Kancelaria Adwokacka Noriet » Noriet z Sądu: Transakcje handlowe i ich wpływ na zabezpieczenie sądowe

Noriet z Sądu: Transakcje handlowe i ich wpływ na zabezpieczenie sądowe

30 sierpnia, 2022

Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia pieniężnego na czas toczącego się postępowania sądowego stanowi jeden ze sposobów zagwarantowania możliwości realizacji roszczenia po ewentualnym uzyskaniu wyroku zasądzającego świadczenie (oczywiście pod warunkiem, że mamy majątek pozwanego, na którym możemy takie zabezpieczenie ustanowić). Pierwszym krokiem do jego uzyskania jest jednak zgłoszenie stosownego wniosku – albo przed wszczęciem postępowania sądowego, albo już w piśmie inicjującym postępowanie sądowe. Warunki udzielenia przez Sąd zabezpieczenia określa art. 7301 § 1 kpc. Zgodnie z jego treścią:

„Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia”

Pamiętajmy jednak o wyjątku z art. 753 kpc – a więc sprawach,  w których dochodzimy zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych, nie jest wymagane wykazywanie interesu prawnego, wystarczające jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

Czym jest więc ten enigmatyczny interes prawny? Zgodnie z brzmieniem kodeksu postępowania cywilnego interes prawny stanowi okoliczność wskazująca, iż brak udzielenia zabezpieczenia, o które wnosimy, uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. Okolicznością taką może być przykładowo wskazanie sądowi na fakty świadczące o tym, że pozwany podejmuje działania mające na celu wyzbywanie się majątku przed wierzycielami lub też okoliczności wskazujące na jego pogarszającą się sytuację ekonomiczną. Oczywiście wskazanie Sądowi ww. okoliczności nie skutkuje automatycznie wydaniem orzeczenia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia, gdyż decyzję tę podejmuje każdorazowo sąd z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.

Dodany do art. 7301 kpc na mocy ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych paragraf oznaczony numerem 21 w sposób istotny modyfikuje przesłanki udzielenia przez Sąd zabezpieczenia w sprawie cywilnej, w której powodem jest strona dochodząca roszczeń z tytułu transakcji handlowej. Celem zastosowania przedmiotowego przepisu muszą więc zostać spełnione łącznie następujące warunki:

  • dochodzone roszczenie musi wynikać z transakcji handlowej a więc umowy, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatnego świadczenia usług zawarta pomiędzy podmiotami wskazanymi w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i umowa ta zawarta zostaje w związku z wykonywaną przed te podmioty działalnością,
  • wartość tej transakcji nie przekracza siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych,
  • dochodzona należność nie została uregulowana i od dnia upływu terminu jej płatności upłynęły co najmniej trzy miesiące.

Szczególnej uwadze polecam sposób sformułowania warunku odnoszącego się do wartości transakcji handlowej – następuje tu bowiem rozdzielenie kwoty transakcji handlowej od wartości dochodzonego roszczenia. Nawet jeżeli strona powodowa występuje o zabezpieczenie roszczenia w kwocie poniżej 75 000 zł, ale wartość transakcji handlowej zawartej pomiędzy stronami sporu przekracza tę kwotę, nie będzie możliwe zastosowanie przedmiotowego przepisu.

W sytuacji łącznego spełnienia wskazanych powyżej warunków, zgodnie z brzmieniem art. 7301 § 21 kpc, interes prawny w przypadku dochodzenia roszczeń z takiej transakcji uznaje się za uprawdopodobniony ex lege.

Przedmiotowy przepis budzi wątpliwości interpretacyjne i stanowi niewiadomą pod kątem podejścia do nowej regulacji składów orzekających, szczególnie mając na uwadze istotę postępowania zabezpieczającego, które ma na celu udzielenie zabezpieczenia roszczeń w sytuacji, kiedy zagrożony jest interes prawny strony dochodzącej swoich roszczeń w postępowaniu sądowym. Co natomiast w sytuacji, kiedy dłużnik (strona pozwana) dysponuje na tyle dobrą sytuacją finansową, fakt ten znany jest sądowi i nie istnieje nawet potencjalne zagrożenie bezskutecznością egzekucji w przypadku braku udzielenia zabezpieczenia stronie powodowej dochodzonego roszczenia?  Czy w takiej sytuacji, mając na względzie brzmienie i treść omawianego art. 7301 § 21 kpc strona zobowiązana ma szansę w postępowaniu zażaleniowym doprowadzić do zmiany orzeczenia o zabezpieczeniu poprzez jego oddalenie, pomimo spełnienia warunków określonych szczegółowo w tym przepisie?

W mojej ocenie brak podstaw do stosowania takiej interpretacji, szczególnie mając na względzie kategoryczne brzmienie przepisu art. 7301 § 21 kpc, gdzie zostało użyte sformułowanie „interes prawny uważa się za uprawdopodobniony” zamiast chociażby „interes prawny może zostać uznany za uprawdopodobniony”. Powyższe wskazuje raczej na obligatoryjne zastosowanie przez sąd ww. przepisu i udzielenie zabezpieczenia roszczenia w sytuacji spełnienia warunków określonych w przedmiotowym przepisie, oczywiście pod warunkiem uprawdopodobnienia faktu istnienia roszczenia po stronie dochodzącej zabezpieczenia. Praktyka sądowa jednak z pewnością  zweryfikuje sposób interpretacji i zastosowania przedmiotowego przepisu, na co z niecierpliwością czekamy, aby móc jeszcze sprawniej działać w celu zabezpieczania interesów naszych klientów – przedsiębiorców dochodzących zapłaty z transakcji handlowych.

autor: Marta Piekarska – radca prawny

Kontakt

Zadzwoń do nas!

