwiającą w jak najwyższym stopniu nadużycia tego prawa regulację. Mamy więc tu taki oto szereg przesłanek koniecznych do orzeczenia przez sąd opuszczenia przez daną osobę mieszkania: konieczność wspólnego zamieszkiwania sprawcy przemocy i osoby jej dotkniętą, szczególnie uciążliwy charakter zachowania sprawcywięzi rodzinne uczestników. Paragraf drugi wskazanego powyżej art. 11a, wskazuje, że ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy osoba dotknięta przemocą w rodzinie opuściła wspólnie zajmowane mieszkanie z powodu stosowania wobec niej przemocy w tym mieszkaniu oraz w sytuacji, w której małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu oraz inna osoba stosująca przemoc w rodzinie, okresowo lub nieregularnie przebywa w mieszkaniu wspólnie z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie. Tyle od ustawodawcy, a teraz kilka słów od praktyków, czyli od nas. Jak więc wyglądało de facto nasze pierwsze zetknięcie się z tymi zapisami w praktyce? Wyobraźmy sobie więc sobie małżonków, żyjących razem, mieszkających wspólnie z dziećmi w domu. Jedno z małżonków decyduje się jednak podjąć kroki zmierzające do uzyskania rozwodu i rozstania (w naszym przypadku – co podajemy jedynie dla kontekstu – powodem było jak się wydaje zakończenie więzi emocjonalnej i chęć rozpoczęcia nowego życia z innym partnerem). Wiadomo jednak, że od wizyty u prawnika (pozew rozwodowy) do wyprowadzki byłego małżonka (czyli rozwód, kontakty, władza rodzicielka, alimenty, podział majątku, egzekucja) to wiele, wiele lat. Jak by to więc wszystko przyspieszyć, żeby lata młodości, świetności, piękna cielesnego nie uciekały w tej małżeńskiej niedoli i pod dachem wspólnym z niekochanym już małżonkiem? Jak by tu pozbyć się tego niewygodnego członka rodziny? I w tym momencie wchodzi ona. Cała na biało. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Tak. Widziałyśmy na własne prawnicze oczy, jak rękami tej właśnie ustawy małżonkowi naszego Klienta bez większego wysiłku (prawdopodobnie na podstawie porad udzielanych w internecie na forach dla kobiet), udało się pod nieobecność małżonka, którego ochoty nasz antybohater już więcej oglądać nie miał, zadzwonić na Policję (mógł też oczywiście stawić się na komisariacie), a następnie przedstawić siebie jako ofiarę domowej przemocy i zażądać odseparowania rzekomego oprawcy od ofiary na podstawie omawianej ustawy. Pewnie każdy w tym miejscu łapie się za głowę, bo przecież nikt nie uwierzy nam, kiedy nie mamy jakichkolwiek dowodów. Z resztą przecież nic w praworządnym państwie nie działa na wiarę. Nikt nie poczyni tak drastycznych kroków (wyrzucenie kogoś z domu na ulicę) bez udziału sądu, bez analizy przesłanek o których była wyżej mowa. Ale niestety – Policja może. Z pewnością niebawem napiszemy artykuł na temat problemów z jakimi borykać się muszą właściciele nieruchomości, w których przebywa niewłaściciel i nie chce takiej nieruchomości opuścić. Temat sytuacji ludzi bankrutujących z powodu braku możliwości eksmisji i bardzo – w naszej ocenie – niesprawiedliwego prawa w tej kwestii i co za tym idzie, temat bezczynności Policji, która stara się przy czynnościach dotyczących nieruchomości być bezstronna i nie wnikać w konflikt mający charakter sporu cywilnego, uczestniczyć tylko na zasadzie prewencyjnej i pilnując aby podczas płomiennych kłótni nikt nikogo nie pobił, wydaje nam się jakoś z tym o czym dzisiaj piszemy pokrewny. Póki co jednak zauważmy, że nawet więc gdyby Policja zastała w mieszkaniu dwie skłócone osoby, z których jedna posiadałaby zaopatrzony w klauzulę wykonalności wyrok eksmisyjny, a druga nie miałaby nic i twierdziła jedynie, że ona tu sobie jest i mogą jej wszyscy zrobić także dokładnie nic, to w jaki sposób Policja