Napisz do nas!

Pozostałe wpisy

Noriet radzi: Jak wypełnić wniosek o rozwód?

Planujesz rozstanie z współmałżonkiem? Sprawdź, jak napisać pozew rozwodowy. Dowiedz się, jakie dokumenty należy wypełnić i bądź dobrze przygotowany do rozprawy sądowej. Poznaj sposoby na przyspieszenie przebiegu procesu oraz najczęstsze powody, dla których następuje rozkład pożycia małżeńskiego i orzeczenie o winie. Wzór pozwu rozwodowego Decyzja o zakończeniu związku nigdy [...]
21 kwietnia, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Podział majątku wspólnego – wszystko na ten temat

Jeśli zdecydowałeś się na formalne zakończenie związku małżeńskiego, musisz liczyć się z tym, że jedną z kwestii do uregulowania jest Wasze wspólne mienie. Na czym polega podział majątku po rozwodzie, co wchodzi w jego skład? Czym różni się dokonanie tego w formie aktu notarialnego od orzeczenia sądowego? Jak w tym zakresie może pomóc adwokat? Przeczytaj nasz artykuł! Czym jest [...]
20 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Co roku w Polsce formalnie rozstaje się ok. 50-65 tys. par. Jakie są najczęstsze przyczyny rozwodów? Jak wygląda procedura od momentu podjęcia decyzji przez małżonka/małżonków i złożenia pozwu rozwodowego? Czym różni się rozprawa z orzeczeniem o winie od przebiegu sytuacji, w której mąż i żona chcą się rozstać za porozumieniem stron? Z jakimi skutkami majątkowymi musisz się liczyć? [...]
1 marca, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód bez orzekania o winie — ile trwa, wszystko, co musisz wiedzieć

Czy w Polsce możliwy jest rozwód bez winy? Tak! Jednak takie postępowanie wymaga zgody obojga małżonków. Brak orzekania o winie może wpłynąć na alimenty oraz sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, a podział majątku jest możliwy na wniosek co najmniej jednej ze stron. W artykule prezentujemy też, jakie koszty są związane z postępowaniem rozwodowym i jak ograniczyć je przez wypracowanie porozumienia. [...]
8 lutego, 2023
czytaj więcej

Obligacje: Jakie są konsekwencje braku działania administratora hipoteki?

Hipoteka stanowi jeden ze sposobów zabezpieczenia różnych wierzytelności. W praktyce nieruchomość może zabezpieczać kilka zadłużeń, zaciągniętych u innych podmiotów. W tym celu powołuje się administratora hipoteki. Co to za podmiot, jaka jest jego odpowiedzialność i – co istotne – jakie są konsekwencje braku jego działania? M.in. o tych kwestiach wspominamy w tym artykule. Zachęcamy [...]
2 grudnia, 2023
czytaj więcej

Noriet radzi: Czy warto powierzyć sprawę prawną profesjonaliście? Zalety i wady takiego podejścia.

Na co dzień mamy do czynienia z wieloma sytuacjami, które mogłyby zostać rozstrzygnięte w sądzie lub – przynajmniej – rozpatrzone z perspektywy przepisów prawnych. Czasem sam fakt, że ma się świadomość, iż przepisy przyznają komuś rację, pomaga zakończyć konflikt. Wiedza na ten temat jednak raczej nie jest powszechna… mają ją za to licencjonowani prawnicy, w tym m.in. adwokaci i [...]
20 listopada, 2023
czytaj więcej

Noriet rodzinnie: Rozwód a wspólne konto bankowe – jak postępować w przypadku rozwodu, gdy ma się wspólne konto z małżonkiem?

O ile nie została podpisana intercyza, od momentu sformalizowania związku istnieje wspólność małżeńska. To oznacza, że niemal wszystkie przedmioty majątkowe, jakie zostały nabyte w tym okresie, są wspólne dla obojga partnerów. Z chęci tworzenia rodzinnego budżetu małżonkowie często zakładają wspólne konto w banku. Niesie ze sobą ono sporo korzyści, ale w sytuacji, gdy pożycie małżeńskie [...]
11 listopada, 2023
czytaj więcej

Noriet radzi: Odpowiedzialność cywilna za wypadki komunikacyjne – kiedy można dochodzić odszkodowania?

Codziennie na drogach dochodzi do zdarzeń, w których obrażenia odnoszą osoby poruszające się pojazdem lub piesi. Wiele z tych okoliczności uprawnia poszkodowanych do uzyskania stosownego odszkodowania za wypadek komunikacyjny. Komu jednak i w jakich sytuacjach faktycznie może zostać przyznane takie świadczenie? Dowiedz się tego poniżej! Szkoda, odszkodowanie… czym one są? Aby [...]
22 października, 2023
czytaj więcej