mogłaby pomóc? Co najpewniej by zrobiła? No właśnie – rzeczywiście okrągłe nic. A jak to jest w omawianym przypadku? Zacytowany powyżej fragment ustawy nie brzmi wcale aż tak drastycznie, bo przecież mamy tam Sąd, który zanim wyda decyzję, to wszystko zważy, przeanalizuje, sprawdzi czy wszystkie przesłanki zachodzą. Więc dlaczego my tu wciąż o Policji? I tu właśnie dochodzimy do sedna problemu. Otóż regulacje, o których tu mowa, a konkretniej dodany do ustawy o Policji art. 15aa ust. 1 nadaje, wobec osoby, która swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, bardzo szerokie uprawnienia Policji. Otóż na mocy powyższego przepisu, który w życie wszedł właśnie w maju 2020 r. policjant będzie miał prawo wydać nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Policja może więc nakazać „przemocowcowi” natychmiastowe opuszczenie domu. Sprowadza się to do naklejenia przysłowiowej karteczki na drzwiach z napisem „zakaz wstępu”. Bez przeprowadzania postępowania dowodowego, bez nawet potrzeby uprawdopodobnienia przez pokrzywdzonego czy funkcjonariuszy, iż nastąpiły jakieś zdarzenia, bez świadków, bez wcześniejszych interwencji. Słowem więc, nawet bez najmniejszego śladu przemocy, można kogoś wyrzucić z jego własnego domu. Oczywiście, w dalszym, już sądowym, etapie następuje postępowanie dowodowe, które toczy się normalnie na sali sądowej przed zawodowym sędzią (co ciekawe, ale też logiczne w postępowaniu cywilnym). A co rzekomy „przemocowiec” potuła się po mieście jako faktycznie bezdomny, to już tylko jego.  Żeby była jasność – ktokolwiek stosuje wobec domowników, tj. czy to dzieci, czy też innych członków rodziny przemoc zagrażającą zdrowiu czy życiu, niechaj już nigdy do domu nie wraca (niech trafi tam gdzie jego miejsce, czyli do aresztu, a następnie więzienia). Intencją naszego artykułu jest jednak zwrócenie uwagi na to, że narzędzie ustawodawcze, w rękach osób wyrachowanych, może być zwyczajnie niebezpieczne, dlatego warto nad konstrukcją takiego narzędzia zastanowić się trochę głębiej, albo w ogóle go nie wprowadzać. Wracając do przesłanek zastosowania przepisu, warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że ustawa stosuje pojęcie przemocy, która z pewnością jest zjawiskiem szerszym niż znęcanie się. Przemocą może być np. nadużywanie władzy rodzicielskiej, stosowanie przeważnie komunikatów odrzucających i poniżających, wyzwiska i wulgaryzmy, notoryczne zgłaszanie pretensji z błahych powodów, krytykowanie, wypowiadanie przeważnie negatywne ocen i komentarzy pod adresem członków rodziny, wprowadzanie nerwowej atmosfery w domu. Takie zachowania bez wątpienia wywołują cierpienie wśród domowników, naruszają ich godność osobistą, prawo do spokojnego życia rodzinnego oraz więzi rodzinnych. Na skutek takich zachowań domownicy nie czują się swobodnie we własnym domu, wciąż są narażeni na kolejne upokorzenia i poniżającą krytykę ze strony oprawcy i dla takich osób, wprowadzone ustawą narzędzie, bez wątpienia jest obecnie jednym ze skuteczniejszych metod na walkę z przemocowcami. Ale sami Państwo widziecie jak bardzo zachowania objęte tą definicją są ocenne. I czy to rzeczywiście powinna oceniać Policja? autor: Paulina Stańczak-Wypych i Aleksandra Zagajewska – adwokaciJak [...]
20 listopada, 2021
czytaj więcej

Noriet Rodzinnie: Rozprawa rozwodowa w wersji on-line

Celowo wstrzymywałam się z oceną rozpraw online do momentu, w którym przerobię ich wystarczająco dużo. Początkowo podchodziłam do nich jak pies do jeża, z ograniczonym zaufaniem i jedną wielką niechęcią. Tymczasem, w miarę upływu czasu, dostrzegam coraz więcej zalet takiej formy przeprowadzania rozpraw, o ile każdy uczestnik rozprawy faktycznie uczestniczy w [...]
8 listopada, 2021
czytaj więcej